Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 05, 1916, Page PAGE FOUR, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU NELJÄ
Tiistaina syyskuun 5 p:nä 1916
N:o 36
TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten 11
aenlcannattaja ilmestyy Astoriassa Ore joka
tiistai lne Western Workmen'a Pub Co:n
kustantamana
Huoneusto sijaitsee I0:nen ja Duane ka
lujen kulmassa Puhelin 365
Ilmoitushinta 50 senttiä tuumalta kerran
Maimailmoituksista $100 ensimäiseltä tuu
aaalta ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta lisäl
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
I vuosikerta $100 puoli vuotta 60c
CANADAAN
1 vuosikerta $125 puoli vuotta 75e
SUOMEEN
I vuosikerta $150 puoli vuotta 80c
TO VERIT AR
(THE VVOMAN COMRADE)
e Organ of the Finnish VVorking Woraen in
America Publislied every Tuesday by The
Western Workmen's Publishing Co
Advertising rates 50c per inch per insertion
SUBSCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATES:
One year $100 6 montha 60c
IN CANADA:
One yer $125 6 months 75c
IN FOREIGN COUNTRIES:
One year $1 50 6 month 80c
ADDRESS:
TOVERITAR
Box oo Astoria Ore
Entered as second-class matter July 18th
Itll at the Post Office at Astoria Oregon
Under the Act of March 3rd 1879
TOIMITU8
Selma Jokela McCone
231 Oak St Portland Ore
Toverittaren tilaajaluettelo osoit
taa feuraavaa:
Uusia 130
Uudistuksia 51
Katkennut 50
Painos 6118
vaan eivät enää viimeiseltä päästä
neet tulemaan Nyt on taas tullut
niin kauan kuin olen ollut tässä
maassa ja tulee niin kauan kuin
vaan sen irti saan Toivoisin kaikkien
sitä tilaavan vaan täällä el tule kai
kille osaston jäsenillekään saati sit
ten muille Mitä minä olen tullut
täällä huomaamaan niin enin osa ou
sellaista kansaa aivan meidän työ
läistoverien keskuudessa että eivät
hirviä ottaa käteensäkään työväen
lehtiä saati sitten tilata ja lukea
Minuakin on moni pelotellut että
täällä on sosialismi niin kamalata
että ei sitä viitsi ruveta kannatta
maan kun se olisi sellaista kuin se
on Suomessa Vaan en minä aina
kaan ymmärrä olisiko se ollut sen
kummempaa sielläkään Minä ainakin
sanon: heittäkää pois velttous ja
vanhat ennakkoluulot ja liittykää
työväen riveihin sillä työväenluokan
parantava voima piilee lujassa järjes
tössä Tämä meidän osasto on jotensakin
ripeässä toiminnassa Osaston koko
uksia on säännöllisesti ohjelmakoko
uksia ja perhe-iltamia on tuon tuos
takin Näytelmäseura piti vajaan kaksi
kuukautta kesälomaa vaan nyt se jo
toimii On useita kappaleita harjotel
tavana Tämä on ensikerta kun yritän mi
hinkään lehteen kirjoittaa vaan jos
tämä hyväksytään niin töherrän tois
tekin Piirtää toveruudella
LYYDIA N
tämättömyyden kustannuksella sillä
muuksi ei voi sitä nimittää sillä tuo
vaatapuolue on vielä kuten Israelin
lapset korvessa kulkevaa joukkoa
joita ei tiedot liikoja rasita Tuo
"Sosialisti"-niminen kärpäspaperl on
heidän jumalansa Laukki heidän her
ransa ja tämän mukaan kuin kulje
taan niin tietoisuus häipyy sivuun ja
raaka sopimaton puhetapa saa vallan
— tietoisuus takavraikoidaan S s
järjestön kannalla olevat toverit ovat
heidän mielestään raukkoja kun ei
vät kannata tuota suurta uniota jon
ka latva on auki uusille jäsenille ja
tyvessä on aukko josta pääsee pulp
