Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 11, 1916, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Heinäkuun 11 p
iui-naiuä Neliännen päivän il
lalla oli pyhäkoululasten iltamat jos
sa oli kaikki lapset ja aikuiset Lap
set suorittivat ohjelman niin etta
ensin mieskööri lauloi-jolla illan oh
jelma alotettiin Sitte oli puhe toy
Hendricksonilta jossa lian lyhyesti
teki selkoa niiksi juuri sitä iltaa vie
tettiin ja kehotti kaikkia pyrkimään
sosialismia kohti Sitte oli lapsilta
paljon vaihtelevaa ohjelmaa kerto
mus ja runoja ja laulua ja lausun
toa Kyllä oli hauska nähdä miten
nuo pienet lapset olivat niin reip
paana ja tarmokkaana kun lauloivat
ja lausuivat runoja Mainita _ sopii
että yleisön huomiota herätti kun
pieni seitsemän vuotias tyttö Kerttu
Anderson lausui runon ja Aili Reini
lauloi He kumpikin ovat vielä nuo
ria ja pieniä vaan niin se vaan runo
i„„„„fHii ttä ei narenipaa voi toi
voa sen ikäiseltä Myöskin siinä lau
lussa jonka Aili lauloi olisi ollut
aikuisellekin yrittämistä jos olisi
niin mennyt Koululapset olivat kah
' dessa eri osassa Renttenin ja Seatt
len lapset Renttonissa ei ole vielä
kauan pyhäkoulua pidetty vaan sit
tenkin lapsilla oli nyt jo paljon tie
dossa ja muistossa „
Kyllä se näytti aikuisiin tekevän
iloisen vaikutuksen kun lapset jot
ka ovat vielä nuoria eikä mitkään
huolet ole vielä sydäntä raskautta-
ntNlin he vaan puhtain rinnoin lau
laa heläyttivät Sitte kun lapset sai
vat ohjelman suoritettua niin nais
kööri lauloi pari laulua jolla henki
nen ohjelma lopetettiin Sitten oli
vielä aikaa tanssia ja musnki oli
niin hyvä ettei ennen koskaan puolta
parempaa Soittajia oli tavallista- e
nemmän Ja niin sitten jokainen lahti ko
tiaan kohti iloisella ja tyytyväisellä
mielellä
Olisihan sitä pitemmaltakin kirjoit
tamista vaan koetan toisella kertaa
koska tuutuu nyt niin väsyttävän
eikä ihme jos nyt näin Fourth of
Julyn jälestä ei järki paremmin
"vorki" Toivon että ensikerralla
voin tämän täyttää paremmin Ja jos
ei niin sitte on paras että säkätaan
pois ja tilalle toinen
Vielä sanon että mikä todellakin
vaivaa nuoria täällä? Kun ei kukaan
kirjoita Toverittareen Eikö se ole
hauskaa nähdä oman paikkakunnan
kirjoituksia Ainakin minä tykkään
ensin ne katsoa silloin kun sattuu
olemaan Tervehdys kaikille Toverit
taren lukijoille
SAIMI H— A
i„t„„„i-a m tnrvittu keuen-
kään puolelta tanssimista vaan sel
vitettiin sitä että ei kokous-iltoina
nuorten pitäisi mitään huvitilaisuuk
sia toimeenpanna Olisi muistettava
että tähän maailman aikaan min
nuorten kuin vanhojenkin tulisi tie
tää oman liikkeensä juoksevista asi
oista ja työväestön itse-auttamiskei-noista
oikeuksiaan suojellessa ja uu
sia vallatessa Sen vilkkaammaksi ja
elinvoimaisemmaksi osaston toiminta
muodostuu mitä enemmän työvoimaa
sillä on Vielä jäi toiseen kokoukseen
keskustelematta vanhempienkin jä
senten haluttomuus seurata puolue
asioita etenkin "vaimoihmisiä' moi
tittiin päätösten rikkomisesta Kak
soisveromerkeillä osastoon kuuluvien
myöskin pitäisi seurata osaston asi
oita vaan unohtuvat he usein koko
uksista pois kuukausimääriksi Pide
tään kyllin riittävänä vaan nimijase
nenä olemisen muuttumalla edes
myötätuntoiseksi osaston voimistumi
selle Jokaisella jäsenellä on toi
mintavelvollisuutensa Jäsenyys en
nen kaikkea edellyttää harrastusta
yhteistoimiin Mitä enemmän jäsenis
tö oman osastonsa asioista tietää sen
toimintavoimaisemmaksi osasto muo
dostuu „ 1
Kaikki toiminta kesaajalla on hil
jaista Näytelmäseura pitää kesälo
maansa naisten ompeluseura on jo
levähtänyt muutamia viikkoja Vaan
pitkälle ei sitä lomaa riitä entistään
monilukuistampana -ja innokkaampa
na on ryhdyttävä uusiin toimiin)
E S
) On otettava osaa Toverittaren
kilpailuun Sitä voi tehdä milloin
vaan näin kesän aikana erittäinkin
