Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 21, 1916, Page PAGE FOUR, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU NELJÄ
Tiistaina marrask 21 p 1916
No 47
TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten II
enkannattaja ilmestyy Astoriassa Ore joka
tiistai lne Western Workraen's Pub Co:n
kustantamana
Huoneusto sijaitsee 10:nen ja Duane ka
tujen kulmassa Puhelin 36S
Ilmoitushinta SO senttiä tuumalta kerran
Naimailmoituksista $100 ensimäiselta tuu
exalta ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta KsiU
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
I vuosikerta $100 puoli vuotta 60c
CANADAAN
1 vuosikerta tl 25 puoli vuotta 75c
SUOMEEN
1 vuosikerta $150 puoli vuotta 80c
TOVERITAR
BOX 99 "ASTORIA ORE
TOVERITAR
(THE VVOMAN COMRADE)
Organ of the Finnish VVorking Women In
America PubJished every Tuesday by The
Western Workmen's Publishing Co
Advertising rates 50c per inch per insertion
" SUBSCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATES:
One year $100 6 month 60c
IN CANADA:
One yer $125 6 months 75e
IN FOREIGN COUNTRIES:
One year $1 50 6 monthi 80c
ADDRESS:
Entered as second-class matter July ISth
ttll at the Post Office at Astoria Oregon
flndcr the Act of March 3rd 1879
TOIMITUS
Selma Jokela-McCone
231% Oak St Portland Ore
Toverittaren tilaajaluettelo osottaa
seuraavaa:
UUaflA 74(
UUDISTUKSIA - 17
KATKENNUT 100
KAHVUUTTUJA
Nyt en puhu mitään tilauksista
'Näettepähän sen tuolta tilaajaluet
lelosta mitä sitä on viikon varrella
toimittu
Nyt sen sijaan puhutaan vaaleista
Puolueemme äänimäärä presidentin
vaaleissa el kohonnut niin korkealle
kuin mitä muutamat meistä odotti
va( (allekirjoittanutta ei nämä vaalit
kyllä lainkaan hämmästyttäneet)
vaikkakin sen sijaan puolueemme ää
nimäärä paikallisissa vaaleissa kasvoi
huomattavasti monessa paikassa
Kovin moni sellaisistakin jotka
lukevat itsensä sosialistien joukkoon
erehtyi äänestämään "hyvää miestä"
presidentiksi
Kovin kömpelöön ja epäjohdonmu
kaiseen asemaun panee itsensä se
lienkilö joka väittää olevansa sosia
listi ja sitten menee ja äänestää jo
tain "hyvää miestä" Sanottanee että
onko se sen kummempi kuin sellai
nen ammattiiinionistl joka äänestää
"hyviä miehiä" Onpa niinkin Näillä
ikahdella ou ylitä suuri ero kuin yöllä
ja päivällä Ammattiunioiiistien tak
tiikka on ollut ja on suurimmaksi
osaksi vieläkin se että he eivät "se
kaannu politiikkaan" vaan äänestävät
vain "hyviä miehiä" ja "työväen ys
täviä" puolueeseen katsomalta Siksi
pä he voivat pitää sosialistipuolueen
ehdokasta jos hän varsinkin sattuu
olemaan myöskin unionmies "hyvänä"
ja suotavaa olisi että meillä olisi
niitä "hyviä miehiä" joka paikassa
ja sellaisia että he saisivat järjesty
neen työväen kannatuksen kaikkialla
ja samalla olisivat järkähtämättömiä
puolueemme periaatteiden ja menet
telytapojen edustajia Äänestäessään
meidän ehdokkaitamme ensin vaan
"hyvinä miehinä" oppivat nämä työ
läiset ajanoloon äänestämään ei mie
linä miehinä olivatpa he kuinka hy
viä tahansa mutta vissejä luokalleni
ne edullisia periaatteita Sitä parem
pi työväenluokalle mitä useampi so
eialistipuolueeu ehdokas saa kanna
tuksen järjestyneeltä työväeltä vaik
kapa vaan "hyvänä miehenä"
