Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 29, 1916, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU VIISI
No 35
Tiistaina elokuun 29 p:nä 1916
luvat laittavan kaikki itse ja ohjel
makin kuuluu olevan oikein malli
kelpoinen mm tulee puhe lausun
toa satu kupletti ja mitä kaikkea
ne miehet oikein luetteli eivät kaik
ki jääneet päähänkään Silloin jo
ka ikinen ken vaan kynnelle kyke
neen niin naalille 228 Porest Ave
26 päivänä elokuuta Silloin sitä
nähdään mitä ne miehet osaa oikein
aikaan saada Soitostakin tulee huo
lehtimaan paras mitä Buffalossa voi
saada ja saa uskoa että jalka kepe
ästi nousee sen soiton tahdissa Siis
pitäkää visusti mielessänne 26 päi
vä elokuilla!
Sitten sunnuntaina 27 päivä elok
on suuret piknikit Woodlawn Beach'
illä :onne on järjestetty hyvä ohjel
ma joten kaikki mukaan kaipa se
lieneekin viimeisiä piknikkiämme tä
nä suvena
Näytelmäseura aikoo näytellä nyt
lähitulevaisuudessa kappaleen "Mur
tuneita" Kuulkaapas te Buffalon naiset!
Tuleekohan teille kaikille Toveritar?
Empä oikein sitä usko vaikka usein
kin sanotte: minulle tulee jo mutta
kyllä minä pian näen kelle se tulee
ja kelle ei ettei enään kelpaa "mi
nulle tulee" vaikka e! tulisikaan
niin pitäkääpä nyt oikein kunniaasia
nanne että tilaatte naisten työläis
naisten oman äänenkannattajan To
verittaren! Ja te miehet usein kuu
len että mitäs miehet naisten leh
destä Eikö työväenasia ole yhtä tärkeä-
naiselle niinkuin miehellekin
Eikö kaikki puoluelehdet ole yhtä
hyvin miesten kuin naistenkin tuet
tavat Siis sellainen veteleminen
pis että se on vaan naisia varten
Kyllä sinne saa miehetkin kirjottaa
ajatuksiaan eikä vaan naiset Jos
nyt ttas lopettaisin ja toisten lisää
Toverillisesti ESTHER
EASTSIDE OREGON
Marshfieldin ompeluseuran kokous
oli tämän kuun 3 p:nä Jaakkolalla
Eastsidessa mutta oli vähän osan
ottajia siellä Osa ompeluseuran jäse
niä oli sairaana Ehkä yskä joka
tätä nykyä vaivaa ihmisiä täälläpäin
' Ohjelmaa oli virallisen kokouksen lo
puttua seuraavilta henkilöiltä: Runo
Lisie Ray Kertomus Greta Lind
blad ja keskustelukysymys Josie
Whalman
Kyllä me tarvitseisimme tänne hen
kilön joka meille puhuisi aivan joka
päiväisistä asioista Sillä me olemme
niin alussa kaikkeen täällä että em
me voi toisillemme juuri olla tie
doissa hyödyksi Eikä tänne peruk
kaan näy vahingossakaan eksyvän
ketään joka voisi pitää meille min
käänlaista puhetta Ei meille suuret
poliittiset luennot oikein sovi me em
me ole kaikki kyllin tietoisia siitä
kään mitä varten meillä on olemassa
esim länsipiiri ja sen komitea jne
Sen näin niistä änäestyslistoista vii
me osaston kokouksessa kun kysel
tiin että: "mikä se on se äänestys
ja tuo länsipiirikomitea?" Mutta kai
se tuli jo selostettua niille kokouk
sessa jotka eivät tienneet sitä ennen
Mutta se ei ole oikein heidän oma
kaan syynsä etteivät tiedä puolueen
toimintaa Meillä naisilla on niin pal
jon tointa kotona lapsilauman kans
sa ettei voi paljon syvemmin olla
kiinni puolueasioissa kun koettaa e
des mukana olla sen kun voi Ne
ainaiset leipähuolet näin huonojen ai
kojen vallitessa tahtovat laimentaa
ihmisten mielet
Mutta on sitä sentään innostusta
meissä vielä Vietimme Lindbladilla
viime ompeluseuran kokouksen Bun
ker Hiilillä 10 p:nä Siellä oli paljon
