Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 23, 1916, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Tiistaina toukok 23 p 1916
No 21
kuoli 13 p ja haudattiin 15 p tou
kok tuttavain saattamana Chardonin
hautausmaahan ilman kirkollisia se
remonioita Laulettiin pari laulua
työväen laulukirjasta ja K Ström
berg lausui muutamia jäähyväissa
noja vainajan muistolle ja niin pei
tettiin hauta kevään ensi kukkasil
la ja mentiin kotiin kaihomielin
Saavuttuani asuntoni rappusille
istahdin niin siihen tuli myös naa
purini ja teki kysymyksen kuka siu
nasi tämän lapsen ruumiin? Siihen
vastasin että teimme sen toimituksen
itse Hän sanoi luulleensa että tilat
tiin pappi Fairportista ja heitti tyy
tymättömän katseen minuun ja lähti
kävelemään mutta tämä partiopoika
liikkeen kenraali teki ikävän vaiku
tuksen minuun että jos olisikin ollut
enempi englanninkielen taitoinen
niin varmaan hän olisi rippinsä
kuullut
Voitte tilata Toveritarta Ja kaikkia
puoluelehtiä allekirjoittaneen kautta
Toveruudella EDLA STRÖMBERG
BELDEN N DA K
Kirjoitanpa kuulumisia Beldenistä
koska kaikki naiset näyttävät un
hoittaneen sen tehdä että muistaa
omaa äänenkannattajaa paikkakun
tansa kirjeillä
Talvi täällä oli ankara Paljon
lunta ja kovat pakkaset Aivan oli
jäätyä kaikki jäsenet Kesä näyt
tää tulevan samaan lajiin ilmat py
syvät kylminä ja ankarat myrsky
tuulet kiitää pitkin aavikkoa että
peltotyöt edistyy hitaasti Näyttää
kuin luonto tahtoisi voimillaan reuh
toa meitä hereille siitä välinpitämät
tömyyden unesta ja osottaa mikä
voima on vielä hänellä sen yli joka
ei oikeuksiansa vaadi mitkä kärsi
mykset hän "Voi tuottaa tullessaan
kurjiin huonosti laitettuihin koteihin
ja mitkä taudit ja tuskat varsinkin
niiden pieniin asukkaisiin
Paikkakunnallamme on ollut mo
nenlaisia sairaustapauksia lapBlssa ja
täysissä useat perheen ' äidit ovat
käyneet viime talven aikana leik
kauksilla sisällisten vikain tähden
toisissa valtioissa asti Nyt kun ke
vät toi tullessaan nämä äkkiä muut
tuvat ilmat niin kyläämme on il
mestynyt tulirokkoa Sellaiset kulku
taudit useinkin löytävät tiensä suu
reen lapsijoukkoon jossa olisi kyllin
työtä ja vaivaa ilman sairauttakin
Ajatelkaapas äidit onko meillä
kaikki niin kuin olla pitäisi varsin
kin kun lapsenne sairastuvat tai joku
perheestä tai te itse (me kyllä äidit
saammekin melkein joka vuosi sai
rastaa ja silloin myös perhe lisään
tyy) Eikö meiltä silloin puutu mi
tään? Kyllä ja paljonkin! Onko
meillä kunnollista huonetta jossa
sairas voisi levätä tuskistaan onko
oppinut sairaanhoitaja vuoteen ää
ressä? Ettekös te itse saa hoitaa sai
raanne ja tehdä muut työt ja sairas
olla siinä missä kaikki terveetkin
ei ole erityisiä huoneita eikä muita
mukavuuksia ja tietämättömyys suu
rimpana "apuna" Kyllä meidän nais
ten täytyy nousta tästä tietämättö
myyden avusta koko joukkona liit
tää joukot yhteen sillä el se auta
että harvat naisista on hereillä sil
lä ei sääsken ääni taivaaseen kuulu
Meiltä äidit vaaditaan paljon meiltä
vaaditaan pojatkin kun ne joutuvat
täyteen ikään sotakentälle murhat
tavaksi muka isänmaata puolusta
maan Miksi me emme myös vaatisi
jotain miksi ei vaadita tietoa ja va
loa koteihin että niistä pakenisi
kaikki vuosisatojen peikot että voi
Bimme selvillä aivoilla ajatella vaa
tia kaikki oikeat elämän mahdolli
suudet ja kasvattaa lapsistamme ter
veitä ja kunnollisia ihmisiä eikä
mitään verenhimoisia petoja jotka
ovat valmiit hyökkäämään käskyn
saatuaan vaikka omaistensa kimp
puun Tämä taistelu väärää järjestel
mää vastaan vaatii joka naisen he
räämistä uskontoon ja kansallisuu
teen katsomatta Ei mitään erimieli
syyttä sillä "veljenne veren ääni
huutaa maasta" Elkäämme enään uh
ratko viattomia kurjan elämän takia
eikä sotain se kuuluu menneisyy
teen Se ei saa kuulua sinulle nyky
aika SISKO
