Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 21, 1916, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Tiistaina marrask 21 p 1916
No 47
tamat vanliat pykälät ja muutamiin
tehtiin muutoksia Valthamin vuosi
juhlaan päätettiin lähettää onnittelu
kirjelmä New York CallMlta tullut
osakekirja päätettiin antaa rahaston
f hoitajalle Uusia jäseniä yhtyi osas
toon Emil Johnson Viljam Kaiorsa
Jalmar Harju Heikki Viitanen To
mi Koski Matti Koski Väinö Suorsa
uiutittokortilla Muynardista Ellen ja
Anselm Lahti Sandra ja Emil Mäki
Fitchburgista sekä Väinö' Karlsson
Lanesville osastosta Johtokunta oli
päättänyt tilata kappaleen "Etuvar-tija-taistelu"
Osasto lunasti kaksi
kirjankulutusronkaan osaketta 5
dollaria kappale Päätettiin valita
agitatsionikomitea johon tuli Väinö
Karlsson Matti Koski ja Jack Salo
Otto Engströmin keräyslistalla ke
räyslista tilitettiin Listalla oli saatu
13050 Kerääjänä toimi Jack Salo
Päätettiin ruveta laittamaan osastolle
kulissia valittiin lisää jäseniä sii
hen komiteaan johon tuli Emil Mäki
Väinö Lehtinen ja Heikki Pesonen!
Valittiin myös lainakomitea siihen
tuli Paavo Tuononen Kaipainen A
Alho ja Matti Mäki Agitatsioniko
mitealle jäi huoleksi lähettää kirje
Itäpiiritoimikumiallo-jyiimeisestä luen
noitsijasta PäätettU pitää seuraava
työkokous 21 p marraskuuta samassa
liaalissa
Olemme taas saaneet runsaasti sie
lunrtiokaa Meillä oli täällä toveri
Oiltemus luennoimassa kolmena ilta
na Hänen luentonsa olivat mukaansa
tempaavia ja opettavia Toivoisin et
tä hän toistekin läfietettäisiiu meille
Yleisöä oli melkein joka ilta seit
eemäänkyninieneen henkeen joka on
vallan erityistä tässä kylässä ja sel
laisiakin joita ei vielä ole ennen
nähty meidän naalissa Seuratkaa
han toistekin kulkunne sinne Se oli
si toivomukseni Myöskin oli täällä
puhumassa englanninkielellä Lotta
Burke kaupungintalolla Hän koetti
pnUeossaan painaa meille työläisille
mieleen ketä meidän olisi äänestettä
vä saadaksemme vältetyksi etteivät
elinkustannukset kohoaisi päivä päi
vältä ja palkat laskeutuisi tai pysyisi
edes ennallaan
Kuulijoita oli neljäänkymmeneen
Suomalaisin oli vähiin sen suhteen
tuin nykyään on tiiliä ja luullakseni
ci ole sen vaikeampi ymmärtää pu
hujaa kuin istua liikkuvissa kuvissa
Sinä iltana kerättiin myös kolehti
joka tuotti $S25
Ja ottia tuota olihan meillä ilta
matkin 11 p tätä kuuta Yleisöä oli
yli kuudenkymmenen Siis näyttää
siltä kuin alkaisi osastomme toimin-
ta menevän eteenpäin kun jo kan
nntusjoukkokin kasvaa Alkusoittoa
soitti Bertta Niemi runon lausui
Hildur Salo "Nukkuvalle orjalle"
Kaulua esitti Bertha Niemi Toveri
Kaipainen lauloi kupletin mutta eri
tavalla kuin koskaan ennen on täällä
nähty sillä suu oli kiinni mutta kä
det ja jalat lauloivat nimittäin liik
keillä ja kyllä se näkyi nauruher
moja kutkuttavan eri tavalla Sitten
seurasi kappale "Lista numero 11"
Se sujui jotensakin hyvin paitsi
muutamin haittasi hiukan roolin
muistamattomuus Loppu-ilta kului
lattian silityksessä jossa jokainen
