Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 07, 1916, Page PAGE TWO, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSI
Tiistaina marrask 7 p:nä 1916
kipeää kurkkua ja äänen painumista
vastann jos viruttaa kurkkunsa (suo
lavedellä joka aamu Se on myöskin
paras suun puhdistusainc-
Jos liieroo suolalla hampaansa pari
kertaa viikossa pitää se hampaat
puhtaina ja valkoisina ja ikenet ter
veinä Siintvneen kaulan voi saada val-
i„:m: „„♦ -nämä rail- n1 knikt C mm monia tutu a koisoksi pesemättä sen herran pu-
SE fchci olivat niin polot- vukaue uin suinkin maidok
tava voima että pääministeri niahlollista ja varsinkin mIIi 11- KSvel)ossä niin J)eskaä jal
scmith iiilki"c:i itki pavla- kaa kun työläiset ja iteuim 11 i- kamlp joka flivh- suolavedessä Se
menttilmoneessa
eikä ainoatakaan rikkuria löyly- johdossa „ pmslctLiva ja atuo
nvt ] nsi kerran ekunässä näki- astaan pitää käytännössä kirjo
vat nämä liiilenkaivaiat toisensa jen suojelemiseksi valltamaUo-1-nsi
kerran elämässään olivat lie mät säännöt kuin myöskin kir
kaikin vltfaikaa maan päällä 11c jnjcn_ käyttäjien terveyden tur
olivat "kaikki nousseet kaivan- vaamiseksi
: „„„„„iCt V teihin -n Kiriastoicti tulisi olla avom-
nniMnnu jii Miviiiivvi -
sensa ovat tilaisuudessa niitä tekee ihon kestäväksi ja virkeäksi
(Tatk) kävttämääu — se 011 iltasin sun-
KANSAKIRJASTOT JA TYÖ- mmtaisin ja juhlapäivinä ja kir
VÄENLUOKKA jastojen palvelijain työtunnit tu
lisi olla siten järjestelyt että
ei tvö tulisi heille rasitukseksi
Kirjat piiäisi valita kirjastoi
hin tkoa ensimäiseltä sivulta)
ja kävelyuna tulevat silloin leille
nautinnoksi
Maavalääkkeeksi sanotaan suolan
olevan erinomaista jos van voi kes
tää sen tuottaman kirniistyksen Suo
laa voidaan käyttää myöskin hen
ponpelastaiana los veri 011 vuotanut
vähiin ruumiista antaa suolavesi e
lonkipinällo uutta virikettä jos sitä
ruiskutetaan suoniin
Suolaa 011 mittaamaton määrä meri-
korkeakoulunsa ja opistonsa on h in siten että ne kiinnittäisivät
yleinen kansankirjasto laajojen joukkojen mieliä ja tyy-
TCvsvmvs nvt on siis siitä kuin- dvttäisivät heidän tarpeitaan
ka saada "nHniä nuoret ja kaikki Tällä en tarkoita ainoastaan vedessä suolavesilähtcissä ja mvös-
tyoläiset käyttämään kansankit- hvviä kertontuksia ja kaikkien kjn ™ — J ™% ™
jastoja hyödyksensä kansallisuuksien klassillista kir- niaanpMnakIn- suolntuotnntn on yksi
Nähtävästi kaikki mikä on es- jallisuutta mutta nivuskin ny- tii t-U oim i iti t ii teollisuushaaroista Yh-
teenä 'kiriastojen ja kansan vä- kvajan tieteellistä kirjallisuutta dysvallnlssa Yhdessä vuodessa tuo-
liliä'on vahingollista historian fvsiikan kemian hio- tetaan Yhdysvanoissa enemmän kuin
liila on 1 m oi 1 1 1 1 "JS mie miu rimnna suo aa Ui enem-
Meidän pyrkimyksemme pilat- look-an ja yiueisKtintaiieieen 1- p-' palmaa j(kaist!l llenki
ci nila ei ainoastaan kansan i oh- laita
tamilien kirjastoihin mutta Ki saisi olla minkäänknsia cn
myöskin kirjastojen tuominen nakkolmdoia1 kirjallisuuden va
tvöläisille linnassa
' Meiilän täytyy tehdä se suo- Työväenluokan kannalta kat
ielJaksemme itscnnie siliä sei- sottuna hyvän kirjasten tulisi
jäinen kansanv?lta josta puuttuu sisältää Foxin marttvvrien kir-
tietoisuutta ei voi olla pvsvviii- ian vlitä hvvin kuin Danvmin tunui vaikkapa vaan pienempi maani
nen eikä se koskaan toimi oi- Huxfevn Haeekelin ja Tnovlsul- f? tehkää saippuaksi
' Mismkertau 111 satpnitantekokeino
keen jos se satlyykm lm teokset Ainoastaan sekainen m pm SPko{aa pnraska (li„
