Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 29, 1916, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI Tiistaina elokuun 29 p:nä 1916 No 35
j MRS ANNA ARO! VVINLOCK WASH den tapaa että iltamista pois läh- hommaamaan valittiin kolme henki-
' tiessään antaa tikettinsä toisille hen- nen toimikunta joka tuleekin hank-
' Todistan Selma-tädin uskon että Yhtä ja toista ikäviä jos liausko- kiloille Muistutettiin jäsenille että kiinaan jotakin uutta Muuta ohjel-
S Toveritar menee Suomeen Menee jakin kuulumisia on taas joista kan- siitä tavasta olisi luovuttava onhan maa tulee: runo laulua ja jotakin
i varmasti! Olen tilannut neljä Tove- uattaa mainita se kuin lievemmänlaista myyräntyötä erityistä hauskaa Soittokunta tulee
ritarta Suomeen ja saanut siskoilta- Tapaturmaisen kuoleman uhriksi osastollemme soittamaan tanssijoillekin on varat
ili vastauksen että Toveritar on tul- elok 22 päivä on joutunut kansalai- Punasen viikon järjestäminen ja- tu hyvä musiikki Tikettiä myydään
f- lut säännöllisesti joka numero Sa- Bemme Kalle Nikulan poika Yrjö tettiln a?- t k- J°lle avuksi valittiin etukäteen 25c ja ovella 30c
' t moin "Lasten Kevät" Lähetin niitä jossain metsäkämpällä Centraliai 3 lisä-henkilöä Evästettiin t k: ta Ohjelmakokouksessa 31 päivänä oli
useita eri paikoille Suomessa ja kaik- ympäristöllä Wash Nuorukainen oli että mlhin suuntaan toimiessa paas- yleisöä -vahan puoleisesti ja ohjel-
ki ovat- menneet perille Toivon että tuossa 17 vuoden vaiheilla ja kuului täisiin parempiin tuloksiin Punasen maakin vähän Lausuttiin runoja
fv Mrs Anna Aro lähettää oikein mon- paikalliseen soittokuntaan vaan van- viikon agitatsionityö on kohdistetta- ja luettiin satuja ja kertomuksia
ta Toveritarta Suomeen Se on heille hemmat ovat kovimpia työväeuaat- va osastomme ulkopuolella olevien Säkenien oppikurssikysymystä alus-
' tervetullut lahja MIILIA teen vastustajia ja vissiin tämänkin suomalaisten ja engl-kiel keskuu- tettiin Tilatkaa kaikki Säkenet!
ii elämää uhkuvan nuorukaisen kuole- teen Kaikkien jäsenten ei yksin Älkää yksikään unohtuko ajattele-
f MAYNARD MASS ma oli vaan "jumalan tahto" heidän tämän toimikunnan tulisi Punasen masta näiden kurssien hyödyllisyyt
mielestään viikon aikana erityisesti persoonalli- tä! Kullakin osanottajalla on tilai-
Her Kriste! Mikä maynardilaisia Toverit Aununen Carbonadosta sen vaikutuksen kautta jokaiseen suus sanoa sanansa sitten kokousten
$ vaivaa?! Vartoin viime Toveritarta Wash on ostaneet' talon A Mali- työtoveriinsa vaikuttaa siihen suun- järjestämisessä että kellään ei pi-
sellaisessa kuumeessa että en malt- sp1t„ " apiliaja wiiwir ia taan että he yhdistykseen yhtyisivät täisi olla mitään esteitä siksi että
tanut odottaa Aittolan Jussin tuloa „ l„„„a 7ntP„ tkdltZ Toi Kaikki ne j°tka eivat kuulu yldis" ei voi ottaa keskusteluihin osaa
(hän on meidän uskollinen posti- t tPPvPtiXik Mn a 1 n tykseemme vaikka vielä ymmärtä- Keskustelukysymyksen alusti O E
f Jussimme) Huusin kulu mieletön "Ln lta £ "stttor vatkin' että ailloa työläisten aseman Saari: "Rikosten yhteiskunnallisista
nähdessäni Lahtisen liannen tulevan iT „ „ 73 ™ h n parantaja on työläisten oma puolue syistä" Kysymys on kaikille hyö-
s työstä "Ei posti ole' tullut?" kuhinallamme pauuta- tuHsl mulstaa että toimettomuus tu- dyllinen seurata sen hyödyllisempi
!: Hanne kääntyi' ympäri ei joutanut ' hoaa työläisten omankin auttamiskei- mitä useampi tuo ilmi persoonallisen
edes hikeä naamastaan pyyhkimään No elanän malta! Se s puolueen nonsa Leivästä taistellessa nykv- ta kokemuksesta saavutettuja näkö
