Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 06, 1916, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Tiistaina kesäkuun 6 p:nä 1916
Nro 23
kauniimmin hän soi ja sitä enem
pi sinä tahdot häntä soittaa
Mutta kaikista viuluista ei e
les soittaja voi kauniita säveleitä
ottaa — niissä on tekovikaa Sa
moin on useiden ihmistenkin lai
ta Älä koskaan yritä soittaa sel
laista joka ei koskaan voi soi
da Aino
häntä "pollackiksi" teki lopun
keinuista kooten nuttunsa ja
syöksyen ulos huoneesta Hänen
"vakituisensa" seurasi jälestä ja
ilman pitempiä mietiskelyjä seu
rasivat toiset vieraat 'heidän esi
merkkiään ja tuokiossa oli huo
ne tyhjä vieraista
Jatk
SIRKAN PÄÄTÖS
KUULUMISIA MAKEDONI
ASTA Sain äskettäin Hamiltonista
kirjeen eräältä sukulaiseltani jo
ka asuu kreikkalaisessa perhees
sä Tämä pariskunta on saanut
kirjeen kotfmaastaan (Makedo
niasta jossa 'heidän tyttärensä
on naimisissa ja neljän lapsen
äiti Muun muassa hän kirjoittaa
seuraavaa :
Olot ovat täällä niin kurjat
ettei niitä voi sanoin kuvata
Meidänkin lapset eivät ole saa
neet nähdä voita moneen kuu
kauteen ja nyt loppui leipäkin
tyystin Ryynit herneet pavut ja
perunat ovat 50c oka (Suomen
kilon paikkeille) ja niitä 'meikä
läisen ei kannata ostaa Teetä
(kahvia ja sokeria e enään ole
olemassakaan Sellaisia -ruispeltoja
joista on saatu kuuden hen
gen vuotuinen leipä myytäisi nyt
yhdestä dollarista vaan ei sit
tenkään löydy ostajaa
Tämäkin on vain pieni kuvaus
niistä oloisia joihin on joutuneet
sadat tullannet työläisperheet ki
roten kapitalistista yhteiskuntaa
Jos tuota kauvemmin jatkuu on
se meidän syy Miksi emme nou
se yhteisvoimin kaikilla mahdol
lisilla keinuilla luomaan parem
paa aikaa koko köyhälistön luo
kalle !
K 1 a u d i e ! Pn r k k o n e n
(Jatkoa S:lta sivulta)
"Kuule äiti!" huudahti Sirkka
"Tämä ei saa kauemmin jatkua Mi
nä menen ja kokoon kaikki kylän lap
set yhteen joukkoon ja me menem
me ja hävitämme paronin mehiläis
pesät ja sanomme että niiden ei saa
turmella kukkia"
"Kuulehan Sirkkaseni ei sillä ta
valla voida asioita parantaa Vaan
me tietoiset työläiset kokoonnumme
joukossa punalipun juurelle ja valloi
tamme koko maailman ja omistamme
sen itse Silloin kun tietoinen joukko
on kasvanut kyllin suureksi niin me
marssimme voittoisana joukkona ku
ten Vappuna eikä meitä enää silloin
kukaan voi vastustaa Muistat kai
sen Sirkka että yksimielisyys on
voimaa"
"Kuule äiti!" huudahti Sirkka
"Milloinka on pyhä?"
