Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 16, 1916, Page PAGE SIX, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Tiistaina toukok 16 p:nä 1916
N:o 20
jilla ja ukkomiehillä käydenvetoa
unitta pojat tunnustivat heikkoutensa
ja luovuttivat voiton ukkomieliille
Ja olihan sekin vielä mukavaa kun
oli ilmakin kaunis Olisi sinne pas
sannut tulla niidenkin jotka pois
jäivät nauttimaan raittiista ilmasta
Ben 'tjaan että nauttivat "talimanni
en piikiissä" juoden ja pelaten joka
on mitä inhottavinta olla sellaisissa
tiiikksleissä joissa ei saa mitään vir
kistystä vaan sensijaan monenlai
set tuskat Tämä on mitä hävettä
vin teko sellaisille vielä jotka muka
omaavat tai sanovat omaavansa so
sialistisia mielipiteitä Heittäkää
jotH moinen homma ja ottakaa oi
keasta asiasta kiinni tarmolla ja
tamtelkaa oikeuksienne puolesta sil
lä siinä taistelussa tarvitaan jokai
ioii mies ja nainen Ja varsinkin
Iällä paikkakunnalla on kaikkien so
sialistien yhteistoiminta ja hyvä
käytös tarpeen sillä tämä on vieras
kielisten suhteen hyvin pimeää vie
lä kun ei saa pitää kenttäjuhliakaan
lähempänä kun pitää mennä monien
mailien päähän vaikka sunnuntait
ovat aina melua ja juopuneiden rä
hinää mutta sen ei katsota häirit
sevän yleistä rauhaa
Ja kävipä niin että näitä rähisi
jöitä oli tullut kenttäjulilaammekin
vaikka osasto oli tehnyt päätöksen
ettei kenkään saa viedä sinne mu
kanaan päihdyttäviä aineita Olkoon
vastaisen varalle muistutettu se että
vasta kun osasto hommaa kenttä
juhlat niin häiritsijät pysykööt si
vussa Ompeluseuran naisten toimesta pi
detään myyjäiset tämän kuun 27 p
Muistakaa silloin varata taskut täy
teen tinoja ja joukolla haalille joka
mies ja nainen
SIVUSTA TÖHRIJÄ
MATKAILIJA
Kirj Hilma Landet-
Miks' toivoni taivas niin tummana
päilyy?
Miks' pilvet niin synkkinä ilmassa
häilyy?
Oi miksi ne peittävät auringon
minun kurjan kulkijan valon''
Niin pimeää on nyt polkuni
niin mustaa' molemmin puolin
En olisi minä tuntenut tuskiani
jos lapsena vain minä kuolin
Ei kumma se liene jos harhaan mä
kuljen
Käin tumman tummalla tiellä
Mutt' määrääni samoan en sorru
mä en
Vaikk' kauankin matkani kestäis
r31IHIIlil!IIiiIlllillIIlIIIJiHnE!13HiIiSiIIIä!!SIlIIIII!M"IIIlII!llJlSl!H
I KODIN OSASTOI
VÄHÄN YHTÄ JA TOISTA
(Jatk 3:lta sivulta)
RAVINTO-OPILLISET RAVINTO
AINEET (Masdasnan mukaan)
Lähettänyt täti Heleena
Nuorentavia ravinto-aineita: mansi
koita mustikoita tuoreita viinirypä
lepä tuoreita viikunoita happamia
omenia annnasia pääryniä appelsii
neja viljan mantelien kivien ja päh
kinöiden yhteydessä
Kiivauteen ja kiihottumiseen: mu
in valkuaisten viljan paahdettujen
ra — Tomaattia parsaa pinaattia
viljio erittäinkin riisin ja maidon
joko ilman tahi Hitroonaniehun kans
sa Kukkakaalia selleriä talli raa
kaa kaalia viljan ja muna valkuaisen
johon on sekoitettu sitroonamehua
kin:-a Viinirypäleitä appelsiineja
ja pääryniä riisin tahi saagoa pie
niini pähkinöilteii kanssa
Ummetuksessa käytettäköön run
saasti omenia marjoja pääryniä
happamia 'hedelmiä luumuja ja kaik
kia viheritä vihanneksia erittäinkin
lomaateja raparperia ja krassia
Niidet: kanssa käytettäköön runsaas
ti i uikaa maapähkinää juomana ol
liouii piimä liedelmäinmehut kerma
laimennettuiin 3 lahi 4 osalla vettä
Vältettäköön niin paljon kuin suin
kin keitettyjä ruokia varsinkin vil
ja kuumaa maitoa ja yleensä mai
toruoUia riisiä viinirypäleitä kiiho
