Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 01, 1916, Page PAGE THREE, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 31
Tiistaina elok 1 p 1916
SIVU KOLME
hattujen korisfustyötä neuloma- operatiiviseen yhdistykseen kou- sen joten parannuskeinoja ei tar- le tiukemmassakaan tapauksessa
työtä ja kotitaloudenhoitoa hm johtajien hommasta sallitaan vittu
Pojat jotka ovat tavallisissa oppilaiden tehdä työtä tilauksien Siis meidän tulisi kiinnittää Edelläkerrotun kasvatustavan
koulukursseissa tylsäoppisia o- täyttämiseksi koulutuntien jäi- huomiomme siihen miten mene- tiedän pitävän paikkansa ei siksi
vat oikein mallioppilaita ammat- keen ja pitää siitä saadut rahat teliä lastemme kanssa siten että että olisin paljoa kokenut lasten
tikouluissa itselleen heidän luonteensa ei pääse kehit- kasvattajana vaan siitä kun
Ammattikoulu tytöille avattiin Toisin sanoen pojat tekevät tymään vääräksi ja hävittäväksi muistan omaa kellitystäni var
vasta lyhyt aika sitten mutta työtä joka olisi miesten tehtävä voimaksi vaan että kaikki hyvät haisessa lapsuudessa Kertovat
nykyiset tilat ovat käyneet jo ja heitä auttavat siinä koulun ominaisuudet kehittyvät hyvinä minun olleen lapsena hyvin "äkä
ahtaiksi ja on jo täytynyt kiel- johtajat ominaisuuksina ja siksi meidän päisen" ja kiukkuisen Tiedän
tää pääsyt iltakursseille Ammattiopetuksen antaminen tulee tarkoin tutkia jokaisen lap- siitä että luonteeni oli hyvin it-
Keski-ikäisiä naisia on neulo- on nvä pselle ja myöskin yh- sen luonne ja päästä sitä ymmär- senäinen kun muistan useita ret-ma-
ja hattujen' koristamisluo- teiskunnalle silloin kun sitä an- tämään kiäni yksikseni Hyvin pienenä
kiila ja tusinaktinta nuoria äi- netaan siina tarkoituksessa että Minä tunnen erään viisivuoti- oli minulla tapana mennä yksik
teiä on yhtynyt kotitaloudenhoi- sen avulla edistetään lapsen hen aan pojan joka jos ei hän saisi seni mihin milloinkin että toisi
toiuokille kistä kehitystä Mutta' silloin niin huolellista kasvatusta voi- naa minua haettiin koko kylän
vr w'mentnich vimrlpn van kun sitä °Petuksen antajat jotka si kehittyä hyvin oikukkaaksi väen kanssa Mutta nämä yksi-
xii Kolmentoista vuc k en van- dvät tiedä teollisista 0iosuhteis- jolla ei koskaan olisi oikeata mie- naiset retkeilyni kai pelastivat
hat PO at huolimatta Silta min- LWfö„öf lHtolitnn ™ 1 u„„ :„ „: i„i _ minun 1unnWn5 tptiittvmäsi-3
Vriviiiiii l r iiuiii nfinuiiL niruiuai -r - 1 - 1 _i
""""-" — — ' r-iTHiin toti 11 A tn a [- il I
vaaiainiu a vi iui ovi- t
fnllicia r-ilPi-i blircCAlL
ovat kelvollisia poikien kursseil- jaseksi
taisi kenellekään toiselle sitä kiukkuiseksi silla nyt minua sa-
iseksi hyödylliseksi vaikutti- Mutta hänen äitinsä järkevänä notaan "hyväluontoiseksi" Mi
eksi mitä sen väitetään ole- naisena havaitsi io aikaseen et- käli luonteeni siihen puoleen tu
le seitsemänkymmentä vusi
