Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 21, 1916, Page PAGE TWO, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSI
Tiistaina marrask 21 p 1916
No 47
vuosikokous raportin puhua puo
lestaan 'Se on seuraava:
New Yorkin suom naisten o
suuskodin puolivuosikokous' pi
dettiin osuuskunnan omalla huo
neustolla lokak 26 p Kokoukses
sa oli läsnä 31 osakasta ja kaksi
oli edustettuna valtakirjalla
40 Kodin emännöitsijä Tilda Ka
ren luki puoHvuosikertomuksen
'josta kävi selville että osuuskun
nan liike on edistynyt kuluneella
toimintakaudella 'Varsinaista ti
linpäätöstä ei oltu keskellä vuot
ta tehty tilijärjestelyn vuoksi
vaan ilmeni kertomuksessa että
tuloja on ollut $483452 ja me
noja $517405 Menot ovat olleet
tuloja suuremmat syystä kun
on laitettu kodin ihuoneustoa a
sukkaidensekä turvallisuutta et
tä mukavuutta vastaavaksi Muu
toin ei liike ole tuottanut tappi
ota Kuluneeseen toimintaan ol
tiin tyytyväisiä
Luettiin A S Osuustoimirtta
liiton väliaikaiselta toimikunnalta
tullut liittoonyhtymiskehotuskir
je josta keskusteltiin Yksimieli
sesti sitte päätettiin yhtyä liit
toon ja velvotettiin johtokunta
tekemään ilmotuksen liittotoimi
fcunnalle päätöksestä
Osuustoiminnallista valistus
työtä varten päätettiin luovuttaa
'New Yorkin alueen valistuskas
saan $10 Samalla päätettiin ke
hottaa New Yorkin ja ympäristö
jen osastoja ottamaan keskuste
lunalaiseksi osuustoimintakysy
myksen ja tekemään jäsenistölle
selvää mitä hyötyä olisi osuustoi-
tminnallisesta naisten kodista jos
sitä kaikki työläiset käyttäisivät
Tällaisia koteja voitaisiin perus
taa nykyiselle New Yorkin suo
malaisten naisten osuuskodille
"haaraosastona tijcalle paikkakun
nalle kun vaan asia tulee tunne
tuksi ja oikein ymmärretyksi
Velaksi antoa päätettiin rajot
taa mutta edelleenkin myönne
tään luottoa osuskunnan jäsenil
le ja sellaisille jotka tulevat ko
timaastamme eikä ole työpaik
kaa eivätkä tunne paikkakunnan
oloja 'Muillekin voidaan luottoa
myöntää kahden viikon ajaksi
jos sen johtokunta ja osuuskun
nan emännöitsijä yhteisellä neu
vottelullaan katsovat osuuskun
nalle edulliseksi
Osuuskunnalle päätettiin ruve
ta kartuttamaan rakennusrahas
toa jota varten tästä alkaen tul
laan kaikki myyjäisvarat siirtä
mään rakennusrahastoon Osuus
kunnan varoista päätettiin myös
siirtää $400 rakennusrahastoon
Aikaa voittaen tullaan tarvitse
maan omaa taloa ja sen saami
seksi on jo aikanaan ryhdyttävä
toimenpiteisiin
Osuuskunnan toimesta päätet
tiin ryhtyä tekemään paikallista
agitatsioonia jossa tarkotuksessa
valittiin ag-itatsioonitoimikun-taan
: 'List Suominen Anni Kivi
lahti Mari Aartola ITanna Lau
nonen 15 riita Laine ja Hilja
Kuokkanen Apfitatsionityötä te
kemällä toivotaan osuuskunnan
sisäisen elämän entisestään pa
ranevan ja liittyvän uusia jäseniä
yhteistoimintaan II K
HALUTAAN 5000 INNOKAS
TA ASIAMIESTÄ TOVERIT
TARELLE! t
Miten Alitalon Antista
tuli sosialisti
(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)
haukanpeljättimet ja linnassa is
tuisit tälläkin hetkellä jos en
olisi henkirahaasi maksanut
Mutta en sitä velkana pidä kyllä
otan sen kasvtvjen kanssa Ja'
