Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 26, 1916, Page PAGE SEVEN, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Syysk 26 p 1516
SIVU SEITSEMÄN
iiiimmnmiiiiimiiiiiiisiim!i:iiiiiiiH
s
Minkä nuorena oppii g
sen vanhana taitaa 3
KgllllKSilllliaiiillllällliliilliHilEiilllllillllillH
No 39
Köyhän pikku sisko
(Jatk)
Verona nousi katuvaunuun ta
valliselta paikaltaan ja matkansa
suunta oli kohti liikekaupungin
osaa Hänellä oli mielessä mitä
hän nyt tekisi ja hän suunnit
teli sen mielessään istuessaan
katuvaunussa Hän oli kerran
vieraillut tuttavien luona pohjois
puolella ja tiesi mistä saisi vuok
rata halvalla asunnon Hän ai
koi vuokrata asunnon puolella
toista tai kahdella dollarilla vii
kolta ostaa ruokansa milloin ja
miten voi Ensi tehtävä oli saa
da asunto Oli sunnuntai-ilta-päivä
ja hän toivoi saavansa asi
ansa kuntoon että pääsisi työ
hön seuraavana aamuna Vaikka
hän- ei ollut vielä voimistunut
sairaudestaan oli välttämätöntä
hänen mennä työhön ja häntä
puistatti ajatus siitä että hän
mahdollisesti voisi sairastua uu
delleen Mutta mitä ikinä ta
pahtuisikin hän oli päättänyt
että äitinsä tai kukaan hänen
tuttavansa ei saisi tietää mitään
hänestä tai hänen olinpaikas
taan Hänen luonteensa oli koko
naan yksilöllinen ja hän luuli
että personalliset voimansa riit
täisivät kaikkiin hänen tarpei
siinsa" -
X LUKU
Planters House Maplessa In
dianassa seisoo vastapuolella
katua yhden katuristeyksen alas
asemahuoneelta ympäröitynä
Locus-puilla- Tämä rakennus
on pystytetty jo puolivälissä vii
me vuosisataa mutta ei ole sit
temmin uudistettu vaikka on
paikkailtu ja maalailtu useita
kertoja Siinä on pieniruutuiset
vanhanaikaiset ikkunat ja pyl
väskäytävä sileällä etuseinällä
Leveä käytävä läpi rakennuksen
jonka toisella puolen on kont
vtori 'ruokailuhuone ja keittiö
jä toisella puolen salit ja vastaan
ottohuoneet Toisessa kerrok
sessa on makuuhuoneet Raken
nus on alkuperäisesti maalattu
keltaseksi jonka värin se on kan
tanut enimmät vuodet olemassa
olonsa ajalla
Niinä päivinä kun Maples oli
liikekeskus ja kauppatavara ku
letettiin härjillä oli Planter's
House alituisessa liike-elämän
surinassa Tusinoittain kauppi
aita meni ja tuli avarassa kont
torissa jutellen seikkailuistaan
ja ei ollut harvinaista kuulla
viittailuja miten he ovat petkut
taneet maalaisia kaupoissa Sa
lit olivat täynnä paikkakunnan
kauneimpia tyttöjä ' ja nuoria
kauppiaita Illallisen jälkeen —
joka oli oiva ateria kuumia "bis
kettiä" runsas varasto tuöretta
voita maitoa hunajaa munia
pihvi paistettua silavaa tai lin
tua — kun ruokapöytä oli korjattu
pois kokoontui koko seurue ruo
kailuhuoneeseen missä soiton
vaikutuksesta puolisilkit ja satii
nit avskaulaiset röijyt krinulii
nit ilman eroitusta sekaisin ko
tikuutoisten kanssa pyörivät vilk
kaassa tanssissa — vilkastuen yön
kuluessa — aamuun saakka Nuo
ret miehet saattoivat neitoset
koteihinsa ja palasivat oikaistak
seen itsensä korkeajalkaisille
höyhenpatjaisille vuoteille nuk
kumaan lyhyen sikeän unen sii
hen asti kun aamiaistorvi herät
tää heidät aamulla
Kesäilloin kun Locus-puut oli
vat tuoksuvissa kukissa lauloi
vat nuorukaiset lemmenlauluja
punastelevien neitosten korviin
ja valoja vaihdettiin jotka jäl
keenpäin yhdistyivät uudessa
nuoressa elämässä Sillä juuri
niin vähäpätöisiltä näyttävistä
seikoista kuin Planter's Housen
tanssiaisista kasvoi paikkakunnan
ydin ja selkäranka Enemmistö
Maplesin vanhimmista tänäpäi
vänä voivat kertoa teille että he
kohtasivat rakastivat vannoi
vat valansa ja useat heistä avio
liittoon solmittiin Plenters Hou
sissa Mutta tapahtuipa muutos näis
sä iloisissa olosuhteissa Kevääl
lä 1895 saapui joitakin "kau
pungin herroja" Maplesiin ja ma
jailivat Plenters Housessa Pian
saatiin tietää että he ovat rau
tatieyhtiön maanmittareita Täs
