Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 29, 1916, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSI
Tiistaina elokuun 29 p:nä 1916
No 35
myönnytyksiä Äidin työproblee
mi voidaan ratkaista samalla ta
valla osuustoiminnan kautta
Mitä järkeä siinä on että kak
sikymmentä eri keittouunia on
käytännössä kahdessakymmenes
sä eri kyökissä samassa raken-
nuksessa? Mitä järkeä siinä on
että samassa rakennuksessa on
" kaksikymmentä paria pyykkiam
meita? Ja kaksikymmentä eri aa
miaista päivällistä ja illallista
joka päivä? Ja kaksikymmentä
silityspäivää? Ja kaksikymmentä
eri krosserilaskua? Ja kaksikym
mentä eri laskua lihakauppaan?
Ja tehdessä kaksikymmentä ker
taa kaikki taloustyöt silloin kun
ne voitaisiin tehdä laajemmalla
alalla paljon paremmin? Ja teh
dessä kaiken sen kaksikymmentä
kertaa kalliimmasta hinnasta kuin
se voitaisiin yhtä hyvin tehdä
paljon halvemmalla ?
Osuustoiminta auttaisi äidin
saamaan änen paljon tarvitse
mansa levon Hän on se todelli
nen "expertti" sen hän toteaa
joka päivä sillä että hän voi
hoitaa taloutensa isän pienellä
palkalla Ja jos kaikki äidit kaik
ki ' nämä "expertit" liittyisivät
yhteen suureen osuustoiminta
liikkeeseen kotitalouden hoidos
sa niin olisi tämä maailma pal
jon parempi olinpaikka sillä sil
loin olisi äidillä enemmän aikaa
viettää lastensa kanssa j'a antaa
lapsilleen parempi ja huolellisem
pi ja monipuolisempi kasvatus
ERÄS TYÖLÄIS-ÄITEJÄ
KOSKEVA PROBLEEMI
(Jatkoa enslmäiseltä sivulta)
tehtäviin mutta kuten tiedäm
me ei yhteiskunta ole vielä mi
tään sellaista jäseniensä hyväksi
tehnyt täytyy meidän työläisten
toimia jotain keskenämme oman
luokkamme jäsenten ja koko luo
kan hyväksi sillä välin kuin yh
teisesti toimimme myöskin siihen
suuntaan että yhteiskuntamme
perusteet saadaan terveelliselle
ja_ oikealle pohjalle niin että yh
teiskunta koko laajuudessaan pi
tää 'huolen jäsenistään AINO
ymniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii
KODIN OSASTOI
ISIIIIHIIKIlIfiSIIIIiillHIiniiiiiiiiiiii"
ja Iusikoitten päälle Puuteri pitää
kostuttaa ennenkuin sillä kuurataan
Ei pidä myöskään käyttää paljasta
kättä puhdistaissa vaan tulee aina
käyttää pehmeätä rasua siihen tar-kotukseen
MIHIN KAIKKEEN RUOKASOODAA
VOIDAAN KÄYTTÄÄ
Teelusikallinen ruokasoodaa pantu
na keittiön pesusinkkiin likaviemärin
sihtiin pitää sen puhtaana kun sa
tehdään pari kertaa viikossa
Hätätilassa voi ruokasoodaa käyt
tää pesupuuterin asemesta patoja ja
pannuja sekä muita astioita puhdis
taissa Keittäessä kovia papuja ja her
neitä pehmenevät ne paljon pikem
min jos keittoveteen pannaan puoli
teelusikallista ruokasoodaa
Kuumentaissa maitoa joka on sei
sonut yli yön voi sen estää juokse
masta jos lisää siihen pikku hyppy
sellisen ruokasoodaa
Lihat sekä tuoreet että paistetut
jotka ovat hieman ummehtuneita
vaan ei vielä pilaantuneita voidaan
saada hyvän hajuiseksi ja makuisek
si jälleen jos ne annetaan vähän