Mutta sosialisti joka äänestää jo
tain "hyvää miestä" eikä halua "heit
tää ääntänsä hukkaan" äänestämällä
sosialistipuolueen ehdokkaita on to
dellakin sellainen olio jolle ei vielä
nykypäivän sanavarastossa nimeä
löydy Hän on olio joka vaihtaa pe
ciaatteet johonkin sattuman varassa
olevaan "hyvään mieheen" Hänellä
Lasten näytelmät
Meillä on sosialistista lasten
näytelmäkirjallisuutta vielä kovin
vähän jo nykyiseen kysyntään
verraten ja se kysyntä yhä kas
vaa sikäli kun ihanueliittojeu
ja sutmuntaikoulujenime toiminta
kasvaa
Toverittaren lasten julkaisut
m m tarjoavat apua tämän tar
peen tyydyttämiseksi Nytkin on
ensi Lasten Joulussa kolme pien
tä lasten näytelmää ja kaikki
joulunäytelmiä
Joulukuusta etsimässä on hy
vin lyhkäncn mutta paljosisältöi
ncn kuvaelma tai " vuorokeskus
telu kahdelle pienelle lapselle
tytölle ja 'pojalle Lasten Jou
lun kansilehdessä esitetään kuva
jonka mukaan voi näyttämön
järjestää tätä pikku kuvaelmaa
esitettäissä Se on Klaudie Park
kosen kirjottama jonka edelliset
lastennäytelmät ovat hyvin ylei
söä tyydyttäneet' M m ou tässä
Lasten Joulussa kuva hänen vii
me Lasten Joulussa Vilkastusta
kuvaelmastaan "Köyhän Lapsi"
näytelty 'Nonvoodissa 'Mass
Sitten on tämän vuotisessa
Lasten Joulussa kaksi ipikku näy
telmää isommille lapsille Ne
ovat Joulupukki lakossa ja Joulu-
Dukki vararikossa Kumpikin
oi ole vähääkään johdonmukaisuutta
ja käytännöllisyyttä ei senkään ver
taa Hän ei tajua sitä että nuo "hy
vät miehet" porvaripuolueitten ehdok
kaina eivät voi pysyä hyvinä jos me
äänestämme sitä puoluetta jota he
edustavat vaikkakin he persoonalli
sesti olisivat kuinka hyviä "Hyvän
mielien" on tehtävä sitä mitä hänet
laitetaan tekemään Mutta jos me so
sialistit pysymme puolueena ja luok
kana järkähtämättä vaatimuksissam
me niin voimme me pakottaa toiset
puolueet reformeihin ja ennenkuin
me olemme mitään suoranaista voit
toa voittaneet Se voima se oli joka
Mutta jos me hellitämme ase
teki Wilsonistakin "hyvän miehen"
maamme niin paljon että lähdemme
juoksemaan noiden "hyvien miesten"
perässä niin silloin he voivat hyvällä
syyllä lakata olemasta hyviä miehiä
kun siihen ei ole mitään pakkoa
Päinvastoin pakottaa kapitalistinen
valtamahti hänet tulemaan jälleen pa
haksi mieheksi koskapa ei ole mitää
jyrkkää järjestynyttä voimaa sitä
pahuutta vastustamassa
Siinä se on se ero äänestyksen ja
äänestyksen välillä ja äänestäjän ja
äänestäjän välillä
Eräs näppärän näköinen nainen kul
ki keräämässä apua nälänhädässä ole
ville armenialaisille jotka ovat so
dan jalkoihin joutuneet siellä Euro
passa Annoin hänelle nikkenlin ja
kysäsin että mitäs te aijotte tehdä
tuhansien nälkää näkevien hyväksi
tässä maussa
"Siellä on sola Täällä ei ole sotaa
joten täällä heillä ou parempi sens
si" "Mutta missä se heidän seusslnsä
on? Eipä se näytä heitä paljoakaan
hyödyttävän Ruokatavarat ja kaikki
muukin näyttää menevän sinne Eu
ropaan" "Jaa te kai äänestitte Wilsonia
Jos olisitte äänestäneet Hugesia niin
olisi kaikki ollut allright!"
"En äänestänyt VVilsonia enkä Hug
hesia" "Ette siis äänestäneet lainkaan?"
"Äänestin tietysti"
"Hanleyä?"
"En"
"Oh te olette sosialisti Minä olen
sosialisti myöskin Sosialistit ovat
allright!"
