Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 23, 1916, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja xfP Organ ot the Finnish Worklng Women in America
-
No 21 ~~ TIISTAINA TOUKOK 23 P — TUESDAY MAY 23 1916 — Kuudes vuosikT
um viri u
Miten Alitalon Antista tuli sosialisti
rovasti 'vähän ärtyisesti sillä tuo
pitkäveteinen ptihelu alkoi väsyt
tää ja kurkkuakin alkoi Kuivata
"Ammattitaitoisuus ja
taa ja KurKKuaKin aoi uivata „ _
vaikka kuinka olisi konjakkipul- V0 V06I1111K6
Innn täVl vctpllvf v
loon tähystellyt
Niin sehän se oli tärkein a-
Kirj Miilia talooni ainakin niinkauan kuin sja et saan Antin ja Miinan Joku nimetön henkilö on To-
Johdanto: Antti Antinpoika myy- Antissa on työntekijääkin Sik- kuulutukseen Kyllä minä koto- verittaren viimeisestä pai veli ja-
dään huutolaisena kun hän on kuu- si minä tulinkin tänne keskuste- na asjat SOvitan Antti on" mi- tarten numerosta saanut "inspi-
den vuoden yanha kahden hänestä ]emaan rovastin kanssa ja kuu- „„ valiia=sari vielä ia siitä saan ratioma" kirjoittaa kolme ja puo-
vanhemman sisarensa kera He ovat nun vanassani vieid jd aiuci saan „:ti -„ „„i:ii-ii„ ns
orpolapsia Antti joutuu taloon joka lemaan mita rovasti tahan a- 0na kiitollinen rovastille joka on h palstaa pi kan artikkelin ylla-
tunnetaan sekä huutolaisten että pai- siaan sanoo Antin kanssa olen istuttanut nöyryyden hengen An- olevalla otsakkeella lian talitoo
velijain kidutuspaikaksi Kovaa saa j0 sopinut avr1ämppn ia Miinan tävtvv sanoa siinä epäsuorasti että To-
Antti siellä kokea ja olisi kai kuol- tin syaameen ja ivinnan "yiyy tt aietaan "karsinaop-
lut sen kovan kohtalon seurauksista — Annappa kuulua! sanoi ro- myöskin nöyrtyä kun on Antin venaaressa djtidau
jos el isäntärenki Matti olisi ruven- vasti mutta sinulla näyttää ole- vaimo niin täytyy 'hänen pysyä F '
nut häntä hoitamaan ja suojelemaan van asata njn paljon että kurk- talossa vaikka sattuisikin riitaan- K-irjotuksessa vastustetaan ko-
Kului vuosia palve ijat vaihtuivat ' ' „„„ M-ö tipalvelijattanen jarjestamismah-
joka vuosi mutta Matti pysyi talossa kukl vaat kostuketta tumaan emännän kanssa Mina d£msuu{ta aivan Jsamoilla perus
Antin tähden Kerran isännän ja Ma- _ Niin se tuntuu Kuivanut pyydän vielä etta _ kun rovasti ]]a fc efäs työvaenasian luo
tin välillä tuli niin kova riita että lklirkkln mlltt„ täällia nn tulee vihkimään etta rovasti taas ml1:at„„If„ inpn nimPns:
Matti uhkasi tehdä paljastuksia talon °nkm urKkuni mutta taalla on „ n™kniijcUuteen ia p °' mmstaakseni nanen nimensä
sisäisistä asioista Silloin isäntä teki ainetta jolla voi kostuttaa kau- neuvoisi neita uskollisuuteen Jd Qn Gor(Ioll( suurta palkkiota vas-
sovintoa ja sovintoryypyn sekaan pa- laa sanoi isäntä ja veti povitas- muistuttaisi etta jumala on an- taan nyt kirj0ittelee osuustoi-
iii myrkyä ja Matti oli poissa Kului kustaan nijnkutsutun taskumatin tannl 'sannalle vallan palvelijain- nlintaliiketta ja kunnallisomis-
taas vuosia Paljon ankaraa kohtolua u -