aikaa seisoa kylmässä vedessä jo
hon on pantu teelusikallinen ruoka
Boodaa Ja sitten pestään liha hyväksi
tässä vedessä virutetaan hyvin ja
sen jälkeen annetaan seistä kylmässä
suolevedessä puolen tuntia ja 'heti
Ben jälkeen keitetään
TEHKÄÄ ITSE HOPEA KALUJEN
PULEERIAINE
Aineen millä puhdistaa ja puleera
ta hopeakatuja saa paljon halvem
malla kun tekee sen itse Se tehdään
sekottamalla seuraavat aineet yh
teen: 1 ruokalusikallinen ammoniaa
1 ruokalusikallinen alkoholia viiden
sentin paketti liitujauhoja viiden
sentin edestä sassafras öljyä ja sen
verran pehmeätä vettä että siitä tu
lee sakeanko seos Käyttäkää sade
vettä jos ette muualta saa pehmeätä
vettä
Puleerauksessa käytettävä flanelli
tulee olla uusi kappale' pumpuli-fla-nellia
joka on liotettava yhdessä
vartissa vettä johon on pantu yksi
teelusikallinen kumpaakin suolaa ja
ruokasoodaa Vaate tulee kuivata vi
ruttamatta Osa vaatteesta käytetään
puleerin päälle panemisessa ja osa
puleerauksessa
Hätä tilassa voi hopeakaluja kyllä
puhdistaa niinkin yksinkertaisella ai
neella kuin hienolla puuntuhkalla ja
jopa kuurauspulverillakln jos sitä
tehdessä on äly mukana Se pitää
osata tehdä kevyesti' ja varovasti
Muuten voi vaikka minkälaisella pu
leerilla pian hangata hopeapleltin
pois Älkää koskaan panko k-uuraus-puuterla
kuivana veitsien kahvelien
GINGERBREAD
Gingerbread on eräänlaista malans
sileipää ruskeata leipää Sitä teh
dään monella tavalla ja voi tehdä
kallistakin siitä Tässä on yksinker
tainen ja halpa resepti tälle makealle
leivälle ja minun mielestäni se täl
laisena on paljon maukkaampaakin
ja terveellisempää kuin ne "rikkaam
mat" lajit:
% kupillista malanssia % kupillis
ta sokeria 1 kupillinen hapanta
maitoa 1 teelusikallinen kanelijau
hoja % teelusikallista inkiväärljau
hoja (ginger) % teelusikallista jau
hettuja neilikoita % teelusikallista
jauhettua nutmegia % teelusikallista
vanillaa 1 teelusikallinen ruokasoo
daa sekotettuna ja seulottuja kan
teen kupilliseen jauhoja 2 ruokalu
sikallista voita
Sekottakaa ainekset ylläolevassa
järjestyksessä ja paistakaa matalois
sa pannuissa 20 minuuttia keskin
kertaisen lämpimässä uunissa ja pi
täkää vara ettei se pääse palamaan
sillä malanssi on hyvin herkkä palamaan
modellille kaksitoistasataa silmää
kin — sillä kärpäsellä on niin monta
silmää eli kärpäsen silmät ovat niin
moniosaiset
Nykyaikana jo jokainen tietää
minkä vaaran kärpäset tuottavat ih
misten terveydelle lähes jokainen
tietää kuinka helposti kärpäset si
kiävät kuinka yksi kärpänsn munii
satakaksikymmentä munaa ja kym
menessä päivässä nämä munat muo
dostumat täysiksi kärpäsiksi Täten
jokainen naaraskärpänen voi olla e
luissään isoäiti kaksitoista kertaa
oli tavallisesti joka kesä on yksi
kärpäsperhe voi syksyyn mennessä
olla jo kolmessatoista polvessa
On hyvin tietty asia että nämä
kärpäset kulettavat käpälissään kai
kesäisiä tautien basilleja ja sepä
onlvin pannut ihmiset ajattelemaan
