Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 26, 1916, Page PAGE FOUR, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i ( SIVU NELJÄ Tiistaina Syysk 26 p 1916 No 39
: J _
S ( TOVERITAR nollisestikaan ei ehdi kaikille paikka- Luottaen että kaikki kilpailijat il- HillIIllUfIiISI3HIcin!5mill
U: Amerikan auomalait ty31äiniten u- kunnille ennen kilpailun loppua ai- man poijusta tekevät kaiken voi- g
? Benkannattaja ilmeityy Aatoriaasa Or joka noastaan lahemmille vaan kuitenkin tavansa TOVERITTAREN LEVITTÄ g Haicion TAiminnaeTO S
ttiatal lue Wtern VVorkmeii-a Pub' Co:n tarpeeksi laajalle keski- ja länsival MISEKSI jään kanssanne Innolla o- S ICil lUllllllllladld g
I HuSneus""" aijaltee lO:nen ja Duana ka- tioissa tehdäkseen suuria muutoksia dottamaan lopullisia tuloksia kilpai- llllinilHIIIUHIIIHIilHiHIIEflilllll
tujen kulmissa Puhelin 365 kilpailuasemassa kilpailijain kesken lusta -
! f Ilmoitushinta 50 senttiä tuumalta kerran joa kehotukseni otetaan huomioon' ja Toverillisesti AMESBURY MASS
"lltTjaMnttia jokaiselta' ™Mvält Iisi! tehdään lopullinen rynnäkkö erikoi- LIIKKEENHOITAJA Syksyiset tervehdykset Toveritta-
1 ' TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN"" eella innostuksella jokaisen suoma- ren lukijoille! Herttainen kesä on
' I 1 vuosikerta f ioo puoli vuotta 60c laisen naisen sekä miehenkin luo taas mennyt menojaan ja luonto
CANADAAN joille el vielä tule Toveritarta NYT LASTEN JOULU 1916 antanut hiukan ilahdusta köyhienkin
i I vuosikerta 1125 puoli vuotta 75c ON OLTAVA LIIKKEELLÄ! NYT r sydämiin Kun mekin joskus pääsem
1 I vuosikerta V50 puoli vuotta 80c ON TOIMITTAVA! NYT VIIMEI- Hj- Liinamaa-Pärssinen tuo me luonnon syliin tunnemme itsemme
: _ lrnntm at SEEN PONNISTUKSEEN JOKAI- - "IJ 3 arssinen tUO yft kgl kun Unt M u fe
f- TOVERITAR nen asiamies ja kilpailua! k'li tati siellä kaukana Suomes- vapaU8 meiIta riistetään syksyn tul-
(THE WOMAN COMRADE) TOVERITAR JOKAISEEN KOTIIN! sa Oli taaskin muistanut Lasten Ien Kun syksy tulee ja lehdet kel-
f Organ of the Finnish Work!ng Women in JOKAINEN TILAAMAAN TOVERI- Joulua muutamalla miellyttävät- lastuvat ja putoilevat puista niin sy-
SV Th ™ fcV 11Blr „„ lä runolla ja kuvalla Eikä hän f meemme tulee kummallinen ajatus
f - Advertising rte 50c p7 inch Per nertin Tahan saakka ei vielä kenelläkään ä ä iä1Prvkiään invöliäi Ja mieli tekee huudahtaa: "Oi kesä
! gnRrBTPTl 1 el yhdelläkään paikkakunnalla ole J?"3"?1 la et) ksiaan myohai- vUhdv iU0Iiamme vielä hetkinen!"
