Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 17, 1916, Page PAGE TWO, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSI
Tiistaina lokakuun 17 p 1916
No 42
ulkomaakauppa Vertaus on niin vaalipäivä jolloin äänestäjät
helppotajuinen että tahdomme
sen kerrata tässä lukijoittemme
hyödyksi ja käytettäväksi
Tässä maassa ei tarvita milita
rismia maan puolustukseksi sillä
ei mikään valta tule tänne hyök
- käämään Mutta tarvitaan vahti
koira suojelemaan kapitalistiem
me ulkomaakauppaa Mitä siis
on ulkomaakauppa?
Ottakaamme esimerkiksi far
mari jolla on toistakymmentä
lasta Farmari asuu itse komeas
sa palatsissa on lihava hyvin
voipa ja suuri ' muhkea automo
biili aina oven edessä Lapset si
tävastoin elävät pienissä kurjis
sa hökkeleissä siellä täällä nave
tan takana ja nämä lapset raa
tavat farmitöissä aamuvarhaises
ta iltatn)röhään näkevät nälkää
ja kurjuutta samalla kun he kas
vattavat kaikenlaista viljaa yllin
kyllin Isä itse ei tee mitään työ
tä muuta kuin korjaa rahat siitä
viljasta jota joka päivä viedään
kuormittain markkinoille
(joista suuri enemmistö on työ
läisiä) saavat vaaliuurnalla mää
rätä tahtovatko he sillä tavalla
asua tätä maata kuin ylläkerrot
tua farmia asutaan vai tahto
vatko ottaa ohjakset omiin kä
siinsä Täällä lännen valtioissa
saavat myöskin naiset mer
kitä kantansa josko he tah
tovat lähettää isänsä veljen
sä puolisonsa ja poikansa so
taan tappelemaan kapitalistien
tilkomaamarkkinoiden puolesta
vai tahtovatko he rauhaa ja hyvinvointia
ni- tai demokraattipuoluetta
Hughesia tai Yilsonia niin sil
loin äänestätte te militarismia
sotaveroja orjuutta sotaa näl
kää puutetta ja kurjuutta työläi
sille ja suunnattoman suuria rik
kauksia niille jotka ovat jo liian
kin rikkaita
Mutta jos te äänestätte sosia
listipuoluetta niin silloin panette
te vastalauseenne ylläkerrottua ti
lannetta vastaan — te äänestätte
rauhaa maahan ja ihmisille hy
vää tahtoa Te äänestätte oikeut
ta ihmisille — turvallisuutta ja
onnea kaikille
Mille nuolitpplli tilidnttr
Jos äänestätte joko republikaa- nenne antaa?
giiiinuHiirasuuiiniiBiuiim
I KODIN OSASTOI
On toisiakin farmareita jotka
farmaavat aivan samalla tavalla
ja vilja viedään markkinoille
niin että lapset jotka työn teke
vät saavat nähdä nälkää ja kur
juutta Ja sattuu niin että kaik
kien farmarien vilja ei tahdo
käydä kaupaksi kaupungissa tai
että joku fa mareista tulee kateel
liseksi ja haluaisi vallata mark
kinapaikat kaupungissa kaikki it
selleen ja hän menee ja tukkii
tien kaupunkiin toisilta farma
reilta Ja aina silloin kun joku
farmari löytää tiensä tukossa tai
jonkun yrittämässä tukkia' hänel
tä tietä niin silloin syntyy tap
pelu Mutta isafarmant eivät kos-
MITEN KIRNUPIIMÄÄ TEHDÄÄN
KERMOTUSTA MAIDOSTA
Kirnupiimää voi tehdä joko ker
motusta tai kermomattomasta mai
dosta Paremman piimän saa jos se
kottaa kermottuun maitoon hieman
tuoretta maitoa sekaan
Pane pohjapiimä ja anna" hapata
piimäksi Anna sitten lämmetä 60 tai
70 aseteeseen F mutta jäähdytä Böi