llIil!§l§lilIllilllliIilIlIIilililli!!llllllIliaiiiliIUlIiIi3I!Biaiil!IlIiIlIl!IiiI
KODIN OSASTOI
UiSiSiail!BIiIl!lIlIilIii!iiIllli!SIilillIll!iiIIlllilil!l!l!IIlIIllIllliIlIiliIiI3
VEHNÄNKUORET ELI N K BRÄÄ
NIJAUHOT RAVINTONA
Vehnänkuoret ovat terveejlisiä ja
hyödyllisiä ravintoaineena Hekotet
tuna leipäjauhoihln täyttävät ne sa
man asian kuin kokovehnäset tai
graham-jauhot Graham-jauhoista jos
ostamme niitä säkittäin puodista
saamme maksaa kalliimman hinnan
kuin valkoisista vehnäjauhoista Brää
nijauhoja saamme paljoa halvemmal
la ostettuna rehukaupoista säkittäin
Niitä saa ostaa myöskin ruokapuo
deista laitettuna pahvilaatikkoihin
tai pieniin pusseihin mutta siten os
taen saamme niistä maksaa kalliin
hinnan
Paitsi leipää voi bräänijauhoista
tehdä makeitakin leivoksia Tässä on
pari reseptiä:
Hapanmaito-bräänikakkuja — Kak
si kupillista bräänijauhoja yksi ku
pillinen valkoisia jauhoja kolme-
neljäsosa kupillista sokeria yksi ruo
kalusikallinen lardia yksi muna yk
si teelusikallinen suolaa yksi paintl
hapanta maitoa ja puolitoista teelu
sikallista ruokasoodaa
Ensin sekolta yhteen sokuri ja lar
di siihen sitten sekota muna auo'a
bräänijauhot ja vakoiset jauhot ja
vihdoin hapanmaito johon on ensiksi
sekotettu sooda Paista kuumassa uu
nissa Tuoremaito-bränikakkuja — Yksi
kupillinen bräänijauhoja yksi kupil
linen -valkoisia jauhoja kaksi tee
lusikallista nostatepuuteria (baking
powder) yksi teelusikallinen suolaa
kaksi munaa yksi painti maitoa puo
li kupillista malanssia Vatkaa munat
kuohkeaksi valkuaiset ja keltuaiset
erikseen Keltuaisiin sekota malanssi
ja maito Sitten sekota siihen brääni
jauhot ja valkoiset jauhot suola
munavalkuaiset ja nostatepuuteri
Paista keskinkertaisen kuumassa uu
nissa noin puoli tuntia eli siksi kun
nes kakut ovat kypsät
JÄLKIRUOKIA LAPSILLE
Lapsille ei sovi antaa samoja jälki
ruokia mitä aikuiset tavallisesti syö
vät Ne ovat liian raskaita ja vai
keasti sulavia ja varsinkin tulee va
roa antamasta sellaista ruokaa lap
sille iltasella Lapsille täytyy laittaa
yksinkertaisia helposti sulavia ruo
kia erikseen
Mutta se täytyy laittaa niin miel
lyttävän näköiseksi että lapset sitä
halusta syövät Lapset eivät usein
kaan tahdo syödä paljasta riisipuu
roa sellaisenaan mutta riisipuuron
voi laittaa monella eri tavalla sel
laiseksi että se houkuttelee lapset
syömään Lapsi syö silmillään yhtä
paljon kuin suullaan
Riisipuuron voi panna jäähtymään
pieniin kuppeihin Kun se on jääh
tynyt ota varovasti pois kupeista
lautasille niin että puuro jää ohu
eksi Tee keskelle kolo jonka voit
täyttää joko marjahyytelöllä haka
tuilla pähkinöillä tai rusinoilla Tar
joa marjaliemen tai kerman kanssa
Tat keitetyn riisipuuron voi panna
jäähtymään keekipannuun ja sitten
kylmänä leikata siitä hyvin terävällä
veitsellä viipaleita Viipaleiden väliin
pane niarjahyytelöä joten se näyttää
kuin keekl lautasella
Tavallinen leipä miellyttää lapsia
paljon enempi jos sen leikkaa eri
mallisiin 'kiivuihln ja panee sitten
marjahyytelöä päälle
Karkeista vehnäjauhoista ja maissi
eli koornijauhoista voi laittaa lap
sille jälkiruokia samalla tavalla kuin
riisistä
Lapset voivat kyllästyä Byömään
vissejä ruokia jos niitä tarjotaan
heille aina samanlaisen näköisinä
Mutta he syövät suurella mielihalul
la aivan saman ravinnon jos se on
laitettu johonkin uuteen malliin E
sim graham kakuista voi laittaa pii
rakoita panemalla vähän marjahyy
telöä väliin ja päälle Maito voi
maistaa lapselle yhtä makealle kuin
meille sitruunajuoma apteekissa jos
hän saa juoda sen lasistaan olklpil
lin läpi
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
1 Miten valmistetaan piimäjuus
toa? 2 Kumpi on parempi kirnu vaiko
kermanerottaja (separaattori) sellai
sella farmarilla jolla on vain kaksi
lehmää eikä ole varaa ostaa kum
paakin yhfaikaa?