pomaa yiityi neu amssa jor- yan ennenkuin työväenjärjestöt lahjat ja voimakkaan ruumiin eli- ke niin voin sen ' täydellisesti
km heistä olivat käyneet koulua nuaisp1n Mxui mm 0tcS w: m i hallita
van b-MHd vnnrra Iltansa vain- A J r
teli kolmestatoista yhdeksään
toista vuoteen 'Eräs poika joka
tunnettiin ilkivaltaiseksi koulus
sa ja lurvaili poissa lukutunneil
ta jääden läksyissään jälkeen on
osottautunut etevimmäksi oppi
laaksi ammattikoulussa
Tässä puheena olevassa kou
lussa pojat "skääppäsivät" union
miesten alalla tehden sellaista
työtä joka olisi pitänyt teettää
ammattitaitoisilla masmisteilla
määrätä sen opetuksen varhaisemmista vuosista järjes- Mintia ei kyllä "kasvatettu"
- tää kaikki asiat niin että pojan Minä vaan kasvoin vapaana kuin
t# luonteen #kehitys voisi kulkea kedon heinä Kasvoin maalla ja
Milloin Vlflt flVflt hVVPitll terveellstä latua Hän oli mitä siellä minulla oli mainio tilaisuus
ITllllUIll V1UI UI UI lljlullQ huolellisin pojan elämäntapo- yksinäisiin ja omintakeisiin luon-
jen säännöllisyydessä ruokkimi- nontutkimisretkiin ja siellä teiit
(Miriam Finn Scottin mukaan) sessa lepotunneissa jne Äiti pi- havaintoja ja loin mielikuyituk-
ti huolen ettei lapsi saanut mis- siani eikä siellä ollut mitään
(Jatkoa edelliseen numeroon) taan joutua liikutetuksi tai kiih- joka olisi _ mieltäni ärsyttänyt
"Minä en ensinkään ole kans- kan viivyttää lapsen nukkumaan Ja kun näin kasvoin "täydeksi
sanne samaa mieltä!" huudahti menoa eikä antanut minkään sei- ihmiseksi" niin minusta juurtui
eräs ystäväni keran kun olin se- kan viivyttää lapsen nukkuman pois kiukuttelu
1!" 1 _ 1 _1 mannn mTil-fnflln f 1 1 -i -i i 1 1 o an T_ _ A_I M1 "S1!
Sähkötvötä onettelevat Doiat llttanyr el:ca pana luonne saa ai- "'vuva umanaia """" wjhvu jd cras toinen seiKKa - s_neu
lninnivnf htönhfnin r-kPniii k kunsa hyvistä luonteenominai- lapsi oppi varhaisessa lapsuudes- syntyisin uskonnollisesta kodista
laittoivat sankojontoja rakennus- _ -T „ „„ „„„ tPip1T15in WniH-i nvU-Palb „v„ +:„„fj „™n„ „i ti-
SLiuraiaLa i±iuuii iiiiuioiam un " v — vv umi iiian aavanani uoivuiinum-
paha luonne kerrassaan kauhea ajallaan ja hän oli aina onnelli- nen jo lapsena Mutta luonnon
enkä minä voi käsittää miksi ei- nen sen tehdessään Ja siten yäl- kanssa seurustellessa loin minä
vät muutamat ihmiset voi pahaa tettiin pojan ja äidin keskinäiset lapsena oman uskontoni ja oman
sisuaan hillitä Katsokaa minua torat jotka olisivat kehittäneet jumalani joka oli (kuten sittem
olen kyllä usein ollut oikeutetus- lapselle kiukkuisen luonteen min tulin tietämään) kokonaan
ti suuttunut „ mutta en muista Äiti koetti parhaansa johtaak- erilainen uskonto ja erilainen ju
että kertaakaan elämässäni olisin seen lapsen luonteen kehity stä mala kuin se mitä kirkoissa ope-
päästänyt kiukkuani valloilleen" oikeaan suuntaan niin että hä- Hetaan Minun uskontoni oli luon
