Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 17, 1916, Page PAGE FOUR, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina lokakuun 17 p 1916
No 42
SIVU NELJÄ
TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten II
enkannattaja ilmestyy Astoriassa Ore„ joka
tiistai Ine Western Workmen'§ Pub Co:n
kustantamana
Huoneusto sijaitsee 10:nen ja Duane ka
lujen kulmassa Puhelin 365
Ilmoitushinta 50 senttiä tuumalta kerran
Htimailmoituksista $100 ensimäiseltä tuu
malta ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta lisää
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
I vuosikerta $100 puoli vuotta 60c
CANADAAN
I vuosikerta $125 puoli vuotta 75c
SUOMEEN
1 vuosikerta $150 puoli vuotta 80c
TOVERITAR
BOX 99 ASTORIA ORE
Entered as second-class matter July ISth
KU at the Post Office at Astoria Oregon
iTnder the Act of March 3rd 1879
Pyydämme korjata
Toverittaren kilpailussa kolmen ensi
mäisen palkinnon saajan järjestys ei
ollut siten kuin sen olisi pitänyt olla
Lempi TuomiMle Seattlesta oli jol
lain tavalla erehdyksessä jäänyt tääl
lä konttorissa antamatta kaikkia hä
nelle kuuluvia pisteitä samoin Salu
Mäelle Hannasta joten asemat muut
tuvat siten että LEMPI TUOMI SAA
ENSIMÄISEN PALKINNON SALU
MÄKI TOISEN PALKINNON JA YR
JÖ WELLING NEW YORKISTA
KOLMANNEN PALKINNON
Pisteitä saivat he seuraavasti:
Lempi Tuomi Seattle 499
Salu Mäki Hanna Wyo 491
Yrjö Welling New York 461
Osastojen palkinnot muuttuvat hie
man myöskin saaden NEW YORK
ENSIMÄISEN SEATTLE TOISEN ja
HANNA KOLMANNEN
KAHVI-JUTTUJA
Viime viikon Toveritar osottaa uu
eia tilauksia tulleen viime viikolla
200 (ei jaksanut nousta siitä yli) ja
uudistettuja 112 ilahduttava määrä
eiiken nähden että katkenneita on
vaan G9 Kunhan vaan edelleenkin
asiamiehet ja Toverittaren ystävät
muistavat pitää tuon uudistettujen
luvun suurempana kuin katkennei
den tilausten luvun niin silloin siitä
on jotain toivomista tulevaisuudessa
paremmasta
Multa fi olla vielä edes seitse
mässä tuhannessa" ja kymmeneen
tuhanteen oli määrä päästä Milloin
sinne päästään? Milloin? Vastatkaa!
Onnittelen palkintojen voittajia
mutta kiitokseni annan minä niille
Toverittaren ystäville jotka joka ai
ka tekevät parhaansa Toverittaren
levittämiseksi huolimatta siitä onko
Italkintoja tarjolla tai ei kaikkia näitä
kiitän sekä kilpailussa olleita että
kilpailuun osaa ottamattomia Sillä
juuri he ovat se voima joka kohottaa
Toverittaren tilaajatnäärän kymmeneen-
viiteentoista- jopa kahteen-kymmeneen-t
uhan teenkin!
Ollaanko kahdessakymmenessä 'tu
hannessa silloin kun Toveritar täyt
tää kymmenen vuotta? Niin toivon
Joka elää hän näkee
Naisvaaliptihujia on nykyään run
saasti kaupungissamme Ennen seit
"kultaisen" junan tuloa oli täällä jo
tienraivaajia sille monesta sortista
Olipa meidän Inez Millhollandimme
kin Sanoin "meidän" sillä on hän
ainakin joskus lukeutunut riveihim
aie mahdollisesti itsemielestään lu
keutuu vieläkin Hän on sen republi
kaanipuolueeu "äpärän" sen naisten
puolueen asioilla nyt puhumassa
Hän puhui samana iltana kuin Ben
son joten en ollut tilaisuudessa hän
tä kuulemaan mutta hänen puhees
taan on melko hyvä raportti paik
ikakuntamme "publikaanien" lehdessä
"The Oregonianissa" Ja tuossa ra
portissa ei ilmene sanallakaan että
puhuja oli kehottanut kannattamaan
Jlughesia ja republikaanipuoluetta
vaikka hän on ankarasti arvostellut
miiiciiiiiiitiiiiiiiiiiuiuiHiiiiiiin
m m
I Naisten toiminnasta
lIEIiEiiillSIliiliilililiiiilililililltiil
