Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 05, 1916, Page PAGE THREE, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    N:o 36
Tiistaina syyskuun 5 p:nä 116
SIVU_KOLME
Naisten toiminnasta
(Jatkoa kuudennelta sivulta)
WEST BERKELEY CAL
Jos taas vähän sähäyttäisi näitä
Berkeleyn uutisia Minä olen vä
hän ihmetellyt sitä kun Toverin pals
toilla on niin harvoin mitään uutisia
täältä eikö täällä sitten ole ollen
kaan kirjeenvaihtajaa Toverille Kyl
lä täällä meidän osastossa toiniltani
eiksi paljon että se kannattaisi jos
kus vähän siitä skriivatakin kun on
kerran ottanut työn tehtäväkseen
Olisi taas paljon kirjottamista vaan
en oikein raski Toverittaren palstoja
täyttää kovin pitkillä kirjotuksilla
Siis ilmutan vaan vähän päällimiten
Meillä oli konsertti lauluseuran puo
lesta ja näytöskappaleita on ollut ja
tanssia ja aina vaan hommataan
Viime lauantaina oli tanssit ompelu
seuran hyväksi Näyttää vähän siltä
että radikaalit ovat jo vähän alka
neet ajattelemaan että eihän sitä ole
niin kovin hyvä yksin olla koska
viime kokoukseen tuli niitä koko
"ponssi" ja olivat kovassa hommassa
että pidettäisiin yhteiset iltamat lak
kolaisten hyväksi Kyllä se olisi
minun mielestäni paljon mukavam
paa että Iaattaisi mimkkimasta silla
kummallakin puolella pyritään kui
tenkin samaan pisteeseen niin ja
pidettiin ne iltamat viime sunnuntai
na vaan ei yhteisiä Yleisöä oli
saapunut taas haali melkein täyteen
en huomannut kysästä kuinka paljon
oli tuloja ja näkyi siellä kiertävän
keräyslistakin samaan tarkotukseen
Jos minä nyt sanon että syyskuun
16 päivä on sitten ensimäiset mäski
tanssit eli naamiohuvit Koettakaa
pa nyt kuka on paras hulluttele
maan niin se saapi palkinnon siel
lä jaetaan kolme palkintoa en ole
vielä kuullut minkälaiscet vaan hy
vät sanoivat olevan
Hauskaa karkausvuoden loppua kai
kille Toverittaren lukijoille
Toveruudella J— Y MÄKI
KIRJE TOVERITTAREN
LUKIJOILLE
Eräs toveritar kirjoitti seuraavan
sisältöisen kirjeen joka puolestaan
taas antoi minulle aiheen kirjoittaa
muutamia mietteitä sen johdosta To
verittaren lukijoille Kirje on lyhen
nettynä näin:
"Hyvä toveri!
Sinä olet niin kauan ollut sielU
maaseudulla ettet varmaan tiedä
paljon mitä täällä New Yorkissa ti
pahtuu et ainakaan meidän pienen
piirimme kuulumisia Kerronpa tässä
joitakin seikkoja sinulle syystä kun
tiedän että haluat kuulla miten N
Y 'Suom Naisten Osuuskoti menes
tyy ja el menesty
Arvannet kai että kodin eteenpäin
vienti on näinä vuosina vaatinut sen
kannattajilta työtä ja uhrauksia Hil
jalleen ollaan sentään päästy eteen
päin suuremmitta vaikeuksitta mutta
viime aikoina on toimintaamme koh
dannut odottamattoman paljon vas
tuksia ulkoa sekä sisältä päin Luet
telenhan ensin ulkoa päin tulleet
Talvella kohdistivat palotarkastajat
huomionsa meihin Vaativat ostetta
vaksi joka lattialle kemiallisella nes
teellä täytetyt astiat ja yökellot
myös joten kodissa on pidettävä yö
vahti niitä vetämässä josta on jat
kuva menoerä Sekään ei vielä riit
tänyt Nyt meidän on vielä laitetta
va hälyytyskellot ja kello suoraan
paloasemalle Näin hyvää huolta pi
detään meidän pienestä liikkeestäm
me sillä aikaa kuin suuret yhtiöt
räjäyttelevät kokonaisia kaupungin
osia ilmaan
Kodin asujanten puolelta on jo
kauan lausuttu toivomuksia että
meidän olisi laitettava kaasu-veden-lämmittäjä
kun kuumasta vedestä oii
aina puute Eräät innostuneet jo ke
räsivät varojakin sitä tarkotusta var
ten Se on välttämättä saatavakin
tämän syksyn kuluessa mutta on
kodin pantava puolet kerättyjen va
rojen lisäksi
Nämä kaikki ylimääräiset menot
jotka nousevat useihin satoihin " yh
den tilikauden kuluessa on liikaa
vaan toivomme suoriutuvamme niistä
Vielä tuli uusia iskuja ja sieltä
mistä olisi voinut kaikkein vähimmin
odottaa Henkilö joka on vuosia toi
minut kodin hyväksi nyt yksilöllisis
tä syistä suuttuneena tuli sanomaan
velkasaatavansa ylös eikä vielä se
kään riittänyt ilmoitti että samalla
on myös maksettava ulos kahden hä
nen persoonaystävänsä saatavat Mi
tä kaikesta tästä arvelet?"