tä kyläläiset kovin pelästyivät
Uutinen levisi ympäri että aijo
taan tehdä rautatie läpi Maple
sin 'Tätä uutista ei otettu suo
siolla vastaan rahdin vetäjien
keskuudessa ja kauppiaita kut
suttiin kokoon joka suunnalta
Kokouksia pidettiin Planters
Huosella ja päätettiin lähettää
mies lainlaatijakuntaan vastusta
maan tätä liikettä Oli helppo
saada edustajia Tarvitsi vain
todistaa että siitä kauppa jou
tuisi kärsimään joka tietysti tar
koitti heidän ja rahdin kuljetta
jien edun vahingoittamista ITä
käajurit eivät koskaan voisi kil
pailla rautateiden kanssa ja jos
kauppa etelästä kuletetaan Chi
cagoon tai johonkin toiseen suu
rempaan kaupunkiin jääpi Map
les kuivaksi — Niin arvelivat
paikkakunnan rahamiehet ja niin
uskoivat paksumpipäiset kyläläi
setkin ja sitäpaitse vedottiin ih
misten tunteisiin kuinka esi-isil-le
on ollut olevat olot kyllin hy
vät miksi ei siis nykyiselle pol
velle (Jatk)
asian yksityistietoja miten asia olka
astaan on mutta puheitten mukaan
hän on ollut puhdistamassa auto
maattista revolveria tämän kuun li
p:n illalla ja tyhjentäen revolverin
sisustan panoksista oli sinne huoir la
matta jäänyt yksi patruuna Jolta
laukesi ja luoti tunkeutui rintaan
sieltä kulkeutuen keuhkoihin Hän
on --nykyään St Maryn hospitaalissa
hoidettavana On hyvin vähän toivoa
hänen eloon jäämisestään sillä veri
on vuotanut sisälle Siinäkin yksi
varotus ampuma-aseitten vaarallisuu
desta Häitään viettivät
syyskuun 14 p:n iltana nuorikot
Olga Virtanen ja Sam Homt omalla
talollaan 4:llä kadulla Rauhantuo
mari Mr George Arnold toimitti
vihkimisen Suuri tuttavajoukko oli
saapunut onnitteluja jakamaan nuo
relle parille joka nyt laski avioliiton
purtensa ulapalle hyökylaineitten tuu
diteltavaksi Toivoni olisi että pur
tenne voisi väistää kaikki salakarit
mitkä kaikkialla ovat meitä vastassa
Mutta yhteisymmärryksellä ja mo
lemminpuolisella toistensa tuntemisel
la voimme välttää vaikeimmatkin
vastukset sillä elämänne ensi askel
oli ihana sillä ei näkynyt päihty
neitä sillä väkijuomia ei ollut tar
jottavana kuten usein tällaisissa ti
laisuuksissa tapaa olla joka on huono
tapa Ilta kului hauskasti puoleen
yöhön työväen laulujen raikuessa se
kä maan tavan mukaan poikaviikarit
soittovehkeineen ulkona pitivät mu
siikista huolta ja loppujen lopuksi
kohotettiin nuori pari kattoon kym
menien vankkojen käsivarsien voi
masta Tervetuloa joukkoomme! Val
litkoon sopu ja iloisuus keskenänne!
toivoo YKSI JOUKOSTA
Naisten toiminnasta
(Jatkoa kuudennelta sivulta)
joku muukin takana että saadaan
äänestysoikeus vietyä näin vaalien
edellä ja kaikkihan on luvallista tässä
kukoistavassa yhteiskunnassa Kuolla
vaikka nälkään Ei se ketään liikuta
Ainoastaan pieni huomautus jossain
porvarilehden huomaamattomimmassa
nurkassa
Vahingon laukaus
Kansalainen Nick Lahti ampui it
seään rintaan En ole kuullut tämän
GOLDFIELD NEV
Koska näin että Toverittarella on
asiamies Bisbeessä ja että se oti
kokolailla virkeässä toiminnassakin
niin päätin että Toveritar on ehkä
enin levinnyt suomalainen lehti Bis
beessä Ja siiliä hurskaassa luulossa
että se joutuisi kaikkien toverien ja
toverittarien luettavaksi lähetän pie
nen varotushuudon teille Blsbeen to
verit Jotka ovat Toverista seuran
neet Goldieldin s s osaston rette
löltä tämän kesän ja viime talven
tietävät sanomattakin minkälaisessa
tilassa osastomme on sen ajan ollut
alituista riitaa ja mitä hävyttömintii
haukkumista ovat "radikaalit" täällä
oloaikansa tehneet ja nyt on osastom
me mennyttä kalua kaikki suomalai
sen järjestön kannalla olevat toverit
erotetaan sosialistipuolueesta osa on
jo erotettu ja toisia vastaan on syy
tökset parhaillaan käynnissä Joo ja
sitte se loppuponsi ettei heitä saa
ottaa mihinkään osastoon jäseneksi
ilman Goldfieldin "radikaalien" lupaa
' Nyt kun täältä on eräs punahousu
