Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 23, 1916, Page PAGE TWO, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSI
Tiistaina toukok 23 p 1916
No 21
AMMATTITAITOISUUS JA velijaa vaikka heitä saisi aivan
TYÖVÄENLIIWE ilman Ammattitaidoton perheen-
palvelija kahdenkymmenen dot-
(Jatkoa ensimäiseltä sivulta) Jarin kuukausipalkalla tulee pal-
jon kalliimmaksi kuin ammatti
levat edelleenkin ajamaan "ryh- taitoinen kolmenkymmenenvii
mäetuja" suoranaisesti taloudel- den ja neljänkymmenen kuukau
tisessa' taistelussaan ja koko työ- sipalkalla
väenluokan etuja epäsuorasti Kirjoittaja sanoo että ämmat
sikäli kuin he oppivat poliittisen titairoinen voi huonommistakin
yhteenliittymisen ja käyttävät aineista laittaa parempaa ravinr
poliittisen voimansa taloudelli- toa Ei kukaan voi laittaa huo
sen voimansa tukemana yhteis- nosta hyvää muttÄenemmistö
kunnallisten parannusten saavut- naisista jotka ruuarrlaittotoimes
tamiseksi kaikille sa nykypäivänä ovat voivat lait-
Se on olevien olojen luoma to- taa hyvästä huonoa siksi että
siasia josta emme minnekään he eivät taida sen paremmin To
pääse jos tahdomme katsoa tosi- siasia on se että jos emännöit
asioita suoraan silmiin sijä tuntee ammattinsa niin aina
Voimmehan me kyllä olla ihan- hyvä ravinto vaikka siitä pitää
teellisiä ja teoriassa vastustaa maksaa kalliimpikin hinta tulee
kaikkia "ryhmäetuja" ja julistaa ajanoloon halvemmaksi
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoi- Ja yksi huomioonotettava seik
suutta vaatia samoja oikeuksia ka on myöskin se että kotipal
kiinalaisille kuin itsellemmekin velijattarien ammattitaidotto
jne mutta käytännössä mene- muudesta joutuvat useammin
vät nämä meidän ihanteemme ai- työläiset kärsimään kuin kapita
van pirstoiksi Työväenluokan listit Se kilpailu jonka kirjoit
täytyy maksaa vapautensa hinta taja sanoo koituvan palvelijatta
ja se työläisjoukko joka viimek- rien keskuudessa jos he ryhty
si vapauttaan etsii se joutuu vät ammattitaitoisuuttaan korot
raskaimmin maksamaan Se on tamaan vallitsee nykypäivänä
katkera totuus jota emme mii- (sehän on aivan luonnollista)
tään ihanteellisilla loruilla voi siinä määrin että se on vain sat
toiseksi tehdä Niin paljon teolli- tumalta jos työläinen silloin
suustyöväestöstä yleensä kun hän palvelijaa tarvitsee saa
Puhukaamme nyt palvelijatta- mistään hinnasta kunnollista pai-
risia rernepaivenjai eivac oie velijaa Ja Jahes jokaisessa työ
samanlaisessa asemassa kuin teol läisperheessä tarvitaan ulkopuo
lisuustyöväestö Toverin artikke- lista apua ainakin silloin kun
Iin kirjoittaja ilmaisee kirjoituk- "misis hajoaa" ja muutamissa
sessaan sen seikan että hän ei perheissä näitä "hajoamisia" ta
ymmärrä hölyn pölyä siitä am- pahtuu usein Ja kovin monessa
mattialasta mistä hän on lähte- tapauksessa tulee "halpa" mutta
nyt kirjoittamaan Kirjoittaja tuo ammattitaidoton palvelija kovin
esiin väitöksen että ammattitai- kalliiksi Esim Toverin liikkees
toinen perhepalvelija joutuisi sä palvelee henkilö joka voi ker
"puskemaan" työtä enemmän toa tai ainakin hänen vaimonsa
Asia nyt on niin etä ammatti- voi kertoa mitä perhepalvelijan
taito kotitaloustoimissa keven- ammattitaidottomuus on heille
tää ja vähentää työtä Tämä pi- tullut maksamaan Tämä perhe
tää paikkansa perheenemännän ei ole vieläkään päässyt maksa
suhteen yhtä paljon kuin perhe- masta palvelijattaren ammatti
palvelijankin suhteen Siis kaikis- taidottomuuden tuottamia kus
ta ensimäiseksi perhepalvelijat it- tannuksia vaikka siitä on jo vuo
se hyötyisivät ammattitaidostaan sia kulunut kun he tätä palveli
jo tässäkin suhteessa jaa tartsivat
Mutta ennenkuin puhumme Kirjoittaja väittää myöskin
tästä asiasta pitemmälle pan- että jis perhepalvelijat vöittaisi
kaamme muistiimme yksi asia ja vvt kaiideksantuinin työpäivän
se on tämä Jos palvelijattaret siten että tehtäisi työtä kahdel
järjestyvät taloudellisesti niin la vuoroila (perhepalveiiiain työ
siitä taloudellisesta järjestöstä päivä on enimmäkseen kuusitois
saavat suoranaisen hyödyn aino- tatuntinen niin se voisi tapahtua
astaan ne palvelijattaret jotka vain heidän (palvelustyttöjen)
ovat sen järjestön jäseniä Ja ui- kustannuksella Onko esim kir
kopuolella järjestöä olevat palve- jaltajain palkka alentunut sen
lijattaret hyötyisivät siitä vaan tähden että heillä on kahdeksan
sikäli kuin tämä palvelijattarien tunnin työpäivä? Mitä varten
järjestynyt joukko 'kykenisi tais- olisi palvelijattarilla järjestö jos
telemaan uudistuksia ja paran- he eivät käyttäisi sitä hyväk
nuksia kotitalousammattialalla seen?