puamaan liikatuotanto ulos kuten e
iHs kirjailija mainitsi Työmiehessä
Naisten hommista täällä ei ole mi
tään mainitsemista Ne ovat joko
kuolleet tai unohtaneet että he kuu
luvat nais-immeisiin eli työväenluoic
kaan Siihen luokkaan joitten edut
ovat ristiriidassa porvaripuolueiden
etujen kanssa Kuka enempi kärsii
sortoa! Se on juuri nainen joka
enempi kärsii köyhyydestä Se on
juuri nainen hänen hartioillaan le
pää koko perheen raskas taakka hä
neltä vaaditaan laittamaan ruokaa
perheelle vaikka ei ole mistä laittaa
Ennen kaikkea naiset antakaa ää
nenne kuulua yli tämän laajan Ame
rikan ensi vaaleissa äänestämällä
vain omaa puoluetta sosialistipuo
luetta Sen kautta saamme leipä
puutteeseemme sen kautta saavutam
me vapauden sorronalalseen ase
maamme Naiset muistakaamme vel
vollisuutemme Näyttäkäämme noille
miehille että me osaamme äänestää
eikä kuten he että aina vaan anta
vat itseään pettää Niinpä miljoona
naista joilla on äänioikeus tässä
maassa antakaamme nuo omalle puo
lueelle eikä republikaaneille Me o
lemme nyt vasta saaneet oikeuden
äänestää niin äänestäkäämme niin
Toverittaren tilaaskilpailii katsauksia
glH!32ninnii!SI!IinSHiUI!!!!!Sii!M
Naisfen toiminnasta f
IHnniiIiIiliS£iIIIiIi!Ililiiim:iiiS£l
rt ANNA WYO
Ompeluseuran toimesta oli tanssl
illama viime kuun 26 p Tuloja oli
noin 30 dollarin paikoille Tässä tuon
noin oli myöskin ompeluseuralla kukka-
ja rusetti-illanvietto 'Samassa "ti
laisuudessa kilpailtiin äänillä keinu
tuolin matto joka tuotti yli 40 dolla
ria ollen yloistulot 79 dollaria
Olemme iloisia ja ylpeitä siitä että
meillä ou uskollisia liittolaisia tove
reissa jotka uhraamalla palkitseva'
työmme ja vaivamme moninkertai
sesti Syksympänä taasen pidetään
Buuret käsityö-myyjäiset silloin toi
vomme toverien kannatusta Käsityö
homitea tietysti tekee parhaansa il
tamien onnistumiseksi
Useampia entisiä hannalaisia on
saapunut takaisin paikkakunnalle
"Elämän ulkopuolella" on sen kap
paleen nimi joka tulee ensimäiseksi
Hannan näyttämöllä Kappale on hy
vä olisi toivottava että kaikki han
jialaiset saapuisivat silloin kansan
talolle Jokainen tietää sen mihin
luokkaan kuuluvat ne jotka ovat
elämän ulkopuolella Ne ovat kansan
lapsia työn orjia Kappaleen juoni
sottaa milä osaa näyttelee vallas
luokka kuinka raa'asti ja säälimättö
lnästi se kohtelee kansan lapsia ja
loin tallaten sen puhtaimpia tunteita
ja vain siksi että he ovat palkka
orjia kaiken tuottajia
Toverittaren kilpailun johdosta tah
don vaan sanoa: "että ei sitä tiedä
missä puskassa se jumala sen vitsau
vääntää"
Terve vaan! LISSU
ASHTABULA HARBOR OHIO
Tervehdys täältä Ashtabula ITar
borista kaikille Toverittaren tilaajille
ja lukijoille
Koska täältä meidän paikkakunnal
ta uäkyy niin harvoin kirjoituksia
Toverittaressa niin päätin lausua
jonkun sanan täältäkin Minä kyllii
n paljon tiedä tämän maan asioitu
Hillä olen vasta kuudetta kuukautta
tässä maassa Viime talvena tulin
Suomesta 'Minä pidän paljon Tove
rittaresta sillä olen lukenut kauan
tltä kaksi vuotta tuli Suomeenkin
BUFFALO N Y
Kokousasioita Viime kuun 20 p:nä
oli osaston virallinen kokous Hyväk
syttiin uudet jäsenet joita oli neljä
Sofia Korhonen Ida Koskinen Sotia
Karjalainen ja Lyydia Haapaoja Yhä
vaan rivimme lisääntyy tervetuloa
vaan taistelurintamaamme!