GRANITEVILLE VT
Toveri Oikemus on ollut paikka
kunnallamme luennoimassa Hän
puhui neljänä iltana ja jännittävää
se todella olikin kuunnella Ei mie
li tehnyt kesken pois lähteä Näytti
siltä ettei kuuntelijat olisi tykänneet
puheen loputtuakaan pois lähteä Toi
vomisen varaa on kuitenkin vielä
että kaikki tarkemmin rupeaisivat
seuraamaan puheita ja kokouksien
menoa silloin harvoin kun meillä on
tilaisuus niitä kuulla Aina niistä
joku tiedonjyvä jää päähän sillä pal
jon tarvitsemme vielä oppia ennen
kuin rupeamme käsittämään luokka
taistelun oikean suunnan
Niin siitä naisten iltamasta minun
pitikin ilmoittaa koska kerran olen
luvannut Naisilla oli kokous toinen
päivä lokak jossa keskusteltiin
niitten iltamien suhteen jotka en
nemmin päätettiin pitää 14 päivä
vaan kun saimme tietää että naa- -purikyläläiset
juhlivat — silloin nimit
täin Bärren osasto viettää toista
vuosijuhlaansa 14 päivä niin meidän
täytyi peruuttaa ennen tekemämme
päätös ja lykätä viikon eteenpäin
joten nyt naisten iltama tulee pi
dettäväksi 21 päivä lokakuuta Pi
täkää mielessänne varsinkin mies
väki että tulette silloin kaikki kat
homaan miten emännät siellä kun
nostaa itseään Silloin näytellään
kappale "Hetken lapsi" joka on uu
tuus tällä paikkakunnalla ja siellä
on kuvaelma runoja kupletteja ker
tomuksia saarnaa ym En viitsi
kaikkia luetella mutta tulkaa silloin
mailin haalille niin näette ja kuu-
demokraatipuoluetta ja Wilsonia Ja
kehottanut hylkäämään kaikki sel
laiset puolueet jotka ovat yhtä hä
vyttömästi menetelleet naisten äänioikeus-asiaa
kohtaan kuin demokraati
puolue on menetellyt Se siis tarkoit
taa myöskin republikaanipuoluetta
Mutta uskooko Inezimme että hän
tällä voi hyödyttää sosialistipuolu
etta? Se se tahtoo olla niin paha vika
monella tällaisella "ystävällämme"
että he eivät voi ymmärtää sosialisti
puoluetta muuna kuin poliittisena
puolueena ja jos se ei sellaisena
heidän mielestään mene eteenpäin
kyllin nopeaan niin koettavat he sitä
edistää kaikenlaisilla vippakonsteilla
ja vihdoin mennään niin pitkälle että
eksytään pois kokonaan
Valitettavasti meillä on jäsenistös
sämme hyvä joukko sellaisia jotka
eivät käsitä ' sitä että meidän jär
jestömme on paljon enempi kuin
vaan poliittinen puolue siinä merki
tyksessä kuin poliittinen puolue tässä
maassa ymmärretään Meidän järjes-
tömme on työväen kasvatuslaitos
oppilaitos jonka menestys riippuu
sen eheydestä ja horjumattomuudes
ta toisin sanoen sen jäsenistön us-'
kollisuudesta sosialistipuolueen peri
aatteille ja sosialistijärjestön menet
telytavoille Jos jäsenistömme käsittäisi tämän
niin silloin päästäisiin eteenpäin pal
jon nopeammin ehkäpä niinkin no
peaan että se tyydyttäisi niitäkin
maltittomia joiden mielestä nyt men
nään eteenpäin liian hitaasti ja jotka
erehtyvät niillä "paremmilla" kons
teillaan yhä enemmän jarruttamaan
työväen pyrkimyksiä
Minneapolisista kysyttiin kerran
että mihin ne "järkevät" ovat joutu
neet kun se "pisnes-ilmotuskin" on
Toverittaresta kadonnut En tiedä
Eiköhän paikkakuntalaiset paremmin
tietäisi Sen minä vaan tiedän että
ompeluseuroja samoin kuin s osas
toitammekin kelpaavat aivan tavalli
set ihmiset "runnaamaan" sellaiset
jotka eivät jakaannu mainittavasti
"järkeviin" ja järjettömiin
Minneapolisin Toverittaren kirjeen
vaihtajatkin ovat huvenneet herra
ties minne Toivon toki että siellä
lette Oviraha 35 senttiä perheeltä
ja 25 senttiä yksityisiltä
Kovan kohtalon kouriin ovat jou
tuneet kansalaisemme Mrs Kulma
