Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 17, 1916, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Tiistaina lokakuun 17 p 1916
No 42
juoda Vaan eläpä mitä! Aikaisin ki kilvan huutamaan naisten käsi- tilaa 50 kappaletta Pelto ja Koti- nettu tehtäväksi joita valmistetaan
sunnuntaiaamuna ukko hörppäsee ei- töitä sillä siellä tulee olemaan paljon lehteä seuraavia myyjäisiä varten
nekahvinsa ja pistäytyy tielle tiety- arvokkaita esineitä ja ne ovat sanial- Peabodyn osaston vuosijuhlaan pää- Syksyn tultua näyttää toiminta o-
mättömälle Ei eukko tiedä hölyn la käytännöllisiä ja käytämiöllisyy- tettiin edustajan sijaan lähettää on- sastossamme vilkastuvan vaan vielä
pölyä missä mies on Niin ne miehet dessähäu niiden todellinen arvo on- nittelukirje on paljon toivomisen varaa
kun ovat kiintyneet semmoiseen yh- kin Tulkaa kaikin ja uäyttääkää si- New England Socialist lehden ni- L I
teistoimintaan joka meidän eukko- ten Innostuksenne ja uskollisuutenne men muuttamisesta äänestettiin: ___
jen mielestä olisi vähemmän toivot- yhteisen asiamme hyväksi sillä eihän muuttamisen puolesta 12 ääntä ja CARBONADO WA8H
tavaa He ovat joutuneet toiset vii- meillä ole niin kauan paremmasta vastaan ei yhtään Sanotun lehden le- pjirtelenoä vähän' aikani 'kuluksi
nan toiset korttien palvelukseen ja toivoa kun me taistelemme toisiani- vittäjäksi valittiin Aarne Häätänen taaltakill £äl kuuiumiSia
muutamat molempien Semmoista se me vastaan ja jätämme kaiken so- Lehteä saapi kolme kuukautta viidel- Töuä t䣄ä tehdaa taasen 1oka
on se heidän yhteistoimintansa Suo- sialistisen kasvatustyön syrjään
lätoista sentillä ja jos tilaa koko
päivä kun levähdettiin yksi viikko
tavua niisi että kun tulee nakkaset Meidän naisten olisi ruvettava e- vuodeksi lehden niin saa "Carranza „„ ' Im„„f„ „j„„f v""
että nuo innostukset kuolisivat ja empi panemaan painoa sille seikalle and Mexico" nimisen kirjan lahjaksi vähän nalknn vlonnvstä M„tt w s
sijaan astuisi innostus toimintaan että päästäisiin niin pitkälle että Valtioviraston kirjettä niissä pyy- n" pd a f kan "a muistaneet nns
josta olisi hyötyä yhteiskunnalle saataisiin yleinen äänioikeus itselleni- dettiin rahaa vaalirahastoon ei otettu t„„ hilt„„ u-iikoiio t™™ii ™wf
Uskon varmasti että jos senkin ajan me tässäkin valtiossa Olisihan sekin huomioon ™ 7" "rikiatu™t k?l
minkä istutte korttikängissä käytät- yksi askel lähemmäksi sosialismia Ja Brooklynin osaston syytös Mooses oaBnn „„ vMvnvt m™t7'„„tt!
i „„tt samalla vnisimmo niin vaatimassa HnhHo vastan iätottiln MoiHolomSt usasioon Oli ymynyi monta UUtta
r: 'u"_J: " r ~i:„am" 'r rr: r: '™7r™"" "rr:rt„r ta joten sen toimintakin on
osasto nykyäänkään olisi niin toimet- kä meidän jokapäiväiseen leipäämme tea antaa asiasta lausuntonsa
~ 11 L T 111I111I T?vvnn niin Un + il„llrt „(
lomassa massa uuni sh nyi 011 ijope- " """"'rou lauaoiuuuuitajau liihhc ci aaa„ti j„ ii„ i]! vnoj„e„H nh
tan tällä kertaa tervehtäen kaikkia Mutta tulin tassa ajatelleeksi etta saatu toista tassa kokouksessa joten ielmaa oli soittoa rmToia laulua
Toveritaren lukijoita mistä ne tiedot ja äly meille silloin valinta jäi seuraavaan kokoukseen tnrtrinl„„ kuvaelma ia „'
tulisi äänioikeutemme oikein kaytta- Raivaajan asiamieheksi valittiin „„ {„ „-A „ f
maan kun emme tilaa edes Tove- Väinö Järvinen Rikkejä On oikein hauska
ritarta joka on meille tien viittana Näytelmäseuran johtaja erosi toi- fflS °T£mL?J
Norvvoodin tyttöjen suuri iltama ja tiedon jakajana Koska paikkakun- mestaan ja valittiin komitea johon Bpnkinn„jn „m„iii 0„„fo a:
on tk 28 p Tytöt ovat panneet liallamme on Toverittaren asiamies tulivat: Jaek Salo Yrjö Kallio ja nanlaskuZi ZS' "MhHL™
parhaansa ohjelman järjestämisessä niin kääntykää hänen puoleensa Ja Anni Talikka " oZi sen vaXna taitaa"