sai Antti kokea mutta Alitalon isän- Tassa on parhainta konjakkia sa y11- tusta vastaan
nän hyvä ystävä pitäjän rovasti par- mutta jos puhun sen Antin asian — 'M'11 mina Koitan junididu ja jmm nll(jen ' ryhmaetujen
haan kykynsä mukaan kylvi nöyryy- ensiksi sanoi isäntä sanan avulla sanoi rovasti ja su- ajamjsen takiahan ne i w w:läi-'
wien'BtHtoDlÄ SvIÄ Siihen rovasti suostui virk- hen oli isäntä tyytyväinen S6t tahtovat repiä alas ja hajot-
ftÄ KÄt käen ~ Nyt kostutetaan kurkkua taa kaikki ammattijärjestöt kun
sia Taloon tuli piiaksi eräs Miina- — Tuntuuhan se kurkkukin san01 isanta- ne muka ovat vain ryhmaetuja
niminen nuori nainen joka rakastui kosteammalle kun katselee ki- Rovasti soitti palvelijan sisaan ajavia ja vahingoksi työväenluo- "
Anttiin ja siksi jäi taloon vielä toi- joka növrästi niiiaten pysähtyi kaI1p
seksi vuotta Alitalon isäntä pelkäsi maltevaa konjakkipulloa poydal- "Kd 1 'JdJ nriärävksiä hJi: iÄWl5„5t 1™ ™„vPi
että Anttikin voisi joskus suuttua ja lään Mikä se Antin asia sitten ovelle odottamaan määräyksiä Hekin loy tavat aivan päteviä
lähteä talosta Siksi hän keksi kei- 0li? ~ 1 uo vettä ja kaksi lasia sa- todistuksia väitteilleen Kerta
non naittaa Antti ja Miina sekä "y- _ vr- „xMcSx9 mna- phdntm no' rovasti käskevästi kaikkiaan sanottuna se on puo-
lentää" Antin muonamieheksi et £™{ "a"f n meidän piika- Palveliia Poistli Ja 'hetken ka' leksi totta Ne työläiset jotka ei-
Miinan Sitten saisi Antti ruve- lllttua toi tarjottimen komeasti vät ole vielä tajunneet järjesty-
(Jatk toukok 2 p numeroon) ta muonaDalkalle Ei olisi mi- lkatettuna aian mukaisella toti- misen tärkeyttä eivät suinkaan
„ F kalustolla " voi nauttia samoista eduista mitä
m ei m ÄitS r s?' ""-f rf rovas" BffTn?fTrh
i-i t - nalvehialle mutta kuulehan en- käytännöllisessä elämässä jon-
niin ettei niistä ole jotam vah - laista se on Ja toinen Iiyo y tas- gSa T saa tulla kenen- tuvat järjestyneet taistelemaan
tam!ist_a milloin ne ovat ruostei- ta on se etta saan varmasti pide- g?- Ssemään Jos Siä- järjestymättömiä vastaan "Joka
sa m loin kesken oppuvat Nyt tyksi kaks työjuhtaa talossani gj? ™£™mz kysymään ei ole meidän kanssamme hän
on yksi renki niin f uni ettei syo Miina on kova työtä tekemään Jalsa tul" Kysy"?ad"' Qn meit„ vastaan
silakan päitä vaan heittää ne kuo Kun saan sen kytkettyä niin en J™"81"0 heUe 6"ei rovas" ° 6 Koko työväenluokka voi hyö
r&asaan Kyllä se on jo Inkaa välitä vaikken piikoja saisikaan p" t tyä : taloudellisesta järjestymises-
Olen huomauttanut sutä ruuan ja luulen että Miina on jo aikoja &e£„™}W™$s tä ainoastaan sen kautta mikäli
haaskauksesta mutta ei siitä ole sitten iskenyt silmänsä Anttiin fllVn n?inhL kntJk is nämä omaa etuaan ajavat työ
apua iPois uhkaavat lähteä koska on viihtynyt meillä kau- Xpa " läisryhmät kykenevät yhteiskun--Vuosi
heidän täytyy olla lain pa- emmin kuin toiset piiat Ja nyt m"Jr" f0 Alital™ isnntä ini nallista tietä vaikuttamaan ylei
kottamana mutta sitten kun vuo- he ilmottivat menevänsä avioliit- ovasu Ja A1'luo" lidnld Jul~ sjjn oloihin — kykenevät sää