oppivat puhumaan että osaavat rovasti sitten miten siunattu on
rikkailta leipää pyytää Jos mi
nä olisin jumala niin kylki tie
täisin miten noita aaseja kidut
taisin Isännän puheet mursivat 'An
tin ja Miinan sydämet He kär
sivät sanoin selittämätöntä tus-
hän kun käv täällä antamassa
herran ehtoollisen että saatte ol
la ihmisten kirjoissa Millä pal
kitsette rovastin hyvyyden? Ja
vielä 3"kst asia 'Sinä et jaksa
tehdä työtä yhtä paljon kuin en
nen Minä olen päättänyt jättää
kun täytyi kaksoset laittaa pois rahapalkastasi ja lisään työ
nrmonaloia rukoilemaan Mutta
se oli ainoa ehto Ja tunsihan
koko ympäristö Antin elämän
tarinan ja siksi kaikkien sääli
tnVirlishii noihin nieniin keriä-
Iäisiin Kotiin tultua oli heillä lut puhetta pihalla:
aina leivän palasia ja kalaa mu- — Nyt teit miehen työn! Voi
kanaan Mutta keveämmällä hyvä jumala kun olen onnellinen
meni Antti nälkäisenä että saan kostaa noille roistoille
ta baat ruveta lämmittämään
riihet ei kannata pitää erityistä
riihivaaria Ymmärrätkös ?
Kun isäntä meni tupaan huu
dahti emäntä joka oli kuunnel-
työhönsä kuin olisi syönyt las
tensa rukoilemia armopaloja
Miina itki tasaillcssaan leipäpalo
ja lasten syötäviksi ja rukoili:
— Auta herra jumala meitä e
des viattomani lasten tähden
Mutta rukous meni kuuroille
kyläläisten pilkanteon ja sen
hääyön mylvinän 'Luulivat sil
loin että hekin ovat ihmisiä
mutta me näytämme että työ
juhtia he ovat Eipä Miinakaan
enään naura ja hoilaa 'Voi hy
vä jumala sillä se minut ärsytti
korville' Isäntä vaan nautti uh- mutta pahalla on pahan palkka
riensa kärsimyksistä
Taas tuli aika pestata palve
lijoita Alitalon isäntä meni toi
seen pitäjään pestaamaan työjuh
tia jolla nimellä hän palvelijoita
nimitti Ja olihan niitä isoper-
heisiä aina tarjolla sillä ei ku-
i _
seisoo jumalan raamatussaan
Jumalan kiitos että olen synty
nyt rikkaaksi että lakikin meitä
suojelee
Ja liikutuksesta herahti kyynel
emännän silmänurkkaan
Antti riisui hevosen ja vei tai
kaan halunnut palvelukseensa Uin itsekään käsittämättä mi ta
niitä joilla on paljon lapsia mut- teki Isännän puhe sai maail
ta Alitalon isännän oli otettava m an mustenemaan hänen silmis
ketä vaan sai Kun isäntä tuli sään Olihan se kaikki ennen
reisultaan ja Antti meni hevosta opittua mutta se etta palkkaa
riisumaan huusi isäntä: vähennettiin oli itusi isku
—-Otin taas kolmen työjuhdan —Teen työtä kuten ennenkin
nahan parkittavakseni ja sinun vaikka olen nälän uuvuttama ja
nahkas kiillotan siksi kunnes sittenkin saa kuulla etten tee
luusi hautaan heitetään Ja kuu- työtä ja lisätään aina vaan työtä
les saisit polvillas kiittää ro- ja nyt vielä vähennetään palk
vastia ja minua siitä kun sinusta kaa joka on ennestään jo aivan
laiskasta ja ämmästä on pidetty riittämätön Hullu minusta tu
sellainen huoli ettette ole herran lee En jaksa kaikkea kestaa
Piiraknnnasta ulos notkittu Rio- enkä voi lisätä taakkaa Miinalle-
pikirkkoon ette kumpikaan pääs- kaan hän jon ilmankin
scet kttn olette niin risaisia kuin näännyttämä
esBisiiäSiiiiiiiaiiiitiiiiiiiiiHiiiiiiiasäiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiisisiiisisiiäiiasPi
m ~ nm
f KODIN OSASTOI
surun
(Jatk)'
KHimmimniiinniinnK'
PYYKINPESU
liiaiiiKisniiBiBHBiMiHiminimHii
vaisyydesta jaiKimaisessa uaiaaoa ci
sentään ole vielä päästy yleisesti sei-
fUusien tilaajien pvynnöstä julkaistu vyyteen onko meidän työläisten sääs
uudellee ) tettavä-vai ollakko säästämättä
Pyykki on pantava" likoon sunnun- Löytyy sellaisiakin "vallankumouk-tai-illana
puhtaaseen kylmään veteen sellisia" jotka ovat sita mieltä etta
Nyt otamme puhtaimmat niinkuin la- säästäminen on turhuutta jopa miltei
kana pöytäliinat alushameet joiden rikos koskapa s ta Porvarien taholta
helma on puhdistettava tyynynpälli- meille tyrkytetään Toiset taas ovat
set j n e täytämme pollarin kaksi sitä mieltä etta se on yksilo Imen a
kolmasosaa kylmällä vedellä liuotam- sia joten silta pitäisi olla h ljaa_
me sinne 1 pienempään ja puolitoista Mina nyt olen kuitenkin si ta mieltä
suurempaan palan saippuaa Liuotta etta jos kenenkään min jiuirl meidän
voi voi saada kiehuttamalla saippuaa työläisten tulee olla säästäväisiä ei
pienessä padassa vaatteet pannaan siten etta se hyödyttää porvareita
kylmään veteen ja annetaan tulla kie- vaan siten etta se luokkana hyoayt
huvaksi ja kiehua 10 minuuttia tällä taa meitä Ja koskapa koti cm juuri
ajalla' leivomme siivoamme huoneet se paikka missä ja mmka yhteydessä
j„ „„n„ „iiv„ o0io™ito nimmo työläiset voivat enimmän saastaa tai
tekemään Ei ole ensinkään pelkoa enimmän tuhlata niin sopii tässä ko-
hiilillä ja paistaa uunissa
Kun kana paistetaan uunissa val
mistetaan se seuraavalla tavalla:
Puhdista kana leikkaa ' pois jalat ja
pää Poista kupu ja sisälmykset Pe
se hyvin sisältä Pane sitten sisään
sydän kivispiira ja jotkut tykkäävät
myöskin syödä maksan Kivispiiraan
voi leikata pieniin palasiin että se
kypsyy paremmin tai sitten paistaa
se kanan mukana pannussa pane
matta sitä sisälle
Kana täytetään joko kuivasta lei
västä tehdyllä täytteellä tai riisi
täytteellä sisältä ja kaula ja sitten
neulotaan kiinni ja reidet ja siivet
sidotaan tavalliseen asentoonsa Ka
na pannaan paistinpannuun selälleen
ja samaa täytettä jolla se täytettiin
sisältä pannaan ympärille jä vähän
vetä pannuun ja pannaan uuniin
paistumaan Ensiksi voi paistaa kan
nen kanssa siksi kunnes kana on
kypsynyt läpitse ja sitten paistetaan
kannetta niin että se tulee ruskeak
si Kun yksi puoli on hyvin rustot
tunut voi sen varovasti kääntää niin
että se tulee kauniin ruskeaksi joka
puolelta On vaan varottava ettei se
pääse paistumaan liian kuivaksi eikä
palamaan
Keitetty kana ja saksalainen noodle
soppa Kana puhdistetaan palotaan
ja keitetään pehmeäksi Otetaan
pois vedestä jauhotetaan ja paiste
taan rasvassa ruskeaksi höystetään
pippurilla ja lisätään vähän suolaa
Keittoveteen keitetään noodle soppa
Noodlet tehdään seuraavalla tavalla:
Vispataan muna tai pari suolataan
hiukan ia siihen tehdään taikina yh
tä sakea kuin pain (piirakan) kuori
taikina Taikinaan ei panna yhtään
vettä Sitten se jaetaan kahteen ja
kolmen osaan jotka kaulataan mah
dollisimman ohkaisiksi ohkaisem
miksi kuin pain kuori Sitten pan
