Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 26, 1916, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Painos on nyt 6516
Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja
Organ of the Finnish Worklng Women in America
No 39
TIISTAINA SYYSK 26 P TUES SEPTEMBER 26
1916 — Kuudes vuosik
Suomen työläisnaisten siveellinen voitto
'Amerikan suomalaiset toverit
taret! Te olette lähteneet Suo
mesta pakoon kovaa ja rajatonta
työn raadantaa sekä työläisen
kurjaa kohtaloa vanhuuden päi
vinä Tiedätte miten työläisluo
kalta ' milt'ei kokonaan puuttuu
Suomessa erikoista lainsäädäntöä
joka suojaisia työläisiä työnriis
täjäin voitonahneutta vastaan
Tunnette myös miten kirkollisel
la nukutuksella kauan on kansaa
pidetty nöyränä ja järjestelmään
alistuvana
Vihdoinkin parina viime vuosi
kymmenenä maamme työväestö
heräsi vuosisataiselta unestaan
oikeuksiaan vaatimaan Sosiali
demokratinen ajatussuunta kul
kee pitkin maata voittoaskelin
Ja kumma kyllä: naisetkin tuo
vanhoillisuuteen taipuva aines
ovat herkät sen vaikutuksille
'Sosialidemokratian voittokulun
todisteena on viimeinen vaali
voittomme heinäkuun 1 p:n vaa
leissa Sen mukana kasvoi sos
dem edustajain luku 103 :ksi jois
ta 17 on naisfa Yhteensä tuli
naisia eduskuntaan valituksi 23
siis on porvarisnaisilla vain 6
sijaa ja sosialistinaisilla miltei
kolme kertaa tuo luku Tuo on
loistava voitto pohjakerrosten
naisten pyrkimyksille Se osottaa
että enemmistö kansastamme
tunnustaa köyhälistön naisten
vaatimukset näiden pyrkiessä ra
jottamaan työpäivää 8-tuntiseksi
poistamaan yötyön järjestämään
sunnuntailevon jne sekä toiselta
puolelta saaman aikaan tehoisan
työväen vakuutuksen johon liit
tyy varatonten äitien ja lasten
turvaaminen Niinikään on vaa
lien tuloksen mukaan noilla s-d
yhteiskunnan uudistusvaatimuk
silla kansan suurten joukkojen
kannatus
Suurena tekijänä vaalivoitol
lemme oli torpparien vapautus
kysymys Porvarit nimittäin oli
vat tehneet yhteisen torppariluo
kalle perin turmiollisen Vaalioh
jelman Se sai nyt vaaleissa tuo
mionsa Myös on koko porvarien poli
tiikka he kun ovat asettuneet yk
sinomaan uudistuksia jarrutta
maan ollut syynä meidän puo
lueen yhä kasvavalle äänimääräl
le Porvarisnaisilta on niinikään
puuttunut taitoa ja halua tyy
dyttää edes vähäisempiä toiveita
olojen uudistajina Siten pn so
sialidemokratia saanut paljon sel
laisiakin äänestäjäaineksen ääniä
joka ei ota muuten osaa luokka
taisteluun ja joka ei liene selvillä
sosialismin kauvas tähtääväm
mistä päämääristä Voi näin ol
len sanoa että suuri sosialide
mokratian äänimäärän kasvu on
seurauksena Suomen yhteiskun
nallisesta käymistilasta — Ja
hetkellisesti kohosi vielä sosiali
demokratinen mielipide myös
tuhottoman elintarpeitten kallis
tumisen vaikutuksesta joka kal
listuminen taasen on suurelta o
salta yksityisten keinottelijain ra
hanhimon aiheuttama
Toverit! Saattakaa myös tois
tenkin kansallisuuksien sosialisti
järjestöjen tietoon vaalivoittom
