Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 07, 1916, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Esikoiselleni
RADVVAY CENTRE ALTA CAN lunut niin se esitettiin nyt toisen kielistä koulua Olen viidennessä luo
Tervehdys Selma-tädille ia Tove- kerran kassa
rittaren lukijoille täältä Radway Toveri V Annala piti lyhyen pu- Talvikin yritti jo tulla kun satoi '
Centeristä Täältä ei ole näkynyt Ileen lasten vanhemmille Ihanneliiton lunta maahan mutta se suli
vielä mitään kirjotuksia Toveritta- merkityksestä ja hyödyllisyydestä Meillä oli kerran läksy raamatus- sä olet mun toiveeni herttainen
ressa niin otimpa kynän käteeni ja Iltama lopetettiin pukutanssilla ta ja silloin opettaja kertoi että hä- sydän-aarteeni armas kallis
piirrän muutaman rivin Kaipa tätä jo riittääkin' täksi ker- nen kotikylänsä sunnuntaikoulussa uni-mailmani kukka kaunoinen
Enkä minä pitkää kirjettä osaa- raksi Jos tämä pääsee lehteen niin opetettiin että jumala 'helppaa' kaik- tuhat tuskien helmi kirkas
kaan kirjottaa vaan nämä muutamat kirjotan toistekin Ida jotka ovat hädässä Eräänä aa-
rivit Enkä minä nyt tällä kertaa Toveruudella — EPF1E IKOLA muna oli opettajan veli vahingossa Sua kauvan jo kaihoten kaipasin
kaatunut paa edellä jäiseen vesityn- rukoilin toivoin ja vuotin
enempää kirjota -aan toisten kir
jotan enempi jos tämä on kelvolli
nen Terve Toverittaren lukijoille
—EINO TUOMINEN
NEVVBERG CAL nyriin mutta sisko joka sattui ole- Ilmalinnoja kauniita rakensin
Ensikerran kirjotan tervehdykseni maan lähellä pelasti hänet luikku- ja niihin varmana luotin
teille pienet lasten osaston lukijat masta Niin pian kun suinkin ehti
Sain äidiltä luvan kirjottaa lasten meni poika opettajalle sanomaan että Syystuuli kun puiden oksia riipi
osastoon jonka nyt teen kiitollisin eipä se jumala tullutkaan "helppaa- kesämaille kun hyytävää kylmää loi
tuntein maan" vaikka hän oli hädässä O- SÄ TULET! se tieto luokseni hiipi
Iltasilla olen lukenut kirjeitänne pettäjä kysyi että "eikö sinua sit- ja kiehtoen hyväillen lämpöä toi
PEABODY MASS
Toverittaren lukijakunta erittäin
kin nlnnot lllL-iiot-
Täällä Peabodyssa perustettiin ia oi kuinka hauskaa on kuulla tei- ten kukaan tullut auttamaan?"
Ilianneliittokoulu lokak 22 päivä
dän siskojen ja veljien kertovan ta- "Ei muut kuin sisko eikä se ole Ja tuskaan niin katkeraan- salaiseen
Oppilaita oli kaksikymmentäkahdek- Pahtumia sieltä _ maailman eri suun- mlkä jumala" vastasi poika
mi syöntäin' repii ja raastaa
(28)
Ensimäiseen luokkaan cJlta' nussä minä en ole koskaan Opettaja sanoi taas että jumala siihen katseesi kirkas ja puhtoinen
kaksikymmentä (20) ja toiseen kah- käynyt enka °le teitä koskaan näh- ei kerinnyt silloin heti tulla vaan pyhää rauhaa ja lohtua antaa!
