Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 17, 1916, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POULSBO WASH rievustaan pitää eikä kokouksiin il
Rakas Selma-täti ja kaikki pienet man jos ei ole pyssy taskussa Sel
ja isot Toverittaren lukijat!— Koulu laista se on Goldfieldin syndikalis
on nyt alkanut ja meillä on kovin tien anarkismi
hauskaa Mutta silloin olisi vielä JENNIE
hauskempaa jos meillä olisi myös- n
kin sosialistinen sunnuntaikoulu
Mutta täällä on niin vähän suoma
laisia lapsia ja nekin asuvat niin
kaukana
Minulla on sisko ja veli joiden
kanssa käyn koulua Minä olen kah- i „„„
dentoista vuoden vanha ja olen seit- edes kääntynyt katsomaan tuli
semännessä luokassa Siskoni on jaa Se ennusti myrskyn nouse-
kymmenen vuoden vanha ja veli yh
dentoista ja he ovat kumpikin nel
jännessä luokassa Meidän koulu on
niin lähellä kotiamme että voi ki
vellä heittää kotiin
Elämisen oikeutta
(Jatk 3:lta sivulta)
nusta sen arvasi mies ja siksi
hän istui puhumatta lähelle Ai
noa Hän koetti hymyillä tyttä
relleen joka oli lähellä kyyne-
Syksy on tullut ja yöt ovat kyl- leitä joita hän pidätti
Seurasi hetken anettomyys
Vihdoin vaimo kääntyi äkäisesti
mät Syystyot on tehty Perunat
otettu maasta ja hedelmät kannu-
+of-n Mjnnlln nli ntpni Irnsvimna
jossa oli pääkaalia porkkanoita ympäri ja sanaakaan sanomatta
kurkkuja pikkujuuria salaatinlehtiä meni ovesta ulos jonka löi lujasti
ja kukkia kiinni mennessään Isä ja tytär
Meillä on kaksitoista eekkeriä maa- t-at -]mävksen inka il
ta ja meillä on kolme lehmää vaihtoivat silmäyksen JOKa 11
hevonen sika kaksi kissaa koira maisi mielipahaa
kalkkunoita ja kanoja Meiltä on "Aino sinä matkustat huomen
puolitoista mailia lähimpään suoma- na?'' kysyi isä levollisesti
laiseen taloon Nii j ä m „ ge surettaa
Tama on ensimainen kerta kun
kirjotan suomenkieltä Kirjotan vas- e"a sma
takin jos Selma-täti antaa tilan leh- Puhe keskeytyi sillä kyyneleet
dessä (Antaa kyllä— Selma-täti) tunkeutuivat esiin valuen alas
Toveruudella poskia Ennenkuin isä ehti mi-
taan vaslafa avaantui ovi ja aiti
Tyyneltä kai tuli erehdys kirjot- astui sisälle
taissa tuota eekkerilukua Pitäisi kai "Vai taas sitä samaa" pati
olla sata kaksitoista eekkeriä sillä }as[ vaimo "Sitäkö sinä lapsis
tasi toivot mitä itsekin olet?
Huomaa
vain kahdentoista eekkerin farmilla
pl vni nitää lrnlmpn lphmä-i lrnn eli
hen lisäksi vielä on hevonen kanoja Kykenemättömiä
ja kalkkunoita sekä sika ei muuten Ainon itkevän
jollei osta niille ruokaa — Selmatäiti "Vai vielä itket
u-
Naisten toiminnasta
(Jatkoa 7: Itä sivulta)
sillä rasitat
itseäsi Kylliksi olet jo itseäsi
rasittanut lähes vuoden ja ai
van kaikki toisen tähden"
Vaimo kääntyi äkäisesti mie-
sin hyväksytään täydelliseksi jäse- 'äpän ja virkkoi
reksi ja toisessa kokouksessa ilman Kadehditko lapsesi _ Jahtoa?
