Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 17, 1916, Page PAGE SEVEN, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina lokakuun 17 p 1916
SIVU SEITSEMÄN
IfiiliiliiiiliiiSllilPililililliilililiiilS
IMU JaW
1 n munut asiö
sen vanhana taitaa "g
IKlliiililllglllKälllllMIIKIIimflläli
No 42
NYT OLISI AIKA PALVELI
JATTARIEN JÄRJESTYÄ
Jos sanomalehti-uutiset ja eri-kois-artikkelit
palvelijatarkysy
myksestä nykypäivinä paikkansa
pitävät niin nykyään ei ole pal
velijattaria niin runsaasti saata
vana kuin niitä on ollut taka
vuosina Viime numeron kahvijutuissa
mainitsin siitä näennäisesta ja
ainakin hetkellisestä palvelijatar
pulasta mikä vallitsee nykyään
Portlandissa Ore Eräs St
Louis'issa Aio ilmestyvä lehti
kertoo seuraavilla numeroilla et
tä palvelijattarien luku on viime
vuosien ajalla vähentynyt:
Palvelijattaria haluavia : vuon
na 1914—26984 1915—24518
1916—39399
Paikkaa haluavia palvelijatta
ria: vuonna 1914—25116 1915—
18798 1916—17874
Ylläoleva tilasto on otettu yl
lämainitusta kaupungista kunkin
vuoden ensikuluneen kahdeksan
kuuk ajalta Samoin on seuraa
va tilasto Indianapolisista India
nan valtiosta :
Palvelijattaria haluavia : vuon
na 1914—17446 1915—15904
1916—26240
Paikkaa haluavia palvelijatta
ria: vuonna 1914—7401 1915—
7632 1916—8250
Uutinen Buffalosta N Y ker
too seuraavaa :
"Naiselle joka on tottunut ta
loustöihin on aina kysyntää II
motuksia joissa halutaan pal
velijattaria on kaksitoista kertaa
enemmän lehdissä kuin paikkaa
haluavien palvelijattarien ilmo
tuksia" Tämän johdosta eräs kirjoitta
ja huudahtaa :
"Ovatko kotipalvelijattaret ko
konaan häviämässä ?"
Ja jos katselee tämän kylän
(Portlandin) päivälehtiä niin
kertovat niiden ilmotus-osastot
aivan samaa kuin Buffalonkin
lehtien ilmotus-osastot Eivätkö
palvelijattaret ilmoita vai eikö
heitä ole ilmoittamaan?
Mikäli olen asiaa tarkastanut
niin on kumpikin syy j onkii li
verrän oikea Palvelijattaria ei
tässä kaupungissa ainakaan tä
tä nykyä ole kuin "vilkkilän kis
soja" joka nurkassa mutta kyllä
niitä sentään olisi jonkun verran
jos olisi paremmat mahdollisuu
det saada palveluspaikkaa etsivät
ja palvelijoita tarvitsevat lähem
pään kosketukseen toistensa kans
sa niin että he voisivat helpom
min ja pikemmin toisensa löytää
Vika on nähkääs siinä että vai
kea on löytää sellaista palvelus
paikkaa kuin haluaa Palvelus
tyttö joutuu kuluttamaan melko
summan rahaa ja aikaa ja vaivo
jaan löytääksensä sellaisen pai
kan kuin haluaisi olosuhteitten ja
töitten puolesta sillä nämä sei
kat usea tyttö ottaa yhtä paljon
huomioon kuin palkkasuhteetkin
Jos palvelijattarilla olisi järjes
tö joka kussakin kaupungissa pi
täisi huolen paikkojen välittämi
sestä siten että järjestön viras
tossa pidettäisiin jonkinmoista
tilastoa saatavissa olevista pai
koista niin silloin olisi palve
lijattarilla helpompi löytää halua
mansa työpaikka Ennen on rou
villa ollut vara valikoida Nyt
näyttää siltä että palvelijattarilla
olisi — ainakin osaksi — vara
valikoida mutta palvelustytöille
se tulee maksamaan jota vastoin
ei valikoiminen ennen maksanut
roinille mitään Jospa palvelus