nen Mrs Häkkilä Heidät oi viety
Barren sairaalaan jossa molemmat
on 'eikattu umpisuolen tulehduksesta
ollen Mrs Häkkilä jo arveluttavassa
tilassa vaan nyt he molemmat ovat
jo paranemaan päin Toivon heille
pikaista parantumista että voisivat
jälleen astua joukkoomme taistele
maan työläisille parempaa elämisen
mahdollisuutta ja täsfedes vielä in
nokkaammin että pian poistuisi tä
mä nurja järjestelmä rikkaitten tai
vas ja köyhäin helvetti ja työläinen
kin saisi maistaa taivaan mannasta
Toveruudella — L
käteenne min huomaatte tämän ko
kouskutsun siinä VVinlockin kirjeessä
sano niin sitten sopii lähteä sinne
kokouspaikalle Siellä taas on asioita
pääteltävänä vaan jätän ne nyt tällä
kertaa mauilmalle huutamatta Vaan
ensikerralla en malta olla hiljaa kun
siellä kokouksessa saan kuulla kuinka
kaunis siitä tulee Ja nyt lopetan lo
runi toistaiseksi
Toveruudella ULLA PAUNONEN"
WINLOCK WASH
Pitäisi sitä jotain täältäkin virkkoa
kua ei ole näkynyt pitkään aikaan
kirjoituksia kylästämme ei ainakaan
kolmeen viikkoon
Osastolla oli iltamat tk 1 p ja
ne onnistuivat hyvin Yleisöä oli koh
talaisesti ja näytti se olevan tyyty
väinen Illan ohjelmaan Siellä näh
tiin "Lukkari rkitöissään"
" Osasten ompeluseuran kokous joka
pidettiin syysk 28 p oli myöskin
onnistunut Sinne oli kerääntynyt
naisia oikein runsaanlaisesti ja kes
kustelu oli vilkasta ja oli sinne vielä
ostokomitea luonut töitä tehtäväksi
ja nekin menivät hyvin kaupaksi
Keskusteltiin myyjäisistä ja päätet
tiin pitää myyjäiset marraskuun 18
p 'alittiir komitea hommaamaan
näytöskappaletta myyjäis-illaksi ja
luulen että komitea tekee parhaansa
kappaleen euhteen
Ensirnainen ompeluseuran kokous
on tk 19 p Jani Jansonin asunnolla
Siellä sitä taas tavataan Tulkaa jou
kolla Jos ette ennen satu muista
maan niin kun saatte Toverittaren
vielä löytyy edes joku kynään pys
tyvä Säkenien syyskuun numerossa on
kirjoitus joka ansaitsee tulla erikoi
sesti mainituksi Se on A B Mäkelän
kirjoitus "Nuorisolle ja ihanneliitto
laisille" Se sisältää kolme eri kir
jotusta kaksi kertomusta eläimien
elämästä ja yhden kieliopillisen kir
jotuksen Olen iloinen että vihdoinkin alÄ
taan käsittää tämänlaisen kirjallisuu
den ja lasteTi ja nuorison kasvatta
misen tärkeys järjestössämme Toi
von vaan että tälle alalle annetaan
edelleenkin tilaa Säkenissä ja että
niitä kynäilijöitä löytyisi enemmän
jotka eivät pidä lapsille kirjoitta
mista vähäpätöisenä asiana
Toivon myöskin että nämä kirjoit
tajat muistavat sen että meillä ilmes
tyy julkaisu lapsille kaksi kertaa
vuodessa Lasten joulu ja Lasten
Kevät ja että he lähettäisivät kir
joituksia myöskin näihin julkaisuihin
Ensi Lasten Jouluun nyt ensiksi ja
sitten Lasten Kevääseen jne
Lauantai-aamulla kun se "kultainen
juna" saapui Portlandiin olivat tup-'
lajuulaiset" eli "heikkoudesta huoju
vaiset" ("Wabblies") kuten heitä
täällä nimitetään ja naiset varusta
neet "leidiksille" jyryn mielenosotuk
sen hurraten presidentti VVilsonin
kunniaksi Eräs pahasuiseksi tunnettu
naislääkäri oli varustettuna suurella
taululla jossa oli toisella puolella
seuraava kysymys: "Kumpi hanhi
muni sen Hughesin junan kultaisen
munan Mrs Belmont vaiko Mrs
Suluriotrusti Guggenheim?" Toisella
puolella taulua oli kehotus äänestä
mään Wilsonia
Illalla oli koko kaupunki kuin
hulluuden humalassa Kokouksia ka
tukokouksia joka kulmassa automo
biileja lippuja tungosta ja melua
Yhdessä kulmassa sen olemattoman
"vallankumouksellisen työväenpuolu
een" edustajat haukkuivat kapitalis