me Se on suurempi kuin sos
dem puolueen ja työläisnaisten
voitto koskaan ennen sillä nyt
me olemme valtiopäivien enemmistönä
Kuitenkaan ei tämä voittom
me merkitse Suomen oloissa työ
väen taloudellista vapautusta ja
vaaliohjelmamme läpäisyä sillä
nykytilanne ja eduskunnan perin
rajotettu valta 'tekevät rahaval
lan vastustuksen vielä kovin lu
jaksi 'Mutta voittomme on suuri
jo siveellisen merkityksensä
vuoksi ja on se kaikessa tapauk-
sessa jälleen yksi isku niitten
kahleitten katomiseksi jotka
maamme työn raatajia ja raata
jattaria painavat
Toveritervehdyksin
HILJA PÄRSSINEN
Toveritar H Pärssinen (Hilja
Liinamaa) on ollut kaikilla yksi
kamarin istuntokausilla työväen
edustajana sekä tuli jälleen vali
tuksi Viipurin 1 läntisestä vaalipiiristä
Miten Alitalon Antista tuli sosialisti
Kir MIILIA
JOHDANTO: Antti Antinpoika myy
dään huutolaisena kun hän on kuu
den vuoden vanha kahden hänestä
vanhemman sisarensa kera He ovat
orpolapsia Antti joutuu taloon joka
tunnetaan sekä huutolaisten että pal
velijain kidutuspaikaksi Kovaa saa
Antti siellä kokea ja olisi kai kuol
lut sen kovan kohtalon seurauksista
jos ei isäntärenkl Matti olisi ruven
nut häntä hoitamaan ja suojelemaan
Kului vuosia palvelijat vaihtuivat
joka vuosi mutta Matti pysyi talossa
Antin tähden Kerran isännän ja Ma
tin välillä tuli niin kova riita että
Matti uhkasi tehdä paljastuksia talon
sisäisistä asioista Silloin Isäntä teki
sovintoa ja sovintoryypyn sekaan pa
ni myrkkyä ja Matti oli poissa Ku
lui taas vuosia Paljon ankaraa koh
telua sai Antti kokea mutta Alitalon
isännän hyvä ystävä pitäjän rovasti
parhaan kykynsä mukaan kylvi nöy
ryyden ja alistuvaisuuden henkeä
Antin sydämeen Rippikoulun käy
tyä pääsi Antti palkkarengiksi Ku
lui taas vuosia Taloon tuli piiaksi
eräs Mlina-iniminen nuori nainen
joka rakastui Anttiin ja siksi jäi ta
loon vielä toiseksi : vuotta Alitalon
isäntä pelkäsi ' että Anttikin voisi
joskus suuttua ja lähteä talosta Sik
si hän keksi keinon naittaa Antti ja
miina sekä "ylentää" Antin muona
mieheksi Ja niin isäntä laittaa Antin ja Mii
nan kuulutuksiin ja määräajan ku
luttua hankkii rovastin taloonsa vih
kimään Antin ja Miinan Talon i
säntärenki Jaska pitää hommia sil
mällä ja koettaa avata nuoren pa
rin silmiä näkemään mihin orjuu
teen rikas isäntä heitä koettaa kyt
keä asunnoksi ja kokonaan riittämättö
män ruokavaraston vuoden paikaksi
Isäntä on muonarengilleen antanut
vanhan ränsistyneen ja lahon tuvan
asunnoksi ja kokonaan riittämättö
män ruokavaraston vuoden palkaksi
Tuli syksy ja kaikki palvelijat jät
tivät Alitalon lukuunottamatta Ant
tia ja Miinaa jotka jäivät taloon
muonapalkalla Uusia palvelijoita ei
tullut tilalle joten isäntä onnistui
palkkaamaan päiväläisiä Lähes kalk
ki talon työt lankesivat nyt Antin ja
Miinan tehtäviksi
(Jatk)
Vuosi oli vierähtänyt Antin ja
Miinan hääpäivästä Jumala oli
ollut anteliaalla tuulella koska
lahjotti Antille ja Miinalle tytön
ja pojan yhtaikaa Rovastin sa