1 IN the United stateS: läyttä 300 Psitettä Ensimäisen pai- simpaan hetkeen vaan lähetti ne sillä kesähän on se vuodim aika
One year fioo 6 month 60c kinnon saamiseksi tarvitaan 450 pis- jo näin ajoissa Kiitos si'tä hä- jolloin ei meidän köyhälistönkään
! Q "1 jfgdnth ii tettä" Toi8en Palki""on saamiseksi - nelle ' tarvitse ainakaan palella niinkuin
IN FOREIGN COUNTRIES: vähintään 350 pistettä t MsvnsrJIcs M„ talvella vavista puoli jäässä jonkin
f One year $150 6 month 80c Vielä on New York ensimaiselHi ti- tau ividynaraissa mass taloräyskän nurkassa jota kutsutaan
!( address: aa! Toisella on Hanna Wyo koi- lähetti myöskin Lasten Joululle muka ihmisasunnoksi Sillä tässäkään
jjf B TOVERITAR mannella Seattle Wash neljännellä kauniin kertomuksen jo muuta- kylässä eivät työväen asunnot ole ke-
- — "" Ashtabula Ohio viidennellä Astoria ma viikko sitten Kiitos hänelle nuttavia useimmat ovat niin nuo-
- - ?£v"rom£r£ZAll£ Ore kuudennella Portland Ore seit- "t0S nosti rakennettu ettei niitä voi pitää
? the aS ot KlÄml:0"'0 semännellä Peabody Mass ja Rock m°s 11 ! t lämpimänä vaikka kuinka koittaisi
: TOIMITU9 Springs Wyo„ kahdeksannella Bisbee Alutta vielä on monta kirjo- Ja entäs sitten kylpyhuoneita niitä
i u Arla yhdeksännellä Norwood Mass tusta ja kuvaa lähettämättä Oli- ei ole monessakaan talossa
J Selma Jokela-McCone ja kymmenennellä tilalla on Quincy si hyvä jos kaikki Lasten Jou- Kun menet täällä huoneita vuok-
231 Oak St Portland Ore Mass juun aj0tut kuvat ja kirjotukset raanaan ja kysyt kylpyhuonetta ih-
tilauksia örPa'häni'aan tuVossa könt- ehbavat tomitukselle lokakuun vainen ltotaln™ on
toriamme kohden vaan sen uskon jui ja että kyllä sitä tulee toimeen il-
Toierittarn tiiaiaiMrtin onta ettei niitä ole ainakaan pieni määrä Lähettäkääpäs niitä kuvia i- mankin yhtä hyvin!'
seuraavaa: Luotan että kilpailijat ovat ottaneet hanneliitoista ia sunnuntaikoulu- Eikö kaunis vastaus todellakin?
Tixnmlnnnoo oln Atnt rf nl n A(iq - J Olit! 1 1 i
I i i
V
Uusia 200 huomioonsa sen ettei nyt ole enää jaDS:sta ]astennävrelmUtä hni Sillä onhan P"htaus puoli ihmisen
Uudistuksia 60 aikaa kuhnailla ja toimineet sen mu- P"- lasrennayreimista lapsi- elamää? Ja me suomaIalsetj jotka
11 Iraan v ui ui is Lei 1 1 uis m lasten Kenrraiiii- 1 i _
rvaixennut 65 " ' ' 1 uiciiium uma koviu saunan ysiavia i i
'naiKKi inauKsei otetaan nuomioon nsia lasieiueiKeisia Jne me sitä enimmän kaipaamme Kesällä ii ii]
fkfl nn naatitfkttu maanantaina In 'C f jn-'a tn ~ - nääoammA lADlnio tnÄHK a i Lm'
Tnir nnif-tonnn fiiniini SI postitettu maanantaina io- v s osastojen ja kunnon puo- pääsemme joskus taalla Amesburyssä
I IIV rl lllillrll lllälllMlll" K cucumcu yaia uu luetovereicen avustamana ta i- llHea"""e viraiueiemaan Atiannin iai-
U f UI 1 1 lUlull IllUUOIlll sunnuntai jolloin ei voi saada raha- '"'en avustamana tali- taivain emmn vni
sunnuntai jolloin ei voi saada raha- t =♦- TÄ„i„t neisiin mutta talvella emme voi si- 'f
ciuuuuului juuuiu ci ui saaua lana- j T T llclallll luutia
lähetyksiä tehdvksi domme Lasten Joulusta tana Hän thHa
Nyt siis kilpailijat VIIMEISEEN vuonna tehdä entisiä enemmän Selsahtukaapa hieman ajattelemaan S '
PONNISTUKSEEN! rnrkntnefaan vmtaairan mllrol minlomnu i t„an o-_ I
pailukatsauksia
Mvvät kiioaiiHaTra nn t„u„t„ PU™ tnlokBrt Jultalrtaan niin Lähettäkää kaikki Lasten Jou- kiatyy Ja milla Toimme puutteeni M
yvat kilpailijat! Tama on kehotus pian kuin mahdollista On mahdoton „„_ suutemme poistaa- "Siis kaikki ri- ! '!