"Huomenna" vastasi äiti "Silloin
on torpalla ohjelmakokous ja sinäkin
pääset sinne"
Se oli Sirkalle ilosanoma
"Kuule äiti" sanoi hän "Sitten
minä pidän puheen" Äiti hymyili sa
laa ajatellen että viisivuotias tyttö
nenkö pitäisi puheen työväenkokouk
sessa Kun isä tuli illalla kotiin juok
si Sirkka häntä vastaan ja huusi:
"Isä kiltti annahan minulle puna
nen nenäliinasi lainaksi minä pidän
nigiieiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinjiiiiiiiiis-iiiii
I KODIN OSASTOI
iililiilliiiilliHillilElilIIIillilillliiJiiiiiiliiiiigiiiiiiiBiillililiiiiiiiiiiiji
Köyhän pikku sfsko
(Jatk)
Tilalla paljon aikaisempaan
kuin hienoston piirissä on taval
lista kokoontuivat nuoret tytöt
ja pojat Mattic Cooneyn kotiin
viettämään hänen kahdeksatta
toista syntymäpäiväänsä Ile vie
vät mukanaan makeisia ja pähki
nöitä sekä 'lahjaksi monenmoi
sia pieniä muistoja Vanhempi
väki häädettiin keittiöön ja sit
ten vasta alkoi nuorten ilo ITe
eivät tanssineet kun talossa ei
ollut minkäänlaista soittokonet
ta mutta he pelasivat korttia
leikkivät ja puhuivat -hyvin ää
nekkäästi ja paljon Verona lau
loi uusimman laulun joka niin
miellytti useita nuoria miehiä et
tä he ryöstivät häneltä suuteloi
ta huolimatta siitä että hän re
pi heidän tukkaansa ja läimäyt
leli kämmenellään kasvoille Sit
ten lauloi 'hän vielä useita iinuita
lauluja ja kaikki yhtyivät lau
luun milloin joku laulu tai osa
laulusta sattui olemaan heille
tuttu Illan kuluessa toivat jot
kut nuoret miehet olutpulloja si
sään pistäytyessään aina hetken
perästä lähimmässä kapakassa ja
puolenyön aikaan jo syttyi väit
telyitä ja kiistoja jotka uhkasi
vat päättyä arveluttavilla seura
uksilla Mutta Eva Poniatoxvski
joka itki kiukusta siksi että eräs
meluava saksalainen oli kutsunut
KÄYTÄNNÖLLINEN NEUVO TA
LONOMISTAJILLE Meille työläisille on hyvin tuttua
se efctiv muutellessa majaa paikasta
toiseni voi aivan erehdyksessä jou
tua sellaiseen asuntoon joka näyt
tää siistiltä Seinät peitetty sievillä
papereilla vaan kun aikansa on a
sunut huomaakin paperin alla rappi
hulkeamnt ja ne täynnä luteita jot
ka ovat meidän työläisparkojen ki
rous Harvalla perheen emännällä on
tilaisuus estää nuo syöpäläiset pe
siytymästä sänkyihin ja tuoleihin
käyttämättä myrkkyjä jotka ovat
vaaralliset ja ainakin epämiellyttävät
hengit tää ja niillä myrkyillä pilaa
matta seiniä
Tässä kerron neuvoksi meidän nie
uettelylavan Me emme ole paperoi
neet yhtään huone'ta vaikka niitä
on 6 siihen lisäksi paatihuone ja
kongi ylhäällä sekä alimalla vaan o
lomme ne kaikki maalanneet öljy
maalilla katto sekä seinät fa ylä
kerrassa on permannotkin maalattu
On niin helppo pyyhkiä kuivalla rie
vulla seiniä vaikka kuinka usein ja
tarpeen vaatiessa Pestä saa huoletta
saippualla ja lämpöisellä vedellä
Ennen maalaamista täytettiin kaik
ki pienimmätkin raot ja halkeamat
ja sitten maalasimme laki ja nk
hoordi kermavärillä reunaan loista
vanvärinen nauha ja alaosa seinää
joka huoneessa eri värinen Niitä on
vaaleita ja tummia Ei ole missään
sijaa luteille jä takaan että tällä
tavalla saa huoneensa yhtä kauniik