— Liikkeenhoitaja
NORVVOOD MASS
Tyttöjen toimeenpanemasta kori
iltamasta kesäkuun alkupäivinä oli
sievonen summa tuloja osastolle
-vaikkakaan ohjelma ei mainittuna il
tana ollut kokonaan ensiluokkaista
Oli parien pyörimistä ja eväiden syö
mistä yllinkyllin hauskaa iltamassa
olijoille Onpa suotavaa että tytöt
eivät tähän hommiaan heitä vaan
loistekin toimivat iltamia osaston hy
väksi Ohjelmankin saa entistä ehom
maksi kokemuksien avulla
Asia johon ei koskaan osastossam
me näytä väsyvän joka ei vanhene
ja jota ei väsytä keskustelemasta
eikä aina tilaisuuden tullen uälrx
mästä on se norvvoodilaisille tuttu
piirileikki-kysymys Saattaa tapahtua
että kokous-iltoina osaston sataisesta
' jäsenluvusta on kokouksessa vaan
liarvoa kymmeniä Saattaa tapailtua
että ohjelmakokoukset jossa ohjelma
on koetettu järjestää mahdollisimman
monipuolista jäävät vaan harvoille
huviksi ja hyödyksi Mitä parempaa
ajan kulua sitten jäsenistöllä on?
Nuoret ovat tanssihommissa osaston
kokous-iltoinakin ja jotka eivät ole
tanssimassa" istuskelevat vaan ko
tona lainautumatta yhteispyrinnöille
Asia otettiin esille työkokouksessa
josta se keskustelukysymyksenä siir
rettiin ohjelmakokoukseen Jos jäse
net todella olisivat tietoisia sos osas
ton jäseniä ymmärtäen kaikkien o
sastomme asiain koskevan meitä
kaikkia ei kokoustilaisuudet jäisi
iiiin harvalle osanotolle sen todisti
ohjelmakokous-ilta jolloin piirileikki
kysymyksestä keskusteltiin Oli Sil
join nuoria ja vanhoja naalilla teh
den kokouksen todella pirteäksi Ja
paikkakunnaltamme kyllä riittää suo
malaisia täyttämään osaston haali
NEW ROCHELLE
Osastollamme oli ohjelmakokous 22
p kesäkuuta Ennen ohjelman suori
tusta pidettiin virallista kokousta niin
kauan että päästiin lävitse kiireelli
semmät asiat Esillä olivat seuraavat
asiat:
Itäpiiriltä tullut äänestyslista kos
kien luentokursseja jotka tultaisiin
pitämään Fitchburgissa ensi talvena
Äänestyslista oli hukkunut joten em
me äänestäneet vaan oltiin myöntä
vällä kannalla sillä ymmärrämme
kuinka suuresta merkityksestä ovat
nuo kurssit jos kohta tulevat mak
samaankin S s järjestön toimessa olevan luen
noitsijan palkan korottamista $350—
$500: iin päivältä äänestettiin puo
lesta sai 10 ääntä ja vastaan 1
Toveri Alanteen toimittamalle sa
nakirjalle! ei katsottu voitavan saada
tilaajia koska kirja on koko kallis
ihintainen Arveltiin että jokainen
joka tahtoo niinkin kallista kirjaa
tilaavat sen suoraan konttoorista
Toivon kuitenkin muilla isommilla
paikkakunnilla kh-jalle niitä parhain
ta menestystä
Säkeniltä tullut kilpailua koskeva
kirjelmä jätettiin ensikokoukseen
New Castlen osastolta tullut keräys
lista talon rakentamista varten hyl
jättiin syystä kun keräyslistoja on
yhä liikkeellä joten meidän pieni
kannattajajoukkomme tulee liiaksi ra
sitetuksi
Keskusteltiin kenttäjuhlan pidosta
vVhite Plainsiläisten kanssa yhdessä
Valittiin toveritar Marie Niemi otta
maan selvää milloin ja missä ne tu
levat pidettäväksi ja millä ehdoilla
he ottavat meidät yhteyteen Siis pi
täkää jokainen mielessänne se kent
täjuhla siitä kyllä tullaan ajoissa il
moittamaan Uusina jäseninä osastoomme yhtyi
toverit Martti Airola Henry Hen
rikson ja Minnie Lehtinen Tervetu
loa joukkoomme taistelemaan köyhä
listön oikeuksien puolesta
Virallisen kokouksen loputtua oli
ohjelmakokous jossa suorittivat oh
jelmaa seuraavat henkilöt: Kaksi ru
noa Mandy Oksaselta Kertomus Olga
Newman'ilta ja satu Martti Airolalta
K-aililH nliipltnn suoritettiin hvvin O-
lisi vaan suotava että osastomme
nyrkkilehti myöskin toimitettaisiin
vähän säännöllisemmin
Valittiin ohjelmansuorittajat ensi
ohjelmakokoukseen joka tulee ole
maan 27 p:nä heinäkuuta Päätettiin
myöskin kutsua taas puhuja aluetoi
mikunnalta siksi illaksi Pitäkää
kaikki mielessänne ja tulkaa kuule
