Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 17, 1916, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU VIISI
Tiistaina lokakuun 17 p 1916
No 42
na pyörähtänyt Se kirottu viina
jos viimeinkin antaisi pienenkin le
pohetken orjilleen ja orjainsa per
heille niin luulen että moni ' koti
olisi onnellisempi ja luulen että
monta on tässä asiassa yhtä mieltä
minun kanssani
Nyt lopetan ja tervehdän kaikkia
Toverittaren lukijoita
—TOVERITTAREN LUKIJA
olisit ehdottanut että pitäisi perus- herkut ja laulettiin että "Oma onni
taa iltakoulu naisia varten että sese jhtehen vei" ja päätteiksi men-
i„i„„k „i„:- if„ huolilla tanssimani! oikein van-
ollsl tarpeellinen u) " ~~-- -
niin se olisi ollut paikallaan mutta hakat maaksi Ja aika kulut min nu-
kurituspuheet pois
—E S
TONOPAH NEV
rucati Pttri huomattukaan kun olt
jo kello 12 ja jokaisen oli lähdettävä
kotiinsa
Onnea vnan ja yhteisymmärrystä
elämän monimutkaisella polulla toi
vottaa nuorelle parille M K
VVOODLAND VVASH
Koska ei ole näkynyt uutisia paik
kakunnaltamme nyt vähään aikaan
ja koska minulle annettiin se apu
kirjoittajan paikka niin töherrän vä
hän mustaa paperille On tosin ensi
kerta kun lähestyn Toveritarta ja
sen lukijakuntaa päätin kuitenkin
tehdä yrityksen koska niin vaaditaan
vaikka paperikorista kurkistelisin
Naisten toiminta on virkistymään
päin Sitä osottaa nykyiset puuhat
nimittäin päätettiin panna pystyyn
ompeluseura uudelleen joka onkin ol
lut lainauksissa vähän aikaa mutta
nyt kun tulee taasen uusi haali jon
ka hyväksi uhrautuvaisuus on ehkä
tarpeen niin voimme ehkä tällä ta
voin saada avustusta
Perustavaa kokousta emme voineet
vielä pitää kun henkilöt joitten
huostassa muistettiin olevan entisen
ompeluseuran säännöt ovat pois paik
kakunnalta Niin pian kuin saadaan
ne käsiin pidetään perustava kokous
josta tulemme ilmoittamaan Toverit
taressa Silloin muistakaa kaikki saa
pua ""Talvi valmistelee tuloaan ilmat
kuitenkin ovat olleet oikein sievät
vieläpä kuumuuskin haittaa päivä
sydännä Yöt ovat kuitenkin jo kyl
mät Ihmiset kännäilevät hedelmiään ja
kokoilevat peruniaan talven varalle
APULAINEN
Katkaisen äänettömyyden ja annan
tietää että eletään sitä täälläkin
vaikka ei siitä tule aina maailmalle
kerrotuksi Siitä on jo parisen kuu- fc miehet järkiintyvät tai sitten
kautta kun entinen kirjeenvainiaja SQattaa heidät järkiinsä tekemällä
) Meidän täytynee odottaa siksi
Alma Lucas jätti toimensa ja sitten
minut valittiin tilalle
Olen ottanut tilauksiakin Toverit
tarelle ja-Juuri kun olin käynyt ym
päri ja ottanut kaikilta naisilta ti
laukset niin alkoi kilpailu ja nyt
minä olen saanut katsella poskesta
kun toiset ovat rynnistäneet Olen
sentään nytkin aina joitakin tilauk
sia saanut kun on tullut uusia asuK-
niin tarkan eroituksen miesten ja
nistpn nsinn välillä kuin liekin te