Kysyisin nyt vuorostani mitä näis
tä asioista arvelevat Toverittaren lu
kijat? Eikö tämä viimeksi mainittu
seikka ole verrattava n s "radikaa
lien" menettelyyn? Kun he eivät saa
neet viedyksi läpi kaikkia yksilö
pyyteitään ja kun joku yksilö ei ol
lut täysin heidän mielensä mukainen
erosivat s s järjestöstä sekä alkoi
vat kiivaasti repiä sitä työtä jota
olivat olleet rakentamassa Näin
näyttää käyneen New Yorkin toverit
tarien keskuudessa Näyttää siltä
kuin el vielä jaksettaisi käsittää ja
erottaa yksilöitä ja asiaa toisistaan
Jos joku yksilö on jollekin epämie
luinen voidaanko asia korjata sillä
että hyvää ja hyödyllistä yhteistyötä
jota on tehty vuosikausia aletaan
vahingoittamaan Eiköhän olisi — ja
eikö vuosia toiminnassa mukana Ol
leiden tovereiden pitäisi jo huomata
että asioita voidaan paremmin kor
jata siten että edelleen toimitaan
asian hyväksi sillä se mielipide lo
pulta kuitenkin pääsee vallitsevaksi
jolla on oikeus puolellaan ottaen
huomioon edellytykset pysyä kehi
tyksen kanssa rinnan eikä ole taan
nuttava Eihän kukaan kieltäne etteilo
Naisten Osuuskodille osuustoiminnal
lisena liikkeenä ole annettava kaikki
kannatus Sehän on perustettu kor
jaamaan niitä huutavia epäkohtia
jotka vallitsevat asuntoa ja paikkoja
tarvitsevien palvelijattarien olosuh
teissa Ne jotka kärsivät näistä epäkoh
dista ja jotka käsittävät miten tär
keätä on saada Naisten Osuuskoti
varmalle pohjalle kaikista vastuksis
ta huolimatta Kaikki ne jotka eivät
voi hyväksyä että jotkut henkilöt
pikkumaisista syistä voivat vaikeni
jaa naisten osuustoiminnallista yri
tystä ne rientävät nyt kilvan toi
minnallaan auttamaan ja tukemaan
kotia Ne tytöt joilla ei vielä ole
osaketta osuuskunnassa tekevät pal
veluksen sillä että ostavat sen heti
miten vieläkin suuremmalla syyllä
kun nyt juuri olisi raha tarpeen kd
ten alussa olleesta kirjeestä käy sel
ville Kuka ymmärtää asian tärkey
den häneltä joutaa viisi dollaria o
man asian auttamiseksi Osake tilauk
sen voi tehdä taloudenhoitajalta ko
din osotteella Lähemmin ilinotukses
sa toisessa paikassa lehteä
Innokas osanotto ja kodin asioiden
seuraaminen on jokaisen osakkaan
tärkein velvollisuus Sivumutinat huo
noista toimitsijoista ei paranna asi
oita vaan mukana olo ja toiminta
Kodin toiminta on saatava tarkotus
taan vastaavaksi ja hyötyä tuotta
vaksi sen tuloksen saavuttamiseksi
vaaditaan jokaisen naistoverin kan
natus ja toiminta sekä asiaa harras
tavien miestovereiden avustus
Mikäli tiedän on seuraava kodin
asioita järjestävä puolivuosikokous 26
p lokakuuta Siihen mennessä toivon
N Y Suom Naisten Osuuskodille
monta uutta jäsentä ja osakkeiden
puolelta runsasta osanottoa kokouk
seen Olenpa varma että kaikki Toveri
taren lukijat ovat yhtä mieltä kans
sani Toveruudella — I — I