tai 65 asteeseen F ennenkuin kir
nuat Pane sitten kirnuun ja kirnua
niin kauan että voisirut nousevat
päälle Siivilöi ja pane kirnupiimä
heti jäähtymään jäiden sekaan tai
jääkylmään veteen
Meijerit ja maitokauppiaat täten
tekevät kirnupiimäksi ylijäämän mai
don joka käy hyvin kaupaksi Far
milla missä juodaan paljon kirnupii
mää sopii liian maidon valmistaa
kirnupiimäksi jolloin se on mauk
kaampaa juomana kuin se muutoin
olisi
kun ei oikein tiedä mistä tahra vaat
teeseen on tullut Rasva ja pihka
lähtee vaatteesta jos hieroo tahraan
tunutta kohtaa alkohoolissa liotetulla
kankaanpalasella
Ruostepilkut ja ruskeaksi palaneet
paikat Valkosista vaatteista lähtee
sillä kun kastelee paikansitruna
mehulla ja panee suoloja päälle ja
sitten panee aurinkopaisteeseen val
kenemaan Kiehuva maito useinkin
ottaa likapilkun pois liina- ja pum
pulikankaista kuin kuuma vesi ja
saippua
Rasvapilkut silkissä Kun poistat
LAPSUUTENI MUISTOJA
(Jatk)
Se onni minulta katosi jo sil
loin kun minun täytyi jättää tä
tini torpan sillä tätini mies ei sal
linut sitä että minä' olisin siellä
ollut josta seikasta tätini kovasti
kärsin sillä hän olisi pitänyt mi
nut ja antanut minulle toisenlai
sen kasvatuksen kuin mitä sain
kotona Täti tiesi että minulle
annettiin kova kuri kotona
Ja niin minun täytyi luopua
tästäkin ainoasta onnestani vaik
ka se koski kipeästi nuoreen sy
dämeeni ja kuitenkin on se kau
nein muisto lapsuuteni ajoilta
Tulin taas kotiin ja nyt minun
piti ruvea käymään kansakoulua
Kaksi siskoani myöskin piti tulla
kotiin Kuinka hartaasti odotin
sitä päivää jolloin Jie tulevat
sillä luulin että he ymmärtävät
minua paremmin kuin isä
Mutta taas petyin toiveissani
sillä siskoni eivät ymmärtäneet
minua ollenkaan ja he rupesivat
vuorostaan minua kurittamaan
ja komentamaan Siis olin jokai
sen tiellä ja jokaisen vihattavana
Minulle ci ollut minkäänlaista
nurkkaa kodissa missä en olisi
ollut tiellä En osannut olla ke
nenkään mieliksi en osannut teh
dä mitään eikä minulle koskaan
rasvapiiKKuja siikiuvaattees a pane pllhlUtu kauniisti Minulle puhut-
vaate kahden imupaperin vallin oikea ' „
puoli kangasta alaspäin ja sitten tln vam "ovilla puskan iskuilla
painalla kuumalla silitysraudalla Eet- jotka vieläkin tunnen mtitta ne
teri benziini tai kloroformi poistaa eivät enään koske selkääni vaan
Ennemmin on Toverittaressa ker
rottu miten voi laittaa piimäjuustoa
johon myöskin on edullista käyttää
t-„n tnnPl vn Ua 1'h- 1mllu' ou Keipaamai-
"'A v c tomaksl mmiten käyttää
vat nälkiintyneet lapsensa tappe-
lemaan puolestaan Ja joka kerta
muutamia lapsista tapetaan tuos
sa taistelussa ja henkiin jääneet
palaavat takaisin kotiin raata
maan yhä kovemmin että isä
ukolla olisi tarpeeksi viljaa viedä
kaupunkiin myytäväksi mutta
lapset itse eivät saa niuuta kuin
tähteet siitä viljasta syödäk
sensä Ja jos näiltä lapsilta kysyy et
tä miksikä he eivät aja tuota
vanhaa ukkoa matkaansa ja asu
itse palatsissa ja syö sitä viljaa
jonka kasvattavat niin vastaavat