maan puhujaa oikein joukolla Täyt-
„-ax i iytnti st haali oi-
kein ääriään myöten Näyttäkää ettd
tekin täällä New Rochellessa seuraat
te aikaanne
Paikkakunnalta taas muutti pois
toveritar Mandy Oksanen Osasto me
netti hänessä toimeliaan jäsenen toi
von että uudella paikkakunnalla yhtä
innokkaasti otat osaa toimintaan
Näin kesän ajalla ovat jäsenemme
sirpoilleet yksi sinne toinen tänne
mikä on mennyt lomalle mika vä
kensä kanssa maille että toiminta
tahtoo kärsiä ellei se ole kehuttavaa
talvenkaan aikana Toivon kuitenkin
ehsitalveksi ripeämpää toimintaa tääl
läkin Osastollamme oli ohjelma-iltama v
k 17 p Puhumassa oli toveri F Bro
man selostaen yhtenliittymisen tär
keyttä ja yleensä valistustyön mer
kitystä Runon lausui Mandy Oksa
nen Kertomuksen luki Lempi Aho
ja murrejutun luki Marie Niemi Kaik
ki ohjelma suoritettiin tavallisen ri
peästi Teille jotka tulette osastomme il
tamia häritsemään tahtoisin sanoa
että se on kovin alhaista ettei oh
jelman aikana koiteta pysytellä pai
koillaan ja olla hiljaa että saisivat
ne rauhassa kuunnella jotka ovat in
nostuneet seuraamaan ohjelmaa Ei
hän ole meillä liian usein ohjelma
iltamia eikä niissä ole pitkä ohjelma
joten luulisi sen ajan voivan kestää
paikoillaan
Nyt on alkanut Toverittaren tilaus
kilpailu Muistakaa nyt naiset että
Toveritar Ihan Jokaiselle naiselle Ja
minä toivon että jokainen entinen
tilaaja hankkii yhden tilaajan Toveri-tar-lehdelle
ikäänkuin lahjaksi Ja
asiamiehet kaikkialla ripeään toi
mintaan HILJUKKA
i — „„vcon i-ivväksi vaan ei voitu ot-
taa huomioon syystä etta itse olem
me samanlaisessa asemassa Agitat
sionikomiteaan valittiin yksi henkilö
lisää ja valituksi tuli John Wilson
Osaston kokouksen jälkeen oli myös
kirjallisuusyhdistyksen kokous jossa
keskusteltiin haalin rakentamisesta
ja enemmistö oli sitä mieltä etta
ruvetaan rakentamaan haalia _ tassa
syksyn päälle valittiin kolmihenki
nen komitea tiedustelemaan paikkaa
ja ehtoja mihinkä saisimme raken
taa Jahah nythän se on ollut ja men
nyt se Amerikan suurin humpuuki
juhla Juhlituinhan sitä täälläkin
vaan toisessa merkityksessä kuin
riistäjäluokka sillä työläisille se ei
merkitse mitään siinä merkityksessä
mitä porvariluokka syöttää työläisille
Niin niistä juhlistahan minun piti
puhua Voin sanoa että ne olivat on
nistuneimmat juhlat mitä on ollut
pitkiin aikoihin meikäläisiin oloihin
verrattuna Yleisöä oli paljo ja oh
jelmaa runsaasti ilmakin oli erit
täin kaunis sinä päivänä vaikka on
ollut tätä nykyä hyvin sateista on
satanut pari viikkoa yhtämittaa
Seuraava osaston kokous on 16 p
tk tov C Carlsonin asunnolla siis
siellä tavataan
Uutistenkirj
RED GRANITE WIS
Osaston naiset hommasivat hauskat
iltamat tk ensipäiväksi josta ei huvi
puuttunut
Ihme ja kumma vaan että naiset
ovat tulleet niin suppuisiksi etteivät
edes kerran vuodessa kirjoita Tove
rittareen omista hommistaan Missä
ne kynäniekat kaikki uinailevatkin
Ja onhan meillä oikein virallinen kir
jeenvaihtajakin Eiköhän sekin olisi
itsensä kehittämistä kun opettelisi
kirjeenvaihtajaksi omalle äänenkan
nattajalleen Toverittaresta pidetään täälläkin
paljon ainakin naisten keskuudessa
vaikka on niitä vielä niinkin pimeitä
jotka päättelevät että en minä tar
vitse sellaisia lehtiä eikä sellaisia
neuvoja
S S OSASTON JÄSEN
VVOODLAND WASH
Osastollamme oli kokous 2 p tk
Mainitsen tässä tärkeimmät koh
dat Oli tullut keräyslista New Cast
len Pa s s osastolta haalin ra-
GRANITEVILLE VT
Piirrän sanan pari täältä sivuky
lästä sillä kovin tulee aika pitkäksi
odottaa Toveritarta kun on jo viik
ko lopussa eikä Toveritarta ole vielä
saapunut sillä olemme tottuneet saa
maan sen siinä tiistain seutuvilla
Olen tavannut useita naisia ja jokai
nen kaipaa ja kyselee että joko sina
olet saanut tämän viikon Toveritta
ren onko postissa vika vai missä?