Köyhän pikku sisko
Kirj Josephine Conger-Kaneko
(Jatk)
Pian Ike alkoi vakuuttamaan
rakkauttaan Mutta Veronaa ei
ne todistelut lämmittäneet ne
tuntuivat vastenmieliseltä hänes
tä Sitten alkoi hän pelkäämään
jotain Häntä alkoi hirveästi pe
lottaa mutta hän koetti hymyil
lä ja uskotella itselleen että ei
ole mitään pelkäämistä Mutta
hänen hymyilynsä epäonnistui
Hän kasteli kuivia huuliaan kie
lellään ja yritti puhua mutta se
oli kovin vaikeata Hän muisti
että hän oli ryyppinyt hiukan
ehkä hän oli ottanut liian pal
jon ja se teki hänelle niin omi
tuisen tunteen Mutta hänen
pelkonsa kasvoi se muodostui
vihaksi Mikä mahtaa Ikeä oi
keastaan vaivata?
Äkkiä hän sai äänensä liik
keelle "Miksi eivät ystäväsi
jo tule?'' — hän kysyi
"Minun ystäväni on täällä"
nyyhki Ike Verona vihasi hän
tä ja hänen hermonsa vahvis
tuivat "Jos ei ystäväsi tule niin men
nään pois Nyt on jo liian myö
häistä olla pois kotoa kuitenkin"
Iken silmät olivat vihreät _ Ne
näyttivät käärmeen silmiltä jon
ka Verona oli nähnyt kerran
näyttelyssä Lincoln Parkissa
"Me emme mene kotiin Sinä
tulet minun pikku vaimokseni
ja me jäämme tänne Kyllä se
on kaikki hyvin — sinä voit ker
toa äidillesi — ''
Verona teki pikaisen liikkeen
Ike kaatui läjään lattialle lyö
den kasvonsa kuuman lämmitys
putken kulmaan Kun hän köm
pi ylös koetelleen loukkaantu
neita palaneita kasvojaan avasi
Verona salvan ovessa ja ennen
kuin Ike huomasi hänen aikei
taan oli hän jo ulkona käytä
vällä ja kiirehtimässä ulos ho
tellista Verona oli nyt ulkona kadul
la mutta hänellä ei ollut rahaa
ja hän ei voinut mennä kotiin
muuten kuin katuvaumissa Kä
veltyään jonkun kerran edesta
kaisin käytävällä alkoi häntä pa
lella ja hän tiesi että oli jo puo
liyön aika Hän ei pelännyt e
nään Ikeä Poliisi käveli edes
takaisin vahdissaan " lähellä ja
Verona luotti hänen mahtiinsa
— ja tahtoonsa — panna Ike mak
samaan hävyttömyyksistään jos
hän tulisi ahdistelemaan Mut
ta vaikka ei poliisia olisi ollut
kaan niin sittenkään hän ei olisi
pelännyt Hän vaistomaisesti
tunsi että Ike pelkää häntä Jos
hänellä olisi ollut miehen voi
mat olisi hän tappanut Iken o
milla käsillään niin katkera oli
hänen inhonsa häntä kohtaan
Ja Ike ei voinut olla enään vää
rässä ymmärryksessä hänen
luonteensa suhteen Hän ci tien
nyt miten päästä kotiin mutta
ehkä hän jonkun keinon löytää
Ehkä poliisi antaisi hänelle viisi
senttiä
Hän lähti kysymään poliisilta
ja oli vähällä kävellä kopiksi
Antoniin joka juuri tuli ulos ra
vintolasta Anton liämmästyi
nähdessään Veronan nivrtta ei
kuitenkaan kohtaus ollut aivan
odottamaton Hän oli hämäräs
ti tuntenut että jotain vähem
män miellyttävää tulisi Iken ja
Veronan välillä tapahtumaan ja
hänen pelkonsa oli toteutunut
Kun Verona näki Antonin löi
hän kätensä yhteen huudahtaen:
"Oh Anton!"