tytöt nyt älyäisiv ät järjestyä niin
voisivat hekin ryhtyä valikoimaan
ilman suuria vaivoja ja kustan
nuksia Olisin utelias tietämään palve
lijattarilta itseltään minkälainen
tämä palvelijatar-asema nykyään
on muualla maailmalla Toivoisin
että suomalaiset naisten kodit
Xcv Yorkin ja San Franciscon
antaisivat Toverittarelle tietoja
näistä asioista Siitä ehkä olisi
jonkunverran hyötyä järjestäyty
mistä ajatteleville palvelustytöil
le SELMA-TÄTI
pahoin loukkaantunut ja on jo para
nemaan päin
Kuoli Vestan kaivantoon eräs slaa
vilainen mies Hänet haudattiin sun
nuntaina 24 p syysk
Se on kummallista että täällä on
aina eripuraisuutta ja riitaa Jos tääl
lä jotakin hommataan niin on aina
joku sitä vastaan Ja melkein aina
on vastustaja sellainen henkilö joka
ei itse käy naalilla kuin harvoin
Jos esim huvitoimikunta hommaa il
tamiin jotakin uutta vaikkapa se on
vaan vähäpätöinenkin asia niin kyllä
siitä kylällä huudetaan ja nauretaan
Ja jos ei mitään uudempaa laita niin
sitten ne sanovat että "aina tuota
yhtä ja samaa kuka sinne viitsii
mennä"
Khkä jo lopetan ja toiste lisään
Toverudella
HILJA JALLI
Murtuneelle
Miksi sorrut sä siskonen
miksi alas niin painut?
Miksi et elämälle arvoa antanut
miksi niin syvälle sä sorruit?
Muistan nuo lempeät hymyilyt
jotka sun kasvoillas kuvastui
huulesi purpuralset silmies haavei
olit silloin nainen ihailtava (Iut —
Köyhänä sä maailmaan synnyit
ain' oli puute vieraanasi
nuoruutesi päivät synkät kylmät
sä kirosit kai syntymääsi
Vaikka sorrettu ootkin siskonen
vaikka halveksivan katseen saat
nosta pääsi oi nosta siskonen
älä sielusi sortua anna
—LYDIA AHVONEN
□
Naisten toiminnosta
(Jatkoa kuudennelta sivulta)
DAISYTOWN PA
Daisytovvnin s s osaston työkokous
oli syyskuun viimeisenä sunnuntaina
Siellä oli keskustelun alaisena paljon
asioita M m keskusteltiin keinoista
vaaliagitatsionin avustamiseksi Pää
tökseksi tuli että kerätään kolehti
yleisöltä ja maksetaan "lisää osaston
kassasta Pohdittiin myöskin sitä jo
kauan pohdittua tuolikysymystä ja
päätökseksi tuli että ostetaan S4 kap
paletta yhdistettyjä tuoleja ja 12 kap
paletta yksinäisiä tuoleja
Lauantaina 23 p syyskuuta näy
teltiin näytöskappale "Unelma" joka
onnistui tavallisesti vaikka ei ole
kaan johtajaa ja näyttelijöissä oli
vasta-alkaviakin
Lauantaina 30 p syyskuuta pani
agitatsionikomitea toimeen iltamat
Siellä oli ohjelmaa monenlaista m m
ihanneliiton lapsilta pieni kuvaelma
Ihanneliitto on täällä toiminut hil
jalleen Sen kokouksia on pidetty jo
ka sunnuntai
Sunnuntaikoulua ruvetaan pian taas
pitämään Englanninkieliset koulut
alkoivat 2 p tätä kuuta
Loukkaantui Eresent kaivannossa
tov Emil Aho mutta ei kovin pahoin
Hän on nyt kotona hoidettavana
Vestan kaivannossa loukkaantui tov
Paavo Salo Ei hänkään ole kovin
Tervetuloa yhteistoimintaan! Samalla
on joukostamme poistunut toveritar
Selma Karhunen toverit Eino Salo
ja Vili Johnson Heissä menetimme
innokkaat toimihenkilöt Toivomme
samaa innostusta näille tovereille toi
silla paikkakunnilla
Kihloihin ovat menneet toveritar
Hilda Lahti ja Valter Nesman On
nea ja oikein paljon!
