Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 06, 1916, Page PAGE FIVE, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v3
N:o 23
Tiistaina kesäkuun 6 p:nä 1916 SIVU VIISI
SAN PRANCiSCO CAL Minä puo ~ H UOMATuTOAN " TOVE
Miksi ei Toveritar voi tulla meille MRS ANNA ARO öisten vaatteiden valinistamises- "LILLtl
jokapäiväiseksi kuten Toveri? Ovat- jahka Toverittaren tilaajamaärä sa tulevat tänne oppimaan kor- canad-n sensuurin lohdo-m nn n- 2
mä f „kunJplkin ihan va ttamättö- saataisiin toiselle kymmenelle tuhan- keampaa ammattita toa työssään se a" kirieltä srsättäen tilauksia t£
mat keskuudessamme Minä puo es- neiie niin sitten siitä voitaisiin kes- i i 'nll"'lluULUOa t) ossaan seita Kirjeitä sisältäen tilauksia ro-
tani ajattelen että me naiset tarvit- SÄla Ä ettf aatais in leninkien ' valmiustyössä y m ZZMy&toZ 1
KaVke viikos3a' ~ Toim' ?? a vuone likaamisessa ja j asiamiehet ovat tiedustelleet tila- ?
ilmestyä edes kaksi kertaa viikossa " leikkaamaan ilman kaavoja y m uksistaan että mihin ne ovat joutu- s
katsoen siihen kuinka paljon meitä VANCOUVER B C Kravattien neulojat tulevat tän- Ieot- Vsi'at ovat moittineet Toverin
='1 ff„Ä antaen tervehdys Toveritta- e oppimaan aluvaatteiden neulo- "XJtZy
joakaan sanottavaa syystä että olin ren laaialle lukijaptlrillo! Olen jo niistä loiset tulevat oppimaan on kuten edellä sanoimme jolle me
kokonaisen kaksi vuotta ihan kuin nitemman ai!taa aikonut kirjoittaa helmaneuletta laskujen neulo- täällä f mme voi mitään Olemme kir- 5
tynnöristi ja runtista ruokittiin T°Yf:rUtIareen vaan se vähätietoisuus mjsta ja nauhakoristeneuloniista J"'ttanPet useine postimestareille ast
Kaksi pitkää herran vuotta olin ti- kieltoa kynailemasta - x asta toivoen korjausta heidän tahol- j
laamatta Toveritarta 1a Toveria iot Toveritar on arvokas lehti Se on c 1 jumui ivo on Ollut !ain
ka olivat ennenmuinoin minun 'lem- yksi köyhälistö'1 äänenkannattaja liiaksi rajotettua specialiseerat- ' Toverin Kcnttori
pilehtiäni Olen Toverittaren ensi- joka ai8tel?e "ykyistä nurinkurista tua (kuten esim tytön joka ei t
spasTa säsä m„„t"ir„iÄÄ lc-äämä?n mTM vii1faksi- " ?