kevät—meidän täytyy laata kaikesta
siitä minkä he pitävät niin "lapsel
lisena" laata ruokkimasta heitä ja
pitämästä puhtaina laata yhteistoi
minnasta heidän kanssaan osastois
sa jne Toveritar etupäässä edus
taa juuri tätä yhteistä köyhälistön
asian ajamista ja koska se on imes-
kaita paikkakunnalle Vaan miehet tgn mieie3tä lapsellista niin olkoot
ne eivät tilaa naisten lehtiä Jotkut vviif „avttäkööt mikä on sitä
sanovat että "se on niin lapsellista'
ja mikä "exkyysi" on milläkin -)
Kukkailtamat pidettiin viime kuun
30 p vaalirahaston kartuttamiseksi
Tulot olivat $1025
he hyvät ja näyttäkööt mikä on sitä
täysi-ikäista ja kypsynyttä— i omi
LONG COVE ME
Ompeluseuran iltamat ne ovat ol
leet ja menneet Tulot eivät olleet
niin hyvät kuin viime iltamista oli
vaan eipä ihmekään kun on lähtenyt
miehiä taas paljon pois joten on
luonnollista että aineelliset varat
myös vähenevät ja osanotto on pie
nempää Nyt päätettiin että ei pidetä
iltamia vähään aikaan että saa vä
hän levähtää sillä meitä on ainoas
taan pieni joukko Joka on toiminut
ja se käy kovin rasittavaksi: El
kumminkaan tyyten lakkautettu toi
mintaa vaan päätettiin ottaa talveksi
koruompeluksia että olisi jotakin uut
ta ensi kesänä näytettävänä että
ei me aivan toimetonna talveakaan
vietetty ole
Minua ihmetyttää kun miehet tääl
lä Long Covessa nykyään ovat niin
suunnattomasti kiintyneet yhteistyö
hön että el ole lepoa pyhinä ei ol
lenkaan Jaa ja akat ne ne vasta
erehtyvät kun ne viikon aina hys
syttelevät niitä pienimpiä perillisiä
ja toivovat että tottahan ukko edes
pyhänä tuota pitää edes sen verran
että saa edes päiväkahvin Julassa
n a a oaaston ompclll-
euran kokoukset pidetään oaai
ton talolla joka torstai ilta kello
8 Oaotc 262 Taylor ave
u„„i = rri a osaston ompelu
seuran kokoukset pidetään osaston
talolla Ahjolassa joka tc-stal kello
2 1dd Osote on 315— loth St
Hoquiam Wash
i m no9stnn nmneluseuran
i„i„ic„t niHoilllin tokaisen viikon
RUivuunauv iuv™
torstaina kello 8 J p p (Huom!
Kahvia saatavana Joka kokouksen
loputtua)
EUREKA UTAH
FUREKA UTAH
D„tiinna naiset kaikki yhdessä
LIIOI Olivat fiv-t" -wfcr — -
„„„ taiotaiotnniin vihollistamme kapitalis-
Panna" Ä le i" =n mia vau ja jätetään pois toisis
SÄaK Se pitäisi olla hyvä tamme takanapäin puhuniinen ja ois
kappale Toivon että jokainen sil-temme memeisyyde n ja oin e to
oiPnP suuntaatte töppösenne torpalle muuksien a velemi n Iloin kun
Kunhan ei nyt vaan sauusi VaaBPu — rV-iallista työväen-
viimeinen nyrkk lehden toimniaja ei uic " -
viimei u ' ~ Moiriän tehtävämme on toimia ja
it™ aaoU= taalla sen päämäärän saavuttami-
KÄ biisi piUinyt oua pikku- ff-
t o reC taisi toisille aihetta heitä niiden on
f?nh„vt kuka sairastaa miehet- nettomuksien tähden par ata ja ki-
kö vai naiset Miehiä makaa kolme auttaa ja samalla alentaa Itsensä juo- Waukegann B 08aston vi