Siksi on päivänselvä asia että kirjasto voi täyttää tarkoituksen- ensiksi kylmään veteen ja sinen so
kaikki ta rneetf rma f nmodollisiui- sa todellisena työväenluokan kofraa täliän lipeäveteen rasvat pi
det kirjastojen hallinnossa ja kouluna _' ?'JatkV)_ loisena™ Ei haittaa räikkäpä ne
- - iiiiii [Hi' aivan jfUMua-iu la-vcii oiiu
löä kohti Yhdysvalloissa
KOTITEKOINEN SAIPPUA
Älkää heittäkö menemään sellaisia
rasvoja jotka eivät kelpaa ja joita
ette käytä ravintona Pankaa kaikki
rasvat talteen ja kun sitä on kokeen-
No 45
nimitavalle toverille' mrs Ja nir
Andersonille Tilaisuudesla muodos
tui yksi hauskimpia illalsuja milä
meillä on ollul Suoriteltiin ohjel
maa joka {lioteltiin yhteislaululla
Ohjelmassa oli runo Anna Väänäsellä
Mikael Hutasen kirjoituina "Kn ihai
le konsaan" (Toverillaresla) iaulua
Kiina Hautalalta kertomus mrs Ka
rilta ja puhe toveri Väänäsellä
Sitten vielä toverit yksityisesti lau
suivat jonkun sanan hyvästiksi pois
nimittäville tovereille Ohjelman jäl
keen siirryttiin ravintolahuoneeseen
missä komru kahvipöytä oli odotta
massa komeiden leivosten kera fkä
vä vaan etlä menetimme kaksi in
nokasta jäsentä osastostamme vaan
toivon heille samaa innostusta sillä
uudella paikkakunnalla mihin mene
vät toimimiin sen yhteisen asian
eteen
Olen kuullut eitä tämän kuun vii
meisenä laiiamaina 25 p pitää om
peluseura lnyyjnem-ä ja olempa var
ma että siellä on paljon liv viii ja
arvokkaita käsitöitä Sonnustakaa
pa silloin h tiilille joka sorkka ja
hellittäkää vähiin iovhemniälle raha
pussin nauhoia siksi illaksi
Niin ja sitten tulee North Adams'
111 toverit tänne t urnee-maikalle 'J y
joulukuuta Ile valmistavat kaiken
ohjelman ja on heillä pari 'kuvael
maa ja näytöskappale "Turkki tulee"
joka kuulemani mukaan pitäisi olla
hauska kappale ja myös uutuus
meille ehestoriläisillr ja sitten vielä
Kinunne kuutin Lempi Simonsoiiin
kuilua jota jo yksinäänkin kannat
ta:! tulla kuulema-!]! Tor'eiu!oa vaan
North Allanisi!' toverit kyllä me sil
loin haali täytetään — TY V VK
KODIN OSASTO
nmmmnnmmmmmmmmm
RUOKASUOLA
Ruokasuola 011 yksi yleisemmin
käytetyistä kotitarpeilta muOa sen
monipuolista arvoa vähän yminärro
ttiän Useimmisa kodeissa Joni mi suola
seisomaan salkussa kaiken muun ai
kaa paitsi silloin kuu sitä tarvitaan
ruuan maustamisessa eikä sillä ole
mitään esr:a muissa taloustenl ävissä
Tiimä 011 ikftva seikka siilä suola
voi olla avuksi talouden pitäjälle mii
itissa muissa tehtävissä Jos mustet
ta kaatuu matolle niin ei sen joh
dosta tarvitse joutui! epätoivoon sil
lä suola imee sen pois ia jos suolaa
ripotellaan maloille maträssion pääl
le ym vat-tfeisiin pitää se poissa
koit' jii kaikenlaiset hyönteiset ja sn
malla irroitlnu likan välitteistä ja
kirkastaa hallehtunoot viirit
Jos panee suolaa loipäpannujen al
le uuniin niin estää se paistettavat
aineet palamasta pohjaan ja jos pa
nee hiukan suolaa vaate-tärkkiin niin
estäii se tärkin limppiintymäslii
Pane yksitoista osaa tärkkiä ja kah
destoista osa suolaa
Suolalla voi hieroa silitysraudat
Virkksik=i Jos katukäytävät ovat
jSwt ja liukkaat piris'ä suolaa käy
11 iiUe PuVa otj er!r:"m!ine!) hoppu
ja i'Da-'-!i'i''Je:- ]r!!diK'u=-a'!i:
Tor vti-iilisei vaa"e'-t lmtft!ir'
wi-tv-)fRi' ?iii- peu jf'äv£: t
nfr'e ptretiimti
~eoi'-m-- U iiiitil o: eri 1 1 onni inei'
+-ei:!ieier!-' V rt lii 1 M H iv Se K S ' ej
j)'-!i iiaei"-- ionasi
": ' rVlittii va 11 !!-
'!i'l!ii't tjt e h- petM:'
i lrite-j' - 1 -I 'm-'-'"'!-- -
''a1! ' "y'i e t-tt'- ' peti- -vc
il" v'!5Hi'"t 'i ' lÖi' ' ' -0
liinalla kuivaksi Sclailnen suolahte
en myöskin erittäin terveelli-
Ja jo
Mi!