että mikä olisi seuraus silloin jos
kaikki kärpäset todella olisivat niin
suuria kuin tämä mortein
Ei mikään kulkutautitapaus maail
massa vetäisi vertoja sille joka rai
voaisi silloin jos kärpäset todellakin
olisivat niin suuria Koko maailman
väestö kuolisi pois yhdessä ainoassa
kesässä sillä kärpäsiä on kaikkialla
maailmassa paitsi jäisillä napaseu
duilla Olisi mahdotonta tässä läh
teä kuvaamaan seikkaperäisesti kaik
kia niitä taudin basilleja mitä kär
päset levittävät koteihin mutta kuo
lettava lavantaudin basilli riittänee
esimerkiksi
Yhdessä "varpaassaan" on Mata
uschen modellilla joka on suuren
nettu 1500 kertaa on nähtävänä
pieniä valkoisia täpliä Xämä ovat
lavantaudin basilleja Matauscho
tutki tuhansia kärpäsiä modellia teh
dessään ja hän havaitsi että keski
määräinen luku basilleja kärpäsen
yhdessä kynnessä eli "varpaassa''
on kaksikymmentäkolme Kuinka
monta basillia on kärpäsen yhdessä
tahmaisessa jalkapohjukassa on vai
kea arvioida Mutta jos otamme tä
män modellin esimerkiksi niin jokai
sessa kärpäsen jalassa eli jokaisen
jalan varpaissa ainoastaan olisi 276
basillia Ja jalkapohjukassa kussa
kin noin 500 basillia eli yhteensä
30000 tuhatta basillia yhden kärpä
sen jaloissa Tämä tarkoittaa sitä
että jos kärpänen olisi koiran kokoi
nen veisi se muassaan mihin ikinä
se menisi 192000000 lavantaudin ba
sillia Ja ennenkuin ihmiset ehtisivät nä
mä suuret kärpäset hävittää pois
kuolisivat he kaikki lavantautiin
sillä niin suurta basillien paljoutta
eivät he voisi torjua Tämä kärpä
nen täyttäisi jokaisen kirjan ja sano
malehden jokaisen lattian kadun ja
aitapaalun mitä se koskettaisi la
vantaudin basilleilla yhdessä aino
assa viikossa
ki mielensä huutaa mutta sen si
jaa meni hän ulos kävelemään
JOS KÄRPÄSET OLISIVAT KOIRAN
KOKOISIA
New Yorkin kaupungissa luonnon
tieteellisessä museossa on merkillinen
modelli tavallisesta kärpäsestä jota
myöskin kutsutaan "lavantauti kär
päseksi" Tämä modelli panee ih
miset kysymään: "Mitä tapahtuisi
jos kärpäset olisivat koiran kokoi
sia" Tämä modelli on "Boston Terrier"
krviran kokoinen ja hämmästyttää se
jokaisen joka sitä lähemmin tarkas
taa Sen on tehnyt Ignaz Matausch
johon työhön häneltä kului aikaa
toista vuotta Modelli kuusikymmen
täneljä tuhatta kertaa niin suuri kuin
tavallinen kärpänen ja tekijä on sii
hen asettanut jokaisen yhdeksän sa
taa karvaa mitä löytyy kärpäsen
ruumiilta ja pannut jokaisen karvan
oikealle paikalleen ja antanut jo
kaiselle karvalle luonnonmukaisen
värityksensä
Eikä hän ole tehnyt ainoastaan tä
tä mutta hän on vielä antanut tälle
Köyhän pikku sisko
Kirj Josephille Conger-Kaneko
fJatk)
"Hyvä ! — paljonko te tahdot
te ?"_
Mitä hyvänsä oli Anton vä
hällä sanoa mutta hän pidätti
itsensä Ennenkuin hän kerkesi
vastata mitään ehätti isäntä sa
nomaan : "Minä maksan teille
kymmenen dollaria Te soitatte
kello viidestä kello kahteentoista
illalla Onko se hyvä?"