emäntiä ja tyttöjäkin Oikein tuntui
hauskalle kun oli pidetty virallinen
kokous alkoi ohjelma Esitelmä pu
heen muotoon kyhännyt aivan omin
takeisen Mrs Lindblad Hän on tosi
sydämellisesti innostunut toimimaan
puolueen eteen sen huomaa jokainen
Ja me kaikin toivomme hänelle in-
nostusta edelleen ja että hän luke
misen avulla kehittää itseänsä niin
paljon kuin voi sillä hänenlaisestaan
on toivoa meille tulevaisuudessa pal
jon Tytöt Aino Pudas ja Hilma Kulju
lauloivat meille ja sitten oli runo
Lisi Williamsilta kertomus Josie
Vhalman'ilta ja Mrs Lindroosilta
runo ja humoristinen kertomus Lo
puksi yhteislaulua
Ensimäinen kokous on 30 p tk
Whalmanilla Jukolassa Muistakaa
jokainen saapua Nyt ensikokouksessa
jaetaan ehkä uusia töitä ulos
Ja ompeluseura pitää iltamat tä
män kuun 24 p:nä osaston talolla ja
vielä tulee olemaan ohjelmaa ja näy
telmäkappale hyvin hauska Sen nimi
on "Sähkörakkautta" ja lopuksi on
tanssia
Ja vielä tahdon huomauttaa että
me tulemme alkamaan kaikki ilta
mat mitä osasto ja ompeluseura toi
mivat aina täsmälleen klo 8:30 Illal
la Eikä kuten ennen milloin kaikki
kerkiää haaliin 10 ja joskus ll:sta
aikaan illalla
Ja se ohjelmansuorittaja joka ei
ole puoli yhdeksän tästä lähin pai
kalla tullaan rankaisemaan ankarim
man taksan mukaan Ja myös yleisös
tä se joka el ole haalilla määrätyllä
ajalla on itse rankaissut itsensä me
nettämällä hyviä ohjelmanumeroita
kuhnailemisessaan tai tahallaan
Tulkaa yhtä iloisena ja innostunee
na ensikokoukseen kuin olitte viime
kokouksessa! KIRSTI
sanoa edelläpäin mitään ja jos men
neistä puhun niin ne ovat kaikki
nähneet millaiset ilmat ovat olleet
Oikein lämmintä kylläkään ei ole pal
joa ollut Nyt vasta jokusena päi
vänä on tuntunut kuin sitä nyt jo
alkaisi tarkenemaan Luulen että el
kukaan ole vielä hakenut varjopaik
koja kuumuuden tähden
Toveruudella SAIMI
SEATTLE VVASH
Terve sinä Toveritar ja sinun suu
ri tuttavapiirisi!
Nyt kyllä on niin että ei ole juuri
mitään asioita tiedossani Kun ne
meidän osastomme aijotut kenttä
juhlatkin meni aivan höpinäksi Ei
kö ollutkin hullusti kun oltiin jo
hommattu aivan sitä päivää varten
kaikki valmiiksi niin sitte joku päi
vä ennen saatiinkin kuulla että ei
me saada sitä puistoa vaikka se oli
tilattu jo kevättalvesta asti vaan
herrat kai olivat nähneet parhaaksi
antaa se joillekin toisille ja niin me
jäätiin toivotonna sivuun Kyllä se
onkin meille kova aika Ei saada
puistoa ja taasen on haalin maksua
kin korotettu ja sittenkään sitä ei
saada käyttää aina silloin kun tar
vitseiBimme Tätä ajatellessa tulee niin ikävä
mieli kun jos vaikka kuinka koe
tetaan yrittää eteenpäin niin tuntuu
että aina mentäisi taaksepäin On
aivan hirveää kun pitää maksaa haa
lin vuokraa viisikymmentä dollaria
kuussa ja tuloja ei aina olekaan niin
paljoa niin se ei paljon naurata '
Onhan meillä puuha alkaa yrittä
mään omaa haalia ja onhan siihei
jo valittu komitea joka kylläkin te
kee parhaansa sen eteen että katse
levat ja kyselevät paikkaa mihin si
tä sitte voisi alkaa rakentamaan
Kyllähän se ottaa pitkän aikaa mut
ta toivotaan kumminkin että se aika
tulee jolloin saadaan joukolla rien
tää omaan haaliin Ehkä sinne kaik
ki rientäisivätkin iloisemmalla mio
lellä kun näihin vuokrahaaleihin
Osastomme näytelmäseura on otta
nut harjoteltavakseen kappaleen