Tämä minua hämmästytti sillä nen tunne-elämänsä saisi kehit- nollineit uskonto minun jumala
han ei lainkaan ollut niitä nai- tyä kauniiksi eikä rumaksi Lap- ni luonnollinen jumala joka asui
nnan nnvtn in kpitfinsin hpJIIp sia jotka ovat syniiynnaisesti seue annettiin kaikki mahdolli- kecion kukissa rannan puissa
annetaan alkeisopetusta keittämi- "yvännahkaisia tunteettomia set tilaisuudet hyödylliseen mut- laaksoissa ja kukkuloilla Mina
sessä Tytöt ia naiset jotka o- jotka elävät elämänsä läpi ilman ta samalla hupaisaan leikkiin olin jokapäiväisessä kanssakäy-
vat hattujen valmistuskursseil- m'nkäänlaisia mielenliiktituksia Lapsi sai tilaisuuden tutustua misessä jumalani kanssa ja löy-
in (Uv! innf i Päin va s toin hän oli juuri sellai- värivivahduksiin ja erilaisiin muo sin siitä sanomatonta tyydytystä
T„'i livu y y juivd jua vciiuiiicillu- luiiiiii siLd uumaan is li 1 11 lapsi tn- uiuiiiniu ismi oaui msuavciaai
masn Konaeiru lapsena on anis n nnuen Kanssa KOSKeiuKsnn jo- luuiiiiuiuictcciusLa ja iscniiy suiju
raivoisiin kiukun purkauksiin kapäiväisessä elämässään Ja niin lista kirjallisuutta oli se minulle
Myöhemmin tutustuin tämän ys- oppi lapsi rakastamaan kukkia ja samalla kun se oli jotakin suur
täväni isään joka on hyvin ajat- lintuja ja kaikkia kaunista luon- ta erinomaista niin oli se myös
televa ja harkitseva mies ja mi- nossa Lapsi sai nähdä ja hänel- kin niin tuttua niin luonnollisen
nä tiedustelin häneltä tyttärensä le annettiin tilaisuus käsitellä vä- todellista että sitä ei suinkaan
kasvatuksesta Hän kertoi että rikyniä väripapereita saksia y ollut vaikea ymmärtää
tyttären varhaisemmista vuosis- m ja siten hän oppi niitä käyt- Siis parhain keino lasten kas
ta on häntä kasvatettu mitä suu- tämään ilman mitään erikois- vatuksessa on se että saattaa
rimmalla huolella syystä että opetuksia ja ohjauksia Kaikki heidät kosketukseen luonnon Ja
hänen luonteensa havaittiin hy- tämä opetus tapahtui aivan joka- luonnollisten asioiden kanssa ja
vin tunnerikkaaksi ja voimak- päiväisen elämän tavallisessa ku- saattaa heidät ymmärtämään si-
jilla oli erikoisalana lintuhuonei- kaaksi että erikoinen huoli on lussa ilman erikoisia hankkeita tä Kaupungeissa ei lapsilla ole
den rakentaminen Pienempi Iu- pidetty snta ettei tyttö saa ku- Ja valmistuksia Aiti vaan kavi omintakeista tilaisuutta siihen
ku näytehuoneita myytiin pian luttaa hukkaan näitä luonteen- joka päivä pojan kanssa kävelyl- Vanhempien ja lasten kasvatta-
Ne menivät kuin kuumille kivil- voimia kiukunpurkauksissa ja lä ulkona luonnossa ja museois- jäin ja opettajain tulee hankkia
le Pian saapui kouluun tilaus että ne luonteenominaisuudet o- sa eläintarhoissa ja kalanäytfe- heille tilaisuuksia siihen ja _ sen
tusinalle lintuhuoneelle Nekin vat saaneet kehittyä terveellistä lyissä ym paikoissa missä oli lisäksi täytyy siihen liittää joku-