ZlBÄrB on:istuk8een lausten saada tuloksia julkaistuksi seurau- !"un a'Jotut kvat ja kirjoitukset lZZmCzl E tekin ! otka ette ole i'
Imnkkimiseksi Toverittarelle tämän vassa Toverittaressa vaan sitä seu- Toverittaren toimitukselle 231J4 vietä läseninä osastossa Pois eripu- I A t
jlw_aikari raavaan uskon niitten joutuvan Oak St Portland Ore raisuus ja pikkumaisuus sillä se ei vie 1 '
fCAFT VT-TFTTTTTTA ta ryöstettiin kodit & kaikkl mlii määränsä oli 150 ja saavutti hän sen tutkimuksia minkätähden nuoret ty- ' ' J
"tx Ti tUlUtla beillä oli ja työnnettiin hatturit ja etupäässä Lapatossun tilauksilla töt joutuvat huonolle tielle Kuuden-
heidän perheensä paljain käsin maan- "Neljäs oli tov J Leppäharju Hän sadan sellaisen tytön kohta on tur- ' 1
Vain muutama päivä enään aikaa tielle Ja monia muita samantapaisia saavutti tuloksensa ottamalla naisilta kittu ja selville on saatu että nämä '
ja kilpailu Toverittaren levittämisen urotöitä on Hughes jo ehtinyt elä- "Toverittaren" tilauksia tytöt ovat lahtosin "perheistä missä J )
eä palkintojen saavuttamiseksi on niänsä varrella tehdä "Lähellä edellistä seurasi tov O isän ja äidin välinen suhde on epä- '
äättynyt En nyt osaa kiittää enkä Ja siksipä nuo miljoneeri "leidit" Viitasalo saaden 136 pistettä Toiset normaalinen tai perheistä missä t '
moittia kilpailijoita ennenkuin saan tahtovatkin saada hänet presidentlk- olivat huomattavasti jälessä eikä 9 jommankumman vanhemman on täy- ' 1 ' '
tämän numeron nähdäkseni sillä jos seen- Hughesin valitseminen merkit- "Punasen armeijan" jäsentä saavutta- tynyt olla pois kotoa" ' J
viime Toverittaressa olleiden nume- seisi heille enemmän täysirotuisia nut minkäänlaista tulosta" _ „ '
roidon jälkeen lähtisin puhumaan kissoja ja sylikoiria jalokiviä uiko- Lainasin edelläolevan tähän osot- °uuue vamiBuipdiu vtiiiia uhein on i
niin voisin kukaties erehtyä maamatkoja ja kaikkea mitä vaan teeksi että kunhan jotain toimeen- epänormaalinen silloin kun he ovat j
Ei ne numerot viime Toverittaren mielikuvitus voi saada heidät halua- pannaan ja järjestelmällisesti toimi- ""kun he ! ovatTovin "kövla
Ba kovin kehuttavat olleet Uusia maan- aan- nn fina sil ™ Jotain tu- r
tilauksia saaDunut viikon varrelK loksia jos ei aina suuren suuria niin remeen onni nenKinen ja ruumiini- j
ZZ 183 ja uuZettuia ainoastaan Kirjeenvaihtajamme eivät ole muis- kuitenkin sentään jotain ja kun sei ™" Beka veeHinen terveys on par-
io : "i„Jn "f WU_T am0astaln taneet kertoa luuri nimeksikään siitä lasta toimintaa l„ ttvtn mn alden turvattu silloin kun perhe f
MuUa en puhu T siitä nyt enempää n"tä mlssakil1 osastossa ompelu ajan oloon koituvat tuloksetkin suu- 0e rikas eikä myöskään l
Jllä voisiva' kukaties Ssä lehÄ Bf"raSSa T8"'!?- T"6?- V'ik°n l1 kirjeeStä 8aatte lu" MbTI IoT ! !
olevat numerot lyödä minua vasten aikana — hommatuinko paljon mi- kea että siellä on jotain toimittu "emmlsta on aina poissa kotoa jon f f?