si kuin paperillakin eikä ole tuli
palon vaara aivan niin lähellä ja jos
sattuu tarttuvia tauteja kuten tuh
kuria ja kurkkumätää ym ei tar
vitse repiä alas paperia kuten usein
tpkeviit vaan on se hyvä pesulla
Tämä kyllä on paljon kalliimpaa
kuin paperin pano enkä siis kehota
niitä käyttämään tätä tapaa jotka
asuvat vuokralla Mutta kuka omistaa
talon koittakoon tätä tapaa niin ei
tule katumaan
Kun maalaa kaksi kertaa niin uu
si kiilto kestää vielä pesujen jäl
keenkin Kongilla ja rappuseinillä voi
käyttää alaosassa värillistä säkki
kangasta nk borlap ja puulista reu
naan Monasti syöpäläiset pilaavat sän
gyn ja polsterin jos joutuu- sellai
seen asuntoon jonne edeltäjä on ne
jättänyt Älkää käyttäkö niiden hävit
tämiseksi lamppuöljyä saippuaa tär
pättiä tai m s vaati tutkikaa joka
aamu polsteria Sängynpohjan kier
retyssä reunassa jos on luteita eikä
niitä sieltä tietenkään pois saa on
silloin paras kantaa pohja kellariin
tai pihamaalle ja valella kiehuvalla
vedellä johon on sekotettu ammo
niaa runsaasti Tämä tekee veden
Jiukkaaksi ja tuopi ulos elävät Siis
et tarvitse tämä keino muuta kuin
huolellisuutta ja muutaman lusikal
lisen ammoniaa ja galloonan vettä
K
siani ja silmäni sattuivat tuhrautu
neisiin huoneen seiniin Mitähän jos
maalaisin? Mieheni oli aikoja aikonut
tehdä sen vaan päivätyön jälkeen
ollen liian väsynyt se aina viipyi
Maalaria ei kannattanut ottaa Hain
pensselin poikani osti maalia ja nyt
aloin sutia Siinä väheni jäsenissä
pakotus ja muutaman tunnin kulut
tua oli laki ja seinät maalattu Seu
raavana päivänä maalasin toiseen
kertaan Mieheni palattuaan kotiseu
dulle ja tultuaan kotiin hämmästyi
ensin vaan sitten naurahti kuin nau
retaan lapselle joka yrittää aikuis
ten töiti Löysipä vikojakin työssä
Tuo naurahdus minua pisti Mutta
arvostelunsa otin vaariin ja kysyin
mitenkäs se tehdään ettei noita vi
koja piisi Hän selitti ja sen perään
olen maalannut niin monta paikkaa
sisältä sekä ulkoa ja lyönpä vetoa
että olen' ylitä hyvä maalari kuin
hänkin niin että maalaamme yhdes
sä omiksi tarpeiksi kyllä Niin ko
vin pidän maalaamisesta Jäsenissäni
on taas kolotusta täytynee tehdä
sama temppu jälleen
K
sen oikein sievästi jos annat Minä
pidän puheen torpalla Äiti lupasi ot
taa minut mukaan"
"Saat sinä nenäliinani ja saat myös
pitää puheen" sanoi isä Ei kukaan
kysynyt mistä aineesta Sirkka alkoi
puhua Vihdoin tuli lähdön hetki jo
ta Sirkka oli mielen jännityksellä
varttonut
Kun Koivun perhe astui sisään ko
koushuoneeseen kiiruhti ohjelman
järjestäjä vastaan ja kysyi:
"Mitä se Sirkka tänään laulaa?"
Sirkka oli ennenkin esiintynyt ohjel
makokouksissa "En minä nyt laula minä pidän
puheen" sanoi Sirkka
"Sepäs on ennenkuulumatonta" sa
noivat läsnäolijat
Sirkan puhe merkittiin muistiin ja
koska ei ollut muuta puhujaa ilmoi
tettu sai Sirkka ensitilan Ohjelman
järjestäjä ilmoitti että Sirkka Koivu
tulee puhumaan Lapset pyrskähtivät
nauramaan mutta ei Sirkka siitä
hämmästynyt Rohkeasti meni hän
puhujan paikalle ja nousi tuolille
että paremmin ääni kuuluisi Kaikki
olivat hiljaa Sirkka alotti:
Pienet aatesiskot ja veikot!
