Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 21, 1916, Page PAGE SEVEN, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina marrask 21 p 1916
SIVU SEITSEMÄN
iiiiiiiisnimisimiiiiiiiissisiiiiiiis
nrtint
Minkä nuorena oppii §
a
!!! fl
p 44' VJX jij - sen vanhana taitaa j
p S
H21Si2ISKKimi3KIISEIEIHIli=IlIlIIISIläi
No 47
I W J -J A
limifi taistelua
kuin hetkinen Taa8 saamme astua
orjuuteemme lyhyen onnen hetken
jälkeen
Minä toivoisin että kaikki me To
verittaren" lukijat rupeaisimme yksi
mielisesti taistelemaan olojemme pa
rantamiseksi että kerran koittaisi
aika jolloin olisimme vapaita siitä
orjuudesta missä nyt olemme Tätä
Worcester
KÄRSIVÄ TYTTÖ
Mass
Aina kun olen lukenut nuorten o
sastosta kirjotuksia on mieleni teh
nyt itsenikin kirjottaa vaan olen
tuntenut aina kykenemättömyyteni
nuuuun jji i uimtusiiu mieieiu ja toivoo yksi
niijinan vaii namu Ulljll Vrilöllt3l UUcLl-
nen ja kirjotteluuti harjaantumaton
Olen vielä nuori mutta olen saa
nut paljon kokea elämässäni Olen
kulkenut paljon tätäkin mannerta
Olen viettänyt kesän Tyyneenmeren
rannalla Sen mahtavissa aalloissa
olen monasti virkistänyt väsvnvttä merta pienellä heikolla purrellani
ruumistani kun olin monasti kuumuu- -i°I(a 1° ensimäisen tuulenpuuskan
tefn ja väsymykseen nääntyä Sil- käydessä voi kaatua— vaipua ikuises-
loin aina menin ilseäni virkistämään 11 meren mustaan helmaan
johtava lanka katkeaa he hiljaa pois
tuvat pois
Tahdotko sinä ystäväni antaa ää
nesi ihmiskunnan onnen ja vapauden
perustamiseksi Jos tahdot niin anna
silloin äänesi sosialistipuolueelle
— MAIJU
MEIDÄN PÄIVÄ ON
TULOSSA
ELÄMÄN MERELLÄ
Kaihomielin minä seilailen elämän
(Jatk 3:lta sivul)
meren vaahtoisissa aalloissa jotka
olivat niin puoleensa vetävät vie
hättävät ja kauniit katella kun ilta
aurinko niihin säteensä heitti
En ole pahoillani vaikka olen ku-
Sanon mustaan sillä vaikka elä
män meren pinta onkin joskus hy
vin kaunis hyvin kristallimainen
näyttäon jos minkälaisia värivivah
duksia mutta katsellessamme sitä
luttanut paljon rahaa reisussa Olen suoraan avoimin silmin noiden kau-
oppinut tuntemaan työläisten kohta
loa niin lännellä kuin täällä idässä-
miuen varivivanuusten valista sen
syvyyksiin niin huomaammekin sen
kin Se murti minun mieltäni kuu mustaksi Huomaamme sen pohjim-
siellä lännellä vielä työläiset taiste- maisissa syvyyksissä julmien petojen
levät keskenään Ei ole siinä kyllin irvistellen näyttelevän hirvittäviä
että saamme taistella noitten kapita- hampaitaan uhaten millä hetkellä
listien kanssa vaan vielä pitää olla tahansa murskata purjehtijan pienen
ristiriidassa omien kanssaveljien kehnon aluksen ja sammuttaa hänen
ja siskojen kanssa He eivät ole kauniit tulevaisuutensa toiveet vai-
vlelä selvillä omasta kohtalostaan vuttaa hänet ikuisesti tuohon mus-
siitä että meidän pitäisi kaikkien taan pohjattomaan syvyyteen — —
olla yksimieliset että pääsisimme sii- Meri on vaihteleva— Joskus sen
heu päämaaliin johon pyrimme Mi- pinta on niin tyyni kaikki kuvastu-
nä luulisin olevan jo ajan herätä vat siihen niin kauniisti elämä tun-
siitä unesta jossa olemme vuosikym
meniä uinuneet ettemme antaisi noi
den verenhimoisten kapitalistien e-
tuu niin sanomattoman suloiselta tu
levaisuuskin sarastaa niin "kauniisti
Pienikin alus kiitää iloisesti tanssien
nään kidu(taa itseämme jotka vai- eteenpän tuon autereisen mereii
noovut meidän elämäämme kuten tii- peilikirkasta pintaa — Aika lentää
keri saalistaan pensaikossa kuin aave jälelle jää vain mennei-
Tuli kerran työpaikassani väittely syyden kaunis muisto Tulee syn-
haltijattareni kanssa Silloin kuulin kemmät säät tuulet puhuvat sieltä
omin korvin heidän mielipiteensä jä täältä "tehden häijyn ristiallokon