lusjiueita etikkaa ja kaakaota
Kestävyyden iloisen mielen aikaan
samuiseen käytettäköön tuoreita mar
joja omenia viinirypäleitä appelsii
neja tomaattia vihreitä vihanneksia
jiisil vehnää pinien ja muita päh
kinöitä Ituuat ja juomat tulee naut
tia kylminä eikä kuumina
Lihottavia ruokia: vihannekset
öljyn munien viljan ja leivän yh
teydessä Hillotut hedelmät viljan
öljyn ja kerman kera — Maisi vii
kuuoitten taatelien maapähkinöltten
ja lorinan kanssa Pureskele raako
ja vehnänjyviä niin kauvan kunnes
kaikki maku on kadonnut Älä suu
tu äläkä hanki itsellesi mitään tai'
pettomia suruja Ola kylmiä pyyhke
Jyitl pyyhi sitten ruumis perinpoh
jin ja voitele se öljyllä
Laihduttavia ruokia: vihreät vi
hannekset sitroonan ja tomaattinie
'huii kanssa piimä munavalkuainen
sitroonalla sekoitettuna limonaati il
man sokeria happamet hedelmät rii
jin kanssa maitoa sitroouaa ja a
nmasta juustoa sitruunamehun kans
sa viljaa raparperia pinaattia mu
nanvalkuainen ja riisi kuumat kyl
vyt ja sitten hierontaa alkoholilla ja
niainsitärkkelykseilä
„ Ruuat jotka kiihottavat sukupuoli
elimiä: tee kahvi kaakao alko-liooli-juomut
tupakka piimä kaura
juusto munat leivokset mausteet
in yö a perunat ja maapähkinät Tu
lee välttää yleisiä kokouspaikkoja
kunnes itsehiUitsemiskyky on paran
tunut Sukupuolitautien parantamiseen:
Ateriaan kuulukoon vain kaksi tahi
kolme lajia seuraavista aineista:
marjoja omenia pääryniä viinirypä
leitä appelsiineja granaatiomenia
sitrooneja meloonia tomaattoja ra
parperia selleriä salaattia krassia
laukkaa kaalia ohraa riisiä veh
nää pinien ja kokospähkinöitä Syö
hyvin vähän ja nouse pöydästä vielä
nälkäisenä Tee usein kävelymatkoja
kylmällä ilmalla
Sydäntauti on maksataudin seura
us Vältä rasvaa ja tärkkelystä si
sältäviä ja makeita ruokia munia
kermaa suklaata ja kiihotusaineita
sen sijaan käytä enempi mehukkai
ta hedelmiä pähkinävoin kanssa au
ringon kuivaamaa leipää salaattia
inaitiaisia sinappia makaronina
juustoa ja piimää
Hermoheikkous johtuu juomisesta
aterioiden aikana voileivästä ja lei
voksista teen kahvin ja suklaan yh
teydessä maukkaat makeat ruuat
runsaasti maustetut leivokset ja pii
rakat jään ja limonaatin yhteydessä
Älä käytä näitä ruokia syö hyvin hi
taasti ole huolellinen ruokien va
linnassa syö korkeintaan kaksi ker
taa päivässä ja vältä juhla-aterioita
Vatsatauti: tulee välttää kaikkia
liemiruokia ja juomista syödessä
Vilja on hyvää kun se on useita
tunteja kiehunut Älä käytä maito
ruokia öljyä eikä pähkinöitä Va
litse ruokasia seuraavista: omenia
appelsiineja pääryniä granaatiome
nia puolukoita kirsikoita valkeita
viinirypäleitä kypsiä oliiveja parsaa
kukkakaalia piparjuurta papuja ja
herneitä kurpitsaa raparperia ja pi
naattia valko ja punajuuria maka
ronilla marjoja mantelia pinien
pähkinöitä pähkinävoin muodossa
Keuhkotauti: yskässä vilustumi
sessa ja liinan muodostumisessa tu
lee välttää maitoruokia munia lei
pää siemenliedelnii:l ja sinisiä viini
rypäleitä Munuaistauti: raaka ravinto oii täs
sä paikallaan Hyviä ovat kerma ja
sitroona pinien pähkinävoi tuoreet
hedelmät vihreät vihannekset ohra
riisi ja vehnä vähintään neljä tuntia
keitettynä Älä käytä munia vettä
kauraa ruista pääryniä luumuja
pähkinöitä palkohedelmiä eikä kui
vattuja hedelmiä Pienet pimaset
punajuuret raastittuna raakana rii
vinraudalla ja höystä öljyllä ja sit
roonan mehulla on oivallinen lääke