ilapset että ei herran niinessä
eihän se mitenkään kävisi päinsä p sekalaiskasvis-keitto
' ' Palo pieniksi perunoita sipulia ja
silla emmehän me voisi farmata porkkanoita Sekota vatiin ja pane
ilman isää! Farmauksessa tarvi- sekaan vähän voita suolaa ja pippu-
taan myöskin järkeä ja isällä on ria- Peitä tomaatosmehulla tai vedel-
järki lä Paista uunissa kaksi tuntia
' Vnl kävtifiä prilnisifl lineviksin t:i-
Samalla tavalla vastaa petetty hän makunsa mukaan Myöskin jos
haluaa voi panna sekaan riisiä lihan
kappaleen tai luun eli luita mitä on
jäänyt yli lihapaistista tai keitosta
pahimmatkin rasvatahrat
Mustetahrat ovat kaikista kiusalli
simpia poistettavia Valkoisesta vaat
teesta voi ne poistaa siten että kas
taa ensin suolahappoon (muriatic
acid) ja sitten kuumaan veteen ja
jatkaa samaa tekoa kunnes tahra on
poistunut Värilliset vaatteet tulee en
siksi liottaa tärpätissä ja sitten pestä
VI INI RYPÄLEMEHU (GRAPE
JUICE)
Pese viinirypäleet pane pataan ja
sen verran vettä että ne eivät ota
pohjaa i Keitä niin kauan että sie
menet nousevat päälle Siivilöi har
van liinan läpi Jokaiseen paintiin
mehua pane kolmanneskuplllista so
keria pane tulelle siksi kunnes seos
kuumuu kiehuniapisteeseen ja pane
kuumana kannuihin tai pulloihin ja
sulje ilmanpitäväksi Juomaksi lait
taessa voi sekottaa vedellä makunsa
mukaan
Pullot tulee kuumentaa kuumaksi
ennenkuin ryhtyy niitä täyttämään
kuumalla nesteellä
nyt ne koskevat sydämeeni
Sitten kun alotin koulunkäyn
nin niin isä oli aina vihoissaan
ja kiukutteli siitä että minulta
kului paljon vaatteita kenkiä jd
rahaa kun aina piti osta kirjoja
vihkoja ja kyniä Tämä oli hänen
Jos muste matolle tai vaatteelle on jokapäiväinen saarnansa Isä sa
noi aina että kun pääsisi sinusta
pahuuksesta vielä ja saisi sinut
maailmalle
tietämätön työväki silloin kun
heille sanotaan että miksikä ei
vät aja kapitalisteja pellolle ja
hallitse tätä maata itse ja nauti
työnsä tuloksista Mutta joskus
vielä heräävät työläiset näkemään
että kyllä sitä voidaan farmata
vaikka ei olekaan laiskaa vanhaa
ukkoa joka vie kaiken viljan kau
punkiin ja pitää itse rahat sillä
aikaa kun lapset näkevät nälkää
Toisin sanoen työläiset huomaa
vat että he voivat valtakunnan
juuri kaatunut että se ei ole vielä
ehtinyt kuivua niin peitä se paikka
heti jauhoilla tärkkelysjauhoilla tai
maissijauhoilla (corn meal) pyyhi
pois ja pane taas uutta päälle siksi
kun muste on kaikki imeytynyt jau
hoihin Sitten puhdista tahra sit
ruunamehulla tai piimällä
Veritahrat tavallisesti lähtevät vaat
teesta pestynä saippualla ja haaleal
la vedellä varsinkin jos ensin liottaa
kylmässä vedessä mutta jos ne ovat
hyvin pahoja tahroja kauan olleita
niin siinä tapauksessa on parasta
käyttää karasiinia pestessä
Homepilkut lähtevät seuraavalla
seoksella: kaksi osaa koornitärkkiä
ja soopaa (pehmeätä vellimäistä
saippuaa) yksi osa sitruunamehua ja
suoloja sekota yhteen taikinaksi ja
pane tätä taikinaa tahran päälle kum