työläisistä He ovat valmiit tappa- Purjehdus käy työlääksi kauneim-
maan työläiset nälkään jos eivät tai- matkin tulevaisuuden sarastukset häl-
vu heidän tahtonsa alle En voinut venev&t tuulet kovenevat yastoin-
pitkälle kärsiä sitä alituista sortoa käymiset suurenevat Mutta pur-
joten jätin koko paikan ja siirryin jehtija taistelee viimeiseen hengn-
toiseen kaupunkiin vetoon asti kunnes viimein hänen
Tulin erään lesken luokse tuttavani voimansa loppuvat hän vaipuu tuo-
tytön kanssa ja autoimme häntä huo- hon mustaan syvyyteen hän vajoaa
neen hankinnassa ja etsimmekin hä- Pola nliden monien purjehtijain jou-
oiio nätin timnsm inssn hän nsni kosta hän on saavuttanut rauhan-
mahdoton tji Se mikä on havait
tu hyväksi sodan aikana usko
taan olevan vielä parempaan tar
peeseen rauhan aikana Omai
suus joka on tehty sodanaikana
yhteiseksi kansalliseksi omaisuu
deksi tulee sinä pysymään sodan
jälkeenkin
Me elämme suurta ja merkil
listä historian aikaa 'Mutta
kuinka moni meistä kuinka mo
ni tänäpäivänä tietää mitä tänä
päivänä ympärillämme tapah
tuu? Mikä suuremmoinen yhteis
kunnallinen vallankumous on
juuri käynnissä kuinka vanha
yhteiskuntarakenne nopeaan lu
histuu ja uusi kohoaa tilalle?
Me tarvitsemme kuudennen ais
tin jonka avulla me voimme
olla tietoisia silmiemme edessä
tapahtuvista historiallisista ta
pahtumista Kun meidän jälkeläisemme lu
kevat siitä mitä tapahtui kahden
nenkymmenennen vuosisadan
toisella kymmenellä sanovat he
että kuinka suuremmoista mah
toikaan' olla elää silloin 'kun
kaikki tämä tapahtui Mutta
meistä se ei tunnu juuri mil
tään Me tuskin olemme tietoi
sia siitä mitä tapahtuu Me saam
me tietää tämänpäiväiset tapah
tumat vasta vuosikymmenen tai
parin perästä kun-joku histori
oitsija on koonnut nämä tapah
tumat meidän luettavaksemme
Sotaa käyvät Europan suurval
tojen liallitusniahdit luovat pe
rustusta sosialistiselle yhteiskun
nalle ja siis ainoa puolue joka
tästä sodasta todella hyötyy on
sosialistipuolue
Saksan hallitus luuli tukahut
tavansa sosialismin levenemisen
lähettämällä sosialistit sotaan
Mutta kuinkahan käykään So
sialistit afjiteeraavat vallihau
doissa ja siellä he saavat haluk
kaita kuulijoita Ja siellä missä
yksi sosialisti uhrina veriinsa
uupuu sotatantereelle siellä jää
kaksi vasta näkönsä saanutta so
sialistia hänen tilalleen Ja so
dasta palaavat sosialisteina ne
kin jotka sinne lähtivät sosia
1 i s min vastustajina (Jatk)
SYNTYNYT
TERVE POIKA
viime lokakuun 25 p:nä nimeksi
annettiin
ALLAN ARNOLD
Maria ja Gust Hakola
Eox 106 Rochester VVash
S
satamansa Jälelle jää vain muis
tot niin taistelevat ehkä kauniit
niin uinuvat
Kuinka monen ihmislapsen toiveet
Siellä me itsekin kävimme aina jou
toaikoina Se oli niin kodikasta kun
itse olimme sen laittaneet kuntoon
Mutta kun tuli talvi ja syksyn
kylmät niin ei tama Royna lesKi tällä tavalla sammuvat Kuinka mo-
voinut eikä jaksanut pitää sitä huo- nen siEkon ja veljen kauneimmat tu-
netta sillä se tuli hänelle iiian kai- ]eVaisuuden sarastukset pettyvät syn-
liiksi asua siinä talvella Hän lähti ku]ä pilvillä Kuinka monen siskon
Hoitamaan lapsia josta palkakseen ja veljen täytyy jättää koti niin lära-
UUTTA
UUTTA
Näytelmiä lapsille
ENNEN JOULUA ILMESTYY PAINOSTA
KLAUDIE PARKKOSEN
'lii
sai ruuan ja asunnon Niin me jäim
me ilman kotia ei ollut mihin mennä
Seuraavana torstaina kun lähdim-
min Helttaa Helma niin nella ja lan-
leä maan vierahan kylmille teille
etsimään onneaan etsimään sitä jo-
me ulos kysyi tuttavani minulta et- ta etsiessään niin monet ihmislapset
ta mihin me nyt menemme lottu- ovat sortUneet Mutta mikä on syy
ninä vei meidät taas sen huoneen na kaikkeen tähän? Mikä on pää-
luo jossa olimme monta noista net- tekijä kaikelle tälle?