mitään muuttokortti vaan takaisin — Kai hänellä vielä teettäisit työtä
ilman kuulustelua Syytetty ei saanut et levätä sallisi"
'lf Phe™vu°™kn siinä Se riitti Ainon silmistä kuvui
Kaikki kfln Hulda oli saanut sen paa- T
hänsä että Lucas on heille vaaralli- kyyneleet Kasvonsa hehkuivat
nen vihollinen että he eivät voi oi- ja äänensä värisi kun hän huu-
kein selviytyä hänen kysymyksistään (lahti :
Huhuja Olen kuullut kiertopuheina "Äiti älä
että tulisimme kadottamaan meidän '
keisarimme se olisi varsin ikävää ° minua
sillä ininä en jaksa oikein käsittää vaan minä
että kenestä se keisari sitte tehtäisi viaton"
Esittäisin silti puolestani Heikkiä Bil-
jos antoi hänelle kahdenkymme
nen dollarin rahan niin ei hän
antanutkaan siitä takaisin vaan
kiitti ja pisti koko summan tas
kuunsa Kaikissa hommissaan esiintyi
lääkäri muka hyväntekijänä Ja
hän ilmoitteli että kuka hyvän
sä mies tai nainen lääkärin
apua tarvitsee niin hän kyllä aut
taa vaikkapa ei sairailla olisi va
raa maksaakaan — saavat mak
saa joskus toiste jos- jaksavat
mutta ei missään tapauksessa tu
le jäädä lääkärin apua vaille
Kerran hän ilmoitti kokouksen
jossa sanoi luennoivansa ainees
ta: "kuinka keuhkotautia on
vastustettava" ja terveydenhoi
dosta yleensä ja samassa tilai
suudessa hän luennoi myöskin
siitä kuinka hyödyllistä ihmisille
on raamatun lukeminen
Kun tuli määrätty aika koko
ukselle niin kerääntyi hänen a
sunnolleen pieni joukko uteliaita
ihmisiä kuulemaan mitä lääkäri
sanoo keuhkotaudin vastustami
sesta ja miksi raamatun lukemi
nen on hyödyksi keuhkotaudin
vastustamisessa
Keuhkotaudin ehkäisemiseksi
sanoi lääkäri olevan edullisem
man syödä voimakkaita ruokia
kuten esim rasvaista lihaa sen
sijaan että söisi laihaa lihaa
Senkin tähden sanoi hän laihan
lihan olevan huonompaa että lai
hat eläimet eivät useinkaan ole
terveitä joten laihasta lihasta voi
tarttua tauti eikä se myöskään
ole niin ravitsevaa kuin rasvai
nen liha Ja lääkäri samassa pu
heessaan terotti mieliin kuinka
tarpeellista olisi tällekin perukal
le perustaa yhdistys keuhkotau
din vastustamista varten
Puheen loputtua huomautti jo
ku että nykyaikana ei ole pien
ten ryhmien toiminta paljosta
kaan merkityksestä yleisen ter
veydenhoidon edistämiseksi ja
keuhkotaudin vastustamiseksi
että meidän työläisten tulee vaa
tia yhteiskunnalta sellaiset teh
tävät aivan niinkuin sosialisti
puolue vaatii Valtion ja kunnan
omistamat sairaalat sekä kaikki
taudin ehkäisemistoimenpiteet
Ja ennenkaikkea olisi työläisille
saatava paremmat työ- ja asunto
olot Lääkäri vastasi :
(Jatk)
AINA VAAN KASVAA TOVERITTA
REN LUKIJAKUNTA!
Anni Partanen Nashwauklsta Min
nesotasta lähetti Toverittarelle 18
koko vuoden ja neljä puolen -vuoden
tilausta Sillä tavalla kuin tilauk
sia tulee ei ole epäilystäkään ettei
kö päästäisi 10000 ennen vuoden
loppua
Seuratkaapa toisillakin paikkakun
nilla Anni Partasen antamaa esimerkkiä!
ILMOTTAUTUKAA
solvaa isää ! Ei isä
työhön pakottanut
tahdoin isä on
(Jatk)
KOKOUS HYVÄN ASIAN
PUOLESTA
sivustakin katsojasta hän näyttää
hyvin bobrikoffilaiselta salapoliisilta
ja onpa hän niitä temppuja täällä
jo harjoittanutkin Neuvon että ky-
liimme sanomalehti-raportterit aina
ulos lähteissä jos on keskeneräisiä Oli kerran naislääkäri joka oh
kirjotuksia pistäisivät ne taskuunsa hiljan ruvennut omintakeisesti
eivätkä jättäisi pöydälleen sillä voipi harjoittamaan lääkäri ammattia
tapailtua etta tässäkin maassa on 1T- n i- i n
sanomalehtisensuuri tarkastamassa 1Ian el ollut viela_ tullut erittäin
kirjotukset ennenkuin ne päästetään kuuluisaksi laäkäntoimessaan ja
ulos ja sattuu silloin että kun tulette kun aikakin oli huono niin ei ol-
kotiinne niin näette kirjoituksenne ]ut paljon työtä — ihmisten ei
revittynä ja sensuurin kirjoittama ka„„attanut ' sairastaa Alutta ei
lause: "Lakkaa tai pommi rajahtaa!"
Ompeluseura herätettiin kesäisestä hänen sentään tarvinnut jouten-
unestaan Se oli hyvä asia ja minulla kaan olla
ei olisi mitään sitä vastaan mutta Kylällä hänestä liikkui sellai-
se on ikävin puoli kun meidän osas-
sia juttuja että hän joskus an-
LUU lUlllllULct UI1 IU111U BfcJJiaJSUKSI KUII1 - 1 'li" x 1 -'1
härmäläiset häät: jossa "lyiitiin puuk- liumu _P4'"' u ikonini
koo-veittellä" Iltamiin ei uskalla men- että määräsi palveluksestaan
nä kukaan joka vähän vielä henki- kymmenen dollaria palkakseen ja
iiLUHrn
ASIAMIEHEKSI
Toverin ja Toverittaren
JOULUKORTEILLE
HUOM! Mallikirjoja ei lähetetä pyytämättä
Halukkaat voivat ilmoittautua täyttämällä allaolevan kaavakkeen ja
lähettämällä sen Toveriin
Täten ilmoittaudun asioitsijaksi Toverin ja Toverittaren aistik
kaille JOULU- ja UUDENVUODENKORTEILLE tulevaksi jouluksi
Toiminut joulukortti-asiamiehenä? (Olen — En) Ottanut tilauk
sia viime vuonna $ arvosta
Nimi
Osote
ittttttititnntsti
juttttnttttat