Paljon saa katua hän joka pois jää tilatkaa lehti itsellenne sillä se ei Ompeluseuraan valittiin kaksi hen- q ' fitfii tll]„ 'ovtfämnQ
Tiketit maksavat etukäteen 30c ja maksa kuin yhden dollarin vuosi- kilöä lisää Ida Nyman ja Hildur hauskin mnle mitä täällä ™ kns
ovella 40c Tikettiä kauppaa edeltä- kerta Olkoon tunnuslauseemme se Salo Ompeluseura pitää repäsevät k„„n avt„tv' ta m s n fcn
ri ioiiri- tvt fnnA + „ aita TnUdPitar inLa Untim inu nUci i aniflt lnknlfnun 1 A n J " tnu
KIRJEENVAIHTAJA
NORVVOOD MASS
paljon vilkastunut Ohjelmakokous oli
S p Väkeä oli saapunut koko run-
Torstaina 26 p tk on vielä tytöillä
viimeinen kokous edellä mainittua
iltamaa järjestettäessä Joka ainoa
suomalaisista tytöistä silloin naalille
JOKU
Meillä oli täällä puhuja F Broman „™ '„ T ' "uv"""8
Yleisöä nli vii noliänt„mmono„ oaayunaa amuiu
virin naitniiio ' kaikki naapurikylistäkin
kilon paikoille mutta enimmäkseen
kaikki miehiä En ymmärrä niissä
meidän naisemme olivat Onhan sitä
aina jotain vastusta ettei voi koko
ja painakaa mieleenne että tulee
suuret naamiotanssit neljäs päivä en
sikuuta johon on tilattu hyvä mu
siikki Yhteistä elämää viettämään iloja
ja suruja jakamaan keskenään ovat
AMESBURY MASS
Riennän taaskin tervehtimään To-
Vaaliagitatsionia englanninkielisten verittaren lukijakuntaa Ja koska tu
keskuuteen on meidän osastomme ta- iin tähän virkaan valituksi niin koi-
holta tehty runsaasti On hommattu tan täyttää velvollisuuteni niin hyvin uksiin tulla mutta niin harvoin meillä
soittokuntamme kanssa useita puhe- kuin voin Ja fanahtunhan sitä aina on puhujia että luulisi silloin kun
ll„„ll A tr w„v t„!„lf„ „„ l„ nihnio M„l„„ i„V„ic„„ „I(B„S J° ""'"Ja jaivniuartU iVBOJ
„? ™„ ' taaiiaKin ynia ja loisia muisumpane- v~rJ? j„™™u c ruvenneet siiri Carlson ja Ilmari
vitetty ympäri Ironwoodia kuutisen- misen arvoista Aika mennä hurisee paasta kuulemaan Puhe oli mukaan- Huvinen Toivotan onnea'
tuhatta lentolehtistä ja sama määrä eteenpäin ja me ajan mukana niin sa tempaava ja asiallinen josta kii- Kuiva valtio — ei tämä oikein siltä
tullaan vielä jakamaan ettemme kaikkia päivän tapahtumia tän puhujaa naytäi klm j(jka hän aika näkee
Esimerkiksi -muille kerrottakoon huomaakaan ennenkuin ne tulevat Voimisteluseuramme piti iltamat juopuneita kuljeskelevan ympäri i
tässä erään osastomme naisen päätös meidän kunkin omalle kohdalle Sil- missä jleisoa oli kohtalaisesti ja puh- ja jitamatilaisuuksissa joka toinen
Keskustellaan ja aina tullaan tulok- loin me vasta pysähdymme ajattele- das tulo iltamista oli yli kymmenen haisee viinalle Heittäkää hyvät m ie-
siin että naisten on entistä eneni- maan että miksi meidän kohtalomme dollaria Pojat alkavat taas harjo- net se vijlia pois ja ruvetkaa kllikn
män otettava osaa osaston asiain pitää olla niin kovaa ja miksi vas- telia ja ehkäpä naisetkin jos löytyy maan vaimonne ' ja lastenne kanssa
päätöksiin On toimittava kävtännöl- tukset seuraavat meitä työläisiä ai- tarpeeksi monta asiaan innostunutta naalilla ja huvitteluissa Hyvin ikävä
lisissä toimissa kehitettävä taitoaan na kintereillä Ja juolahtaa monen Fuhujaseuran kokous oli sunnuntai- on lttstenkin mielii kun he näkevat
asioita seuraamaan ei vaan odotel- mieleen ajatus että kyllä kai se illalla pienellä haalilla ja siellä oli eUa isä cn aiua v'jman ja jäkaup-
tava että kenties he joskus sattuvat kaikkivaltiaan viha on suuri meitä paljon ohjelmaa piaitten perässä eikä jouda heidän
viisastumaan Niin joku naisista on työläisiä kohtaan kun se meille kaik- Ompeluseura kokoontuu joka toinen kariRtaan Vhtpin'in huvituksiin inistä
tehnyt sellaisen päätöksen että hän ki vihansa purkaa Vaikka vakuutta- torstai On kasilla paljon suuria töi- pnnniiiivif kaikin iiiainn i™ iiHn
saapuisivat kaikin iloisina kun isäkin
on joukossa ?