näytti tekevän parastaan
Sunnuntaina 12 p oli puhujaseuran
kokous Sielu oli paljon ohjelmaa ja
monipuolisin Oppikurssin "Säkenis
tä" luki Yrjö Härmä runon lausui
Hildur Salo kertomuksen luki Helkki
Pesonen runon lausui Kaipainen il
niapöytäkirjan luki Väinö Järvinen
Sitten alusti keskustelukysymyksen
Väinö Karlsson
Jos ruvetaan pitämään ohjelma
kokouksia Siilä seurasi kivakka kes
kustelu ja päätettiin että ei ruveta
ainakaan toistaiseksi" pitämään olijel
makokouksia koska puhujaseuran ko
kouksen vaslaavat sen tarkottiksen
ja jokaisella osaston jäsenellä on ti
laisuus yhtyä puhujaseuraan jos
vain on innostusta ja opinhalua
Puhujaseuran ensi kokous on 26 p
marraskuuta Se on siinnunlai-lltana
samassa haalissn kuin ennenkin
Paljon ohjelmaa Uudet jäsenet terve
tulleita Osastomme jäsenen Yrjö Hännän
tytär Siiri sairastui umpisuolentu
lehdukseen Hänessä tehtiin leikkaus
ja hän toivottavasti paranee pian
Tuonnempana tullaan näyttelemään
hyvä aatteellinen kappale "Etuvarti
otaistelu" osastomme näyttämöllä
Ompeluseuran toimintakin on vil
kastumaan päin koska töitäkin on
saatu ulos annetuksi useampia mut
ta kyllä niitä vielä on jäellä Tul
kaapas naiset hakemaan vain Niitä
saa tästä lähin joka torstai Haa
lilla aina ilmoitetaan missä ompelu
seura kokoontuu Näytetäänhän nai
set että mekin voimme jotain yh
teisen asiamme hyväksi
Toveruudella HILDUR
VANCOUVER B C
Katselen lehteä ja selailen tarkalla
silmällä oman nurkkamme uutisia
mutta turhaan kaikilla on elämä niin
onnellista ja rauhaisaa ettei ulkoa
kodin asiat kuulu kelienkään Ettei
kö täältä sitten olisi kirjoittamista!
Yhdyn Toverin toimituksen huomau
tukseen kyllä täältä tietysti löytyisi
myös aina jotain ja paljonkin multa
missä kirjoittajat ja kuka? Niinkuin
tauoin ihmiset ovat täällä hyvin
tyytyväisiä elämäänsä niin tyytyväi
siä etteivät he huomaa tai eivät
ota ymmärtääkseen mikä yhteinen
orjan kuri meillä kaikilla työläisillä
on ja kun he eivät ymmärrä tätä
niin eivät he osaa myös ymmärtää
sitä mikä tarkoitus on sosialisti
osastojen olemassaololla Sen nämä
vancouverilaiset näkyvät kyllä huo
maavan että kun on joku isompi
kappale esitettävänä niin sinä iltana
kyllä lasketaan myöskin ajatus siihen
että voihan pistääntyä nyt haalilla
sen kappaleen katsomassa mutta mi
tä samaan yhteistoimintaan tulee on
se heille sivuseikka Se ei näytä kuu
luvan ollenkaan heille etä meilä on
talo meillä olisi toimintaa jos he
olisivat vähän virkumpia ' Kolmen
miehen sanoo ainoastaan kolmen
miehen hartioilla lepää kaikki tuon
osaston homma Näiden kolmen mie
hen täytyy yhdellä sanalla olla kaik
ki kaikessa — Miksi eivät anna hom
mia toisille? Niin miksi? Se se on
kysymys — Eikö ole Vancouverissa
s-uomalaisia? No jopa tietenkin ja
paljonkin — mutta kaikki niin seka
laista — useatkin kuuluvat jäseninä
osastoon — ja se onkin heidän mie
lestään kaikki kyllin hyvä asia mitä
osastolle tekee maksaa jäsenmak
sunsa kerran kuussa eikä tarvitse
huolia nimista — Olisi täällä paljon