naamaa JänUyk ellä nyt vaan odo taan' Lainaan siis tahäl1 ivaajasti Ajattelin että Toverittaren levit- M Poikkeuksetta aina '
tan alli kX ne kun" UkWaT tulee raportin' mltä ™chburgJSsa on pu- lämiseksi sopisi toimia järjestelmäl- B" f "mtaetta heflla on joko liian U =
aainaan nmaicirjat tulee nagen vUkon &k&m hommattu Ra ljsfstii el ainoastaan punasen VIikon paljon tai liian vahan rikkauksia Ja f
portti on seuraava: aikana mutta joka viikko vuodet j'"™ iuaiu- j
„„„„„ tJi "Kuten aikaisemmin ilmotettiin kil- ympäri Koittakaapas ompeluseurois- desta joka 3°Iltuu liian paljon omai- f ) f
Nw vikif ™tQVS„™M i"n ? pailivat Saiman "Pu"asen armeijan" sanne ja kokouksissanne keksiä kel- kuuden omistamisesta tai liian ras- H
i juiitissd ovat Kovasti innostu- jäsenet keskenään saavutuksista "Pu- noia Danna kil
4 i
li
ha l moavteTimmiLVU"tl!aai°r: kaisesta 2~5 senti11 erästä sanoma- oikeus päätöksen että ne leski-äidit niin täytyy meidän järjestää yhteis'
liuinnl" S nei„„nU lm lehtitilauksista kirjallisuudesta Ja joiden eläkehakemukset hyljättiin tu kunnalliset asiat siten että ei ku-
4 rlkrliinna" tonan ma„un n:ii -vo a„„„ura Ju jvmou cmivcuaiieuiuiisei uyijaiuiu tu Kunnalliset asiat siten etta ei ku-
] nuXBsa nvt inhtt?mnani' lilM listakeray ksesta 1 Piste' levät saamaan eläkkeen ja maksetaan kaan ole liian rikas eikä kukaan liian
Moran rouO? r™hSm r ''Suurimman pistemäärän - ollen se heille siitä saakka kun ovat ha- köyhä vaan että kaikilla on tarpeeksi
h£M SXe%otm t°' - a"1" iemUki!"Sa a"tanef' sisaan-Nyt työtä" ja tointa ravintoa
llpn kpiiännDn fo ma -oin n„i """" oaauiru io piieiia m uoEtii läsatt vainossa Keinottele- vaatteita mukavat Ja kauniit
nen ja Keskilännen farmareille miksi Mutta hännä el väistänvtkäön vhtään vai inkimiohot „K i'i ' _ „„„
asun
r' J "en armare'ue miKst Mutta hänpä ei väistänytkään yhtään vat lakimiehet hakeneet tietoonsa näi- not kirjallisuutta lennä kaikkea te
! Biaent ksi nuguesia pre- vastaantulijaa "Työn kaksiteräisellä deu itsuien niinet ja osotteet ja kii- veellistä virkistävää ja jalostavaa elä-
' " miekalla" ja monilla muilla yhtä ruhtauoet tarjoamaan heille "apuaan" män nautintoa
Jo ee seikka etta nämä verenimi- tepsivillä "aseilla" iski Hangas Eri siliä ehdolla että he saavat toiset
i jat nama herrasläit yhteiskuntaruu- koisesti kannattaa mainita hänen puolet noista eläkerahoista Ja jotkut Niiden omneluseumien lotka ko
1 ""ff T lahtevat TaaliaBi- ärväämänsä uusien jäsenien määrä näislä äiti-paroista ovat uskoneet taSLtotol!let&
taaUoreiksi Hughesin puolesta on Hangaksen välityksellä liittyi näet naiden ovelien kettujen lorut ja ot- ten jotain mllUL™ha %&
tarpeeksi todistamaan että farma- Saimaan 27 uutta jäsentä taneet vastaan tarjotun "avun" siten jota n oppiakseen sopisi mui-
- '? m?~P - uhkaan "Toisena oli tovV Lönnqvist Hä- Eläketoimiston p James f! Cas- "ikeniä" '"äkni sä „ MulS S
työläisillä el ole mitään tekemistä nen pistemääränsä oli 197 Lönn- sidv on nyttemmin ilmoittanut että var'na : bakelss? nyt julkaistaan
ttmta residentin ehdokkaan kanss Qvistin välit kselä liittyi Saimaan ei ole enekirSrÄmÄSÄ XTLS' Tui
i Hughes n monim Uoneerien ehdokas myöskin huo nattava määrä uusia jä- lakimiehen apua saadakseen eläkkeen Xä on kyeCkÄ iniBto kei
miksikä siis työläiset häntä aanestäi- seniä Lentolehtien jakamisessa hän vaan äidit voivat tehdä hakemuksen k teltaviki joskin kes-
! eivät Huguesllla on jo kylliksi tun- oli parhain sa Itse ja hän on neuvonut että ei klsteltavlKsl-
I eltu rekordi työläisten sortajana Kolmantena oli tov Saimi Niwell kukaan leski maksaisi lakimiehille Toverittaresta myöskin sopii ottaa
Hän e oli joka ylioikeuden tuoma joka saavutti yksinään suuremman lidäu vaatimaansa "korvausta" lukemista ja keskustelun aiheita om
S rina -ollessaan auttoi hattutehtailigoi- pistemäärän kuin "Punasen armeijan" peluseurojen kokouksissa
ta silloin kuu järjestyneiltä hattureil- muut 6 naista yhteensä Känen piste- Philadelphiassa on äskettäin tehty SELMATÄTI
t U
l 1
i
f