Hän meni ja minä jäin ihmettele
mään Eräänä aamuna aikaiseen tuli ovel
leni vanha tutiseva repaleisiin puettu
ukko kauppaamaan neuloja ja kengän
kappale " samalla kun ne ovat
mieluiset lapsille ovat hyviä
agitatsionikappaleita vanhempi
enkin ihmisten katseltaviksi
Kaikki nämä kolme näytelmää
saa viidellätoista sentillä niiden
lisäksi vielä joukko kertomuksia
ja runoja kaikki opettavaista ja
huvittavaista lukemista kun ti
laa Lasten Joulun 1916
Lähettäkää tilauksenne 'viiv}'t
telemättä Nonvoodin Mass s
s osasto on taas tänä vuonna
päättänyt tilata Lasten Joulun
kaikille lapsille Seuratkaapas
nonvoodilaisten esimerkkiä Teh
kää päätöksenne aikaseeu ja kii
ruhtakaa tilauksenne
IIMIIIIlHIIIIIIIUIHlIIIIIllllIIIIIini
Ei
i Haisten toiminnasta
misiiiiiiiiiiiEisiiatiiiuiiiiiiniEiiiii
COBALT ONT CAN
Talvi tekee tuloaan täälläkin On
jo seat kerrat satanut lunta Vaan
on aina sulanut pois että rapaa on
riittämään saakka Kyllä tämäkin tal
vi tuo kärsimyksiä ja kurjuutta meil
le työläisille sillä joka päivä kallis
tuvat elinkustannukset eikä palkat
silti yhtään kohoa Siksi on vaan
pakko kiristää nälkävyötä tiukem
paan ja se jo ennestään on hyvin
tiukassa Samaten polttoaineet kai
' listuvat myös hirmuisesti että mei
dän työläisten on pakko polttoainei-
nauhoja Se oli edellä vaalien Tein
kauppoja vähän ja juttelin hänen
kalissaan Sanoi kerran olleensa mil
tei rikas niin että voi lahjoitellakin
maapalasia toisille ja nyt —
"Ettekö näe että vika on johdos
sa kun asiat näin ovat?"
"Jaa kyllä minä olen monta ker
taa äänestänyt republikaaneja eläes
säni mutta nyt tällä kertaa minä ää
nestän tätä miestä joka meillä nyt
on ohjaksissa" vakuutti ukko
"Mutta" vänkäsin minä "jos presi
dentti Wilson olisi niin hyvä kuin
hänen kehutaan olevan ja jos demo
kraattipuolue on allright niin minkä
tähden te sitten kauppaatte kengän
nauhoja kulkien kuin keräjäinen o-velta-
ovelle ja tiedätte sen omasta
kokemuksestanne että suurin osa ih
misistä ei lainkaan tykkää teidän
kaltaisistanne kaupustelijoista Mikä
häpeä että teidän joka elämässänne
olette tehneet jo siksi paljon että
olisitte oikeutettu elämään kunnioi
tettuna ihmisenä vielä vanhoilla päi
villännekin täytyy nyt kulkea hal
veksittuna kerjäläisenä ovelta ovelle"
Ja sitten minä kerroin hänelle mi
tä me sosialistit tahdomme ja aijoni
me tehdä kun pääsemme valtaan
"Niin se on oikein niin se pitäisi
olla" sanoi ukko ja lisäsi: "Minäkin
olen sosialisti"
Ja hetken vielä juteltuamme lähti
ukko matkaansa iloiten että oii saa
nut kahdenkymmenen sentin kaupat
kyyneleet silmissään ja Wilsonin
nappi repaleisen likaisen takkinsa
rinnassa
Ja minä jäin ihmettelemään
"Tahtoisin onnitella jokaista nais
ta" sanoi mieheni kun puhelimme
siitä kuinka monessa valtiossa on
kieltolaki äänestetty voimaan ja kun
täällä Oregonissa äänestettiin ku
moon olut-tehtailijain aikomus saada
lupa keittää olutta
Ja mikä öli se voima joka vei
"kuivan" voittoon? Minä kerron erään
esimerkin josta saapi jonkunioisen
käsityksen siitä voimasta joka tämän
kieltolakiliikkeen vahvin tuki on
Hän on vanha mummo seitsemän
nellä kymmenettä ikävuodella Ei hän
paljon politiikasta tiedä Ensikertaa
hän äänesti viime vaaleissa Sen hän
tietää Sen hän tietää että sillä ei
ole väliä pääseekö republikaanipuolue
tai demokraattipuolue valtaan Se
asia oli hänelle aivan samantekevä
Mutta puhuttakoon viinoista ja kielto
laista niin siihen asiaan on hän koko
sydämeltään kiintynyt
den puutteessa värjötellä vilussa ai