"Hyvä on" vastasi Anton
"milloin saan alkaa "
"Tänään — tänä iltana Me o
lemme juuri ilman soittajaa O
lipa hyvä että satuitte tulemaan
Hammerstein pitää aina parhaat
tilaisuudet silmällä Hän antoi
sen teille tällä kertaa Hyvä poi
ka se Hammerstein"
Niin oli sopimus tehty ja
nuolet pakenivat Antonin mie
lestä Alutta jännitys oli tehnyt
hänet heikoksi Verensä virtasi
kiihkeästi suonissaan Hänen te-
raittiiseen ilmaan tyynnyttääk
seen itseään
Kello viiden aikana illalla oli
ravintola valaistu ja täynnä si
kuretin savua Anton oli paikal
laan soittaen pianoa koettaen
saada musiikin kuulumaan pu
heen hälinän yli siten toi„voen
täysin palkkansa ansaitsevan
Kaikki se vastenmielisyys mi
tä hän tunsi Hammersteinin kek
kereissä siitä että nuoret ihmi
set eivät älynneet antaa arvoa
hyvälle musiikille oli kätketty
nä välttämättömien materialistis
ten vaatimusten alle Hän soit
teli ajanmukaisia säveliä rem
putuslauluja valssia toisen toi
sensa jälkeen Joitakin souti hän
uudelleen ja uudelleen vastauk
seksi suosionosoituksiin Mutta
ilman kymmenen minuutin lepoa
joka kappaleen jälkeen olisi hän
uupunut ennen illan loppua
Yöilmassa on elementti joka
saa liikkeelle yököt ja kataluu
den hämähäkit joka asettaa lan
keemuksen verkkoja varomatto
mille ja lähettää väijyskelijät uh
ria etsimään Ei ainoatakaan
yötä kulu suurkaupungissa ilman
uhreja ilman nuoria miehiä ja
naisia iotka ovat häneällä kulu
tetut jotka esittävät viime näy
töksensä ja häviävät olematto
maksi Pikaisesti heidät kätke
tään ja unhotetaan Kiireesti
heidät viedään pois kätketään
syvälle maahan heidän tekonsa
heidän heikkoutensa haisee tai
vaaseen aivan niinkuin heidän
mätänevät ruumiinsakin Mail
ma ei tahdo ajatella heistä Pal
jastus voisi ehkä palauttaa alka
vat takaisin voisi saattaa heidät
epäröimään ja vihdoin kieltäyty
mään seuraamasta polkua joka
johtaa sellaiseen loppuun
Ja ehkä se usein turmelisi k au
pung-in "liikeetuja" Sillä missä
määrin ihmisheikkouksien ja ih
miskärsimysten kauppiaat hallit
sevat liikeetuja suurissa kaupun
geissamme sen ainoastaan liike
miehet ja politikoitsijat tietävät
Ja se tieto ei ole suosiollinen to
delliselle reformille Se' kaksi
kymmentä miljoonaa dollaria
vuodessa joka saadaan prostitut
sioonilla yksistään Chicagossa
on kylliksi pitämään tiedon sa
lassa Kun Anton jätti ravintolan
kahdentoista aikana olisi hän
voinut huomata jos silmänsä o
lisivat olleet avoimet sellaisille
seikoille että joukko todellinen
"kängi" oli juuri saapumassa si
sälle Hiljaisemmat järkeväm
mät vieraat olivat enimmäkseen
jo poistuneet Ainoastaan ne
jotka olivat valmiit astumaan
toisen rappusen alaspäin olivat
jääneet jälelle
Egyptiläinen ravintola oli to
dellisuudessa ovi surullisen kuu
luisaan hotelliin jonka läpi nuo- '
ret naiset tulivat tähän vanki
laan ja useat heistä päivät ainai
seksi sinne
N IMI LEI MASI Ml AI
Osastot kirjallisuuskomiteät ja yksi
löt voivat tilata tarvitsemansa nimi
leimaslmet nyt TOVERISTA sillä
valmistamme niitä täällä Hinnat
25c ylöspäin koon mukaan TOVERI
Box 99 Astoria Oregon