nittskmeloonat omena-nai paistetut
omenat "grape fruit" ym
Mutta ei pidä erehtyä käyttämään
iT'Okn-nineisca liian pation suolaa Jos
syö liian paljon suolattuja "kräkek
siä" hapankaalia pikkeliil ja suola
knliia saattaa se jtuinitiai: liian pal
jon joka liottaa rituaasulatusneteei
pois ia ailieultaa ruuansulatuksen
iiäifiöitä
Kaiinit'len i'distäii:nii ja säiMti'
jänä en suola erinoma!ien Nainen
voi pitää hipiänsä ruusuisen virkeä
nä ja heleänä jos hän käyttää hie
man suolaa kasvojen pesuvedessä
Vähintään kaksi kertaa viikossa tu
lisi viru li aa kasvonsa suolavedellä
pesun jälkeen Pese ensiksi kasvosi
lämpimässä vedessä ja sitten viruta
kylmällä suolavedellä ja hiero pyyhe-
ront :i
pen keko ruumis siieu hierottuna ja
erittäinkin se on avullinen ihmisille
joilla on heikko vrenkierto ja ovat
viluisia Merikylpy on kaikista paras
mutta silloin kun ei ole merivettä
saatavana on parasta sekoitua suo
laa kylpyveteen Ki pidä viruttaa
snolevettii pois ruumiista Suolakylpy
vaikuttaa virkistävästi ja antaa ruo
kahalu: hiuksenne ova öljyiset niin
i-tn: ro! auttaa piristämällä
ttinhi liiur-iinsc suoa-'a -tinata ja
fhc niefotnaliu pääta-i sik-i kunne'
siioii oi- Ktiikfci hieroutunut poi
Suoni puiifiiKitiu h n ja lrroiUau lim:
Tasvai hiuisisu Tali i-i kuiteniaio
sovi leiida useamtiiiii iv Ui 1 1 imksi Ker
ta' luiUnaUtiess
Suolavesi vi ennoiua im a kipeOiie1
luime-ii ptMiveit -e po:sui uastlO'
prtirtäe-'- raiiiilil-i---' ii'iliiit-"" r:
i uOii1
'(tr! li 1 iluiiJlilvll-lltl '
s -
!i iijc
siinä olla lihansirujakin sura?ti
Anna seisoa täsä lipeässä pari päi
vää ja sekota aina välin puukepillä
Sitten pane tulelle ja kiehauta Ki
tarvitse keittää muuta kuin sen ver
ran että seos tulee kiehuniapistee
seen Sekota hyvin keittäissäsi ja
nnne kuivumaan
Saippuan voi rehtiä niin voimakai
ta tai lievää kuin haluaa käyttä
mällä joko vähemmän tai suurem
man määriin potaskaa Sitä saa os
taa kaikista krosserikarpoista ja mak
saa se vaan In senttiä kamut josta
vei tehdä suuren määrän saippuaa
Jos tahtoo tehdä kaunista ja "hie
noa" saippuaa niin silloin voi suitti:
ia pnhclistaa rasvan ja panna vielä
saippuaan öljyjä ja hajuvesiä ym
mutta vain pulidistiisiarkoiHiksiin
kelpaa kyllä edellä neuvotunlaisesti
tehty saippua
Naisten toiminnasta
(Jatkoa kuudennelta sivufta)
sista antaa meille1 kannatuksen vaik
ka heitä kovasti varotetaan että
lie menevät turmelukseen helvettiin
ja kadotukseen mutta se ei mitään
aula parvissa vaan nuoret meille
samoaa ei auta herran sana ei kuri
ei mikään Moni tyttönen on kyllä
saanut useasi i tukkapöllyä äidiltään
siitä palkasta että on tullut meille
murta kun se punalippu veiää niin
si- vetää eikä Mtä voi helpata mil
lään Minä sanon teiih- nuoret ja vati
in' sosialismia pelkäävääsi t tulkaa
yioi sanKeminiti meluaa jouk tvuom
ite tielKen perasiä hmaiU uu-muia'
0 era oieee jouutiioel etainai p'
lulli' (:iia turnielukseu tielle
--V i-ll
CHESTtH yiAb£
ie e) iaa-1'ii
i li" !