"Täysihoitola" Se ehkä tullaan näyt
telemään jonkun ajan kuluttua
Roolit ovat jo jaettu ja sitte nyt
kun he läksynsä oppivat aivan ulko
muistilta ja sitte toiseksi taas saa
daan haali sellainen jossa voi kap
paletta näytellä niin sitte sitä saa
daan mennä katsomaan
Jaa niin siinä Toverittaren ~ kil
pailussa on nyt New York päässyt
edelle Mutta onpa Seattle kummin
kin toinen Sanon minä jos vaan
meidän osastomme puolesta kilpai
levalla Lempillä olisi enemmän aikaa
niin varmaan edellä me oltaisiin
Hän kuuluu ja niihin joilta herrat
vaativat kaiken vapauden niin että
ainoastaan Illat ovat hänellä se ai
ka jolloin voi hankkia tilauksia
Saamme olla iloisia että hän on
niinkin hyvin päässyt mukana mene
mään tuossa kilpailussa Kyllä se
on vieläkin sillä lailla että jos vaan
ei muuallapäin oikein yritetä niin
silloin tulikin ensi palkinto Seatt
leen! Ja mitä tuo palkinto vaan
se että kaikki saavat hattuaan nos
taa meille Me ollaan niin sisukkai
ta että meiltä ei yritys lopu tässä
asiassa
Nyt tuntuu että loppuu kaikki sel
lainen jota viitsisi kirjottaa Sai
sihan sitä ilmoista jotain sanoa
Vaan paha se kun minä en ole mi
kään ilmojen ennustaja että voisin
SAN FRANCISCO CAL
Toverissa oli kerran kysymys siitä
mitä hyötyä on puoluelehdistä ja että
kuka osaa sen asian parhaiden seu
loa niin hän saa vuosikerran Tove
ria Ilmaseksi En tuohon seulomiseen
ottanut osaa tällä kertaa syystä että
olin Toverin juuri tilannut Mutta
sanon sen mielipiteeni Toveritta
ressa Toveri on yhtä hyvä lehti puolu
eessa kuin perheenisä on perheessä
Ja Toveritar täyttää äidin tehtävät
Jos näistä lehdistä jompikumpi kär
sii vauriota niin silloin koko maail
man työläiset kärsivät Aivan yhtä
läistä on perheen kanssa Jos isä tu
lee työhön kykenemättömäksi niin
siiloni siitä kärsii koko perhe kur
juutta ja puutetta
Minä olin tilaamatta Toveri-lehteä
jonkun aikaa ja se teki minusta hen
kisairaan joka vei viimein -niin pit
källe että jouduin lääkärin raadelta
vaksi Sitten jälkeenpäin vasta sil
mäni aukenivat näkemään missä vi
ka oli kun vedin Toverilehden sil
mieni eteen ja Toverittaren niin sil
loin musta pilvi poistui ja nyt olen
päättänyt tilata puoluelehtiä niin pal
jon kuin vaan suinkin voin Sellai
nen tauti ei saa meillä enään yö
sijaa Sen sanoi Kylmäkorpi että
jos taudille antaa vallan niin se ot
taa hengen Aivan oli minun käydä
samalla tavalla Minulle ei nykyään
tule kuin kolme suomalaista puolue
lehteä ja yksi englanninkielinen nim
Appeal to Reason joka on hyvin tun
nettu suomalaistenkin keskuudessa
Minulta nyt vielä puuttuu Työmies
Raivaaja ja Säkenet Nämä olen en
nen ollut kaikki tilaisuudessa luke
maan omiin nimiini tilattuina lehtinä
Minä en ole koskaan ollut Siirtolai
sen tilaaja enkä lukija enemmän kuin
toistenkaan s sen laatuisten lehtien
Nähkääs kun minulla ei ole rahaa
niin paljoa enkä myöskään voi kahta
päätä yhdessä kaulanvarressa kantaa
Jos tämä minun uskontoni nyt sitten
vie minut perikadon partaalle niin
enpä usko että minun siellä tarvit
see yksin olla
Lapatossukin se näkyy oikein ne
listävän mutta toveri hyvä ei se
sillä vielä kelpaa Minä jo rupean
karkaamaan Verneri Lehto se kar
kasi samalla reisulla kuin meni Porin
torille lihaa ostamaan Joku tapasi
hänet maantiellä ja kysyi:
— Mistä veli tulee?
