Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 11, 1916, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    NEGAUNEE MICH
sillä tarkoita sanoa etteikö palveli
si nllrb-nio nltel eiitö himli-
Minä olen kahdek an vuod en kohotettava Palvelijattarien
ha O ien käynyt koulua i kaksi luokkaa kojen kollottamisella onsl varsin
ja paasin kotaanne e vaikka sai m vaikutus itgenäisyvs
rastin kaksi kuukautta keuhkokuu unelmissaan nuokkuvalle keskUuokal-
mMinulla on veli jonka kanssa minä le Senkin silmät aukenisivat huo
Minulla on veij joii maamaan työväenluokan voiman ja
tappelen Taalla 0"toYMlmm iuoktanBa aseman mutta kuten
fi mnTXnt ontTuden vuo- sanottu niin kauan kun keskiluokan
den vanha Me teimme lumiukkoja käytettävissä on riittävä maara am
talvella mutta luonto nousi soti- mattitaidoton a naistyovaestoa tur
maan lumiukkoja vastaan ja lumiukot vautuu se siihen koska silla ei ole
hävisivät Mutta nyt kesällä me taas taloudellista mahdollisuutta palkata
nautimme luonnosta lleen kykenevää ammattilaista Ja
„„ rpo-iHnroatH tasta samasta taloudellisesta syystä
Äi SlÄÄ alenee keskiluokkalaisperheen palve-
lasten kir oituksia Talla kerralla 10- ammattitaidon tarvekin:
petän mutta Iisaan toiste jos Selma k„ kk heen ruokatava
täti taman kor aa ja panee leMee" a k jnen flntaa
m!vt Toverittareen ja Selma- vokkaan avaimen tämän kysymyk
kirjoittavat Toverittareen ja oeima ratkaisulIe Kun ei ole mistä
HILJA KARPPINEN keittää niin ei tarvita keittäjääkään
Totta kylläkin voi paremmalla tietoi
suudella varustettu keittäjä saada
kunnollisempaa ravintoa huonoimmis
takin aineksista mutta palvelijatar
kysymystä ei tältä kannalta voida
ratkaista eikä sitä käsitellessä tar
vitse tätä ottaa huomioonkaan
(Jatk)
tätiä
AMMATTITAITOISUUS JA TYÖ
VÄENLIIKE (Jatkoa 7: Itä sivulta)
Luonnollisesti se että kaikki ovat
kilpailussa samalla tasolla kuin en
nen ammattitaidon omaamistaankin
Työpaikkoja on saatavissa vain mää
rätty määrä ja työläisten on otetta
va ne vastaan niillä ehdoilla joita
työnantajat asettavat elleivät kyke
ne estämään työnantajia saamasta
minkäänlaista työvoimaa ulkoapäin
Mitä mahdollisuuksia siihen taas on
selviää helposti kun ottaa huomioon
sen valtavan työttömyyden joka vai
KODIN OSASTO
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
1 Kuinka voi hävittää madot juu
rikasviksista kaalista ja kukista
2 Onko ruosteinen kaivovesi epä
terveellistä ja kuinka voi siitä ruos-
tifaao iriancä fvivppctnti UpskiiiiflpR- teen erottaa Utelias
sa Ottakaamme edelleen tarkastetta
vaksemme palvelijattarien asemaa
Vastaukset
1 Ulkonaisille madoille löytyy
vielä kerran Edellyttämällä että ~u
kaikki varsinaiset - KatSokaa ilm°"
ret omaavat kunnollisen ammattitai- „ „„„„„ at„ m„tMM
don ja siihen nojaten vaativat kali- tu]ee nljn niden olemassaolo ja hä
deksantunnin työpäivää ja kunnollis
ta palkkaa sanokaamme esim 40 dol
laria ja vapaan hoidon kuukaudelta
Onko työnantajien pakko tai onko
suurelle osalle heistä edes mahdol-
läminen riippuu enemmän maan vai
niistämisestä ja laadusta Liian suuri
määrä lantaa joka ei ole vielä 'muo
dostunut mullaksi synnyttää matoja
Mvna ineViia lillrn mnrVvvo K"nllrlH
listakaan palkata sellaista ammatti- iannoitusalneena on hyvä keino ma-
taitoista palvelijatarta? Kummassa- t0ja vasUun
kin tapauksessa täytyy vastata kiel- ? Jos vedessä on hyvin runsaasti
tävästi Niin kauan kuin tehdasteol- ruostetta on sen käyttäminen juoma
lisuuden palveluksessa työskentelee vetenä epäterveellistä Yksinkertaisia
naisia viidenkymmenen sentin päivä- vedenpuhnstuskeinoja on monenlai
palkalla ja suuren suuri enemmistö S!a Muutamat maalaiset rakentavat
alle kahdeksan dollarin viikkopalkal- itse vedenpuhdistuslaitoksensa teh
la josta vielä täytyy maksaa elin- den tammen mustasta turpeesta so
kustamluksensa niin kauan hanki- merosta ja puuhiilistä (charcoal)