lehden palstoille mutta huono ter tv01318"3'" osaa antaa arvoa omal" nuuua KUn neulonut ) onuttujen tai varsinaisesti saamaan sai-
veys vie kaikki yritykset taaksepäin le äänenkannattajalleen Hartain toi- helmoja) voivat oppia neulomaan raanlioitoa
Tuskin olisin enään sen koommin vonl on se! etta ty01318"3186 vlela saumoja ja neulomaan ja aset- v-i 1 -i 1 i " 3
tilannut puoluelehti jos 71 keTan t°PP vat a8ema"8a tamaan paikoilleen hihoja ia ko- Reilujen tarkoitukse-
malta joutunut kirkooi (kirkossa- maan- etta tulisimme kaikin niin tie- 1 1™ "P "tfi Tili! 1 na °" 0SUUaa klnka tarkeata
käynti on minulle enemmän harvi- to'ika kuin ne naiset jotka Tove- nsteita ja ne tjtot joilla on valni jstantua johonkin vissiin '
naista) Se vahinko sattui minulle J™™erran kokemusta hattu- amniattiin _ ei JainoaBtaan s?11 J
cIaZL" k"d- t 2Xnrkon"r?Ä? jär- Jen Omistamisessa voivat saa- täht €tt- &m lkauUa
oloajalUni taalla Amerikassa j(jstvneen köyhälistön uskonto on (la °PV™ la'mpunvarjostinten vat- t t korkeampi ammattitaito
En enaan oikein muista miten jou- 3alJa oikea u'tkonto maaimassa ja niistämisessä sillä tässä maassa „" 1-5 i Ta t5r '
duiu ensikerran merimieskirkkoon siinä uskossa mina ean Ja kuoieJn voi t öt k multa mvokm siksi etta se sm-
New orkissa mutta tämän jälki- olisi toivoni että köyhälistön ää- £° ' ' ° Pt1 i" 7 ' i 11 ' taa teollisuuteen astumisen yh-
maisen kaynni muistan aivan hyvin nenkannattaja Toveritar tulisi joka k°V£" enn?" Joulua jolloin (eksi VUO(lc1(si eteenpäin Jos i
ta aikaT ZtlZJ™ ' ofi tta' 0M kalkka hyvä °n- ty° ""f11 arkaa hatUltc" taas yhdessä vuodessa ei voi jo-
id aiaa ivaisoxaas se oli talla ta- olemassa sillä se on murskaava ase ollisuuden alalla J -
vala: nykyistä järjestelmää vastaan Minä- r- i nn -nnn f taln ainimattia oppia mm Siina I
Läksin eräänä pyhäpäivänä etsi- kin olen tätä voimakasta Toveritarta on doinna maanantai- tapauksessa seuraava paras kei- 4
mään erästä naistuttavaani jonka o- seurannut jo toista vuotta ja minuun ta perjantaihin kello 9 aamulla no on se_ että antautuu sille
h 1S„ Sf " Ulmen 86 valkut'aa "'u' e enart--?a" 1": ke 10 plOJl V1tecn Päivällä ja ammattialalle niihin kullakin oi
Kyllä muistin mutta en huonenume- meroa voisi lukematta jättaa enka tnlpp n omaan kp=än Tvfnf
roa Ajattelin että kyllä "kai minä sen ole jättänyt siitä asti kun Toveritta- UJel dan K?K0 Kesan- 'Ot enimmän taipumusta ja mikä ha
löydän Kunhan vaan liivriän kartmi ron Maa n On n n hauakaa kun saa luiiu uwuia saamaan urina n(M1 h nm e 101 p pr III mi
on
I
nn r- i
muita en sittenKaan löytänyt Muis- lukea toisten Ihmisten kauniita aja- paivana lanansa ja ne ovat va- ]lai]en soveltuu li a missä voi i)
tiu tuttavani kerran puhuneen ttä tuksia ja samassa nähdä kuinka ke- npaat jättämään koulun niin pian :nH:„ „„„ vutx ilvvjn" lnlj„ ?
hän asuu lähellä suomalaista kirkkoa hitys kulkee eteenpäin kuin 'he siavnt iaa tvnn Pni J ? ] l i'
Kysäsin eräältä vanhanpuoleiselta Lasten osasto on hyvin mieltä- i l' V01 Jotain ansaitakin Kokeilujen :
naiseltä joka tuli vastaani tietääkö kinnittävä Toverittaressa Toivon vä- Kanvalitystoimistojen Ikautta il- perusteella saadut sminnitelmat !
hän missä suomalainen kirkko on symätöntä innostusta nuorille taiste- sein tarjoutuu työtä niille jotka pann'ian käytäntöön niin mlion 11
Nainen veti suunsa ivahymyyn ja sa- Iijoille ovat koulussa ilm' ' m-Hrlnllitftn ' J
noi: "Mene yksi bloki ylös ja kuu Täältä el ole paljon sanomista osas- Arp k]:n tipflämmp että nsp manuoilista ?