deksan (8) Opettajina toimii to
verit Viljamaa ja Ferin
Päätettiin pitää kokous jo?a sun
nuntai ennen koulun alkamista joka
alkaa täsmälleen kello kymmenen
(10) ap Kokouksessa valittiin pu
heenjohtajaksi Helmi Johnson pöy
täkirjuriksi Irene Kanervo ja uutis
ten kirjottajaksi Toverittareen valit
tiin Irja Ferin
nyt Mutta aina kirjeen luettuani lähetti siskosi
minä hengessäni kuvittelen näkeväni
kaikki mitä kerrotte
Minä käyn koulussa joka päivä
Suomalaista koulua täällä ei ole
Kyselin äidiltä mitä opetetaan so
sialistisessa sunnuntaikoulussa ja äi
ti sanoi: "Samaa kuin kotona si-
Mutta minusta näyttää sille että Ah vnpyos luonani pienoinen
ei se jumala kerkeä koskaan Mitä uni-mailmani kukka kaunoinen!
Selma-täti siitä arvelee? — — — —
—HELEN C KAARTUNEN Sä varttuos mieheksi uljaaksi
hyvin elosi tehtävä täytä!
Tule hengenviliasta rikkaaksi
Se riippuu siitä minkälaiseksi ku- jalon aatteemme eteen ne käytä!
kin jumalan kuvittelee On paljon
siltä että meillä riittää enemmän
innostusta nyt kuin on oppilaitakin
enemmän jne
että sitä innostusta riittää niin kauan
nulle
Äiti on minulle opettanut rakkaut- ihmisiä jotka käyttävät sanaa "ju-
Minun mielestäni näyttää ainakin ta koko luomakuntaa kohtaan E- mala aivan samassa merkityksessä
i aan ticiian 1VU11 lemill ItUiraU Kana- ium aauaa nj a uumnm tu i
sa kimpaannuin minä suotta ia löin koittaa "kaikkea hyvää" Kas sellai-
Toivon kuitenkin koiraa niin että koira vinkui lyön- nen "jumala" kyllä kerkeää autta
jittasi „ v„J nistä Äiti kun kuuli sen kysyi maan — Selmatäti
i„„i„h„ -imaa iw„iot Moiä mita mma olen tehnyt koiralle ja kas- —
ne kesäkoulun lopettajaiset miten ki f yyaä- a5eekf Mma ivallisesti
hauskaa siellä oli Paljon ohjelmaa
ja paljon kaikkea Vaikka se ketä
koulu olikin vähän lamaantunutta
niin nöätHiTQiQot nliirat ainalin nnla
kat Siitä sen huomaa että miten teeksi ja niin olimme taas ystäviä
11} Vdl LUlunsci miaia allia un oinai-
pä toivon että kaikki lapset koe
tamme yksimielisesti saada seuraa
vat iltamat vielä hauskemmaksi
Nyt en kuitenkaan tiedä kirjottaa
Lake Bluff 111
— ALMA
10-28-16
Ml M II riMJSIMUI
vastasin että ei koiralta tarvitse
anteksi pyyttää Mutta siitäkös äiti Osastot kirjallisuuskomiteat ja yksi-
suuttui niin etta mina peljästynee
nä riensin pyytämään koiralta an-
— Kerätessänne tilauksia
Toverille ja Toveritta
relle voitte toimia paremmin
kun pyydätte lähettämään paik
kakuntanne tilaajaluettelon joi
ta näette kenelle tulee lehti ja
kenelle ei ja kenen tilaus on uu-
ROCKPORT MASS
Tervehdys pikkulukijoille!