teja jumalaa kieltolakia ja sosialisti
puoluetta ja sosialisteja Toisessa
kulmassa uskonnonhulluutta sairasta
va neekeri puolusti jumalaa vaan ei
saanut kuulijoita Yhdessä kulmassa
yritti kieltolakipuolue pitää kokous
ta mutta heidän joukkonsa pian
hupeni kuin tuuleen kun vastaiseen
SOUTH PORCUPINE O NT CAN
Olen niinkuin puusta pudonnut ja
pikkusen säikähtänyt kun ajattelin
että jos kirjottaisin minäkin Tove
rittareen edes pienen kirjeen
Ajattelin tässä että mikähän tässä
on syynä kun yleensä Canadasta on
niin vähän kirjotuksia että ei juuri
milloinkaan ja kyllä niitä on semmoi
sia naisia jotka pystyisivät kirjot
tamaan lehteemme Minulle tämä
on vaikea tehtävä kun en koskaan
ele kirjottanut mihinkään lehteen
niin tuntuu kun kirjottaisin samat
sanat aina
Mainitsen vähän siitä iloliemestä
että sitä jumalan viljaa ei kuuluta
Canadassakaan enään annettavan va
paasti kuten auringon paistetta hy
ville ja pahoille Porcupine on kyllä
ollut raittiin kaupungin nimellä en
nenkin vaan ei se siltä näyttänyt
Kyllä niitä hyviä koiratorppia täällä
on huolehtimassa että olisi taas py
hän aikana ja maksun aikana viinaa
Mitähän muutoksia tulee kuinkahan
moni mies henkensä heittänee kua
ei saa niin tiukkaan rohdotella kuin
ennen
Sen vaan tiedän että moni äiti
saa edes vähän vapaammin hengit
tää kun ei aina tarvitse ajatella
että minkälaisenahan se ukko taas
kotiin tulee vaikka olisi nurkan taka-
kadun kulmaan ilmaantui naispuhuja
haukkumaan niitä "kultaisen junan
leidiksiä" ja puustaamaan VVilsonia
Etäämpänä saarnata molski puoli
sen tusinaa pitkätukkaisia ja pitkä
partaisia apostoleja tuomiten kirk
koja ja "puhdistaen" krisfin-uskoa
Hihhulien lähetyskirkosta kuului hir
veä melu — siellä veisattiin
Tuolla kadun kulmassa lähellä
"The Oregonianin" republikaanien
lehden muhkeaa kivirakennusta piti
joku demokraattinen politikoitsija pu
hetta ylistäen VVilsonia ja kuulija
kunta huusi kuin hullut myllyssä
Oregonianin rakennuksen - edustalle
oli kerääntynyt muutama kymmen
sanomalehtipoikiar Heistä pari kiipe
si ylös suureen ikkunasyvennykseen
ja alkoivat pitää puhetta omalle jou
kolleen matkien vaalipuhujia ja vä
liin pistäen sekaan omia metkoja
temppujaan ja purevaa ivaa koko
hommasta Pojat pitivät puhetta yksi
toisensa jälkeen ja joukko hurrasi
Pian alkoi kerääntyä yleisöä tätäkin
kokousta katsomaan ja pian saivat
sanomalehtipojat puhua suuremmalle
joukolle kuin yksikään toinen puhuja
koko iltana "Portlandin sanomalehti
pojat hyväksyvät "VVilsonin presiden
tiksi sentähden että hän on paras
mies" huusi yksi pojista ikkunalta
Toinen peitti ikkunaan kiinnitetyn
Hughes'in kuvan punasella puserolla
jonka selässä oli iso W
Jopa kiipesi väkijoukon keskellä
yksi noin 14 — 15 vuotias sanomalehti
poika hatutta ja takitta vedenotto
paalun päälle ja alkoi pitää puhetta
käyttäen ulkoa opittuja otsikkokirjo
tuksia sanomalehtiuutisissa kuten
"Wilson esti meidät sodasta" ym s
Väkijoukko hurrasi joka kerta kun
kuuli VVilsonin ylistyksen Pian alkoi
sataa sanomalehtipoikain ryhmästä
puhujan päälle märkiä esineitä oli
vatko ne kananmunia vaiko toma
toksia sitä en voinut nähdä mutta
sade kävi siksi ankaraksi että puhu
jan oli laskeuduttava alas En tiedä
jatkuiko kokous sen jälkeen sillä
poistuimme toisaalle
Mieheni oli aikonut pitää katuko
kouksen mutta katsoimme turhaksi
yrittää enenkuin ihmiset pääsevät
hieman selkenemään tuosta innos
tuksen humalasta jonka sai aikaan
sen "kultaisen junan" tulo Port
landiin SELMA-TÄTI