ni mutisi vain mennessään: "Täytyyhän Pe™ate jota U P minulle Toverit- ajan työläisellä jokaisella joka ei kantoja Mainittuna iltana oli kes-
noille laiskoille lukemista hakea" taren No- 33 n!in toveruushengessä järkiperäisesti hyväksy yhteistä tais- kustelu vilkasta vaan ikäväkseen
"' Pian Hanne palasikin mutta voi koettaa opettaa Mutta puhutaanpa telutapaa yksityisenä ole mitään keskustelijat huomasivat keskustel-
kuolema ja kauhistus! ensin siitä että mitä merkitystä on pontta eikä ajatellessaan kurjaa ase- leensa haalin tyhjäksi
"Tuossa se posti on" joukkotoiminnalla ja että oliko niin maansa mitään parannuksen toivoa Toverittaren asiamiehet sanovat et-
"Mikä tämä on?" kysyin petty- esim- viime syksyn ompeluseuran Riihiahon konserttia varten myön- tä useat norvvoodi laiset eivät tilaa
neesti toiminta josta muistutan yhtä seik- nettiin haali Johtokunta tulee sopi- Toveritarta siksi koska Norvvoodin
"Se on "Tähti" On pelännyt piii- kaa' kun Pöytäkirjaan kirjotin jon- maan ajasta ja tulee konsertin tu- uutisia ei siellä näy koskaan Nyt
vän valoa ja kiireessään piiloutunut ka ompeluseuran silloinen kirjuri o- loista toinen puoli osastolle tullaan kuitenkin kirjottamaan To-
luvattomaan paksiin" sanoi Hanne lln'etla seuraava kokous päätettiin Syysk 27 p tulee Bostoniin Tre- verittareen joka viikko ja selosta
i En ehtinyt vielä ihailemaan Poli- Pitaa Hannisella jossa lähemmin niont temppeliin puhumaan president- maan etenkin naisten ja tyttöjen eri-
jan Tähden ihanaa tuiketta kun kuu- keskustellaan myyjäisiltaman suU- ti-ehdokkaanime Allan L Benson koishommia joista Raivaajassa ei
Iin Aittolan Jussin huutavan: teen vaan joka oli jo edellisen vii- Ottakaapa huomioon kaikki tämä uutisemme kerro Muistakaa nyt
"Hei posti tulee!" kon Toverittaressa Siis viikko en- juhlatilaisuus! Osaston päätöksen naisten lehteä enemmän! E S
Eikä hän tyhjän tähden huutanut- nen kokousta min eiko tämä ole mukaan tilataan pääsylippuja tähän
kaan Siellähän tuli Toverittaria joukkotoiminnan halveksimista sii- tilaisuuteen joita ag t k tulee kaup- SAN FRANCISCO CAL
Raivaajia Työmiehiä ja mitä kaikkea nakm suhteessa kun hyvin paljon paamaan
hyvää se posti käteeni työnsikään! ainakin näihin asti on ei osaston 12 p syyskuuta Massiin kuvernööri- Terveiset täältä Friscosta Toverit-
Hyökkäsin kuin nälkäinen susi To- jäsenetkin avustaneet ompeluseuran ehdokkaamme Dan R YVhite tulee taren lukijakunnalle! Näin syksyn
verittaren kimppuun ja kiireesti hain toimintaa ja olenkohan se minä jo- Nonvoodiin puhumaan Suomalais- tullen täälläkin taasen toiminta ai
Jdlpailunurkan Olin uteliaisuudesta ka o!en tehnyt sen sp periaaterikok- tenkin tulee joukoin muistaa tämä kaa virkistyä Kun kaikki voimamme
aivan pakahtua että miten se kilpai- sen' kun olen tehnyt kansallisyhdh- Näytelmäseurojen liiton yhtymis- kootaan yhteiseen taisteluun tätä nu-
luarmeija oikein kasvaa Olin mel- tyksen ompeluseuran käsitöitä ja asia jäi näytelmäseuralle rinkurista yhteiskuntaa vastaan jot-
kein varma että Maynardikin on e- nain °1en avustanut vastustajaa Valtiokonventsionin päätöksen mu- ta kerrankin koittaisi aika missä
dustettuna kilpailussa Mutta häpe- U J? el näy vielä sitäkään tietävän kaan toimitaan iltama vaalirahaston kaikilla ihmisillä olisi tilaisuus pä
ästä täytyy punastua! Maynard on etta kansallisyhdistyksen jäsenyys kartuttamiseksi Homma jätettiin rempaan ja inhimillisempään elä-
varmaan vaarallisten listalla 011 vain "teisen kokoushuoneen huvitoimikunnalle evästyksillä että mään Sen saavutus riippuu meistä