yleensä Ja säilyttääksensä ole- Ja siitä ammattitaidosta vielä
massaolonsa ja kartuttaaksensa kin jota kirjoittaja niin tanakas
voimiansa joutuisi tämä palveli- ti vastustaa muka "karsinaoppi
jattarien järjestö alituiseen kil- na" ja "työväenluokalle vanin
pailemaan järjestymättömien gollisena" Perhepalvelijain am
palvelijattarien kanssa ja taiste- mattitaidon kohottaminen ei
lemaan heitä vastaan pakottaak- suinkaan tulisi ketään muita niin
sensa heidät liittymään samaan paljon hyödyttämään kuin heitä
järjestöön Eikö tämä ole totta? itseään ja työväenluokkaa koko
Kirjoittaja muka todistelee per- naisuudessaan Ja myöntäähän
hepalvelijain ammattitaidon tar- kirjoittaja itse kirjoituksensa lo
peettomuutta sillä perusteella pussa että ammattitaito ei ole
että palvelijattaria on liian pai- tarpeeton Tähän minä tahdon li
jon On totta että heitä on pai- sätä että ammattitaito kaikkial
jon mutta siitä huolimatta am- la on yhteiskunnallisesti tarpeen
mattitaitoisten palvelijattarien Meidän ei suinkaan sovi i
kysyntä lisääntyy Monen koti- w w -Iäisten tavalla halveksua
palvelijaa tarvitsevan ei kanna- ammattitaitoa millään alalla e
ta palkata ammattitaidotonta pai- nemmän kuin meidän sopisi an
taa kapitalistiluokan käyttää ta ja jos 'tahdomme ottaa huo
sitä edukseen sen sijaan että mioon koko työväenluokan edun
käyttäisimme sen omaksi eduk- niin ei meidän sovi pestä käsi
semme ämme sanomalla että "ei se
'Enpä usko että kukaan meistä meille kuulu" jos ammattinsa
olisi halukas lähtemään matkaan taitaminen on jollekin ryhmälle
sellaisessa rautatiejunassa missä edullinen tänäpäivänä ja varsin
tietäisimme kaikki palveluskun- kaan ei meidän sovi siitä sil
nan olevan ammattitaidotonta loin vaieta jos se ammattitai-'
väkeä vaikkapa he olisivat kuin- toisuus ei ole vahingoksi vaaii
kakin järjestyneitä Luulenpa päinvastoin hyödyksi koko työ
että rupeaisimme niin "karsina- väenluokalle kuten tässä tapauk
opillisiksi" että vaatisimme scsa
heiltä ensiksi ammattinsa tunte- Hullukurisen väitöksen tekee
musta ennenkuin suostuisimme kirjoittaja vielä kirjoituksensa
heidän järjestöään kannattamaan lopussa viittaamalla siihen että
kaikista valistuneista ja ihanteel- järjestö joka opettaisi ammatti
lisistä mielipiteistämme huoli- taitoa jäsenilleen ei muka kyke
matta nisi takaamaan samoja etuja am-
Yhtä suuri vaara on meillä sil- mattitaidottomille jäsenilleen
loin tarjona kun palkkaamme Voiko kenenkään pääpsä syntyä
ammattitaidottoman kotipalveli- niin typeärää ajatusta että joku
jan vaikkakin vauriot eivät ole työläisryhmä perustaisi keske
aina yhtä pikaisesti näkyvät nään järjestön sitä varten että
Toinen esimerkki Palkkaako sen järjestön jäsenet sitten lai
mikään työväen omistama yhtiö tettaisiin kilpailemaan keskenään
liikkeenhoitajakseen henkilön millään tavalla turvaamatta hei
joka ei tiedä hölyn pölyä liik- kompia jäseniään? Kirjoittajan
keenhoidosta vaikkakin se on päässä sellainen ajatus näyttää
työväenliike ja työväenluokan syntyneen Emme me naiset sel
kokonaisetua edistävä liike? laisia järjestöjä perusta kun ker-
Perhepalvelijan suhde perhee- ran niitä ryhdymme perusta
seen on sama kuin liikkeenhoi- maan
"tajan suhde liikeyritykseen Ja Teollisuustyöläisten keskuu
olenpa varma siitä että amraat- dessa ei ole joka tapauksessa
titaitoinen perhepalvelija olisi tarpeellista työväenjärjestöjen
terveellinen vieras monessa työ- opettaa jäsenilleen ammattitai