ANNA P
EUREKA CAL
Ensi tervehdykseni Toverittarelle
ja sen laajalle lukijakunnalle! Toi
mitaan sitä täälläkin vaikka ei siitä
ole muille paljon hiiskuttu
Ompeluseura on ripeässä toimin
nassa ja lauantaina 14 p oli naisten
iltamat
Minä toivoisin että me työläiset
liittyisimme kaikki yhteen joukkoon
niin silloin olisi toniinta paljon vilk
kaampaa ja tulokset suuremmat Mitä
hyötyä on meille alituisesta eripurai
suudesta? Ei mitään! Se on vaan
kapitalistiluokalle eduksi että me o
lemme eripuraisia
Saksassa kiiviisi Mrs Pulkkinen
tuoden sieltä muassaan terveen po
jan Se on vaan ikävää kun mies
on sairaalassa Toivon heille pikaista
parantumista METSÄN TYTTÖ
NEVVARK N J
Syksyinen tervehdys kaikille To
verittaren lukijoille täältä pikkuky
lästämme! Kesä on jo sanonut hyväs
tit ja sykysn kylmät tuulet ovat aja
neet meidät toimimaan haalin sei
nien suojiin
Onhan sitä taas alettu innolla toi
mimaankin ' Iltamayleisömme on pal
jon lisääntynyt ympäristöllä olevain
työpalkkain tähden ja olemme saa
neet monta uutta toveriakin rivoihim
me Syysk 16 p oli ompeluseurallamme
kori-iltama joista oli tuloja oikein
kiitettävästi
Syysk 30 p agitatsionitoimikunnan
iltama onnistui oikein hyvin Haalim
me oli ääriään myöten täynnä oh
jelma oli hyvää näytöskappale "Va
ras" meni esitykseensä nähden hyvin
Kappale vaikka onkin lyhyt on hyvä
ja mieliin vaikuttava
Voimisteluseura on jo alottanut
harjotuksensa ja kun hyvää innos
tusta on niin saadaan iltama mar
raskuun alussa
Lokakuun 28 p:nä tulee jotakin
suurta ja erinomaista jokaisen on
varustauduttava sen varalle Silloin
on näet ne suuret ompeluseuran myy
jäiset Siellä on paljon ja arvokkaita
voittoja enimmäkseen käsitöitä Kan
nattaa silloin kymmensenttinsä uhra
ta kun saa hyvän esineen mukaansa
Lipun hinta on vain 10 senttiä Sitte
siellä tulee olemaan - oikein arvokas
päävoitto josta kannattaa kilpailla
Ohjelma tulee hyvää erittäin hauska
kappale "Kuhnijat" Saatte nauraakin
sydämenne pohjasta niille
Ja sitte vielä jos joku tovereista
tahtoo lahjoittaa sinne joitakin voit
toja voi sen tehdä ompeluseuran joh
tajille Ina Jämsälle ja Alli Matikai
selle tai myyjäistoimikunnan jäse
nille jotka ovat T Filppula P Sa
ranen A Pätäri A Jamsa ja O
Karenius Ja kaikki joilla on ompelu
seuran töitä valmistaisivat ne sillä
voittojen tulee olla valmiina viimeis
tään v!ikkoa ennen myyjäisiä
Lokakuun 1 p pidetyssä työkoko
uksessa yhtyi osastoomme toverit
Lauri Itäsi ja Peter Hendrickson ja
edellisessä kokouksessa Julius Itäsi
CANONSBURG PA
Ensiksi tervehdys Toverittaren lu
kijoille Tänne Oanonsburgiin on meitä