näet sellaisen vanhanaikaisen ladon ton toiminnasta se on niin hiljaista ""idiinnc ciia uc- ]farr3S toivomuksemme on se
tapaisen niin uskon että se var- syystä kun kansalaisiamme on tääl- ämmillä naisten ammattialoilla tt marui0Ujsnlman moni tvitö i
maankin on se paikka mitä etsit tä siirtynyt muille maille leipäänsä on tvöttömyys-sesonkeja ja tie- r i 1
Olen kuullut siellä puhuttavan suo- etsimään Voi heitä olla vielä täällä elämme myöskin että on olenvis- tietämään taman Koulun f
menkieltä ja nähnyt suomalaisia" noin parisenkymmentä ja hekin ovat f:ts mnniLllcmfe '„ olemassaolosta (New Yorkissa)
Lähdin kävelemään ylös mäkeä ja pakotetut menemään kämpille mut- e!tc!ta monipuoiihemman am- -l kävttäisi eduksensa sen
löysin neuvotun paikan ilman vai- ta toivomme heidän taas heinäkuun mattitaidon oppimfseen Ja sik- l-j til-i i - ti tiksi-i '
keuksia Astuin sisälle esitin itseni alussa tulevan kaupunkiin si tässä koulussa voivat tytöt J 1
ja kysyin tuttavaani mutta siellä ei Silloin täällä pitäisi juhlittaman käyttää työttöm vvsaikansa hy-
tiedetty muuta kertoa kuin että se taas keuttäjuhla kai pidettänee ja - cP irten ' k-ks Ylläoleva ei ole Toverittareen
henkilö on muuttanut pois Aijoin näytöskappalekin on toivossa ja pai- 5"'' nllPa sf s uen himttn siinn mprkitvlkspssä ptti
heti kääntyä ulos mutta eräs van- jon muuta erityistä niin olen kuul- palvaa tai kaksi Ikuukautta op- 'ainattu snna merKityiksesbd etta i
hanpuoleinen nainen kysyi minulta lut piakseen jonkun uuden ammat- se °'lsl nllkaan ymeiskumialhs-
että olenko tullut kirkkoon Sanoin: Ehkäpä jo lopetan tämänpakinan tihaaran niin etti he voivat men en kysymvstemme lopullinen f
en ole Toinen sanoi nähneensä koh- Jatoivotan Selma-tädille hauskaa ke- tvfn - n„ ' nl ratkaisu vaan osottamaan sitä
ta minun naamastani että olen yksi saa ja väsymätöntä innostusta tyos- na tdKaisin tyononsa paremmilla :
niitä jumalankieltäjiä En meinannut sään Toivotan myöskin Toverittaren mahdollisuuksilla varustettuna seHKaa etta siKali Kuin KaikKl- j
ruveta heidän kanssaan mielipiteitä lukijakunnalle hauskaa kesää Tämä vähäinen kokemus vaikka nametl teollisuus saa yhteiskun- f
vaihtamaan mutta kun he sitä niin E S = ei olekiin mikään tvrinörnvvs iällisen luonteen täytyy kailkki-
halusivat niin ajattelto että eipä tuo s" on°i ™™ opetuksenkin" yh eiskun-
taida olla linnullekaan liikaa vaikka i m iii" seM)n8ln latKaisu on KiuteiTkin i J
otankin vastaan yhden rippisaarnan 1 [Tl T 3 1 1 1 fl II PIHSlfl IVA- ase sen tuottaman työttömyyden nalhsttia ja osoittamaan etta
näinkin monen vuoden kuluttua Mut- n u ' 1 " "P UIUOIU 1JU torjumista vastaan" ammattiopetuksen llloftaminen i
ta voi teitä kirjanoppineet minä e- ttllÄ #im„ Töinen' ominaisuus tHsvi one- tvöliiistytöille on syntynvt tä-
rrrÄÄ Iaistytoille työttömyys- msSä zt u:azzn i
gissä että meidän pitää kaikkien ' käytännöllisiä kokeita-vasta työ- Peen vaatimana — Tomi §
1Ä SnvtÄ ett sesoDom aikana 11 1 11
kysyi että kuka ne sitten muuraa a kokeilun tarkoituksena on se et- „
