Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 26, 1916, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Tiistaina Syysk 26 p 1916
No 39
Iin miehen pussiin niin pääsee säh- syyskuuta oli ohjelmakokous jossa kertaa Toveritarta Hän nimitti sitä nevatko jo niin itsetietoisia ettei e
köliä vaikka kuinka pitkälle Olkaa oli kuultavaa ja nähtävää yhtä ja ennen pakanain lehdeksi ja minui nään kannata tietojaan kartuttaa?
vähän enempi tietoisia myös käytän- toista Saimme kuulla järkevää ja viliollisen palvelijaksi Kun kysyin oita en kuitenkaan usko Sitten 9 p
on taas niamac vaanagit ranaston
hyväksi ja oli ' ohjelma hyvä myös
oli koitettu kotoisilla voimilla kaikki
ja ovilipun mukana annettiin jokai
selle vaaliagit nappi Molempien ilta
mien puhdas yhteinen tulos oli 21:70
nössä eikä vain ajatuksissa Käykää selvätajuista puhetta Oli siellä myös häitä saanko lukea hälle Toveritarta
loukolla yhteiskodin katon alla aina runonlausuntakilpailu usanottajia
" - _!i Ti-ii j uit o T?I
silloin kun sen ovet teille auki on
niin silloin voisi jotain toimiakin
Eihän tyhjäiu seinäin kanssa pari
miestä voi mitään tehdä Kai sen nyt
yhden illan jaksaa vähän pitemmän
oli viisi Palkintoja jaettiin 3 Ensi-
maisen palkinnon sai toveri Lehto
Toisen toveri Latva ja toveritar
Granholm kolmannen
Paikkakuntamme
vastasi hän kuivasti: "Enhän minä
siitä perusta mutta lue jos tykkäät"
Luettuani siitä parhaimmat kohdat
kantoi hän minulle "Kotimaan" sa
noen "lue nyt minun ystävätärtä
ia minä luin nane murra se n vaavi lOKa iuovureTaan vna n-ae-ir ranaötnnn
Buumdldiuiel vii " ' ~- " - " —o- — — —
kin matkan ajaa kun viikon oikeiu ruvennut ahdistamaan huono seura- tavan yksitoikkoista Tuo vanhoilll- Olinpa aivan unhottaa mainita että
hyvin kotonansa lepää lainen "onnettomuus" Poikamme Ha- nen Jentl Punuu lilan Paljon pappien miesten iltama oli oikein mallikel-
Nvt kai on kesä tuuli häipynyt kos- rold on ollut eräässä lihakaupassa eduksi eika muruistakaan ole siihen poinen ja veivät he rekordin saaden
ka ovat alkaneet jo kappaleitakin juoksuasioilla ja eräänä päivänä ko- tipahtanut sosialismia Tuntui aivan puhtaaksi 21 ja luovuttivat summan
harjoitella Se on hauska että on edes toa lähtiessä hän ajoi pyörällä ja un olisin katsellut tuota lehtiriepua kirjastokassaan Pitäkääpä tyttöset
muutamia väsymättömiä joista aina Urho Touniemi ajoi vähän taaem- mustan harson lävitse jonka mieleni puolenne Kas niin pojat niin sitä
väliin voi jotain toivoa Jahka minä paa hänen rinnallaan tavoittaen viii- teki rePia & katsoa sen alle Vaan pitääkin ihmeekseni olen huomannut
tästä olen vielä neljän kappaleen doin pyörällään Haroldin sillä seu- anoppini kuten kalkki muutkin hä- että meidän miehet tilaavat nyt e-
roolit saanut kirjoitettua niin eikö- rauksella että molemmat putosivat nen ikäiset ihmiset nauttii siitä Tä- nempi Toveritarta kuin naiset josta
hän tässä vielä elämääkin tule jahka alas pyöriltään ja Urholta katkesi ma °n anelle anteeksi annettava on mieleni oikein iloinen ja ovatpa
miehet tulevat kaupunkiin hyvä on käsi kyynarpaasta han joutui laa-