taan siitä joukosta enemmän kuin riit jonka läpi annetaan veden valua
tävä määrä perhepalvelijoita joilla Myös käytetään vedenpuhdistajana e
kyllä tullaan toimeen vaikkapa puut- räänlaista kiveä mutta en tällä ker
teellisestikin Täytyy näet pitää mie- taa voi sanoa mitä kiveä se on on
lessä että perhepalvelijoita käyttävä ko se nk taulukiveä vai jotain muu-ylä-
ja keskiluokka samoin kuin niitä ta veden läpipäästävää kiveä
käyttävä osa työväenluokastakin sun- Pelto ja Koti-lehti jonka alaan yl
tautuu tähän kysymykseen työnanta- läolevat kysymykset enemmän kuulu
jana eikä minään muuna ja työn- vat voisi mahdollisesti antaa var
antaja turvautuu aina mahdollisiin- memmat vastaukset niihin
man halpapalkkaiseen työvoimaan
jos sillä vain suinkin voi tulla toi
meen vaikkapa puutteellisestikin
Sitäpaitsi käyttää suuri osa keskiluo
kasta perhepalvelijoita juuri siksi et-
KXVELY ULKOILMASSA
Eräs konttorityöläinen kirjoittaa:
Asun laitakaupungilla seitsemän-
tä ne ovat niin halpoja Parin tuhan- toista mailin matkalla työpaikaltani
nen dollarin vuosituloilla ei ole mah- Aloin jäämään pois katuvaunusta vis
dollista pitää kunnollista palkkaa sien matkojen päässä mistä kävelin
nauttivaa perhepalvelijaa kotiin Vihdoin siten pitentäen aina
Korkeamman ammattitaitoisuuden matkaa tein neljän mailin kävelyn
omaaminen ei siis ollenkaan edellytä aamulla ja neljän mailin kävelyn il
parempia elinehtoja kaikille palveli- lalla Vihdoin alusta vuoden tein pää
jattarille eikä heidän asemaansa voi- töksen että kävelen kymmenen mai
da sitä tietä korjata Väärinkäsitys- Ha päivässä ympäri vuoden joten
ten välttämiseksi olkoon mainittu et- aloin käydä mallin paassa paivalli
tä kun puhumme keskiluokan kyke- seliäni
nemättömyydestä palkata palvelija- Pidin kirjaa kävelemistäni maileis
tarta kunnollisella palkalla emme ta ja jos jostain syystä jonain päi
vänä kävelin lyhemmän matkan niin
korvasin sen seuraavana päivänä kä
vellen tavallista pitemmän matkan
Joskus lauantai-iltapäivisin kävelin
koko seitsemäntoista mailin matkan
ja joskus kävelin myöskin koko mat
kan aamulla työhöni lähtien matkaan
kotoa kello neljän aikaan aamulla
Alussa kului jonkun aikaa ennen
kuin opin muutamia tärkeitä salai
suuksia 1 Käyttämään kyllin väljiä ken-
2 Että on aina varma päämäärä
mihin kävelee
3 Kävellä kyllin nopeaan niin et
tä hikoaa — noin neljä mailia tun
nissa 4 Kävellä aina kävellä kävellä
kävellä vuoden ympäri joka päivä
Olipa ilma kylmä tai lämmin olipa
tie tomuinen mutainen tai jäinen
satoi tai paistoi oli yö tai päivä mi
nä kävelin Myrsky haastoi minua kä
velylle ja jäisen viiman puhalluk
sessa on jotain viehättävää kun se
hivelee poskiasi saattaen veren ruu
miissa terveelliseen kiertoonsa ja
siinä on sinulle täydellinen palkkio
vaivoistasi
Käveleminen sanan täydessä mer
kityksessä on taidetta Kuten kaikki
muukin taiteen harrastus vaatii se
alussa sitkeätä väsymätöntä harjot
telua mutta harjoittelemalla vihdoin
oppii tämän taiteen ja siihen tulee
innostus
Minä pidän kävelemisestä siksi et
tä se on hyödyllistä ruumiillisesti
aineellisesti henkisesti ja siveelli
sesti Ruumiillisesti: Kävely lisää ruoka
halua ja auttaa ruuan sulatusta
Käveleminen tuottaa sikeän unen
ja tekee sinut vähemmän alttiiksi
taudeille Kävely tekee ihosi ter
veeksi ja kauniiksi ja on se mainio
lääke
Kävely auttaa verenkiertoa ja ja
kaa tervettä verta kaikkiin ruumiin
osiin
Kävely virkistää koko ruumiin jo
pa auttaa säilyttämään silmät ja ham
paatkin terveinä
Kävely on jokaisen lihaksen voi
mistelua tuottamatta niille liikarasi
tusta Lyhyesti sanottuna kävely pitää
ihmisen ruumiillisesti hyvissä voi
missa Henkisesti: Kävely virkistää ja
selventää järjen avaten uusia aja
tuksia ja innostusta Se poistaa synk
kiä ajatuksia ja huolia laajentaa nä
köpiirin antaa rohkeutta kestävyyt
tä ja yleistä kyvykkyyttä
Aineellisesti: Kävely ei maksa mi