suomalaisia joutuYiut kuin viskaamal
la kokonaista kuusi perhettä ja saman
verran nuoria miehiä Tulimme tän
ne Monessenista pakoon kurjia työ
oloja vaan eiköpäliän se sama orja
ruoska taida heilua täälläkin vaikka
ensin annetaan vähän vanhojen ar
pien parantua ja onhan se paasien
pyhä velvollisuuskin sillä mylly on
uusi ja täytyyhän hänen saada myl
lynsä täyteen orjia Ensin näyttää
tekohymyä ja sitten Jo irvistää ja
näyt t iiii solin uruoskna
Yhteispyrintöhommia el meillä ole
mitään Viime pyhänä (1 pj meidän
kaikkien oli määrä kokoontua yhdelle
asunnolle pitämään pienet lystit mut
ta erimielisyyttä ilmeni jo siinäkin
ja sitte vielä kun tov Orohn lupasi
ottaa pikku palleroisista kuvan joita
on kymmenen olisi jäänyt joku pieni
muisto jälelle En tiedä onko mui
den mutta minun on ainakin täällä
niin ikävä Johtuuko se siltä että
olen aivan eristettynä muista vieras
kielisten joukossa ja vielä hiin kau
kana — varsinkin nyt kitu elämän
toverini on sairasvuoteen omana el
kukaan tule edes tervein imään ei
mitään mikä vähiinkään huojentaisi
ikävän tunnetta Jos meille el tulisi
niin monta eri sanomalehteä niin
ilian olisin henkisesti sairas Miten
kähän pikku pojuni jaksaa mummun
luona? Olin pakotetiu lähettämään
pikku Villen pois Voi miten sydän
täni kouristi ajatellessa jos hänestä
pitäisi erola ijiiksi Ei ei! Saan hä
net takaisin yhtä terveenä ja iloisena
kuin oli erotessammekin Kun kir
joitan tätä niin Ilta nn niin hiljai
nen ei muut äänet riko illan hiljai
suutta kuin tuo tulipcsii (mylly)
joka puhkua ja paukkaa ihmisvoiman
avulla
Ehkä lopetan sillä en viitsi vaivata
lukijoita turhanpäiväisillä ajatelmil
lani No niin morjens vaan!
Näitä syystunnelmia piirsi
JENNY
GOLDFIELD NEV
Meitä oli kohdata suuri vaara mut
ta huomaavainen jäsenkirjurimmo
meidät siitä pelasti Vaara tuli naa
purikaupungistamme Tonopah'sta
Armas Lucaan muodossa Hän tuli
tänne työn etsintään ja halusi muut
tokortilla siirtyä Tonopali'sta Gold
fieldin s s osastoon Ja myös hyväk
syttiin el kuitenkaan lausuttu terve
tulleeksi sillä "kaalimme" tiesivät
että hän ei ole heidän veljiiiän mut
ta sitte seuraavassa kokouksessa oli
kin Huldamme nähnyt etä se on
vaarallinen vihollinen osaston hajot
taja ja tullut vaan provoseeraavassa
ja hajottavassa tarkotuksessa osas
toomme ja niin jäsenkirjurimmo
Hulda Weslund teki ehdotuksen et
tä miehelle annetaan hänen muutto
korttinsa takaisin ja lähetetään o
miensa luo Onko tämä oikein? En-
(Jatk 8:11a sivulla)
oooooooaooa
Huoml
New York'in Suom 'Naliten
OSUUSKOTI
Ja palkan välltyitoimltto:
241 Lenox ave 122 it
Telef 813 Morning aida 0
000000000000