3 (Tätä kysymystänne en oikein
ymmärrä sillä se oli epäselvästi kir
joitettu Olkaa hyvä ja kirjoittakaa
se uudelleen — Toim)
4 Jos sopii tässä kysyä niin ky
säsen voiplko sanomalehtien toimi
tuksiin lähettää kirjeitä avonaisissa
koteloissa Tulisihan se paljon hal
vemmaksi Vastaukset ylläoleviln kysymyksiin
1 Pane piimäkuppi uuniin ja anna
sen paistua siellä niin kauan että
piimä juustoutuu vaan älä anna juus
ton paistua kovaksi Sitten pane se
harvaan liinapussiin valumaan ja an
na valua siksi kunnes kalkki hera
siitä on valunut pois ja juusto jää
kuivaksi Sitten ihienonna se hienok
si puuroksi mausta suolalla fmyös
pippurilla joka sitä haluaa käyttää)
mielesi mukaan Sekota sekaan hyvin
sakeata tuoretta kermaa Tällainen
juusto on mainion hyvää Sen englan
ninkiel nimitys on "cottage cheese"
2 Kirnu on halvempi ostaa kuin
separaattori ja kahta lehmää varten
tuskin kannattaa ostaa separaattoria
muussa tapauksessa paitsi siinä jos
myytte kermanne suoraan meijeriin
Jos on hyvä maidonsäilytyspaikka
niin kerman voi saada aivan kaikki
maidosta seisottamalla maidon mata
loissa vadeissa yhden vuorokauden
Mutta paikan missä maito säilyte
tään täytyy olla niin viileän että mai
to ei koilta happane Myöskin sen
tulee olla puhtaan niin ettei maitoon
kermaan ja voihin tule mitään outoa
makua vaan että kotona kirnuttu voi
on aivan yhtä hyvää puhdasta ja
maukasta kuin meijerivoi
Kaikki kerma ennen kirnuamista
on hapatettava yhtätasaiseksi Sil
loin ei ole kirnuamisesta suurta vai
vaa ja kaikki voirasva eroaa hyvin
piimästä
4 Ei voi lähettää kirjeitä avonai
sissa koteloissa Joskus kun sattuu
menee sellainen kirje perille mutta
sellaisten kirjeiden lähettäminen on
vastoin postihallituksen sääntöjä jo
ten on viisainta olla sitä yrittämättä
Ainoastaan painetut kiertokirjeet y
m s voidaan lähettää avonaisissa koteloissa
S A MPK A
PYYNTÖ JA ANTEEKSIPYYNTÖ
"Pyydän että se sisko joka lähetti
kysymyksiä miten erilaisia pikkelsiä
ym valmistetaan olisi hyvä ja lä
hettäisi kysymyksensä uudelleen sil
lä se paperilippunne missä kysymyk
senne olivat hävisi minulta asunnon
muuton aikana kun se juuri muuton
edellisenä päivänä minulle saapui
Samalla pyydän anteeksi että se mi
nulta on hukkunut tai joutunut syr
jään etten sitä nyt löydä — Selma-täti
JOS OLET HEIKKOHERMOINEN
TAI HERMOSTUT USEIN
Pese itsesi vähintäin kerran päi
vässä raikkaalla vedellä Ei siihen
kulu paljon aikaa jos vaan otat sen
tavaksesi Jos sinulla on kylpyamme
niin seiso ammeessa ja heitä nis
kaasi sangollinen vettä ja kuivaa it
sesi kohta sen jälkeen hyvin kui
vaksi karkealla pyyhinliinalla Kesäi
seen aikaan voi nämä kylvyt ottaa
ulkosalla kun laittaa sellaisen pai
kan ettei naapurit näe jos nim ei
ole kylpyammetta
Tai jos tällainen kylpy tuntuu a
lussa liian ankaralle niin voi hieroa
ruumiinsa yli märällä pesurasulla
tai sienellä alkaen rinnasta ja pes
ten ja kuivaten pienen osan kerral
laan Heikoille ihmisille on tämä