New York CalTista tullut kirje
jossa kehotettiin ostamaan Call'in
hondeja Osasto päätti ostaa viiden
dollarin arvosta
Kusti Kopilalta tullut kirje jossa
hän ilmoittaa tulevansa menomatkal
laan meille puuhmaan oli oikein
tervetullut ja toveri K Koplia puhuu
lauantaina 26 p elok miesten ilta
missa ja ehken kenttäjuhlassa myös
Itäpiiriltä oli tullut lasku 45c 15
kappaleelta itäpiirin sääntöjä Pää
tettiin tilata lisää 25 kappaletta jo
ten kaikkiaan tulee 40 kpl
Victor Bergerin takaisin kutsumi
sesta keskusteltiin Muutamien mie
lestä V Berger ei ollut tehnyt mi
tään niin suurta puoluerikosta että
olisi takaisin kutsuttava Nyt juuri
vaalien edellä pitäisi tarkoin mietfä
mitä tehdään ja niin ollen asia jäi
seuraavaan kokoukseen joka on kah
den viikon kuluttua Jokaisella on
aikaa silloin tarkemmin tulkita tätä
asiaa
Vaaliraha oton kerääjäksi tuli Kaar
lo Kalke American Socialisfia 15
viikoksi 15c jätettiin agitatsionitoi
mikunnalle Järjestön sääntöjä tila
taan 50 kappaletta
Vaali-agitatsioni-nappia päätettiii
tilata 200 kappaletta Aino Tuomij
juttu jätettiin seuraavaan kokouk
seen Ohjelmakokouksen ohjelman
hommaa agit- toimikunta Räyhääjän
toimittajaksi valittiin Viljo Kuuseln
Päätettiin perustaa osastollemme
vihdoinkin kirjasto ja valittiin 5:si
henkinen komitea asiaa valvomaan
johon tulivat:
Ida Solin Ida Savo J Kotialho
Kaarlo Kalke ja Vilho Falke
Punasen viikon lauantaina huvitoi
mikunta ja agit komitea hommaavat
yhdessä iltaman joten kaikki rien
täkää silloin naalille ken vaan kyn
nelle kykenee ESTHER
GOLDFIELD NEV
Terve Toveritar sinä naisten ää
nenkannattaja! Sinua odotan jokaise
na viikkona tulevaksi luokseni Si
nulta saan aina uutta oppimista une
ta teitoa tuleville taisteluille Sinua
ihailen sinua kunnioitan ainoana
naisten mielipiteitten tulkkina Sinun
paistoillasi ei näe riitakirjoituksia ny
kysisitä suuntajupakoista jotka tääl
läkin ovat kohonneet huippuunsa tia-
Sitte viimeisen katsauksen on kil
pailussa tapahtunut sellaisia muu
toksia jotka ovat asettaneet kilpai
lijat hieman toisenlaiseen asemaan
New Yorkin kilpailijat ovat näes
sivuuttaneet taasen seattlelaiset ja
vallottaneet etutilan Yrjö "VVelling
on näes sellainen iikka joka ei anna
perään Samoin on hänen "paarnv
rinsa" Aino Astren toiminut melko
lailla Vaan mitäs sanotte siitä kun Han
nan kilpailija on nyt sivuuttanut
seattlelaiset ja on aivan nevyorki
laisten kintereillä? Ovat toisena
kilpailussa! Kyllä sitä lännelläkin
on vielä kurssia jälellä! Siitä on oi
vallisena näytteenä hannalaisten toi
minta Seattlelaisetkaan eivät ole
toimettomana olleet vaan eivät mah
dollisesti ole kaikkiaan vielä liik
keelle panneet Eivät kaiketi osan
neet aavistaa että siellä Wyomingin
kolikämpiköllä sellaista kurssia oli
si joten jäivätkin nyt kolmannelle
tilalle vaikka viimeksi olivat tasaa
newyorkilaisten kanssa Uskottelen
kuitenkin ettei se Tuomen Lempi
enää anna sellaista tapahtua vaan
sipsuttelee jokaisen tyttären ja eu
kon pakinoille mitä paikkakunnalla
löytyy ja ottaa heiltä tilauksen To
verittar He jota kukaan ei hänelti
kieltänekään sillä onhan nyt ky
seessä annetaanko se palkinto ni
mittäin se ENSIMÄINEN mennä itä
Iäisille vai pidetäänkö se täällä o
malla pallon puoliskolla Samoin
uskon hannalaisten koettavan pysy
tellä ainakin saavuttamassaan ase
massa jos suinkin mahdollista Heil
lä ei ole tietääkseni läheskään sel
laisia mahdollisuuksia kuin seattle
laisilla vaan ovat oikealla kurssilla
liikkeellä ja se se jotakin kauntaa
Neljänneksi ovat päässeet Ashtabu
lan Ohion kilpailijat vaan en oikein
usko että he siihen jäävät sillä tie
tääkseni on Anshtabulassa suomalai
sia naikkosia riittämään asti vofc
taakseen newyorkilaisetkin Port
land Ore on viidennellä tilalla ja
yritetään sielläkin oikealla länteläi
sellä tavalla joten "look out" kaikki
toiset! Kuudentena ovat taasen Mas
san Qulncylaiset jotka ovat milfei
Portlandin kanssa rinnan Kamppai
lu näyttää sellaiselta että on vielä
kyseenalaista mihin maailman kolk
kaan se palkinto ENSIMÄINEN ni
mittäin joutuukaan Aikaa ei ole
enää paljonkaan jälellä joten nyt
on pantava kaikki voimat liikkeelle
jokapuolella ettei ole katumista kil
pailun loputtua SILLÄ KILPAILU
AIKAA EI JATKETA
Seitsemäntenä on Bisbeen Ariz
Selma West vaikka onkin pieneltä
paikkakunnalta Yritys se on se
joka tuloksia tuottaa!