Minä puolestani jätin naiset teke- " ta vaikuttaa sitä sokeata harkit- inilllllHI! IIII KIIIII VIIIIII s
mään tiiliä ja lähdin painaltamaan Kirj Jessie I! Adams sematonta työhapuilua vastaan llu" u" lluu 'UI
kotiin niin että "seilarini" yaan kel- New York Callissa joka on ominaista neljätoista ja f
Iui takaraivolla ja valista oikein jal- Tr m - { v t I
kani juoksuun kirposivat että pa- Kaikkien niiden jotka seuraa- kuusitoista vuotiaille tytöille jot- _ _ J
tiinit tahtoivat lentää jaloistani Kun vat teollistmskbulujen Ikasvamis- ka työlupa kädessään lähtevät Ihminen on kuin viulu Pysy- J
pääsin kotiin niin en aikonut ensin ta tulisi tutustua myöskin nii- ensimäistä työpaikkaansa hake- äkseen "stämmissä" kaipaa hän I
mletsälSsi111 aoliarla hi u3'dPiin yityksiin mitä o- maan soittajaa Ja mitä enempi _ häntä
jäsenmaksua niin siliä kuuluu koko- petushallmto on ryhtynyt kellit- Noin kolmen viikon kuluessa soitat sita kauniimmin nau soi -
naisen vuoden seurakuntaan ja heille tämään laajennetun opetuksen annetaan käytännöllisiä kokeilu- Mutta sen joka soittaa täytyy
kuuluu vielä tulevan Hancockista oi- antamisessa teollisuustyöläisille ja neuloma- y m töissä Tämän olla soittaja — täytyy tuntea J
ri HiSaonnir„torkaksmaa- ioka koulu äskettäin avattiin lisäksi tarkastetaan heidän ruu- viulu käsitellä sitä hellästi tai- i
mainen En oikein voinut kaikkea si- New Yorkissa Lafayette kadulla miillisen terveytensä tila jonka tavasti — hänen täytyy omata
tä muistaa mitä siellä minulle saar- no 49 ja jota johtaa Manhat- tarkastuksen toimittaa naislääkä- soittotaito Jos et osaa soittaa
nättiin tauin käsityökoulu tytöille Täs- ri tervevshoitohallinnon ammat- 'kuulet vain epäsointuja soraää- J
Koputtelin aivokoppaani ja kyselin x m 1 i i i - ' :
itseltäni jos siellä on yhtään paik- sa kol'nssa annetaan opetusta tilaisten klinikasta min etta voi- nia koskettelet särkyneitä ruos-
kaa tyhjää ja minä sain aivokopas- niille t)'töille joilla on jo jon- daan varoittaa tyttöjä menemäs- tiineitä kieliä !
tani seuraavan vastauksen: Ota ja kunverran kokemusta käsineulo- tä sellaisiin töihin mitkä ovat' Tunne ihminen kuten soitta- i
nsäksien tolnieronaHmja nlisessa tai _neulomakoneideh heille terveydellisesti vaarallisia ja tuntee viulunsa ja silloin sinä h
tilaa Toveri ja Toveritar niin sil- käyttämisessä jotka ovat väliai- Myöskin tehdään kaikki mitä voit häntä soittaa voit kuunnella'
loin voit olla tyytyväinen seurakun- kaisesti työttömänä voidaan siihen suuntaan että samalla oman sielusi korkeimpia
käskettim 'tayole"" "f"'" välnen" °P?tus 011 hyvjn nionipuolis- saadaan sopiva hoito niille ty- kauneimpia puhtaimpia pohja- j
Saan Toverittaren kerta vfikossäja ta' etta joka!'nen tyttö saa töille jotka havaitaan sairaiksi säveleitä etkä sinä koskaan
Toverin kerta päivässä sellaista opetusta mitä hän tär- ja joissakin tapauksissa on muu- väsy niitä kuuntelemasta
Lopuksi toivon että Toveritar tu- keimmin tarvitsee ammatisasan tamia tyttöjä lähetettävä maalle Mitä enempi sinä soitat sitä )