neljä sairaalassa yhdellä kertaa Ei- ruammaksl toiniin- ralliset kokoukset pidetään joka kuu
ko toimittaja ollut tiedustanut mies- Käykäämme Ja™PaB" kauden ensimäisenä Ja kolmantena
ten sairaudesta ollenkaan? En olisi taan käykäämme yhtenä natona Ja sunnuntaina alkaen klo 2 i p
u „ii„f i„c tnimittnla niisi ollut vhtena miehenä luokkataistelun tuoK „mnB1usmiran kokoukset
onhan siitä vierähtänyt joku viik- mies sillä miehet meitä naisia aina sinaan ja arvostelkaamme tosiamme huukaUuen toisena torstaina
Uo kun sa n tämän toimen että to- näivivät ainakin täällä Tonopass "ffÄÄ klo 2 i p Kahvia kokouksen
hertää tietoja Toverittareen vaan muita kun toimittaja oli nainen ja JJZato natsll- juttua
on 'venynyt näin kauvan ennenkuin vielä monen lapsen am Tar]ekm kaikiiie naisille ihmisoikeudet - aoPOOOOOOOOOO
saan ensimäisenkään kirjoituksen Häitään vie ttvat toverit Ada Tar ek ta k hkii e n lhnisiksi - 7 e q 0
lehteemme Asia on näin että on vainen ja Pe er [ toMM Tayerittoren lu- 0 Sand Couleen Mont S S
ollut vähän kiire ei rikastumisen Rauhantuomari kävi t?8e™saftk1?liaB O Osaaton Ompeluseura pitaa
kanssa vaan kun täytyy huolehtia umpisolmun _ ja sitten y" ktk0Ule- ENSIKERTALAINEN O kokouksensa joka toinen
perheen jokapäiväisestä leivästä" sil- ja juotiin kahvit aiskriimit y m ___ _ keHo 7 Terve
lä mieheni on ollut sairaana viidettä _„_:„ I
kuukautta ja on vieläkin hospitaa- A CimTTIkT TfTlT TT 1 Q 1 ? - - - -
lissa vaan on hyvä toivo hänen pa- M A 1 li] ff I f li f 7 f f) d 6 4 g d OOOOOOOOO
rnenisestaan LiJ O 1 M2J L U 7 %J MJ KJ J-SJLJ Mo„t osa8ton om
Naisten toiminnasta en voi talla _r„ira kokouksia pidetään Joka
kertaa puhua paljon mitään vaan J0ULU mest nyvissä Tamä Lasten Joulu rrnaat "Vilta kello 7 Saapukaa
eiköhän me virkistytä kun tulee tai- sisältörikkaana sekä huvittamaan etta hyödyttämään i™™
vi Se on kaikkein kiusallisin jut- ™™J£ sekä kirjotUsten et- lapsia ____:
tui kun meillä ei ole omaa haalia £ nuolesta -ta m _ _ _
misä saisi toimia Viimeiset om- taL_7JoPuU°u'u„ _„ vuonna ovat TILATKAA SITÄ TUKUTTAIN
peluseuran käsityöt eivät tuottaneet kirioittneet Hija Pärssinen Mary MYYTAVAKSI „__ _
toivottua tulosta Naiset kai ovat tta„nl Enqultt Mari Koni- Lasten Joulu 1910 varmasti tekee TCpliä _
kyllääntyneet käsitöihin siltä ainakin 'Em ia Green Kläudie Parkko- kadppansa kaikkialla Asiamiehule IVUIlKItl
silloin näytti vaan emme silti om- turl- 7"' y ' ym myönnetään 20 pros tilauksista va- ta:ii}a
peluseuraa lopettaneet vaan lakkau- "jVulnTulee Sunnuntai- Ja hintaan 10 kpl 25 pros kun ra ha Jotka tyydyttävät kaikka _
timme että siitä voimme alkaa mii- an„emtolalsten kuvia ja kertomuk- seuraa mukana Lähettäkää tiiauK- jQg haiuatte SOpivia ke S- a