En malta olla vaiti vaan kysyn: (naalin) ylläpitoa varten ja jossa Se toimii sen tuottavaksi itsestämme siis kaikki taisteluun
eikö Maynardin sosialistinaiset aijo- osastokin on kokoukset ja iltamat Työkokoukset pidetään säännölli- köyhälistön vapautuksen puolesta
Jtaan toimia oman äänenkannattajani- P'tänyt niin eikö meille kuulu vei- sestl ensiniäinen ja kolmas sunnuntai Tulossa on suuret San Franciscon
me hyväksi? Eikö löydy yhtään nais- vollisuudet eikä vain oikeudet ja kuukaudesta Seuratkaa kaikki jäse- s sosialistien syysjuhlat 2 3 ja 4
ta joka uskaltaa liittyä Toverittaren olenko silloin avustanut vastustajia? net kokouksia ottakaa tarkasti osaa p:nä syysk (Labor Day) omassa
kilpailuarmeijaan Täällä on hyvä Ja kun vielä sen tiedän että olen äänestyksiin! Jokaisen tulisi tietää kaalissa 20 Flint st Sinne silloin
maaperä Suomalaisia parisen tuhat- aiken voitavani osaston eteenpäin puolueemme toimista enemmän kuin joukolla juhlimaan Siellä tullaan
ta taitaa olla ylikiii ja tulleeko tänne viemiseksi tehnyt tähän asti Jokainen uusi päivä ky- suorittamaan arvokasta ohjelmaa
vielä sataakaan Toveritarta Epäilen Ja loPuksi annan sullo sen neu- syy työläisiltä aina enemmän kuin muun muassa Moses Hahrin kirjoit
eitä Tämä on anteeksi antamaton von- etta jos toisten kirjotat minus- eilinen —E S tama näytöskappale "Siirtolaisia" y
häpeä Ja luulisi Toveritarta saavan ta tai muista- mm perustele syy- m y m" Ei lmi!ipi kenenkään tätä
„ kaupaksi patavaiihoillisillekiu:- toksesi silla Toveritar ei ole perät- RED GRANITE tilaisuutta sivuuttavan —S J
f- Ottakaaaps Toveritarta mukaanne tomia Juoruja varten jos esiinnyt ___
ja näyttäkää heille mimmoinen se varsinkin osaston iltamissa niin pus- t k 19 p esitettiin s s o nävt- NEVVBURG CAL
on ja kertokaa mitä aarteita se tuo ke vihasi yhteistä vihollista kapi- tämöllä "Uskovia Aaseja" Nauraa
tullessaan Ette saa dollarilla sellais- tahsmia vastaan eläkä ketään yksi- siellä sai pöhlölle pallille kyllikseen Täältä paikalliskirjotuksia en ole
ta ravintoa kuin saatte tilaamalla loa' sllla se vain karkoittaa ja kätke- jotkut nauroivat vähiin liikaakin et- nähnvt lehtien palstoilla Tämä on
Toverittaren koko vuodeksi joka ro'ttaa senkin vahaisen kannattaja- tel etempänä istuvat kuulleet puhetta pieni' kylä yksi lautamylly on jossa
uskollisesti tulee lukiioilleen Iloitsi Joukon mikä nykyisin osastolla on Mrs Hulda Lelili 11 fin kiivi "SjiksMK- tvnalr Piitolpp rmnhiä tnvHollii luivrvl
joka viikko Ja muista vielä sekin että yhteis- sa" t k 11 p Aikomus oli tuoda lä kilpaa koneitten kanssa josta
Ja sitten olisi vksi häneänilkku toimintaa ei viedä piikkipulieilla eikä Frankille Alfini Ifiikkitnvpri llllltfl kihtiin olHn no ilfä viit tananlicoi oH
£ poistettava siitä tilausten luettelosta silmäniskulla(?) niinkuin teikäläisten ikävä vaan että sensuuri oli niin an- miehiä viedään tuon tuostakin' sai-
r i :~ tnnnnst nn V:iii vii laicnrintn ö wpL-anL i j
ja oc om KdiKcrineicen inausien luet- „" y Kara eua iuo esiKoinen ei päässyt raalaan nuka parantamaan kätken-
telo Tilauksen katkeamisen voi jo- la Ja toisitoiminnalla ja tämä on hengissä maailmaan- vaikka kaksi mitta jalkaansa tai muuten ruhjoutu-
Kainen i oventtaren lukija helposti ti laakana teki parhaansa Toinen lää- neena
estää kun pitää itse huolen tilaus- käri oli kutsuttu Berlin Wis joka Tämän ympäristön suomalaiset viet-
aika"sa uudistamisesta Se on helppo NORVVOOD MASS tiedetään taitavaksi ammatissaan tivät kenttäjuhlan 6 päivä elokuuta
tehtävä Osotelipussa on merkittynä Kovin innostuneita näkyvät olevan Fortuna Parkissa hauskasti ja hyvin