Minä koetan kirjoittaa vaikka olen
„„„„„s: tänä vo-too vielä pieni Minä käyn kolmannessa
toisten kirjoitan lisää' luokassa kansakoulussa Olen seitse-
Toveruudella — IRA FERIN mB? yuoden vanha myöskin
sosialistista sunnuntaikoulua
FITCHBURG MASS n osaa paljon kirjoittaa Äiti sa-
Päivää Selma-täti ja kaikki pienet "00 kirjaimet ja- minä siten kirjotan
ja suuret Toverittaren lukijat! K"n ?Pm„ kirjoittamaan paremmin
Nyt on koulu jo alkanut ja on kloita tof kl
ISVvt tolitiivönö niin oi r!n lnnatlln H£LLrA Ki U'U 1 II1MIN
aikaa leikkiä niin paljon kuin kesäi
seen aikaa
Minä lupasin kirjottaa Toveritta
reen meidän avajais-iltamasta kun
en ole ennen koskaan kirjottanut
löt voivat tilata tarvitsemansa nimi-
leimasimet nyt TOVERISTA sillä distettava sillä tilausten uudistus
vaimeamme umä tuan iinnai on yhtä tärkeä kuirKuusien tiU
25c ylöspäin koon mukaan TOVERI uksien ottaminenkin "
TLMHTT A TTTTTTT A A I
— v-' - J XX XX XX
LAURIUM MICH
Halloo Selma-täti! ' Tänään on lau-vantai-ilta
eikä ole koulua huomen
na niin kirjoitan vähän Toverit-
Olen viidentoista vuoden vanha ja tareen
käyn Fitchburgin korkeakoulua Mi- Täällä on satanut lunta jo monena
luilla on kaksi siskoa ja kaksi vei- päivänä mutta se on sulanut kaikki
jeä joista yksi käy työssä Me a- pojs Täällä on aina pitkä talvi
summe noin puolitoista mailia uiko- ja päljon lunta että tuskin pääsee
na kaupungista Meillä on oikein iiouiuun menemään
kaunis paikka Kolmella puolella on Veljeni Kaarlo lankesi tänään ja
metiskköä ja yhdellä puolen suuri sai json iiaavan otSaansa Kävin ha-
kenttä Meillä on - paljon hedelmä- kemassa laastaria Mrs Palmilta ja
puita näin pienelle paikalle ja isa toivomme että hän paranee ilman
on joka kevät kylvänyt perunoita ]ääkärin apua
talven varalle Me saimme ne ja Minun säni tu]ee pjan tvögtä ko_
tynnöriä omenia tana vuonna joka t)a_ Joten ]opetan tämän kyhäyksen!
on suurempi kihu uin =ii- äi]ä Vprtaa
nen Meillä on muutamia Kanoja ja
kissa Mutta eihän tämä olekaan
Ihanneliiton asioita
Hr TlinnnaliUnala
Kerroinpa nyi iiuujn™™ tnimittaiilln
Avajaisjuhla pidettiin lokakuun 15 ™ ™J le
p Tilaisuuteen oli saapunut paljon
yleisöä kuten on tavallistakin las
ten iltamissa Ohjelmaa oli runoja
lauluja soittaa yksi pukutanssi ja
kaksi näytöskappaletta: "Valon tiel
lä" ja "Tädin marjat'' Edellinen
kappale on esitetty jo kerran ennen
mutta kuin siitä on jo pitkä aika ku-
Hauskaa syksyä toivotan kaikille
pienille ja suurille Toverittaren lu
kijoille sekä Selma-tädille ja apu-
Hyvästi taas! Piirteli
—HAROLD A MÄKINEN
BRANTVVOOD WIS
Rakas Selma-täti ja pienet Tove
rittaren lukijat! Minä olen yhden
kerran ennen kirjottanut Toveritta
reen Olen kymmenen vuoden van
ha tytön tollikka ja käyn englannin-
tJ
ASIAMIEHEKSI
Toverin ja Toverittaren '
JOULUKORTEILLE
HUOM! Mallikirjoja ei lähetetä pyytämättä
Halukkaat voivat ilmoittautua täyttämällä allaolevan kaavakkeen la
lähettämällä sen Toveriin
Täten ilmoittaudun asioitsijaksi Toverin ja Toverittaren aistik
kaille JOULU- ja UUDENVUODENKORTEILLE tulevaksi jouluksi
Toiminut joulukortti-asiamiehenä? (Olen— En) Ottanut tilauk
sia viime vuonna $ arvosta "
Nimi
Osote
TOmfflwmuuiiimm8tmmtOTmfflim8