Kahdeksantena ovat astorialaisef
En oikein ymmärrä viivyttelevätkö
astorialaiset tahallaan antaen toisten
mennä edelleen sitte vasta viime
nipukassa loikaten pitkillä harppauk
silla eteenpäin? Se on kuitenkin
hieman vaarallista peliä sillä voi
käydä siten että onkin mahdotto
muus saavuttaa edellä menijöitä enää
silloin Eiköhän sopisi vauhtia pa
rantaa?? Yhdeksäntenä on Peabody Mass
Sekin on vain pieni paikkakunta ja
silti on edellä monesta suuremmasta
Kymmenentenä ovat waukeganilal
set 111 11 Brooklynin Bertha Mäki
12 Mattsonin Isaac McCallista Ida
hosta 13:sta Gust Tupa Minneapo
lista 14 Worcesterin Mass kilpai
lijat jotka ovat Aberdeenin Wash
kanssa aivan tasoilla
~ Tästä näette nyt kilpailun alku
pään joten voitte ottaa kaikki tilai
suudet huomioonne ja yrittää yrit
tää oikein todenteolla sillä nyt el
ole enää aikaa kuhnailla eikä odo
tella Vertailkaa omia pistemääri
änne saavutuksiinne ja katsokaa ei
kö ole mahdollisuutta niitä kohottaa
moninkertaisiksi saavuttaaksenna
palkintojen saamisessa tarvittavaa
alimman pistemäärän Kilpailijat
joita ei ole erikoisesti tässä katsauk
sessa mainittu paikkakunnittain o
vat jokseenkin tasaväkisiä joten el
ole tarvis ajatella että toiset ovat
jo niin kaukana menossa ettemma
voisi heitä saavuttaa Jokaisella on
vielä aikaa siksi paljon että voivat
tehdä suuria muutoksia kilpailuja''"
jestyksessään mennä nimittäin edel
le ja jättää toisia laimeammin toi
mivia katselemaan jälkeensä Sel
laisetkin jotka eivät ole muistaneet
lähettää yhtään tilausta vaikka kii
pailuajan loppu on kuukauden pääs
sä voivat tehdä kierroksen ja ottaa
kaikki tilaukset mitä on paikkakun
nallaan saatavissa Se ei ole mikään
mahdottomuus tehdä! On ainoastaan
LÄHDETTÄVÄ LIIKKEELLE JA
TOIMITTAVA sillä "makaavan kis
san suuhun ei hiiri juokse"
Tämä Toverittaremme kun täytti
juuri viisi vuotta niin senkin vuok
si olisi toimittava ja lähetettävä sil
le tilauksia viisivuotisen olemassa
olonsa muistoksi!
Nyt kaikki ottamaan "loppu spurt
tia" ja ponnistelemaan sen minkä ke
nestäkin lähtee Ei ole vielä sanot
tu vaikka viimeiset tulisivat ensi
mäisiksi ja päinvastoin
Näyttäkääpä TOVERITTAREN KIL
PAILIJAT että Teillä on ollut TO
DELLINEN tarkotus saada lehtenna
tilaajamäärä 10000! Te voitte vie
läkin sen siihen kohottaa tämän
kuukauden kuluessa TE VOITTE
TE VOITTE! !— HALUATTEKO SEN
TEHDÄ? HALUATTEKO?
Tämän luettuanne ellette vielä sii
hen mennessä olisi parastanne koet
taneet kysykää itseltänne josko o
Ien tehnyt voitavani TOVERITTA
REN TILAUSTEN HANKINNASSA?
Jos tunnette olleenne laimea toimes
sanne päättäkää NYT TOIMIA ja
korjata velttous joka on ollut
syynä siihen ettei paikkakunnallen
ne tule vielä niin montaa TOVERI
TARTA kuin sinne voisi tulla TO
VERITTAREN tilaajamäärä 10000!
JA TÄMÄN KILPAILUN LOPPUUN!
SE EI OLE MAHDOTTOMUUS!
JOKAINEN LIIKKEELLE! LOPUS
SA KIITOS SEISOO! Katsastaja