toivossa elää kärin hoitoon ja ainakin kuusi viik
Poikamiehet näkyivät menneen koa saa kantaa kättänsä kipsattuna
suurella joukolla rajain yli muka Poikaset pelästyivät niin että eivät
pakkosotapalvelusta pakoon mutta taida oikein muistaa kumpikin puhu-
eiköhän se routa porsaan kotia tuo vat asian hiukan eri tavpila Harold
Minä ainakin uskon että heille tul-ae Päsi housunrepeämällä pyörille ei
hyvinkin pian ikävä takaisin tänne tullut mitään vahinkoa Tämä on
K-viirihan täällä on monellakin korvat ikävää Urho paralle varsinkin kun
höröllään odottaessa että mitä tulee nyt alkoi koulut Ja vanhemmille se
jokohan tulisi sarkaliousuihin hy
pätä — Kyllä minä ainakin toivon
hartaasti tuon sodan loppua
Ohoh! eihän mulla ollut tarkoitus
noin pitkälti löpistä mitenkähän sa
tuinkaan taas Innostumaan — mutta
6e on minun vanha vikani
Tahdon lausua Selma-tädin terve
tulleeksi saksan reisultaan ja myös
uuden apulaisensa Kasvakoon ja
varttukoon äidin hellässä hoivassa ja tensä pudoten puusta Mr John Pe-
Isän turvassa tietoiseksi puoluejäse- lander myöskin loukkaantui ja hänen
neksi tilansa on vakavampi Hän oli aikeis-
Tervehdys kaikille lehden lukijoille sa ostaa pyörän ja lähti sillä ajele-
HELLE S maan ja vastaan ajajan tähden heit-
Ei haittaa vaikka pitkästikln "lö- täytyi alas pyörältä katkaisten jal-
pisee" kunhan se vaan on selvää ja kansa reidestä Hänet vietiin sairaa-
Han on sen ajan lapsia mikä kasvat- muutamat tilanneet toverittarelleen-
ti urhoollisia kirkon kannattajia huo- kin Toverittaren se onkin parhain
maamatta sitä että kirkko ei koskaan lahja jonka pitäisi joka miehen teh-
tunnusta sitä että kaikkien ihmisten dä kun eivät naiset kerran tilaa
olisi saatava elinehtonsa ilman hikeä Tov Alf Hautamäki Ohion alueen
otsalla menettämättä leipätaistelussa puhuja tulee tänne sunnuntaina 17
terveytensä jäsenensä jopa henken- maanantaina 18 ja tiistaina 19 p:nä
säkin lopulta puhumaan Sunnuntaina 17 p onkin
Tässä eräänä päivänä kulkiessani ensimäinen ohjelmakokous Meillä
kadulla näin huonosti puetun naisen onkin työkokous joka kuukauden en
on myöskin ikävä isku Muistan seu Hänellä oli lapsi sylissään Kun hän simainen ja ohjelmakokous joka koi
nmnsta kokemuksestani kun viime katseli joka puolelle ja usein sei- mas sunnuntai Iltamia on joka toi-
kesänä sairaalasta palattuani Viljolta sahtui kiinnitti tuo minun huomiota- nen lauantai ja nyt kahden viikon
katkasi eräs leikkitoverinsa varomat- nf- pian nän tapasi etsimänsä henki- kuluttua on iltamat ja 23 p:nä näy-
tomuudessaan käsivarren kahtia ja ion- Kun sivuutin nanet oli han juuri teilaan siellä kappale "Nolla" Kap-
päivän perästä tuotiin Harald louk- Poliisille selittämässä englanninkielet paie on kaksiosainen ja hauska
kaantuneena kun oli jäänyt maitokär m Jaa muua mina en naiua etta lian lentauaapa silloin katsomaan kuin-
ryjen alle Toivon Urholle pikaista $U0Vl lapseni maitorahat Kaikki
tervehtymistä
Ensio Reininen myöskin katkasi kä-
vuokra rahat ovat menneet ja uskon
etta meidät käsketään pois asunnos
ta "
— Oliko hän yön pois?