keino paras alussa siksi kunnes pää
see niin paljon voimistumaan ettei
ole vilustumisesta pelkoa
Terve ihminen tällaisessa pesussa
ei tunne vilua lainkaan sillä kylmä
vesi panee veren kiertämään nopea
ammin ja liikunto kuivatessa myös
kin lämmittää
Sampka hoi tule kahville
Sampkaa missä sinä olet? Kah
vi jäähtyy
Kuullessaan "mamman" tutun
laulavan äänen kömpii Sampka
varovasti esiin kitukasvuisen kar
viaismarjapensaan takaa missä
hän oli ollut raakiloita syömäs
sä Ja kun ei ketään näkynyt
lähistöllä alkaa hän livistää tu
paa kohden minkä väärät hoi
kat jalat myöten antavat '
Sampka on noin kaksivuotias
luonnottoman suuripäinen ja
-vatsainen pojan vekara Nuo
tun — vihatun ja halvekshnama
tun — leskiminiän lapsena oli 'hän
jäänyt vaille sitäkin niukkaa hoi
toa minkä toiset saivat Äiti te
ki talossa raskaimmat työt sai
siitä palkakseen ainoastaan ynse
yttä ja huonoa kohtelua Kat
keraksi ja ärtyisäksi kehittyi äi
din luonne
Jo äitinsä kohdussa sai Samp
ka alkaa vaikean taistelunsa ole
massaolonsa puolesta Kun äiti ?
nosti vatsaansa vasten raskaita
taakkoja tai kun hän hammasta i
purren nosteli jauhosäkkejä sil- j'
loin jo ruumiillinen riikarasitus j
ja sielun katkeruus hienon hie- if
nojen säikeidön avulla muodos- }j
teli kehittymässä olevaa oliota jJ
Sitä sitte ihmeteltiin kun poika-
nen pienenä huusi hän ihan kil- SJ
jui pienten keuhkojensa koko $
voimalla Päivät menivät jota-
kuinkin mutta joka yö noin i(
kolmen kuukauden aikana ei tä- i
mä miehen alku joutanut pelkäl-
tä huutamiselta nukkumaan Te-
kipä hänelle mitä tahansa aina
vaan huusi Ei lääkärikään mah- „'
tanut sille mitään
Siinä puolen vuoden korvilla
heitettiin Sampka lattialle Siel
lä hän ensin vatsallaan ihmetteli
lattian avaruutta Vähitellen al
koi itten liikahdella jopa vih
doin suureksi ilokseen sai koko
ruumiinsa työnnetyksi eteenpäin
Sampkan matkat rajoittuivat
hyvän aikaa lattian tutkimiseen
hänen kontatessaan ristiin rastiin
nurkasta toiseen Polviin joiden
päällä liikuskeleminen pääasiassa :
tapahtui muodostui paksu kar
kea nahka
Mutta elämä oli sentään vaih- 1
televampaa kun kätkyessä seläl-
lään olo Lattialla sai aina yh- j
tä ja toista käsiinsä mikä hu- 3
vitti Kaikkein hauskinta oli 1
kuitenkin silloin kuri oikein it- I
sensä ryvetettyään panivat jos- f
kus veteen pulikoimaan Siinä I
sita oli eiamaa! veden penmea
viileä hyväily sai ilon laineet
läikkymään kädet ja jalat meu
hasivat minkä ehtivät pärskyt
täen vettä Kieli loritteli hyvää
tuulta s
Sampkan elämän suurimpia f
merkkitapauksia oli se kun oppi 1
ottamaan ensimäisiä askeleita
Huojuvia ne tosin olivat Kädet I
eteenpäin ojennettuina tasapai- f
non vuoksi jalat kaukana toisis-
taan hän — epävarmuuden ja i- f
lon tunne entistäkin epävarmuui- 1
ta lisäämässä — ohuita jal- f
i: ian siirteli vähäväliä horjah- g
dellen äidin ollessa varuillaan ot- I
tamassa vastaan Äidin ilo oli f
yhtä suuri kun Sampkankin —
(Alku 7:llä sivulla)
I