läisperheessä silloin kuin työ- toa vaikkakin kaikissa töissä
läisperheessä apua tarvitaan Ja vaaditaan ammattitaitoa toisissa
sen lisäksi perhepalvelijain jär- enemmän toisissa vähemmän
jestöllä ei olisi ainoastaan "itse- Työnantajat pitävät siitä huolen
näisyys-unelmia uinuvalle keski- asettaen vissin vaatimuksen am
luokalle" mutta myöskin työ- mattitaitoisuudesta että täytyy
väenluokan perheisiin nähden käydä oppiaika ennenkuin pääsee
terveellinen vaikutus Ehkä tä- varsinaiseksi ammattilaiseksi
mä esimerkki ja se agitatsioni Toisissa ammateissa oppivat työ
minkä nämä järjestyneet palveli- Iäiset ammattinsa työmaalla
jat luonnollisesti mukanaan toisi- vanhemmilta kokeneilta työta
vat opettaisi työväenluokan vai- vereiltaan Esim metsämies jo
moille järjestymisen ja yhteen- ka ensikertaa lähtee puuta kaa
liittymisen tärkeyden Sillä jos tamaan saa työtovereiltaan neu
kukaan niin juuri työväenluokan voja ja varotuksia Nämä työläs
vaimot ovat tärkeinä tekijöinä set tekevät ryhmätyötä yhteis
työväenliikkeessä joko sen edis- työtä jotavastoin perhepalvelija
täjinä tai jarruina Mutta tästä on aivan yksinään ja riippuu se
toisten enempi kokonaan sattumasta josko hän
Kirjoittaja vielä tuo esiin sen- koskaan saa minkäänlaista ohja
kin mahdollisuuden osottaaksen- usta ammatissaan Ja se ohjaus
sa perhepalvelijain järjestämisen mitä he saavat saavat he sen e
mahdottomuutta että tehdastyö- männiltään joka seikka jo aset
läisissä on kyllin halpapalkkai- taa perhepalvelijat riippuvaiseen
sia naisia astumaan järjestynei- asemaan ja heihin on vaikea
den perhepalvelijain tilalle Ei saada istutettua itsenäisyyttä
ole pelkoa täältäpäin uhkaavasta niin paljoa että he rupeaisivat
vaarasta Jos täältäpäin syntyisi järjestymään ennenkuin tämä
kilpailua ensinkään niin olisi se ammattiopetuspuoli on otettu
kovin vähäistä sillä suurempi pois emäntien käsistä
prosentti tehdastytöistä mieluum- Sinä kirjoittaja kuka lienetkin
min tyytyy siihen pieneen palk- älä pelkää että se tulee vähin
kään kuin vaihtaa sen persoo- goittamaan työväenluokkaa jos
nallisen vapauden mikä hänellä perhepalvelijat ryhtyvät autta
on päivätyönsä päätyttyä perhe- maan itseään opettelemalla am
palvelijan orjamaiseen asemaan mattitaitoa keskenään Ja muis
Useampi tyttö pyrkii perhepal- taa tulee myöskin se ettei perhe
veluksesta tehtaaseen tai puotiin palvelijain vasta-alkavalta järjes
kuin päinvastoin Tä ios täältä- töitä sovi odottaa koko tvöväen-
päin kilpailua syntyisi niin nä- luokan pelastusta kun eivät sitä
mä jotka ovat tottuneet naut- ole kyenneet vanhemmatkaan
timaan jonkunverran persoonal- työväen taloudelliset järjestöt
lisesta vapaudesta olisivat luon- vielä tekemään Antakaamme
nollisestikin helposti taipuvaisia perhepalvelijain myöskin järjes
järjestymään palvelijattarien jär- tyä myöskin yhdeksi ketjuksi li
jestöön joka heille takaisi vis- sää siihen suureen työväen ar
sin työpäivän ja vissin vapaan- meijaan joka vihdoin tulee po
ajan Ja miksikäs ei tehdastyttö- liittisesti sulautumaan yhdeksi
jen myöskin sovi järjestyä ja ko- yhteiskunnalliseksi taistelujou
rottaa palkkojaan järjestönsä koksi koko työväenluokan etuja
kautta vai? valvomaan
Tänä ''äivänä meidän täytyy Jättäkäämme jo tuo ihanteelli
elää tätä päivää ja taistella tä- nen teoretiseeraaminen Nyt on
mänpäiväisten etujemme puoles- jo käytännöllisen toiminnan aika