Hän sanoi olleensa lihaa ostamas
sa ja ryökäleet ovat nostaneet hin
tojan — Nyt maksaa tämä pieni pala
niin tämä punteli (jota pyöritteli sor
miensa päällä) ihan jämptiin puoli
toista markkaa ja kymmenen penniä
Nähkääs hänellä oli laskutaito vä
hän väärin sentähden kun hän kar
kasi niin kovaa kuin se neekeri
joka juoksi seitsemän mailia varjo
aan peläten kuun valossa Hän py
sähtyi erään puun juurelle ja sanoi:
Odota että saan henkeni takaisin
niin otetaan toinen trippi
Tätä voi jo sanoa vaikka karkaa
miseksi Nelistämisellä ei voiteta
ensi palkintoa tässä suhteessa kyllä
täytyy karata lopuksi Jään odotta
maan kuka teistä kaikista kovimmin
karkaa
MRS ANNA ARO
Seuraavassa kirjeessäni minä an
nan teille Patajan Kaisan lampaan
laskun miten hän räknäsi lammas
karsinassa lampaitaan nähdäkseen
jos ne ovat kaikki tallella
SAMA
Cloquetln s s osaston ompelu
seuran kokous pidetään joka toinen
viikko torstaina jälkeen puolenpäi
vän osaston talolla C s g ompelu
seura 815 Ave F„ Cloquet Minn
Astorian i a oaatton ompelu
aeuran kokoukset pidetiin osas
ton talolla joka torstai ilta kello
8 Osote 262 Taylor ave
MULLAN S S O OMPSLU
SEURAN
Kokoukset
pidetiin joka torstai Suomi
Haalilla kello j p p Kalkki
tervetulleita
oooooooooeoo)
o Huoml
o New York'in Suom Naisten
O OSUUSKOTI
O ja paikanvMlitystoimlstoi
241 Lenox ave 122 st
O Telef 813 Morning side O
ooooeooooocoa
Hoquiamln s s osaston ompelu
seuran kokoukset pidetään osaston
talolla Ahjolassa joka torstai kello
2 jpp Osote on 315— lOth St
Hoquiam Wash
Hannan s s osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään jokaisen viikon
torstaina kello 8 j p p (HuomI
Kahvia saatavana Joka kokouksen
loputtua)
VVaukeganin III s 8 osaston vi
ralliset kokoukset pidetään Joka kuu
kauden ensimäisenä ja kolmantena
sunnuntaina alkaen klo 2 1 p "
Osaston ompeluseuran kokoukset
on joka kuukauden toisena torstaina
alkaen klo 2 1 p Kahvia kokouksen
loputtua 1
ooqooooooqoqo
O Sand Couleen Mont S 8 0
° Osaston Ompeluseura pitää
kokouksensa joka toinen
O torstai ilta kello 7 Terve
° tuloa kaikin! '
0 0000000000 noo O
Stockettln Mont s s osaston- om
peluseuran kokouksia pidetään 'Joka
toinen toMtal-ilta kello 7 Saapukaa
kaikin
Kenkiä
jotka tyydyttävät kaikkia
Jos haluatte sopivia kes
täviä ja samalla aistikkaita
KENKIÄ tulkaa katso
maan meidän jalkinevaras
toamme Me voimme tyy
dyttä teitä
Bee Hive
ASTORIA OREGON
Tehdessänne ostoksia muistakaa
ottaa selvä onko tavara Jota ostatte
varustettu union leimalla Se on jär
jestyneen työväen velvollisuus
Tilatkaa TOVERITARTA
Amerikan suomalaisten naisten
äänenkannattaja $100 vuosikerta
Jos olette
%ipeä
PyytsRaa VAPA LÄÄKE KIRJA Ne: 8
Jossa 11 25 erilailta miosten ja naisten tautia
on selitetty Bekä tilydelliuon luettelo suoma
laisista lääkkeistä -HUUiettäkää taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitämme teille mu
lääke olisi tilattava lääkkeen hinnan jr m
(Lääkkeet eivät ole jmteutulääkkeitä vaan
tosi suomalaisia lääkkeitä)
(TUmän kirjan saatte vapaasti ia pitäisi Olla
Iokasen suomalisen kodissB aillä ette tiedä
:oska tarvitsette sitä Varokaa humbauM
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria
Ligneirin Apteeki on suurin—
suom Apteeki Yhdysvalloissa— —
P A LIQNELL CO Superior Wta