sellaisiakin jotka olisivat hyvinkin
kykeneviä osaston toimintaan Mutta
ne periaatteet ne periaatteet — ne
liini ne kun ei mitenkään perään
anna ei mitenkään voi sopia toimi
maan saman katon alla — Sitte on
osa jotka murisevat että eihän siel
lä osastossa vitsi käydäkään kun ei
saa muuta hommaksi kuin tanssia
ovat nämä kolme miestä — kolmen
Nyt useampana pyhänä peräkkäin
naisen avulla — hommailleet näytel
miäkin tyydyttääkseen tanssia vas
taan protesteeraavainkin mieliä Ei
len illalla viimeksi oli arvokas kap
pale esitettävänä nimeltä "Turina"
mutta niissä oli se yleisö se juuri
joka niin paljon puhetta pitää yllä
töksiä Se on kyllä niin mukavaa
siitä että miksi ei saa nähdä täy
pöristä kun itse ei ole hommassa
Ajatelkaa kuinka vaikeata on näille
hommahenkllöille kun el saa koskaan
ottaa sitä kapaletta jonka haluaisi
vaan täytyy valita sellainen jossa ei
olisi mitenkään enempi miehiä kuin
ne mitä on juuri hommassa jos tar
vitsisi vaikka yksi mies lisää niin
ei saa roolia kaupaksi vaikka itkisi
Onhan tällä haaleja kaksikin tois
ta runnaa eräs yksityinen suomalai
nen rahamies joka on tullut sen en
tisen no 4f:n osaston haalin omista
jaksi Siellä runnataan — runnataan
tanssia joka viikko ja mahtavasti
tämän kaupungin prominentti lehdes
sä on ilmoitus siitä — ja kas tänne
ne likat ja iikat kilvan rientävät ja
mitä minä ihmettelen on se kun o
sastoonime kuluvat jäsenetkin siellä
hyppäävät Ajatelkaas te mitä rau
haanne sopii Juuri silloin kuu työläi
set taistelevat kapitalistien sortoa
vastaan te olette sokeita ja käytte
kannattamaan yksiyisen kapitalistin
bisnestä josta ei ole työväenliikkeel
le rahtuakaan hyötyä Eiköhän olisi
parasta teille vancouverilaisetkin lo
pettaa kaikki yksilölliset jaaritukset
Nostakaa päänne avatkaa silmänne
vähän näkemään ulompaakin ympä
ristöä eikä vain kotonne nurkat
Katsokaa eikö meillä ole kaikilla sa
mat orjankahleet avattavana eikö
meitä kaikkia paina sama kapitalis
min riistojoukko siis meillä pitäisi
olla yhteinen asia taistella sitä vas
taan kuinka sen saavuttaa Sanoin
jaarittelut pois- — heti ensi kokouk
seen suurella joukolla yhteisesti asi
oista päättämään ettei ne kolme
miestä uuvu töitten paljouteen Otta
kaa ripeästi innolla osaa jokainen
ken millin parhaiten luulee kykene
vänsä niin silloin työmme edistyy ja
osastomme homma vilkastuu Silloin
ei tarvitse tämän pienen joukon ilta-va-iltoina
panna puolipakolla Ihmi
siä muihin toimiin kun heidän it
sensä täytyy olla kappaletta esittä
mässä ja silloin saamme myös jo
tain aihetta kirjoitella puoluelehtiem
mekin palstoille hommistamme ettei
lehtienkääu tarvitseisi ruveta boiko
teeraamaan — Kas tämä olisi elä
mää — tämä innostaisi ja kasvat
taisi myös nousevaa nuorisoamme
tositaistelijoiksi omissa riveissämme
ja silloin jäisi syrjään myös yksi-tyisbisnes-pyytelijät
kun joukko olisi
tietoinen
Ohoho tulipa tuo alku vähän liian
pitkä En tiedä tokko uskaltanee
muuta panna — kirjotanpa pikkasen
Talvi tekee tännekin tuloaan On