si on täyteen kulunut lähtevät toon Sitähän se Antin asia oli- vat maljansa ponjaan nuoren pa- laigsa vahvistetuksi iyhem
'he ja valehtelevat pitkin maail- kin Pyysi ninua toimittamaan nnjkunnia si kuLiut nlat työpäivät alimman palkka
maa niin ettei nyt enään saa samalla kun tulin muutenkin et- MuistaaKo rovasti _ rajotuksell) turvallisemmat työ
kunnon palvelijaa Ija jos joku tä rovasti laittaisi heidät kuulu- taa Antm nna"' saPeTSl 1_ olot jne
vielä pestin ottaakin niin nekin tuksiin Ei sitä kannata 'laskea santa ip's la"tlessaan' Jonon ro" Omia etujaan avat työläisryh-
ovät niin turkasen laiskoja Pel- kahta palvelijaa yhtaikaa lais- vaf nyaytti paatansa mät voiyat taloudellisesti lähen-
kään että saavat Antistakin o- kottelemaan kun on työtä enem- Lllnuikka yarttosi isäntäänsä ne]a toisiaan ja slllautua aja
petetuksi kaltaisensa tai tioukut- pi kuin tehtyä tulee Siksi mi- P°rtal?en Paassa Jöka norjuen maan ylteisia etuja vaan sikäli
televat hänet pois talosta Jos nä otin tämän asian (huolekseni P018):U1 [ova?t!" yirtaftuoneesta kuin teollisuuden kehitys käytän
niiakäy niin silloin olen hukas- Kyllähän rovasti mfinua uskoo ]a ™ry Paastyansa antoi nan nossä heidät siihen pakottaa va
sa Antti on kova työmies Te- ettei tässä asianomaisia tarvita Llluukal e osansa ruoskasta jo- llstustyon auttaessa liikettä eteen
kee työtä kolmenkin edestä mut- enempää kuin vieraita miehiä- non pa'veIijatlon olivat usein päin Mutta sittenkin on se "yksi
ta toiset kuuluvat Anttia moitti- kään vai mitä rovasti sanoo? saaneet !utu?tua: K°Ya 1 Kuu" suuri unio" vielä kovin kauka
van siitä -Nyt vielä voin Antin - Niin miks'eikä se sovi ystavansa viimeisen -hAkasun ja na Pahoin pelkään että aivan
kyllä taivuttaa uhkauksilla mut- näinkin kun kerran isäntä edus- stte" Pnoi raskaan paansa le- käytännöllisistä syistä sellaisen
ta en tiedä kummosia renkejä taa palvelijoittensa asiaa vaikka posohvan pehmeälle yyrlle yhden suuren umon" perusta
saan syksyllä tilalle kun entiset onhan se vähän ristiriidassa fcir- f °h ke'yo kun Alitalon isai - minen ei kay mahdo lseksi en-
lähtevät pois Jos sattuu sellai- kon lain kanssa mutta voin tai- ta faaPul tkotuV A"tIm?ni ne"kuin yhteiskunnalliset olot o
sia että saavat Antinkin mielen nä laittaa kuulutuksen Eihän anaa f'": ™ " ml?utt"?eet n"? -suures
muuttu-maan Jos 'he sen aikaan sitä kukaan tiedä vaikkei se iin fatteh- kun kal'k'klalia °n J'" naarassa etta unio siinä merk
„„„„„t mi - i ta hautausmalla l allanien ko- tyksessa kuin se on tanapaivana
saavat niin silloin olen menetta- lain jälkeen ole tehty ja mitapa „ „„lVl„0 „„ T„„
„„ ! -v 1 t ti m tul o oli Antille jo vanhas- on jo Tarpeeton
nyt parhaan työkoneeni rengin ja piian on vaha kunnan T r c-- ♦„!„„ i„n- „„t
- yr ' ii- 1 1 -j-j 1 Ki i A t i- taan tuttua Limukka oli vai- Siis työläiset taloudellisesti tu
Mutta nyt olen keksinyt kei- heidät vaan kuulutetaan Ja oli-
non jolla voin Antin kiinnittää kos se asia siinä kaikki? kysyi (Jatkoa kolmannella sivulla) (Jatkoa toisella sivulla)