Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 31, 1916, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    DAISYTOWN PA häsen hämillään tytöt kaikki juoksi-
Koska tulin valituksi Ilianneliiton vat pulpettiensa luokse ja istuivat
puolesta Toverittarelle kirjeenvaihta- alas Yleisen metelin vallitessa yksi
jaksi niin koitan nyt ensikerran täyt- opettajista sanoi:
tää velvollisuuttani "Nyt on luokan toinen ja tärkein
Meillä on täällä ollut Ihanneliitto kokous Asettukaa paikoillenne et-
toiminnassa vasta vähän aikaa eh- tä voimme alkaa
kä noin kolmisen kuukautta Viime
talvena täällä kyllä tosin oli Ihanne
liitto — nimellisesti mutta se pidet
tiin vaan tavallisena pyhäkouluna ja
sitäkin pidettiin aina silloin kun sa
tuttiin muilta kireiltä joutamaan ja
niin ollen ei se vastannut ensinkään
Ihanneliiton tarkoitusta Nyt sitä
vastoin on toimintamme ollut hyvin
vilkasta kokouksia on pidetty jokai
sena sunnuntaina joista joka toinen
on ohjelmakokous
Harjotuksia on myöskin pidetty u
sein Olemme jo kerran osaston agi
tatsioniiltamissa esittäneet kuvael
man ja yhteislaulua Nyt taas olem
me kovalla kiireellä harjotelleet oh
jelmaa omia iltamia varten jotka
pidetään 11 p marrask ja silloin
siellä tulee olemaankin taas ohjel
maa tavallista enempi nim puheita
runoja lauluja ja kertomuksia sekä
näytöskappale "Yhteinen laulu" ja
kuvaelma "Salametsästäjä" Ihanne
liiton puolesta toivon nyt paikkakun
nan yleisön runsaslukuisena saapu
van näihin ensimäisiin iltamiimme
jotka omin voimin olemme homman
neet — SIIRI LIND
RAHA-AARRE JÄÄN
ALLA
(Jatk)
Tytöt istuivat kuin kuumeessa
Pappikin vielä piti kummallisen saar
nan: "Anna sinä sormesi paholaisel
le niin se vie koko käden"
"Me menemme toista tietä kotia"
kuiskasi Ida Kaisalle
"Kyllä tunnen kenen vekaroita te
olette sinut tunnen hyvin ja kante
len mummollesi heti kun kirkosta
palaan" kuuli Kaisa selkänsä takaa
ja hänen vierellään istuva ryppypos
kinen uneliaan näköinen emäntä al
koi äänekkäästi pauhata:
"Kyllä ne selkäsaunassa tuntevat
takalihaksissa sen minä sanon Mi
nä kantelen kummankin vanhemmil
le enkä lähde pois ennenkuin olen
nähnyt minkä höysäkän nuo pakana
raukat saavat ja minä"
Tässä hän keskeytti sillä kaikki
kirkossa olijat kääntyivät katsomaan
niin äänekkäästi hän purki vihaansa
" täällä herran temppelissä
Kaisan vierellä jo kauvan aikaa
nukkunut harmaapäinen pappa- herä
si teroittaen kuuloaan ja säesti sii
hen: "Oikein oikein! Tilsiskä tulevat
kin jumalattomat häiritsemään van
hurskasten rukousta Voi teitä ju
malattomia! "
Tytöt olivat kuin puulla päähän
lyödyt Tuskin oli heidän puheensa
seuraavaan riviin kuulnut ja Be he
rätti tällaisen pauhinan noissa teko
pyhissä ettei kukaan enään aja
tellut eikä kuunnellut papin saarnaa
vaan noiden emäntien kerskuvaa itse
rakkautta (Jatk)
Viimein kun kaikki olivat hiljaisia
otettiin esille kokouksen jännittävin
kysymys: presidentin valinta
"Minä ehdotan että Peggy Morton
asetetaan ehdokkaaksi" sanoi Mag
gie ennenkuin kukaan muu kerkisi
ehdottamaan
"Minä yhdyn Maggieen" kuului
useita ääniä poikien joukosta
"Peggy Margaret Morton tahdot
ko ottaa nimityksen vastaan?"
Peggy nousi ylös innostuneena
"En en minä ota nimitystä vas
taan" hän sanoi selvästi
Pojat alkoivat murisemaan ja muu
tamat tytöistäkin näyttivät suuttu
neilta Peggy e iollut huomaavinaan heitä
vaan jatkoi:
"Minä toivon että joku pojista va
litaan presidentiksi mutta minä sen
tään toivon että saisin jonkun muun
viran"
Pian oli tämän jälkeen kolme pre
sidentin ehdokasta listalla Mutta
kun Peggy kieltäytyi ottamasta ra
hastonhoitajan taikka kirjurin virkaa
tuli luokka harmistuneeksi
"Margaret Morton otatko vastaan
historioitsijan viran?" Kysymys kai
kui läpi huoneen
"En" oli päättävät vastaus "en
ole käynyt kaikkien luokkien läpitse
tässä koulussa"
Kun ioku muu oli saanut tämän
kin viran kysyttiin Peggyltä jos
hän tahtoisi olla luokan ennustaja)
"Tahdon" vastasi Peggy kovin hil
jaa "Margaret Morton ottaa nimityk
sen vastaan Ehdotetaanko ketään
muuta?"