y---- ri'v-:j'
iUi(OC llZJ-tLill'1! i~-
ttjii puolehta lvi-----''-' V' -
Liila kaiiuelii i — i
ROCKPOHT MASS
Jos taas ter-vcäiäisi Toverittaren
lukiioiia itosKa näy muidenkaan
kirjo")?!! läaiiä Jiiire se taitaa
'la kaikiilu inaä-in minulla ji h
kti on sama virui kuikilla muillakin
Osasto toieii l'':ssa kaikella eri
tava!': on sr lifiset alaosastot
jotka loimi'' '' ' ' im insa oiuiiaan
vaan se on p !:!!! ''tiä tuytvy olla
n - 1 k f ii i aii!--!--! hetikikiiden aina
toiminnassa ja n' k in uniikein per
heenisiä Onkohan maaiimalla se
viita että ei „ui-o n-ie tarpi-elli--i-ks!
ktuiiua en juikkoon joka
tuiaiii tätilän :' taiiurisi t yhn-isiuii-ni-n
peisiaiiiit- -ti- Täällä on iiar-v-
vt' in j"ka :-i l-isiitää eilu tar
vitsisi pnramiii:'-" nämä olot
Siis te niio-i i-e-etkaa lulki!!iaan
stfiiiiislisut 1: i i j" 'i i-n m ta ja heiitä
kliii korttipakka svtjääa joka on
täällä iivvia puu vika yleisesi aina
kin yksinäisillä m it i' ilki 1'sein kuu
le" sanouavai' e'i: or vakavaa oh
jelmaa että ' 'iiviia nuoriso' vaan
kti" lasien kas' i läjäksi on jomunut
ja elämisestä iixielitttmnm ja vielä
toivoo niisiä se -iaiisliseh työn jai
kaiia niin e! ole Kiimmtt et ii oh
jelmat ovat vtiiiiivia sellaisien jä
senten esittäessii Minä käsitän et
tä huvipuoli kuiiiua nuorille ja kyl
lä iiii vanliemitil iii naurahtelee kun
se vaan on stvei liistä
Lopuksi iiauskaa vuoden loppua
kaikille lukijoille Ehkä kirjoitan
vielä joskus
Piirtää —LASTUN -ÄUT
LYYLI EUREKA UTAH
Minä anekirjotianut olen sairasla
uut neljätoista kuukautta samanlais
ta tautia jota te sanotto sairasta
vanne Aivan ensiksi sanon: älkää
kadottako toivoa paranemisesta sil
lä ininäkin olen siitä päässyt Minä
kvllä paranin lääkärien avulla vaili
demiani niitä neljä Tauti on kylki
vakavaa laatua ankaraa katarria ja
on se iiiotn-n vienyt hautaan Mutia
luina Impuilleshnii apua osuin vili
nöin laamanni Mia kunnioitan vaik
ka kania suou:i:iii-et jiihlain luuli
maUomusia is-t:t lvieiiavai Minun
yoäiiaiuiii "li fitia uoiii kuui-i ' uot-!-
ijel uis r-'l a liiiil llHiU eil'1 I!
ialin vuulislii v ii il u 1 tiuklla il"
l„uii jiaieai't j ji en e
ii- ii viiii I" !jl'ä
el ie in iiiikie i
" te: " Ji '"Ha
iaisiii
tu ia _i -i