käyttää ainakin yhden puhevuoron vathan-uskovaiset ettei maailma py- tä Tulkaahan naiset ottamaan työtä
joka kokouksessa Tämä päätös jo syisi pystyssäkään jos me kaikki itsellenne ja koittaman kuinka se
edellyttää että seurataan tarkasti "herroja" oltaisiin Heidän mielestään eu!a luisuu kun kahvikin nenään
kokouksen kulkua opetellaan puunit- maailma ei pysy pystyssä ilman her- haiskahtaa joten työn pitäisi pa- MONESSEN PA
semaan omassa päässä eikä tarvita roja ja orjia He luulevat että työ- remmin sujuman Keskusteluseura perustettiin osas
toisten puhevuoroja kuten joskus on Iäinen on jo syntyissään luotu or- HILDUR ton toimesta Kokouksissa keskustel
eanottu jaksi Mutta mikä jumala se on Tästä kirjeestä täytyi karsia ilmo- laan Säkenissä julaistujeu Rand kou
Lokak 5 p pidetyssä ompeluseuran joka toista niin kovin kamalasti koh- tuksia ja puhveja syystä että ne oli- hm läksyjen johdolla Nyt olisi jokai
kokouksessa valmisteltiin marras- telee ja runtelee ja toisille antaa vat myöhästyneitä Se lehti johon sella tilaisuus perin pohjin tutustua
kuussa pidettävää naisten iltamaa liiankin paljon 'hyvyydessään ja rak- kirje oli tarkoitettu oli silloin jo sosialismiin ja samalla harjotella pu
Taas arpajaisten ohi mentyä ompelu- kaudessaan! painettu kun kirje saapui toimituk- hevuorojen kävttöä käymällä keskus
seura alkaa valmistamaan uusia töi- Paikkakunnallamme on ilmestynyt selle ja vaikkapa kirje olisi siihen teluseuran kokouksissa Kokoukset
tä tarpeiden ostamista varten pide- useita sairaustapauksia eikä se ole lehteen ehtinytkin niin ei se lehti pidetään joka toinen maanantai
taan lama iltama Kutista enommaksi niine sma onnan tama seuamen ra- olisi elitinyt lukijoille kaikkia niitä "Murtovarkaus" näyteltiin osaston
jarjesieraan onjpimaa paremmaksi paityia raasuin on sairastunut siilien nmotuksia kyllin ajoissa tuomaan Pi
kuin nurkassa puhujat mättivät nais- kamalaan halvattstautun l rjo Aar- täisi siis jouduttaa kirjeet toimituk-
ten iltamia nion nelivuotias poika Esko Hän seen aikaisemmin — Toim
Käsinkirjoitetun lehden "Valon Sä- on kyllä jo paranemaan päin Ja on-
teen" suhteen on palloteltu seikkaa han täällä sairastellut yksi ja toinen
että nämä lehdet muodostuvat aivan vuoron perään
liian vakaviksi sisällöltään Se onkin Mutta taaskin menee ajatukseni sii-
osaston talolla syysk 30 p Esitys
sujui koko hyvästi Katsojia ei ol
lut niin paljon kuin olisi ollut suo
tavaa Ihanneliiton iltamat tk 1 p onnis
tuivat koko hyvin Ihanneliittolaiset
WARREN OHIO
Ohjelmakokous pidettiin 1 p loka- esittivät knlme nientä knnnalpttn in
totta että ne meilläkin ovat aivan hen samaan asiaan vaikka voihan kuuta joka onnistuikin hyvin Aluksi muutakin ohjelmaa John Miller piti
liian raskassisältöisiä eivätkä oikein joku ajatella: "sehän on sitä vanhaa puhui tov Mattson samalla tehden pienen puheen jossa koetti terottaa
vastaa tarkotustaan Jos tämän leh- samaa jota aina kuulee" että ruve- selkoa Fairportin matkasta jossa vnnlipmnipn mieliin laatnn kuivatut
den sisällöstä huolehtisivat muutkin taanpas me ameshuryläiset oikein hän kävi s s o: n vuosijuhlassa o- sen tärkeyttä meidän maailmankatso-
eikä yksin aina kulloinkin valitut kilvalla joka ikinen toimimaan nyt sastomme edustajana Lisäksi suori- muksemme mukaisesti Kuinka mo-