Kiusan päälle ehdotettiin muuta
mia hyvin huonoja kaunokirjottajia
mutta kun ei kukaan edes huolinut
nimitystäkään Peggy sai viran Nyt
tuli luokan runoilijan valitseminen
"Mikä on runoilijan tehtävä?" ky
syi Maggie
"Hänen pitää kirjottaa luokalle
päättäjäisiin sopiva - laulu" vastasi
opettaja
"Minä ehdotan että Peggy ottaa
sen"
"Vaan kuinka voin ottaa kahta
tehtävää samalla aikaa?" kysyi Peg
gy ihmeissään
"Se on kovin helppoa" vastasi o
pettaja "sillä kaikki laulavat laulun
yhteisesti vaikka sinun pitääkin lu
kea ennustuksesi koko luokalle O
tatko vastaan?"
Peggy antoi myöntävän vastauksen
ja koska ei kukaan toisista halunnut
sitä työkseen hän sai senkin
Nyt tulivat muut kysymykset esil
le Äänestettiin luokan rintaneulas
ta ja väreistä jotka viimein päätet
tiin olemaan valkoinen ja keltainen
Kokous loppui (Jatk)
Köyhän pikku sisko
(Jatk 3: Ha sivulta)
innokkaasti viehättävästi asiois
ta jotka itsestään omasivat vie
hättäväisyyttä Loiste hänen
suurissa syvissä sinisissä silmis
sään valaisi hänen hienosti muo
dostuneita kasvojaan ja kalpeil
le poskilleen nousi hento hehku
joka ilmaisi pidätettyä tulta joka fa!" "kuinka romantillista !" jne
kuvitellaan — nais vakooja onnistui
tunkeutumaan heidän seuraansa
ja ilmaisemaan Venäjän hallituk
selle joitakin heidän toimintansa
juonia Silloin aina täytyi jon
iun äidin pojan lähteä Siberiaan
Mutta nämät äitien pojat olivat
jo etukäteen laskeneet hinnan ja
olivat valmiit uhrautumaan
Nainen kuunteli kiintyneenä
puhjeten silloin tällöin ihastuk
sen ja kauhun huudahduksiin:
'Aiiten ihanaa ! kuinka kauhea-
paloi hänen jalostuneessa ole
muksessaan ja tämä vuorostaan
miellytti emäntää vieläkin enem
pi kun Antonia miellytti hänen
lämpöisä komeasti puettu per
soonansa ja 3'lellisen mukava a
suntonsa Anton pulini siksi että hän
tunsi että se miellyttäisi emän
tää Kansallispuolueesta johon
hän ja useat hänen koultoverinsa
kuuluivat ja jolle he olivat van
noneeet uskollisuudenvalan sa
laisesta sanomalehtipainosta jon
ka kirjeenvaihtaja hän oli ollut
heidän epävarmasta elämästään
ja hermoja tärisyttävistä seikkai
luistaan sekä niistä uskollisista
ja usein kauniista naisista jotka
uhrasivat voimansa yhtä sanka
rillisesti ja vapaasti kun nuoret
miehetkin Hän kertoi miten jos
kus — vaikka ei niin usein kuin
Ja todellakin se oli romaania
sellaista joka ei koskaan vaivan
nut1 mukavuutta rakastavien
voittoja kiskovien käytännöllis
ten amerikalaisten hermoja Hän
oli kyllä lukenut sellaista mut
ta mitä ihminen lukee sitä hän
ei usko tai ei tunne niinkuin
silloin kun sen kuulee jonkun
kertovan joka on itse sitä koke
nut Lyhyt talvipäivä häipyi pian
illan hämärään ja sähkövalot
loistivat jo värillisistä kukkamai
sista lampuistaan kun Anton
vasta ajatteli kotiin lähtöä Jät
täen hyvästi sellaisella kohteliai
suudella jota nainen ei ollut kos
kaan nähnyt omissa maamiehis
sään avasi hän muhkean oven
ja astui ulos talviyön pakkaseen
(Jatk)
'ELÄMÄN KIRJOTUS'
Kun
tulivat
Suom LKK
(Jatk)
he vieläkin siitä kiistelivät
sisälle koulun opettajat jä-
) Monessa koulussa ylin eli päät
tävä luokka valitsee historioitsijan
ja ennustajan Ensimäinen kertoo
mitä on tapahtunut luokalle ja jälki
mäinen mitä tulee tapahtumaan
NIMILEIMASIMIA!
Osastot kirjallisuuskomiteat ja yksi
löt voivat tilata tarvitsemansa nimi
leimasimet nyt TOVERISTA sillä
valmistamme niitä täällä Hinnat
25c ylöspäin koon mukaan TOVERI
lessään viimeisen luokan pojat Vä- Box 99 Astoria Oregon
ILMOTTAUTUKAA
§uTn
ASIAMIEHEKSI
Toverin ja Toverittaren
JOULUKORTEILLE
HUOM! Mallikirjoja ei lähetetä pyytämättä
Halukkaat voivat ilmoittautua täyttämällä allaolevan kaavakkeen ja
lähettämällä sen Toveriin
Täten ilmoittaudun asioitsijaksi Toverin ja Toverittaren aistik
kaille JOULU- ja UUDENVUOPENKORTEILLE tulevaksi jouluksi
Toiminut joulukortti-asiamiehenä? (Olen — En) Ottanut tilauk
sia viime vuonna f arvosta
Nimi
Osote