noja käyttäen : jumala siunaa us
kollisia palvelijoitaan
— Lapset ovat jumalan lahjoja
tuumivat Antti ja Miina mutta
olisi se yksikin piisannut
— Millä ihmeellä minä ne saan
hoidetuksi kun tuskin sain olla
tuvassa niin kauan että synnytin
emäntä ehti jo sillä välin kol
masti kysyä että mitä sinulla on
tuvassa tekemistä navetta on si
nun paikkasi " Kun selitin
että aikani oli tullut synnyttää
ihmistaimi lisää tähän kärsimys
ten maailmaan niin emäntä suut
tui ja huusi: "talon lehmät on
hoidettava Kakaroita on köyhil
lä liikaakin Te laiskat aasit ette
tee muuta kuin elätte himojenne
keskellä ja palkkaa pitäisi vain
maksaa vaikka maataan ja lais
kotellaan pauhasi emäntä niin
että vanha tupa rämisi
Miina kärsi synnytystuskat il
man auttajaa ja vielä sai kuulla
raakoja sanoja ja syytöksiä Mut
ta Miinalle ©li luonto varustanut
erityisen luonteenlaadun ja lujuu
den sekä mielenmaltin jatsiksi
onnistui synnytys onnellisesti :
Itse hän hoiti itensä ja lapsensa
Antti oli ihmeissään kun tuli
tupaan Miina naurahti tulija!
hämmästykselle ja sanoi :
— Nyt meitä on neljä Olen
onnellinen että olen täysin ter
ve vaikka emäntä ajattelematto
muudessaan kävi haukkumassa
samalla hetkellä kun nuo viatto
mat näkivät päivänvalon Voi
Antti rakas onko Jumalan viha
tullut kaikki meidän päällemme?
Olemmehan me tehneet uskolli
sesti työtä yötä ja päivää Ei ole
ollut senvertaa omaa aikaa että
perunat keittäisi ja leipoisi Kaik
ki olen tehnyt aamuyöstä Ilta
yö on kuulunut talon töille Jos
olisi mitä keittäisi ja söisi niin
siihen ei ole aikaa On kai pa
ras pureskella perunat ja jyvät
loin kun hiukasee Vettä saa sa
"Utin 1Viniiä Vuottaa Sellais
ta se on ollut ensimäinen vuosi
Ovat he muistaneet sen lupauk
sensa jonka antoivat häälahjaksi
Olemme sen hääyön kalliisti
maksaneet Mutta rakkaus voit
taa kaikki Minä rakastan sinua
ja noita pieniä raukkoja Tahdon
elää teidän tähtenne Mutta rak
kaani' miten voin jättää iapsefc
yksin Ne itkevät itsensä kuo
liaaksi enkä uskalla käydä edes
katsomassa
Antti mietti hetken
— Mäki Erkillä on seitsemän
vuoden vanha tyttö Jos saataisi
se hoitamaan
Antti meni kysymään ja sai
myöntävän vastauksen Pikku
Leena tuli hoitamaan vuorokau
den vanhoja lapsia ja onnistuikin
siinä mainiosti Keitti vielä peru
natkin Tämä oli Miinalle hyvä
apu Lapset olivat ihmeellisen
rauhallisia Pärekopassa ne nuk
kuivat ja kun alkoivat itkeä niift
Leena pureksi leipää laittoi sen
resuun ja antoi lasten imettäväk
si ja tyytyväisenä ne imivät kun
nes taas nukuivat Aina väliin
Miina juoksi salaa katsomaan
sykkivin sydämin Joskus hän on
nistui välttämään emännän vaa
nivan silmän mutta useammin
sai kuulla sopimattomia sanoja
jotka murtivat äidin sydäntä
— Nyt on taas pyhäinmiestei
päivä lähellä sanoi Antti Mitä
sanot jos jätettäisiin tämä ki
dutusluola Ei tässä näy mikään
piisaavan Isäntä ©a aina tyyty
mätön samoin emäntä tyytymä
tön sinulle Miina kulta me em
me voi kestää tätä pitemmälle