I aika milloin tilaus katkeaa Katso- Työkokouksessa 22 p elok muun nämä Red Graniten suomalaiset tuo- ihastuttavan raittiisti rahakeinotte-
5 kaa hyvät Toverittaren tilaajat ai- muassa päätettiin seuraavista asi- hon kymppisentin teatterissa käyn- luista kuten meillä tahtoo olla ylei-
j s kanaan ja jos ette tapaa asiamiehiä oista: tiin Sinne riennetään kolmasti vii- sesti tapana joten tehdään kenttä-
f }j nln pistäkää dollari kirjekuoreen se- J Bearakin puhetilaisuuden johdos- kossa niinkuin vanhassa maassa kirk- juhlistamme markkinakenttä jota o-
1 kä nimenne ja osotteenne ja lähet- ta agit kom puolesta selostettiin että koon lapset edellä ja äidit jälessä Iin näkemässä naapurikaupungissa
' !:! täkää se Toverittaren konttoriin Box puhetilaisuuden epäonnistuminen ei Tosiaankin arvokas sivistysväline suomalaisten juhlissa Työn aikana
: !j " Astoria Ore Kyllä ne siellä jm- ollut mainitun t k syy Tavallisesti erittäinkin lapsille — H B hurjastellaan rahan kanssa ja sitten
:" märtävät mitä se tarkoittaa Niin ollaan kärkkäitä moitiskelemaan toi- ollaan heti poikki kun kapitalistit
'l tee" itsekin Olisin henkisesti kuol- nen toistemme toimia Ag t k teki NORVVOOD MASS työpaikkansa sulkee Säälin yksi-
! lut jos en saisi Toveritarta suännöl- mitä se taisi järjestäessään tätä tilai- näisiä miehiä joilla ei ole naista
j! lisesti suutta puhujaa vaan ei tullut Ha-- Torstaina 10 p elokuuta pidetyssä valonheijastajana tämän maailmaa
t Koetetaan joukolla pelastaa tuo taasti toivomme että ei edellisen kai- naisten kokouksessa puhuttiin muun okaisella tiellä
kaikkien kiltti Selma-täti latelemasta taisia tapahtumia uudistuisi Kim yk- muassa tämän syksyisiin arpajaisiin Lyhyen ajan olen lukenut Toveri
tuota liettävää katkenneiden tilaus- si joukostamme lyö laimin tehtävän- pantavista käsitöistä Oli kysymys tarta mutta olen erittäin mieltynyt
5 ! Lml lueuoioa unnan nanella tarpeek- sa mm seurauksista karsii koko jos säästettäisiin myyjäisiin kallis- tähän ainoaaan naisten äänenkan-
ij si työtä muutenkin Olkoon jokaisen joukko arvoisimmat ompelukset Päätettiin nattajaan Ikään kuin valonkipinä
1 I velvollisuus kaikkialla Yhdysvallois- Valittiin toimikuntiin uusia jäseniä kuitenkin arpajaisiin panna arvok- singahti sieluuni ilona ja riemulla
'5 Ba ja Canadassa uudistaa tlatiksensa ja myöskin "Valon Säteen" toimitta- kaimmatkin työt Kaikkien sopii että viimeinkin noustaan sorron yös-
j aikanaan ja lähettää uusia tilauksia jat ottaa tämä huomioonsa arpajaisten tä Eespäin eespäin astutaan!
f että saamme kerrankin Selma-tädin Raivaajan asiamiehet esittivät ko- tullessa naiset puolestaan varusta- Tervehtien TYÖNORJA
j 5 ] hymysuin huudahtamaan: "Ei yhtään koukselle että Tremont st:llä asu- vat sinne voittamisen arvoista
jj S ' katkennutta tilausta mutta uusia ti- vien suomalaisten Raivaajan saanti Syyskuun 2 päivä pidetään naisten DULUTH Ml NN
:j { lauskia on tullut runsaasti!" Nume- on ollut epäsäännöllistä postiiikanta iltama Ohjelmaa sinne jo valmis- '
f - rot nähdään kahvijuttujen joukossa jien huolimattomuuden tähden Va- teltiin Ohjelma tuleekin todella ar- Taas pitkästä ajasta tervehdys
J f MIILIA Iittiin pari lienkilöä tekemään huo- vokkaaksi Aluetoimik pyydetään Toverittarelle On täälläkin toimit-
— — mautus postikonttoriin naispuhujaa joka varmaan tullaankin ju ja 0ttu liereillään vaikka ei ole
l — Saattakaa Toveritar jokaisen Johtokunnan puolelta tuotiin selos- saamaan näin aikaisin kun jo siitä _!
j työläisnaisen luettavaksi tus jossa moitittiin iltamissakavijöi- heille ilmoitettiin Näytöskappaletta (Jatkoa kolmannella Blvulla)
: j