Se todistaa että kaikki ainakin tällä
hiilillä tykkäävät lukea Toveritarta
Samaa mieltä olen minäkin Olen
vasta lyhemmän ajan seurannut nais
ten äänenkannattajaa ja jatkuvasti
olen päättänyt sitä seurata
Granitevillen s s osastolla oli puo
livuosikokous tk 25 p jossa valittiin
virkailijat seuraavalle toimintakau
delle Muun muassa valittiin täältä
Toverittarelle kirjeenvaihtaja jonka
toimen sain kunnian vastaanottaa
Myös herätettiin näytelmäseura ri
peämpään toimintaan jolla oli jo
kokous 29 p:nä ja näytti siltä että
sillä olikin innostusta ainakin alussa
ja ehkä siitä nyt tuleekin jotain ko
konaista sillä saimme johtajan jon
ka puutteessa se on aina kitunut
Meidän naisten velvollisuus olisi
mvöskin herättää ompeluseura toi
mimaan sillä toivomuksella lopetan
kirjoitukseni L
) Toveritar lähtee säännöllisesti
matkalle joka viikko joten vika on
postissa Ryhtykää kilpailuun please! -TOVERITTAREN
-KONTTORI
I KODIN OSASTOI
FARM ITUOTTE IDEN MYYNTI
POSTIN KAUTTA
Monella farmarin vaimolla on pula
saada pikku tuotteensa markkinoille
pitkien matkojen takia Siksipä ovat
useat farmarien vaimot ryhtyneet
käyttämään hyväksensä uutta paket
tipostijärjestelmää ja myyvät tuot
teitaan postin kaulta munia voita
juustoa marjoja kasviksia jne Ho
ilmoittavat mitä heillä on myytävänä
ja hinnoittavat ne ja kauppa tapah
tuu aivan samalla tavalla kuin posti
tilaukset tapahtuvat niin että raha
seuraa aina tilauksen mukana
"The Housewife" niminen lehti ker
too farmarin vaimosta joka asuu
Wa!dropissa Va joka myy kaikki
tuotteensa postin kautta "Olen myy
nyt viidelle perheelle kananmunia"
kertoo tämä vaimo "kolmelle per
heelle kasviksia ja lintuja Paketti
posti on hyvin tyydyttävä ja parhai
ten voi tuotteita lähettää koreissa
Kun pakkaa munat paperisiin muna
laatikkoihin ja panee nämä laatikot
sitten koriin kasviksien kanssa niin
menevät ne perille eheinä"
Kräs farmari-vaimo joka asuu pos
titien varrella lähellä Burnswickiä N
J myy kirsikoita postin kautta puo
len bufhe!in koreissa sellaisen korin
hinta ellen $150 postimaksuilleen
Kolmas farmarivaimo Quarryvilleessä
Pa myy hunajaa postin kautta
Ja lehti luettelee joukon muita far
marivaimoja jotka täten onnistunees
ti myyvät tavaransa Ja paitsi ruoka
tavaraa johon sisältyy kotitekoiset
marjahyytelöt pikkelsit ym myyvät
ha myöskin pähkinöitä kuusenhako
tyynyjä pensaiden ja puitten istuk-
kaita kasvis- ja kukkaistukkaita ja
joulun aikaan kaikenlaista joulutava
raa kuten jouluvihreitä ja kaiken
moisia käsitöitä joita ihmiset ostavat
toisillensa joululahjoiksi
Hallitukselta voi saada bulletiineja
Joissa neuvotaan miten ruokatarpeita
on postissa lähetettävä ym tietoja
tässä asiassa kun pyytää niitä seu
raavalla osotteella: Bureau of Mar
kets Department of Agriculture
Washington D C '
' (Jatkoa 8:11a sivulla) _
Cloquetln s s osaston ompelu
seuran kokous pidetään joka toinen
viikko torstaina jälkeen puolenpäi
vän osaston talolla- C s s ompelu
seura 815 Ave F Cloquet Minn