— Hän meni illalla ja tuli tänä
aamuna
ka kauppias Natjunen nollia laittaa
Siinä saa nauraa niin paljon kuin
jaksaa siis kaikki silloin haalille
Töiste lisää ESTHER
GOLDFIELD NEV
asiallista
— Toini
Antaa tulla vaan vastakin
VVEIRTON W VA
laan jossa hän parhaillaan makaa
Mrs Pelander oli onnettomuuden sat
tuessa vierailumatkoilla Detroitissa
Sisareni mies Mr Makridis joku aika
sitten oli saada pahan vamman vaan
pääsi sentään sillä että sormensa
jääden koneen väliin tulivat mustik-
Onhan siitä jo pitkä aika kun vii-
nLn! blnnHln rnAian + oaat öillä
utrivai nijuiLiu luicuvuitcuu aiu jooucu nuutuu vainu tuiitai iiiuovia- 1 11 j 11
näin kesän aikana tahtoo vaivata si ja turposivat muodottomiksi nyt f p3elle 3°"akl" armopalana mieheltä
välinpitämättömyys ettei oikein muin- ne ovat jo paremmat mutta kynnet „ f J"""5" "iiju
— Tahdotko että tulen kanssasi Kuulumisia kultapellolta
alas? Työolot ovat täällä hyvin hiljaiset
— Ky1'8- niin miehille kuin naisillekin Miehiä
Ja he läksivät Tunsin sääliä tuota on joutunut muuttamaan pois isompi
äitiraukkaa kohtaan Kuinka monta määrä muka myllyn epäkuntoon jou-
viinaan noin onnetonta aitia joiaea
pitää" taistella niin kovin lapsensa
leivän puolesta Ensin tuota nurin
kurista järjestelmää vastaan ja sitten
saada- se leipäpala tai maitotilkka
tumisen tähden vaan ehkä siinä on
(Alku 7:llä sivulla)
joka viitsii tuollaisena kutsua itseään
Isaksi Tunsin kunnioitusta tuota ai
ta täyttää tehtäviään ja niin se näkyy tippuvat irti Mr Kinnunen on saanut
nArnn rnfclllnlrf A' VO Q n minulla InnUn V n I o „ a ♦ n A t jn nn rUt nl
ujctau (uiouiBAJiij aau uiiuuun junnun uanauDiauuiu ja uu victj- sai- „
sillä nyt on täällä ollut naiset etu- raalaan Häitä kuoli vaimo joku vuo- ™' k°ntaan' eta an ymmärsi etsiä
päässä hyvin velttoja Ei ole huvitoi- si sitten jättäen orvoksi viisi lasta™" laPsel'e- Tuollainen mies on
unikulmassa muuta kun vaan miehiä jotka nyt ovat aivan oman onnen
ja samaten näyttää olevan ompeluseu- nojassa vanhin noin 16 vuotias elät-
rankin laita että ei siitä tahdo tulla tää itsensä työskennellen "Eatonissa"
mitään Mutta toivon että naiset ru- ansaiten 7 dollaria viikossa Hän ei
peavat taas ottamaan innok- asu kotona Kaupungin sairaanhoita-
kaammin osaa yhteistoimintaan silla ja kuuluu käyvän joka päivä katso-
naisten asema on yhtä kurja kuin massa noita lapsiraukkoja Eikö ole-
miestenkin ja pysyy semmoisena niin kin katkeraa kohtalon ivaa Aivan
Jtauan kun itse ymmärrätte vaatia niinkuin asia olisi sillä autettu että
olkeuksianne
Nyt meille on tullut näytelmäseu
ran johtaja Hilja Sutinen alkaen toi
mensa heti Ensimäinen kappale on
"Mustalainen" joka näytellään 30
päivä syyskuuta ja tullaan lähem-
kaksinkertaisestl orja Ensin ryöstö-
järjestelmän ja sitten viinan orja
Hyvin huvittavalta näyttää aina
lauvantaisin kun hyvin valaistun elä
vienkuvien teatterin vierelle kokoon
tuu saarnaajia jotka varoittavat kan
saa menemästä teatteriin He kiihty
vät puheessaan niin että vaahto on
suupielissä huutavat niin kamalalla
joku virkaa tekevä käy vilkaseinassa aanpainol!a4 etta v"u selkaa raaPu
silloin tällöin ja pian lähtee pois Erehtyväisiä ja narreja on manta Ia-
JU
Lapset ovat muuttuneet vallattomik
si eikä ihmekään Kunhan ilman hoi
vaa elävät jonkun aikaa ja poimi
vat kadun likaisuudet on lain anka
mässä tulevaisuudessa näyttelemään ra koura heitä siitä rankaisemassa
isompiakin kappaleita mitä voidaan Ei auta ihmistä köyhyydestä ja tus
suinkin ottaa sillä tämä on vielä kista hengellisten kirjojen lukeminen
Kun sain viime numeron Toveritar
ta enkä nähnyt koko kahvijuttuja
teki se hyvin kolkon vaikutuksen
Kahvi jäi juomatta juttujen puuttees
sa ja minusta tuntui että olin joutu
nut Selma-tädin huoneeseen ja siellä