öisin niin kovat pakkaset että val
lan on pelko veden jäätymisestä —
ruoka- ja lämmitys-aineet tuntuvat
kokolailla kohoavan huippuunsa tänä
aamuna kinasin juuri maitomiehen
kanssa kun kallistivat maidon Se
on liian pitkä kirjoittaa keskusteluni
hänen kanssaan mutta ehkä seuraa
vassa kirjeessä kerron sen sillä siinä
tulin vastaotteluun pimeän järjesty
mättömän miehen kanssa
Sotamiesten leskien eläkerahan li
säystä alkavat kerätä kertaviikkoise
na kolehtina talon vuokraajilta ja
omistajilta Minullekin lähetettiin vu--me
viikolla molempain poikain! mu
kana jo edeltäkäsin ilmoitus että
viikon alkupäivinä tulevat kolehtee
raajat asuntooni Hauskan keskuste
lun saan taas aikaan kun panen
parhaat engliskani taas liikkeelle t—
ja tietysti ainakin tästä talosta saa
vat laputtaa nimettä ja summatta
Kyllä sietäisi nyt työläisten joilla
monella ei tahdo riittää omille lap
silleen ruuaksi ja jalkineiksi ruve
ta elättämään nyt sellaisia joilla
on monellakin paremmat tulot kuin
jollain työläisen vaimolla Näen siksi
paljon sotamiesten vaimojen hommia
että myös tiedän jotain niistä Ym
pärystäni on vallan heitä Kai lope
tan tällä kertaa ja jatkan toiste jos
elän Olen sairastanut koko kauan
enkä ole vieläkään terve niin sitä
ei tiedä kumpaan puoleen se sairaus
kallistuu
Tervehdän Toverittaren laajaa lu
kijakuntaa — ja erittäinkin kolmea
toimittajaa — Kuinkahan ne pienet
voi? HELLE S
Oikein hyvin se voi Herttainen
naurava laverteleva lapsi hän on
joka ilahduttaa sydäntäni kaiket
vät — Selma-täti
Niitä on myytävänä Lempi Niemellä
Ida Saarella Ida Pullilla ja Mary
Leppäsellä ja saapukaa sitten kiitos
päivän iltana liaalille oikein joukolla
Kyllä sinne saa tulla nekin jotka
eivät kuulu osastoonkaan
No niin Nyt siis on ohi sekin
vaalipäivä Kovasti ne De Kalbin
suomalaiset raittiusseuralaiset ja
muut vanhoilliset runnasivat repub
likaanipuolueen ehdokasta Huhes'ia
blllä suomalainen kansallissoittokun
takin oli soittamassa joka toinen
ilta kaupungilla niitten kulkueessa
ja puhuinatilaisuuksissa
Tervehdän laajaa Toverittaren lu
kijakuntaa Ja naiset! Olkoon tun
nussanamme: Toveritar Joka naisen
luettavaksi- ja joka kotiini
De Kalbin naiset saatte tilata To
verittaren Ida Saaren kautta Jos el
satu luonanne käymään niin kun
näette niin voipihan sitä sanoa että
laittaa' tulemaan edes puoleksi vuo
doksi Simä on paljon hyviä neuvoja
Joku ompeluseuran naisista
TORONTO ONT CANADA
piii-
DE KALB I LL
Eletään sitä täälläkin De Kaihissa
vaikka täältä niin harvoin näkyy
uutisia niinkään lehden palstoilla
Osastomme ompeluseura on kanssa
toiminut koko kesän vaikka pienillä
voimilla Ainoastaan viidellä 'naisella
on koko homma Ei naiset sillä ta
valla! Jättäkää pois velttous ja tosi
toimintaan joka nainen sillä mei
dän osastossa on niin vähän naisia
että kyllä niitten pitäisi jokaisen olla
toiminnassa Ei aina sanoa että "se
saa tehdä sillä on hyvää aikaa"
Kyllä kun jokainen ottaa ja sanoo
että tehköön se niin varmasti sil