mallekin puolelle kangasta ja pane se
sitten aurinkopaisteeseen kuivumaan
Maalitahrat vaatteista saa paraiten
lähtemään kloroformilla sellaisetkin
jotka ovat kuivuneet vaatteeseen Sel
lainen maalitahra joka on vielä
Nuo sanat koskivat kipeästi
sydämeeni ja minä lopetin vih
doin koulunkäynnin ja lähdin
pois kotoa tietämättä minne
Minun tunne-elämäni oli liian
suuri ja voimakas ottamaan vas
taan sitä kuria jota en olluc
ansainnut sillä olihan minulta
ryöstetty kaikki lapsen vapaus ja
kodin rakkaus jota kipeästi kai
pasin ja tukahdutettu sieluni
tunteet
'Minä tahdoin olla vapaa ja
nauttia vapaudestani ja kasvat
taa itse itseäni Kärsimyksiä ja
kokemuksia on ollut paljon elä
mäni tiellä mutta sittenkin olen
aina suoriutunut voittajana sillä
LIKAPILKKUJEN POISTAMINEN
VAATTEISTA
Sellaiset tavalliset keittiötarpeet ammoniaUa joissakin tapauksissa jos
loin kun maali on kuivunut täytyy
käyttää sellaisia aineita puhdistaissa
jotka liottavat maalin kuten kloro
formi ja tärpätti
Värin vaatteeseen voi palauttaa
— ovat luettavat parhaimpien vaat
teiden puhdistusaineiden joukkoon
Jos silkkivaatteenne pilaa rasvapilk
ku täi jos maustetta sattuu kaatu
maan matolle niin jos ne heti ruve
taan poistamaan tavallisilla käsillä
olevilla kyökkitarpeilla niin saadaan
asiat hoitaa ilman kapitalisteja ja paljon paremmat tulokset kuin jos
fefta heidän ei -tarvitse taistella nlitä käydään puhdistamaan joillakin
kanitalisteille ' ulkorrm-nnrkki- aPteekeIata ostetuilla patentti-puhdis-
Kapitansteme iiKomaa-mai km- tusailleilIa sitteni kun ilkapiikut ovat
noita silloin kun he kyllä voivat ehtineet imeytyä vaatteen sisään ja
itsekin käyttää sen tavaran min- kuivua
kä kapitalistit tahtovat myydä Alkohooli ei pilaa hienoimpiakaan
ulkomaille kankaita ja sitä voi huoletta käyttää
' ' ' puhdistusaineena varsinkin silloin
fian tulee paiva kansallinen
kuin sitruunamehu laardi suola ai- hedelmämehut ja hapot pilaavat' vä-
luuuh uiuum ipim ja muu tjiijset vaatteet Lievemmät pilkut
märkä lähtee benziinillä mutta sil- tahdoin jo pienenä omistaa tuon
vapauden vaikka en sita silloin
vielä ymmärtänyt niinkuin sen
nyt ymmärrän Vapauden jonka
puolesta meidän työläisten on
käsi kädessä taisteltava että sen
kaikin saavuttaisimme
Kului vuosia Olin jo kasvanut
isoksi tytöksi ennenkuin taas a
vasin kotini oven Olin juuri tul
lut Suomeen toisesta valtakun
nasta kun tapasin siskoni Suo
men pääakupungin kadulla Hän
minulle itku kurkussa puhui sii
tä kuinka se jumala sentään on
hyvä kun se on kasvattanut mi
nusta kunnon ihmisen vaikka
niin nuorena lähdin maailmalle
Hän pyysi minun lähtemään ko
tiin mutta minä en heti mennyt
mustasta kankaasta lähtevät sillä
kun hieroo paikan raa'alla perunalla
ja mustat kankaat voi saada näyttä
mään aivan uusille jos pyyhkii yli
kahviin kastetulla kostealla vaatteella
johon (kahviin) on sekotettu muuta
ma teelusikallinen ammoniaa
MULLAN S S O OMPELU
SEURAN Kokoukset
pidetään joka tontti Suomi-
Haalilla kello 8 j p p Kalkki
tervetulleita