hyvin pientä voimien puolesta Mutta Samat on meillä vaarat ja samat " tt "7" a A v"'
kun kaikki yrittää yksissä voimin vastukset kaikilla työläisillä Huo- paU'a f tel tuo "U8?Put?™'1ttIaJa °
niin kummia kuuluu ennenkn n on matkan Mr Kinnunen nn lootnHinloia J" """'j' nuuio
kevät ja haa)ilta ei silloin ole pois ta uskoa ja on hän toiminut papin
itse paholainenkaan sillä pappia ei tehtäviä joskus
täällä olekaan ja toivon vaan innos- Mrs ja Mr Sundenilta kuoli kol
tusta uäytelmäseuran jäsenille ja mannella vuodella oleva poikanen nii
myöskln johtajalle den kuumien ilmojen aikana joista
Niin nyt on ollut Toverittaren kil- viime kirjeessäni mainitsin Hän oli
pailu ja kysymyksessä saada Toveri- ollut noin viikon ajan huononvolnti
tar joka kotiin vaan minä en ole on- nen valitellen yhtä ja toista paikkaa
nistunut tehtävässäni kuten sitä haa- pakottavan jo heinäkuussa ja sunnun
veilin alussa sillä tulos on ollut aina taina istuen rapulla putosi alas eläen
sama kun kysyn tilausta niin vas- sen jälkeen vain 6 minuuttia Hän oli
taus on: "en jouda lukemaan tulee viides lapsi perheessä Ruumiin ava
niin paljon lehtiä" Tämä on hyvin uksen avulla saatiin tietää että kuo
Ikävää että naisetkin sanovat ettei lema johtui kuumuudesta eikä lapsi
jouda lukemaan sillä minä uskon et- halvauksen tähden kuten ensin luul
tä kyllä uikM on kun vaan on ha- tiin
lua sillä onhan sitä aikaa olla nikke- Mrs ja Mr Taiviainen matkustivat
Iin näyttelyissäkin josta ei ole mi- Suomeen 4 p syyskuuta Kovin oli
taan hyotya ainakaan terveydelle anoppini murheinen
äänellään kaikki ne nukkuvat olennot
jotka eivät lue vielä Toveritarta Tuo
herätystyö täytyy tehdä hiljaisesti
mutta varmasti Siis nuku ensi uniasi
ja anna sen päätoimittajan toimittaa
paljon kahvijuttuja Ties kuinka moni
on saanut minunlaiselleni olla kahvi
lakossa Onnea Selma-tädille sekä
Toverittarelle uuden aputoimittajan
syntymän johdosta
Ystävyydellä
KLAUD1E PARKKONEN
BUFFALO N Y
olla siellä huonossa ilmassa iltakau
det L A
Täällä Buffalossakin alkaa toiminta
taas elpymään kesäunesta 2 p tätä
kuuta oli agit ja huvitoimikunnan
että yhä vielä yhteinen iltama vaaliagit rahaston
TORONTO ONT CAN
km itkun taman asian tähden vaan
En lähde kirjeessäni käsittelemään nyt hän vastasi "satsithan sinä olla
seuran asioita sillä meillä on tähän uskovainen ja kirjottaa tuohon leli
tehtävään valittu virkailija Mainit- teen jotakin jumalasta" Siis hän sai
sen vaan noin Bivu mennen että 10 p jo hiukan valoa kuunneltuaan paii
kuljen synnin tietä Kysyin miksi hän hyväksi ja ohjelmaa oli puhe tov
aina luulee minun tekevän syntiä Ei- Kusti Kopilalta ja hän selosti järjes
hän se ole syntiä jos kirjoittelee leh- täytymisen merkityksestä hyvin tä
tiin jotakin Hän on itkenyt toisen- juttavasti runon lausui Anna Kuuse
la ja laulua esitti Esther Backman
Ilta oli muuten hyvin onnistunut
Syvällä kaipauksella saamme
ilmoittaa että olemme kuole
man kautta kadottaneet ainoat
rakkaat pienokaisemme synty
neet joulukuun 10 p:nä 1915
ja kuolleet
Toivo Ensio
elok 19 p 1916
Helien Ilona
syysk 9 p 1916
Joka kolme viikkoa jälkeen vei
kon kuoleman sairasti Quincyn
hospitaalissa ja lopulta seurasi
pientä veljeään jättäen meidät
tänne kalliolla muistelemaan
rakkaitamme jotka niin vähän
aikaa elivät ilonamme
Mary ja Antti Eskelin
30 Arthur St Quincy Mass
Ensi kukkia keväimellä
Minä hellien hoitelin
Hoidin lemmellä puhtoisella
Ilokyynelin kastelin
Sortui kukkani syksyn tullen
Kaatui taimeni kuihtumaan
Nyt muistoa armaitteni
Kaihon kyynelin kastella saan
Attoriut t i otaiton ompelu-
tt4Mirsn 1rnVmilraf rt4t4
mutta mikä lienee vaivannut buffa- r V
loiaisia kun eivät tulleet suuriiukui- ton talolla joka torstai ilta kello
sammastl puhujaa kuulemaan Lie- 8 OsOte 262 Taylor ave