loin meidän toimintamme on lamassa
Kiitospäivän iltana on ompeluseu
ran naisten iltamat Sieljä tulee ole
maan soppaa myytävänä ja neulo
nmksia ja muuta ohjelmaa paljon
Muistakaapa miehetkin ostaa täkin
arpoja kun myyjä sattuu vastaanne
Pitäisi taasen vähän kertoilla kuu
lumisia täältä "Canadan sydämestä '
Kylläpä ne naiset täällä Torontossa
kin osaavat olla hiljaa eikä 'liian
paljon näy kynää heiluttelevan: Vaik
ka kyllä olisi siihen toisillakin tilai
suutta Minul nyt kyllä olette tähän
saneet 'viralliseksi" Mutta joskus
tuntuisi r'lj°l hauskemmalta saada
kirjoittaa noin vaan omasta tahdos
taan eikä käskystä Tai kun se kuu
luu tehtäviin on se joskus vasten
mielisempää kun ei tiedä kuka siitä
pitää ja kuka ei Teen tämän sen
tään mieluisena palveluksena mutta
joskus toivoisin näkeväni toistenkin
kirjoituksia Toverittaressa pelkään
että omani ovat liian yksitoikkoisia
Osaston kokouksessa 15 p:nä lokak
valittiin taas alkavalle ompeluseuralle
johtokunta Ja tuli siihen valittua
rouvat: Ida Ahlqvist Anna Lehto
Irene Lindala Emmi Säilä ja Aino
Heikkinen sekä neidit Katri Kulpak
ko ja Rauha Latva Naiset! Nyt taas
kun ompeluseura alottaa talvisen toi
mintansa olisi suotavaa että kaikki
naiset saapuisivat ompeluseuran iltoi
na osaston talolle auttamaan ja te
kemään töitä Äidit ja perheen e
männät 'jotka eivät juuri muihin
osaston toimiin voi ottaa osaa kui
tenkin tällä tavaila" voivat 'hiukan
tehdä hyödyllistä yhteistyötä Emän
nät jättäkää miehenne hoitamaan ko
tia tämä yksi ilta viikossa ja tulkaa
viettämään yhteinen ilta osaston ta
lolla Tämä vapaus ei ole liian suuri
teille ja miehenne kyllä mierelliiän
on osaston talolla yksinkin kun tie
tää että "muija" ei ole senkään "-huonommilla"
teillä — Ompeluseura ko
koontuu joka torstai-ilta kello 8 kaa
lille Siis naiset jokainen tulkaa en
simäisenä iltana ottamaan töitä ja
pakinoimaan "päivän uutisia" ym
Rouva Lindala keittää hyvää kohvia
jota hän 5:llä sentillä antaa suuren
kupillisen oman leipomansa leivän
kanssa Niin toivoni on että ensi
torstaina naiset oikein lukuisana -joukkona
saapuu ottamaan osaa om
peluseuran toimintaan Näyttääksem
me taas keväällä komeilla myyjäi
sillä mitä mekin saamme aikaan
kun ahkerasti aherramme
Ohjelmakokouksessa 22 p lokak
oli yleisöä koko runsaasti Ohjelmaa
suorittivat seuraavat henkilöt: Rou
va Anni Kanerva lausui runon hyvä
Hisältöineri esitys hyvä Rouva Aino
Heikkinen luki hyvin valitun kerto
muksen Kupletin lauloi Antti Laine
Laulua esitti Jos Lindala josta saa
koon kiitokset sekä muilta että mi
nulta Kronikan luki E Kivimäki
hiukan sisältörikkaampi ei olisi teh
nyt haittaa Hyvin toimittamansa
"nyrkki"-lehdon luki Vieno Rasila
Lopuksi oli uuorisonleikkiä Eipä ole
vielä ohjelmakokouksien yleisö nä
kynyt tapojaan para: (aneen Ohjel
man suorittajia ei tahdo-saada ke
nestäkään sitten kun joku siihen
äkipakolla määrätään niin ei hän
kään seuraavassa ole tehtäväänsä
täyttämässä Ei kyllä pitäisi tulla
toinen ääni kelloon
Sunnuntaikoulu on jo kuulemani