lähtenyt Bisbeeseen toivon että to
verit siellä ovat varuillaan hänen
suhteensa Näin eräästä Toveritarea
numerosta että siellä on jo "kelta
set" voitolla Siis Bisbeen toverit
minä painan teidän sydämellenne
te tiedätte minkälaisessa tilassa on
s s osasto jos siellä on enemmistö
"radikaaleja" Käyttäkää kykynne ja
voimanne yhteisen työn eteen Minä
tiedän että Bisbeen "keltasissa" to
vereissa on kykeneviä ja tarmokkaita
henkilöitä ottakaa siis rautaisilla
kourilla asiaan kiinni älkääkä olko
nahjuksia kuten me tai teidän osas
tonne on hetken päästä samassa ha
jaannustilassa kuin joku aika Bitten
ja vieläkin pahemmassa se joutuu
siihen tilaan missä on nykyään Gold
fieldin s s osasto Nevadassa
JENNIE
BERKELEY CAL
Naamiotanssit oli lauantaina tlc
16 p mutta ihmisiä niin vähän että
en viitsi sanoa edes Maski-tansseissa
joissa ennen on ollut väkeä molkeH
liikaakin el ollut tarpeeksi "puetui
ta" että olisi voitu antaa ilmotetut
kolme palkintoa annettiin ainoastaan
kaksi Ensiniäinen: "työläisperhe ny
kyaikana" Äiti pesee pyykkiä isä
hoitaa pienokaista keittää ruokaa ja
parsii sukkia Toinen: "sodasta pa
lannut sotilas Henry Dubb"
Syysjuhlat olivat komeat Ohjelma
oli hyvin valikoitua sekä suoritettiin
hyvin paitsi tov Sirolan viimeinen
laulu "Humiseva huilu" Sitä ennen
lauloi hän kaksi voimia kysyvää lau
lua: "Aloha Oe" ja "Tullpunakukka
hyvin Mutta viimeisessä laulussa el
hän voinut korkeita ääniä laulaa en
sinkään MI— MI
Portlandissa — Lienee nukkunut —
mutta nyt kai herännyt
On sangen hauska nähdä miten toi
meliaana meidän Toveritaren asia
mies hyörii valistuksen edistämlsekai
saadakseen yhä uusia tilauksia leh
dellemme Toivon parhainta onnea ja
jatkoa innostukselle — Mutta ikävä
on toiselta puolen nähdä miten moni
itsetiedottomana antaa asiamiehelle
ajattelemattomia tuhmia vastauksia:
"En en tilaa mitä minä sillä teen"
näin vastaa moni Se on surullista
kuulla kun luulisi olevansa tekemi
sissä tietoisuutta ja oppia haluavan
henkilön kanssa
Hyvät toverittaret! Muistakaahan
miten tärkoätä meidän päivinämme
on seurata aikaa Ajatelkaa -että on
käymässä maailmansota joka murhaa
satoja miljoonia ihmisiä Sen vastus
tamiseksi tulee meidän alati työs
kennellä Ja juuri meidän naisten tu
lee ahkerasti tehdä työtä valistuksen
ja edistyksen työvainloilla Te ym
märrätte ja tiedätte kuinka monelta
toverittareltamme tämä nurja ja kle-
ro yhteiskunta on vienyt toverin teurastus-
ja tappotantereelle Alati vaa-
nil kapitalistinen järjestelmä tavalla
tai toisella yhä uusia uhreja itselleen
Mutta poistakaamme se Onhan jou
liossmme joitakuita edistyksen tyttä
riäkin Tarkoitan tietoisuutta saa
neita On työväen opistollakin käy
neitä on ainakin yksi Ja kykyä knm
luu olevan puuttuu vain innostusta
Ihmettelen miksi puuttuu innostusta
Eikö se ole niin että mitä enemmän
tiedämme sitä enemmän Innostumme
levittämään tietoisuutta ympärillom
me saadaksemmo suuremmaksi jouk
komme Tietämättömyyden vuoksihan
niin moni on erillään toiminnasta
Kumpi todellinen syy on tässä en
osaa sanoa mutta toivon "kyvykkäi
den" tuovan jotain "kyvykästä" esiin
ettemme tee vahingossa kyvyttömyy
den huomiota
Soisin pian alkavan riippaan yh
teistoiminnan joukossamme Se olisi
suurta ja kaunista
KIRJEENVAIHTAJA
Varotusliuuto alamaailmasta
PORTLAND ORE
(Kirje niistä seuraavat otteet
on poimittu on erään yhteiskun
nallisen paheen uhrin' lähettämä
Terre Haute Postin naisten osas
tolle Kirjoittaja on opistosiyis
tyksen saanut nainen jonka nimi
pidetään salassa)
Annatteko alamaailman naisen
(Jatk 8:11a sivulla)
Cloquetln t ' osaston ompelu
seuran kokous pidetään joka toinen
Hidasta on täyttää tehtäviään niin viikko torstaina jälkeen puolenpäi
tärkeitä kuin ne ovatkin Niin on vftn osaston talolla C s s ompelu
kirjeenvaihtajankin kanssa täällä seura 815 Ave F Cloquet Minn