toimittajat tulisi siitä makupala oh- syksyn tullen kukin kykymme mu- tettiin muuta ohjelmaa Vain pari nessa tapauksessa meiltä sosialistisii-
jelmakokouksiimme kaikille Leikilli- kaan Jokainen meistä voi jotain teh- ohjelman suorittajaa eivät olleet saa- ta vanhemmilta jää lastemme opetia-
set kirjoitukset osastotoiminnastam- dä jos vain hiemankin on tahtoa ja puneet minen mainitussa asiassa aivan sivu-
me aivan kaikilta aloilta vaikkapa innostusta asiaan Onhan koko kesä Kesän viimeinen kenttäjuhla pidet- seikaksi) ja kuitenkin lastemme pi-
"savikraanastakin" tekisi sisällön levätty että luulisi nyt jaksavan Ei tiin vaalirahaston hyväksi ja myös täisi olla sosialismin eteenpäin vie-
vaiherikkaammaksi Ei tässä ole syy nyt pitäisi kieltäytyä jokaisesta pie- avattiin haalin seinässä ollut 'pankki' jy sitten kun meidät aika jättää
sekään että ei kyettäisi kukin puo- nimmästäkuT tehtävästä sillä on pai- sekä keräyslistalla koottiin varoja Kuinka he voivat niitä olla jos ei
leslaan kirjoittamaan tähän lehteen jon jäseniä joilla ei ole vielä min- joten yhteensä kertyi vaalirahastoon ileiiie pienestä pitäen teroteta mie-
vaan se siinä on syynä että ei sitä käänlaista tointa osastossa Ei mei- noin $43 Iiin sosialismin oppeja Iltamista
ole tultu kaikilta ajateltua Puhutaan- dän asiamme voi paljon edistyä sil- 3 4 8 ja 9 päivän iltana on alueen kertyneillä varoilla hankitaan sun
lian sitä paljon hauskaa nurkissa loin jos te vaan silloin tällöin käyt- vaalipuhuja A Hautamäki luennoinut nuntaikoulutarpeita
Hyvää oppia olisi kyhätä uutisia o- te kokouksissa ja iltamissa ettekä täällä Osastomme vuosijuhlaa vietetään
saston äänenkannattajaan Kaikkien sen enempää tee yhteistoiminnan e- Näytelmäseura on alkanut toimi- marrask 11 ja 12 p-nä Näytelmä
mieliksi ja sisältörikkaaksi ei tätä distämiseksi Näyttäkää toki että kyl- maan ja kaksi pienempää kappaletta seura näyttelee kappaleen "Dangaar
Jehteä saa yksi tahi pari henkilöä lä sitä täälläkin johonkin kyetään on jo saatu Vaan nyt kun on uusi denjn kansa" Lauluseura ja soitto
kaikkien on osaltaa navustettava kui vaan tahdotaan haalimme rakenteilla ja vanha muu- kuata esittävät myöskin parastaan
E S Kokouksessa 3 p lokak yhtyi o- tosten alaisena ei voida muutamaan joten silloin on taas jotain erikoisem-
„ sastoomme uusia jäseniä Amanda ja viikkoon näytelmiä esittää paa tarjolla ohjelman suhteen
r Uuaen naalm avaJalsJutlll3sa a'J°- Soittokunnan johtajaksi on valittu
Seuratkaa esimerkkiä te jo ka olette taan esittää "Taistelua elämän kruu- tov Eero Erkko Newportista N H
nubia joh-a on jo narjoiteitavana ja saapuu hän toimeensa piakkoin
CLINTON IND
Koska ei paikkakunnaltamme ole vielä järjestön ulkopuolella!
näkynyt Toverittaren palstoilla min- Kansallisvirastosta lähetetty sentti- Suurenmoiset avajaisjuhlat tullaan
vaumaiBia nujuiusia uuu paatin Kai- pau'iKi oieiiun nuoimoon iveraajaKsi toimimaan On jo valittu 10-henkinen
kasta hiljaisuuden ja toitottaa maa- tuli Väinö Järvinen Keräyslista Arne- juhlakomitea työskentelemään siihen ) Levittäkää Lasten Joulua
Ilmalle sen suuren asian että om- rican Socialist lehden hyväksi hylät- tarkoitukseen Toim
peluseuran myyjäiset päätettiin pitää tiin Ompeluseura toimii iltamia joka '
tammikuun 28 p Tulkaa silloin kaik- Päätettiin että kirjallisuuskomitca toisena torstaina Käsitöitä on an- (Lisää 7:llä sivulla)
H
- I
n
li
1 I
i t
! ti
il"