Kokoontukaat huomenna päivälli
sen aikaan Riihimäelle ja tuokaa
kaikki pienet lapset mukananne Jot
ka eivät voi kävellä niin kantakoot
isommat heidät selässään Minäkin
otan pienet veljeni kärryihin ja ve
dän perässäni Sitten laitan isäni pu
naisesta nenäliinasta lipun ja kan
nan sitä edellä ja te marssitte jä
lessä ja me laulamme "Ken kullan
maasta kaivaa"
KÄYTTÄKÄÄ NAISET MAALI
PENSSELIÄ Kärsin kolotusta jäsenissäni istu
matyötä tehdessäni Hieroin käsivar-
MITEN PARANSIMME KURKUN
PAKOTUKSEN
Olimme juuri syömässä hedelmiä
kun Viljo tuli luokseni sanoen: "Äi
ti kurkkuni on paljon kipeämpi"
Hän oli tuskaisen näköinen Aamulla
jo valitti kurkkuaan vaan katsoes
sani en nähnyt siellä muuta kuin uu
distuneiden tansselien turvonneet pal
lot Käytin päivällä suolavettä
Nyt poika pyysi kylmää käärettä
joka on monesti meillä ollut hyvä
auttaja En tohtinut sitäkään antaa
"Tämä on hiukan kylmä" vastasin
ja painoin bananankuoren kaulaa
vasten sisuspuoli ja sitten käärin
villallinalla Tämän tein puolileikil
läni ja sitten kiireiden tullessa un
hotin koko asian kun lapset meni
vät pian nukkumaan
Aamulla poika nousi reippaana ja
ajettuina kurkussa oli laskenut eikä
ollut niin punainen enään
Joku aika tämän jälkeen tulehtui
nuhan f tähden omassa kurkussani
tansseli Tein edellämainitun keinon
la tulos oli sama Sen jälkeen em
me kumpikaan ole tähän mennes
sä kärsineet kurkussa pakotusta
vaikka on kulunut jo monta viik
koa En usko enää että tansselit
häviävät jvuiineen leikkauksissa kos
ka Viljolla on 3 vuotta sitten leikat
tu ja taas ovat isot Ja toinenkin
p:ika jolta on leikattu vuosi sitten
taitaa sada ne uudestaan Olisiko nuo
tansselit jotain tarttuvaa? Siilien
luuloon clen tullut sen jälkeen kun
Viljo koulussa istuessaan sai vierus
toveriltaan jotain kurkkutautitartun
tan josta titten kehittyi loppumaton
hiljainen a'va ja tansseli ilmeni kur
kussa Sen jälkeen toinen toisensa
perää r meijän kuusihenkinen perhe
cn saanut nuo tansselit kurkkuunsa
ja nihi krm sanoin Viljo jo toisen
kerran K
Täten me menemme paronin luo
ja sanomme hänelle että meidän
kaikkien isät tekevät työtä paroonille
ja saavat niin vähän palkkaa ettem
me me saa joulunakaan niin hyvää
ruokaa kuin paroonin koira saa syö
dä joka päivä"
"Se on totta" kuului ääniä aikuis
ten joukosta Sirkka jatkoi:
"Ja me sanomme paroonille että
hänellä on kaksitoista suurta huo
netta eikä hänellä ole lapsia koira
vaan on kolmantena Meidän täytyy
asua pienessä mökissä vaikka meitä
on viisi henkeä Tämä ei saa kauem
min jatkua Kun minä kasvan isoksi
niin nostan punalipun hulmuamaan
ja vaadin oikeutta se on päätökseni"
lopetti Sirkka puheensa
Sirkan puheen loputtua esitti oh
jelman järjestäjä kolmikertaisen elä
köönhuudon Sirkan päätökselle ja
niin kajahti yleisöstä kuin yhdestä
suusta:
"Eläköön eläköön eläköön Sirkan
päätös!"
OPETELKAA LAULAMAAN
LASTEN LAULUKIRJA
nuottipainos
on hiljattain valmistunut Toverin kus
tannuksella ja tarjotaan tilattavaksi
Hinta pehmeissä kansissa 25 senttiä
ja kovissa kansissa 35 senttiä Tä
mä kirja on ensimäinen nuoteilla
varustettu lasten laulukirja suoma
laisessa kirjallisuudessa Hankki
kaa se lapsellenne
TOVERIN KIRJAKAUPASSA
SAN FRANSISCON SUOMALAISTEN
NAISTEN 0518KOTI
2185—15 katu Phone Market 3958
Naiset! Kannattakaa omaa koti
anne o o o o a o o p o o o o
0 Huoml &
0 New York'ln Suom NalsUn
0 OSUUSKOTI
0 Ja paikanvHlityatoimiito:
241 Lenox ave 122 at
0 Telef 813 Morning lide 0
a o o ttoooooooooo
VVaukeganin III s s osaston vi
ralliset kokoukset pidetään joka kuu
kauden ensimäisenä ja kolmantena
sunnuntaina alkaen klo 2 1 p
Osaston ompeluseuran kokoukset
on joka kuukauden toisena torstaina
alkaen klo 2 1 p Kahvia kokouksen
loputtua
- äÄ£&k