Oli tarpeetonta kysellä Vero
nalta mitään Hänen suuret sä
kenöivät silmänsä ja kalpeat kas
vonsa kertoivat tarpeeksi
Ile nousivat katuvaunuun yh
dessä ja koko matkalla he pu
huivat vain muutaman sanan
Verona tiesi että häh ei koskaan
voisi kertoa Antonille eikä ke
nellekään mitä oli tapahtunut
mutta hän tunsi että Anton ym
märsi tarpeeksi tunteakseen hän
tä kohtaan myötätuntoa
Maailma oli muuttunut koko
naan toiseksi Veronalle Elämä
ei koskaan enään voinut olla sa
maa kuin ennen Miehet olivat
hänen mielestään nyt erilaisia
kuin ennen Hän oli löytänyt
sen kauhun maailmassa josta
hän oli kuullut toisten puotityt
töjen hämärästi viittailevan Nyt
hän ymmärsi ja silmissään paloi
katkera tuli kasvonsa olivat kal
peat ja huulet lujasti ja päättä
västi yhteen puserrettuina An
ton katsoi häntä ja ymmärsi
Hän myöskin ihaili Veronan
tarmokkuutta Hän tunsi että
Verona oli voittanut
Kun he saapuivat Veronan ko
din oven eteen pusersi Anton
häntä osaaottavasti kädestä vaan
ei puhunut mitään Verona kiit
teli häntä lyhyeen ja matalalla
äänellä koputti ovelle ja Anton
kiirehti pois ennenkuin kukaan
kerkesi avaamaan (Jatk)
SUOMALAISET KANNAT
TAMAAN NEW YORKIN
SUOMALAISTEN NAIS
TEN OSUUSKOTIA
Jos jonkunkaan verran olem
me seuranneet työväen luokka
taistelua niin ymmärrämme mi
kä suuri merkitys on osuustoi
minnalla taloudellisena taistelu
keinona poliittisen taistelukei
non rinnalla Kaikkialla täällä
Amerikassakin missä vaan asus
taa suurempi määrä suomalaisia
on jo alettu käsittämään osuus
toiminnan tärkeys josta seura
uksena on ollut erilaisten osuus
kuntien perustaminen Näyttää
että suomalaiset yleensä ovat lu
kuisasti mukana perustamassa
omia ajan vaatimusten pakosta
syntyviä osuusliikkeitä ja suuri
joukko ymmärtää heistä käyttää
hyväkseen yhteistoiminnan tuot
tamaa etua
Täällä Suur-New Yorkissa
noin 8 vuotta takaperin piskui
nen lauma stiomal palvelijattaria
kokoontui keskustelemaan mitä
olisi tehtävä niiden epämukavien
olojen suhteen jotka vallitsivat
täysihoidon ja paikanvälityksen
alalla Tulos oli nykyisen osuus
kodin perustaminen Mutta eivät
vielä läheskään kaikki suomalai
set palvelijattaret ja työläisnai
set ole omaksuneet osuuskotia
itselleen kodiksi sillä siksi se
perustettiin Lieneekö sitte ettei
asiaa ole paremmin selostettu
joka tietenkin on pääsyy sillä
onhan suomalainen tunnettu y
leensä hitaaksi ja harkitsevaisek
si mutta päästyään asiasta ku Ii
salle on se varsin innokas asian
harrastaja Nyt kun jo olemme
selvillä ettei osuustoiminta ole
mitään puliveivausliike vaan jo
kaista itseänsä auttava niin mi
kä estää meitä sankoin joukoin
liittymästä kannattamaan sitä
liikettä josta kaikki hyöty heruu
(Jatk 8:11a sivulla)