loin tarpeelliseksi nähdään jdä toiminnastaan Lasten senne viivyttelemättä si la Las l i j cnn -tikkaita
Toveritarta olen kaupannut oikein XtelmlB runoja kertomuksia ja las- Joulu 1916 ilmestyy joulukuun alku- tavia Ja samalla aistikkaita
hartiavoimalla vaan en ole saanut ™ eikk'ia E'nin osa irjoituksista päivinä eikä silta oteta suulta pit- # KENKIÄ tulkaa katso-
kuin kaksi uutta tilaajaa Yritän e" '"rt" kuvitettu ' nosta varastoon yli siihen mennessä hlkinevaras-
taas ensi maksun aikana jos olisi- °" P ZZ%takon seuraavat lähetettyjen tilausten maan meidän ja knevaras #
vat silloin rennommalla tuulella To- t Toimikaa ripeään Alkaa jattako toamme Me voimme tyy- #
veritaf olisi sievä lahja Suomessa klrJ0 " ]drj IIllja Liina tilaustenne tekoa viime hetkeen vaan
oleville siskoille ja ystäville maa Kun joulupukki oli lakossa tilatkaa heti tai kuitenkin Ilmoitta- dytta teitä
Otti ja tuota Työmiehen No 229 n aa' „äytelJma)iHLotta-tädin joulu- kaa konttoriin kuinka monta kappa- S tt
oli kirjoitus täältä meidän pyhästä astn tLika Saksalainen letta haluatte että tiedämme sen mu- # fifä ft%Ve
Eurekasta jossa huudahtaa eras ™ ' Maiju?ädin muistoja Pik- kaan määrätä painoksen suuruude ii _ ASTORI A OREGON
Seikkalija"-nimellä esiintyjä (ei o- ""'joulukuusi Pieni Velipoika Lasten Joulu 19 16 kuten e„n k n A™ '
saston valitsema): "Kuulkaapas te ä pieni ruskea maksaa vain 15 s ei tt a k pa e
akanmiehet minä olen meinannut (r° Mn'nikki Köynien ja Tilauksenne voitte tehdä allaoleval- j
että tänne pitäisi laittaa jonkunlai- " ' iouu y_m yln la tilauslistalla I Qg OlCttC
tien kurituskoulu akkoja varten' J
ni kuinka ihanaa! huudahdin minä a4
kiessäni 'tuota Vielä kahdennella- TOVERITAR Box 99 Astona Ore
kymmenennellä vuosisadalla peruste- jgf Ivli
taan vielä sellainenkin oppilaitos En „ vnl LASTEN JOULlfA 1916 Rahaa-seu- l
tiedä joko niitä osakkeita on pai- Allekirjoittanut tilaa kpl las i e juli u pyytm vapa lAAKR KIRJA N S
jonkin myyty ja onko kouluhuoneet „ M t m!Balm ja nnisten tant„
sille oppilaitokselle ja lupakirja raa mukana ♦ „™Solitettr oka Uylnlliunn luottain
Tuon asesaalisuuden perille meidän laisista U~"italUUottiikiul taw m nnnj
l uuu aacnooiou taudin o reet ia mu esitiimme tuille mu
vaan tarvitsisi paasta akat jos ne aakt"!lilii t&Ji l&llkkeoi hinnan Tm
ukot menee oppimaan sitä kuritus- Nimi (Laäkknot oiviit olo pateuttiliiakkeiU vaao
taitoa jolla akat lakkaavat juorua- tosi suomalaisia laakkoita)
masta sekä muuten kehittyvät Sen (Tiimiin kirjan saatte vnpaasti la pitftioi olla
minä sanon omalla sy nUe suul- Osote " IftÄSÄÄ
lani etta taalla miehet vievät voi- lililkkeita ja humbuuki tohtoria
ton akoista niin ruma tapa kuin Liirooirin Apteoki on suurin
iuoruaminen onkin kummallekin bu- " u AptookiVhdysvalloissa
kupuolelle P- A LK1NELL CO Superlor Wlfc
Kuulehan sinä veli "Seikkailla" jos