keä viettäneet vaan ei ollut enään
asiaa sisälle Siinä nyt asui perhe
Jota emme tunteneet Ja kun senjäl
Oi te siskot ja veljet!
tartu kalpahan hengen?
Miksi ette
M'ksi ette
w„ - Vävlmmp sinllä ioskus nnstia katsele avoimin kasvoin teidän kohta-
kysymässä niin ei se käynti 'enään 'onne kovuutta? Miksi ette halua
tunutunut viehättävälle
toisin järjestetty
Menimme sieltä korkealle mäelle
istiiTTiflnn 1nsta näimme knko kau-
pungin liikkeen Olimme onnellisia tc nn suuri! Te huomatkaa purp-
siellä kun meitä oli kaksi niinkuin a'lla":L& J „ "
Kaikki oli katsella elämän meren synkkiin sy
vyyksiin aen pohjakerroksiin sen
Eaastaisiin mutiin?
Oi — te huomatkaa huomenen koit-
tää herättäviä säteitään yön hel
massa uinuvan kansan yli Te yhty
kää punaisen viirin joukkoon niin
taajaan! Te taistelkaa taisto niin
pyhä niin suuri murtakaa valheiden
muurit eestä siskojen veljien Ja
niinkuin ilma puhdistuu ukkosen jäl
keen niin myös elämän meri tyyn-
taivaan lintua Saimmehan kuitenkin
puhella keskenämme Puhelimme sii
tä kuinka monta iloista hetkeä o
lemme viettäneet koko pitkän kesän
ja nyt saamme yhdessä viettää myös
ilottomat hetket
Ja onhan meillä aina silloin haus-
L-on Vnn m emo m m ti hnpliUo Sipiisi
myös tuntuu niin kodikkaalle ja hu- tT tämän myrskyn jälkeen
vittavalle Tuntuu aina silloin niin- Kuinka kauniisti tuon nousevan au-
kuin orjan kahleet pois putoaisivat ringon purppuraiset säteet heijasta-
kun on toisten työläisten seurassa vat tuon autereisen - meren peilikirk
ja näkee heidät kaikki hymyhuulin ikaaseen pintaan Pienetkin alukset
niinkuin onni hymyilisi kaikille (Se soljuvat eteenpäin niin' iloisesti niin
kai on se tulevan varman voiton hy- toivorikkaina kunnes vihdoin kun
my) Vaikkakin tätä onnea ei kestä hetkensä lyö kunnes tuo meren yli
LASTEN JOULU
murhenäytelmä l:ssä näytöksessä
— JA —
UNTA VUONNA 1916
murhenäytelmä l:ssä näytöksessä
Kirjanen tulee sisältämään molemmat näytökset ja valmistuu
siksi ajoissa että lapset voivat harjotella kappaleet esitettäväksi
joko jouluna tahi ennen
Ihanneliittolaiset sekä muut ottakaapa tämä huomioonne ja
tilatkaa kappaleet nyt heti saadaksenne ne harjotuksen alle
Kappaleissa on osia noin 10 lapselle joten on parasta tilata
riittävä määrä ettei tarvitse rooleja kirjoitella
Kirja maksaa ainoastaan 25 senttiä kappale
TOVERITAR Box 99 Astoria Ore
Lähettäkää kpl Klaudie Parkkosen Lasten Näytelmä
kirjaa jossa on kappaleet "Lasten Joulu" ja "Unta vuonna 1916"
osotteella:
Nimi
Osote
Hahaa seuraa mukana $