naan puhtaan hau tuukin päälle kui
vamaan ja annetaan kuivaa siksi
kuin ne voi kääriä laskoksiin ja lei
kata hienoiksi rihmoiksi jotka veit
sen kärjellä nostelemalla erotetaan
hajalle toisistaan Ja kun kananliemi
veri kiehuu pannaan noodelit kie
humaan ja keitetään kypsäksi Joka
haluaa voi maustaa pippurilla
Hyytelöity kana eli kanansylttl
tehdään seuraavalla tavalla: Kana
keitetään pehmeäksi Nostetaan ylös
keittovedestä jäähtymään Sitten lei
kataan liha tai hakataan pieniksi
Nahka ja luut pannaan jälleen kie
humaan ja annetaan kiehua tunnin
ajan luut ja nahka erotetaan pois ja
lisätään keitokseen ruokalusikallinen
gelatiinia (saa ostaa grosserikaupas
ta) Tämä keitos kaadetaan kanan
lihojen päälle sekotetaan sekasin ja
annetaan hyytyä Maustaa voi kukin
makunsa mukaan Jotkut panevat
keitokseen mausteeksi yhden sipulin
Toiset tykkäävät maustettuna vaan
suolalla ja pippurilla
Sitten jos tahtoo laittaa oikein hie
non hienon hyytelön niin voi kanan
lihan leikata sieviin 'kappaleisiin- la
toa ne kasteltuun vatiin kauniiseen
järjestykseen - Kananlihakerroksen
päälle voi latqa kerroksen kovaksi
keitetyn munan viipaleita sienen kap
paleita oliiveja ja parsaa ja sitten
taaa kerroksen kananlihaa jne kun
nes kaikki kananliha on käytetty ja
päälle kaadetaan sitten hyyteiöliemi
ja annetaan jäähtyä Sitten kun se
on hyytynyt kylmäksi voi sen kaa
taa lautaselle tarjota pöydälle joko
kokonaisena tai leikattuna
Vati johon syltti kaadetaan tulee
ensiksi kastella sillä jos vati on
kuiva tarttuu se kiinni pohjaan ja
pois kaadettaessa rikkoutuu
CJ
että lika palaa kiinni vaatteisiin sil-
din osastossa siitä keskustella Ehdo-
loin kulu ne ensin asetettiin kylmään tan siis etta Toverittaren lukijat
veteen Nyt täytyy sitte vasta vaat- kirjoittavat tahan kodin osastoon kir-
teet hieroa ja heti viruttaa monessa Jotuksia saastavaisyydes a mutta pe-
puhtaassa vedessä ja välttämättä ruste n! le kirjoituksi le tulee oi a
Naisten toiminnasta
käyttää vaatesiniä Nyt jäi sitte mai-
aina luokkakatsomus Näitä kirjotuk-
nin l!rnmvfi! nliisvnattfiille käsi- jumisutau jhoi uu n" ui
hantuiikeille ja myös poilariin niille luan Kodin Osastossa
klehumavesi johon voipi lisätä pyyk-
kisoodaa Moni pilaa vaatteensa kun
ei viruta tarpeeksi monella vedellä
Ottakaapas nyt naiset jimiehet
kynä käteen ja kirjoittakaa mielipi
teitänne tästä Sitten minäkin joskus
kirjoitan mutta annan nyt ensiksi
suunvuoron teille — Selma-täti
SÄÄSTÄVÄISYYS
Meillä sosialisteilla on omat moraa
likäsitteemme ja niinikään meillä on
myöskin omat käsityksemme säästä-
KANA
Kanaa voidaan laittaa ravinnoksi
monella eri tavalla keittää paistaa
(Jatkoa kuudennelta sivulta)
mukaan alottanut toimintansa En voi
heidän puuhistaan mitään kertoa
kun en ole ollut tilaisuudessa mi
tään änkemäiin tai kuulemaan On
kai niillä ollut jonkinlainen "kahvi
juhla" joku sunnuntai-iltapäivä mut
ta senkin kuulin liian myöhään vas
ta seuraavalla viikolla että en voi
mitään niistäkään kertoa Toivotan
vain hyvää toimintatarmoa sekä o
pettajilie että oppilaille
Soittokunta on kanssa jo henkiin
I
e
l
at
%
I
-ui
K--il-
Jft
t-
s
u