menivät heti kaupaksi ja pojat uraansa jotain mielenkiintoista näkemistä määrä selityksiä Eikä selitykset
saivat niistä $50 Tämä salaisuus ei ollut minul- ja joka painui edullisella tavalla tee pahaa lapsille maallakaan
Se aukaisi käsityönopettajain le enään salaisuus Minun ystä- lapsen mieleen Lapsella siten oli Sillä kaikilla lapsilla mahdollises- "
silmät Kilpailu oppilaiden kes- väliäni oli sisu tai paremmin sa- aina jotain hyödyllist ätointa ja ti ei ole sitä perinnäistä vetoyoi
ken lisäsi lintuhuoneiden kau- noen hän omasi kaikki ne ele- ajateltavaa Hänen ruumiillinen maa luontoon ja sitä itsepäistä
neutta ja miellytäväisyyttä Nyt mentit jotka ovat sisun tekijöi- liikuntahalunsa tunteen ilmauk- rohkeutta että Jähteä yksikseen
sama liikefirma joka teki ensi- nä mutta hän itse oli tietämätön sensa mielikuvituksensa tulivat samoilemaan ja f ilosofeeraile
mäisen tilauksen on luvannut siitä Kaikki-nämä elementit kaikki samalla kertaa terveelli- maan luonnossa kuten oli mi
ostaa tuhannen tusinaa lintuhuo- kaikki se energia oli täydellises- sellä ja sopivalla tavalla tyydyte- aulia korven perkaajien kalasta
neita tämän vuoden kuluessa ti hänen tahtonsa alainen vaikka tyksi eikä hänellä ollut aikaa mie- jien ja meren ratsastajien jälke-
Tästä työstä saadut rahat hän ei sitä tiennyt Mitään näis- Ien nyrpeyteen juonitteluun ja Iäisellä SELMA-TÄTI
käyttivät pojat ensiksi voimiste- tä tärkeistä ja tarpeellisita voi- kiukutteluun Ja seuraus tästä
lutarpeiden varustamiseksi kou- mistä ei ollut hukkaan kulunut kasvatuksesta on se että poika MULLAN S S O OMFKLU
luunsa Se oli suvaittava teko eikä vääräksi kehittynyt niin et- ei kiukuttele viikkokausiin vaik- SEURAN
mutta ei kiitettävä sillä yhteis- tä ne tuottaisivat ikävyyksiä it- ka hän omaa kaikki kiukkuisen Kokoukset r
kunnan olisi sellaiset tarpeet va- selle ja muille Tässä tapaukses- luonteen ominaisuudet Ja siten pidetiln Jok torttmi Suomi- ~
rnstettava kouluihin Mutta nyt sä olivat vanhemmat estäneet luodaan pohja luonteelle joka HaalUla kulo I J p p Kalkki
kun heidät on järjestetty ko- kiukkuisen luonteen kehittymi- ei ole altis paheiden vaikutuksil- ttrvttuliaiU
siin ja puutyötä opiskelevat po
jat tekivät penkit omaan luokka
huoneeseensa ja myöskin penkit
ja pöydät tyttöjen kouluun
Tyttöjen koulussa on makuu
huone varustettuna vuoteella jo
ka on yksi osa kotitaloudenhoito
opetuksessa Heidät opetetaan
hoitamaan sairaita ja puhdista
maan huoneita Ruokailuhuo
neessa opetetaan neiuat Katta
ne edistys mmka ne ovj
saavuttaneet osoittaa että vapaa
amattiopetus joka on kaikille a
voinna vanhoille ja nuorille on
soinnuttanut uuden kielen ope
tuksen alalla" sanoo koulun j'oli
itaja "Kahdeksassa kuukaudessa me
olemme valmistaneet tuotteita
joiden markkina-arvo on $2000"
Eräässä toisessa koulussa po
is
1
4
4