tään ja usein se säästää rahaa Sii
hen ei tarvitse kiinnittää pääomaa
eikä sen käyttö tuota kustannuksia
Ja vaikka joskus kävely ottaa kallis
ta aikaa niin ei se aika ole silti
hukkaan kulutettu eikä siinä kulu
niin paljon aikaa kuin mahdollisesti
voisi kulua sairastaissa Ja kävelemi
nen ei ole ainoastaan paljon haus
kempaa kuin sairaana oleminen
mutta se ei maksa läheskään niin
paljon ja lisää se mahdollisesti mon
ta vuotta elämääsi
Siveellisesti: Kävely on terveellistä
ajankulua Kävely avaa eteesi suu
ren elävienkuvien näytelmän joka o
pettaa sinua tuntemaan elämää ja
luontoa välittömästi Olkoonpa näkö
ala vilkas kaupunginkatu yksinäinen
maantie kaupungin puisto tai villin
vuoren harjanne niin kaikessa siinä
on oma ominainen viehtyksensä kat
sojalle ja jokaisessa näköalassa on
läksy opittavana Aamulla varhain
ensihämärän hiljaisuus sitten nouse
van auringon rusko päivän kirkastu
minen pilvet taivas lintuset ja puut
virkeä ruohisto kukat ja viljavainiot
vilkasliikkeinen katu päivällä sitten
taas auringonlasku illalla iltarusko
illan hämärä kuunvalo ja tähdet
vuoden aikojen vaihtuminen talven
myrskyjen mahtavuus kevään tuo
dessa esiin luonnon suuria salaisuuk
sia kesän täyteläinen kauneus ja
syksyn kypsyys kaikki nämä aina
opettavat jotain uutta jotain suurta
ja puhdasta kävelijälle
VIOLET
(Jatk 3:lta sivulta)
myöskin ihailin — tulkoon se sano
tuksi Sitten hän sanoi toverilleen: hy
västi toivoisin että harhakäsitteet
keskustellen selveneisivät ja voimam
me siten keskittyisivät yhteistä vi
hollista kapitalismia vastaan" Sitten
hän riensi sisälle ja minun sieluni
seurasi häntä vaikka riensinkin ka
tua alaspäin"
"Ajattelin: niin nuori kuin minäkin
niin kaunis kuin minäkin niin jalo
sielultaan kuin minäkin ja samassa
määrässä samaan asiaan innostunut
kuin minäkin"
"Koko seuraavan viikon odotin ti
laisuutta häntä nähdä niin kummal
liselta kuin se minusta tuntuikin
mutta minun täytyi häntä vaan tove
rina ikävöidä Hänen voimakkaat sa
nansa sieluni korvissa niin suloisesti
ja hellästi helskyttivät"
Tuli lauantai Riensin sinne mihin
näin hänen viimeksi menevän Myö
häisen illan tullen hänkin sinne
toverinsa kera saapui Rehellisyyden
sulo hänen silmistänsä loisti ja hänen
rusottavia kasvojansakaunisti elämän
puhtaus Hän varmaankin on mies
joka omaa sielun lahjakkuutta ja jo
ka on jokaisen jaloluontoisen ihmisen
ihailtava niin minä ajattelin
Siellä tanssittiin Mitäs muuta siel
lä olisi tehty Tietysti minäkin tans
sin Sillä tahdonhan aina ja kaikki
alla esiintyä kanssasiskojen ja -veljieni
tavalla joskin — ehkä — sie
lullisesti ylevämpänä Hän — tuo
nuorukainen — ei paljon tanssinut
Hän istui toverinsa vierellä ylevänä
Hymyili silloin tällöin vilpittömästi
ja joskus oli arvostelevan ankaran
näköinen ja juuri silloin minä sy
vinmpää toveruutta häntä kohtaan
tunsin sillä hänen otsaansa kaunisti
tietoisuuden ääriviivat Hänen täytyi
olla näköpiirin! saavutettavissa aina
Parhaalla tahdollanikaan en katset
tani hänestä voinut toisaalle ohjata
"Varmaankin hän huomasi että hän
tä aina seurasin silmilläni "Mutta
varmaankaan ei hän silloin aavista
nut että myöskin sieluni häntä seu
raa" "En mitenkään olisi tahtonut hän
tä saattaa siilien käsitykseen että
olisin kevytmielinen tungettelija
Mutta mihinkä muuhun käsitykseen
pääsee mies naisesta joka häntä ai
na katseellaan seuraa? Siksi minä
oikeutetusti häpesin Mutta edelleen
annoin enempi aihetta itselleni hä
vetä sillä silmäni loistivat vaan —
ja ainoastaan hänelle"
"Hänkin alkoi minua silmillänsä
seurata joskus minulle pintapuolises
ti hymyilikin — ja jutteli tovrillen
sa — tietysti minusta Minä en voi
nut olla kärsimättä Mutta sittenkin
katseeni etsivät vaan häntä Teki
mieleni los luontoon jossa ei tar
vitse mitään luonnollista hävetä
mutta tiesin että siellä en näe häntä
ja tunteilleni rehellisenä viivyin si
sällä ja tanssin"
(Jatk)