na viattomista lapsista saakka sillä
ei meidän asunnot ole likimainkaan
niin laitettu että niissä vähillä poltto-aineilla
pärjää
Osaston homma on täällä näin tal
ven tullen vilkastumaan päin Kappa
leita esitetään harva se viikko Tä
män kuun 26 p:nä esitetään "Murto
varkaus" joka esitetäänkin ensi ker
taa Cobaltissa joten ei kukaan var
maan jää pois "Tarmo"-haalilta
Osastollamme on myös voimistelu
seura johon kuuluu myös naisia
Siis pian saatte nähdä voimistelu
seuramme esiiutyvän
Ompeluseura on jo useamman ai
kaa nukkunut sikeää unta Saapa
nähdä herätäänkö sitä ollenkaan y
lös tämän talven aikana sillä siitä
hän olisi hyötyä osastolle ja meille
naisille sillä juuri ompeluseuran ko
kouksissa me voisimme itseämme ke
hittää Harjoitellaan käyttämään pu
heenvuoroja sillä me naiset tahdom
me osaston varsinaisissa kokouksissa
olla niin kovin tuppisuita ja kyllä
se meidänkin naiset olisi jo aika
suumme aukaista puhumaan ja itse
ajattelemaan
Ja teitä Cobaltin naiset kehotan
jokaista tiiaamaan Toverittaren sillä
se on lehti joka pitäisi tulla jokai
selle naiselle sillä siinä on opitta
vaa nuorille ja vanhoille
Ja kirjeenvaihtajalle muistutan et
tä edes yhden kerran pitkän vuo
den aikana ottaa kynän käteensä ja
antaa tietää että eletään sitä tääl
läkin eikä olisi vaan nimellisesti
kirjeenvaihtaja NAIMI
"Minunkin mieheni eläisi vielä tä
näkin päivänä jos ei viinoja olisi
ollut" sanoo hän kyynelsilmin ja kat
konaisin sanoin Hänen äänessään
kärsineissä kasvoissaan hänen koko
olennossaan tuota sanoessaan kuvas
tuu kaikki ne miljoonien vaimojen
kärsimykset mitä heidän täytyy kär
siä väkijuomiin taipuvan työmiehen
vaimona Nämä naiset kyllä osaavat
äänestää kieltolain puolesta Ei mi
kään agitatsiooni saa heitä mieltä
muuttamaan
Ja vielä kerran nämä naiset tulevat
kokemuksesta huomaamaan että ei
se ole yksistään viina joka työläis
perheissä kurjuutta ja köyhyyttä
tuottaa sillä köyhyys tulee monesti
muutoinkin Ja silloin kun he näke
vät tämäii totuuden niin tulee heistä
yhtä järkähtämättömiä köyhyyden vi
hollisia ja silloin he osaavat äänes
tää sosialistipuolueen voimaan eikä
mikään agitatsiooni el mikään "hy
vämies" syötti saa heitä päätökses
tään luopumaan ja lähtemään syrjäteille
Montanasta valittiin nainen kong
ressiin Hän varmaankin ompelee ko
ruompeluksia kongressin Istuntosalis
sa sillä aikaa kun miespuoliset jäse
net purevat tupakkaa
"Menen Washingtoniin edustamaan
lännen naisia ja lapsia" kerrotaan
hänen sanoneen haastattelijalle "Toi
mimaan S-tunnin työpäivän puolesta
naisille ja että heille maksettaisiin
samanlainen palkka kuin miehillekin
samanlaisesta työstä"
Sen lisäksi aikoo neiti Rankin tais
tella naisten äänioikeuslakiesityksen
puolesta kongressissa ja lapsityölakl
en laajentamiseksi sekä äitiei eläke
lakien ja yleisten koululakien laajen
tamisen puolesta
Saamme nähdä mitä hän tekee
Mahdollisesti hän tekee tai ainakin
koettaa tehdä enemmän kuin moni
saman puolueen miesedustaja kong
ressissa tekee
Milloinkahan me sosialistit lähe
tämme naisia kongressiin? Tulkoon
pian se päivä
Minkäkö tähden ei viime numeros
sa ollut "kahvijuttuja?" Asia näh
kääs on niin että sunnuntaiaamuna
juuri kuin aloin jutella juttujani soi
ovikello ja sieltä tulivat tämän To
verittaremme bisnesmanagerl ja joh
tokunnan jäsen Altman ja minun jut
tuni jäivät juttelematta kun meillä
oli paljon tärkeämpi asia keskustel
tavana Se oli tämän Toverittaren
-ie
-ii
n
S1-
isä
sy
si
5t
li-
ä