munuaistautiin
Ajatustybnteki joitten oppineitten
taiteilijoitten mestarien taiturien
nerojen puhujien sekä kaikkien niit
ten joille henkinen kehitys on vält
tämätöntä täytyy puhdistaa ruumiin
sa kaikista taudinaineista antautua
yksinkertaiseen elintapaan saavut
taa keskittymisen ja paastojen avul
la aste jolloin ruokien valinta on
rajoitettu Syötäköön pääasiallisesti
mantelia rusinoita appelsiineja sit
roonia viinirypäleitä raakaa vehnää
joka huolellisen pureskelemisen jäl
keen syletään pois Käytä vihan
neksia vain niitten vuodenaikojen
mukaan Kieltäydy mattorullista
harvoilla poikkeuksilla Syö vain
keskittyen ja tarpeen mukaan Kar
ta käymistä aiheuttavia ruokia huolellisesti
selle mutta sitä ei voitu vielä huo
mioon ottaa siliä se nostaisi kus
tannukset kovin korkealle Rapor
teista näkyi että Säkenetkin tuotta
vat usean sadan dollarin tappion vie
lä vuodessa vaikka Säkenet ilmestyy
vain kerran kuukaudessa
Jos päästäisiin edes siihen että
voitaisiin Toveritar painaa parem
malle paperille niin olisi sekin jo
hyvä edistysaskel sillä sen kyllä
voi sidottaa nykyisessä koossaankin
Se tekee kirjan laajuudeltaan samaa
kokoa kuin on "Oma maa" ja monet
muut kirjat Siihen taas että Tove
ritar toisinaan ilmestyy erikokoisena
ei ole mikään muu syynä kuin kus
tannusyhtiön köyhyys Kun loppuu
Toverittaren paperi kesken niin sil
loin täytyy painaa Toverin paperille
ja silloin se tulee sellainen pitkä ja
hoikka kuin nälkävuosi Toivon kui
tenkin että nyt jos saadaan tehdyksi
se suuri paperitilaus niin riittää To
verittaren paperikin niin että se tu
lee joka numero saman laajuinen jo
ten sitä on helpompi säilyttää ja si
dottaa jotka sen haluavat tehdä —
Toim
kummankaan märepaloja — — ? A
lentaako se kummankaan lehden ar
voa? Oli kirjotus: "Säälikää armah
takaa" jonka tosin kirjotin kum
paankiin lehteen tarkotuksella laa
jemmin kuvannollisesti tuoda ilmi
ajatukseni niistä äiti-raukoista ja
viattomista pienokaisista jotka ikä
vä kyllä jäävät vaille isän hoivaa
ja huolenpitoa joiden isä lähtee hei
dän tyköään vain vähäksi aikaa A
merikaan luvaten kyllä pitää heistä
hyvän huolen Mutta kuinka sur
keasti pettyykin äiti raukka Näitä
hän juuri tahdoin kuvata kirjotuk
sessani kun tunnen niin suurta sää
liä niitä raukkoja kohtaan Enkä
suinkaan ymmärtänyt ajatella että
se lehden arvoa alentaisi ei suin
kaan? Vaan onhan lehdet ajatus
temme välikappaleena tulkkina maa
ilmalle Enkä näin ollen märehtinyt
kummankaan lehden märepuruja En
kä myöskään kopioinut kummasta
kaan lehdestä
Ystävyydellä piirsin
KÄRSIVÄ ÄITI
Samalla pyydän kiittää sitä siskoa
joka on lahjot! anut minulle Toverit
taren Sekä pyydän olkaa hyvä ja
pankaa tähän lehteen nimenne ja
osotteenne eli kirjottakaa minulle
yksityisesti jo ennen sanomalla osot
teellani MRS O P
Box 2 Tapiola Mich
Olen iloinen että vihdoinkin sain
tietää mikä tuo kysymyksen alai
nen kirjotus on Siinä joka Tove
rittaressa julaistiin ei suinkatin ol
lut mitään sopimatonta Mutta An
ni M — n kirjotuksessa mainitaan et
tä kirjotus oli erilainen N Y Uuti
sissa Haluan nähdä sen kirjot uk
sen Olisiko Kärsivä äiti tai Anni M
tai joku muu niin hyvä ja laittaisi
sen 'minulle joko leikattuna Uutisis
ta tai laittaisi miilulle sen lehden
kokonaan missä mainittu kirjotus
cn
Muuten minä olen sitä mieltä et
tei kannata olla N Y Uutisten kir
jeenvaihtajana N Y Uutinen ei
ole meikäläisiä vaan ee on meitä
vastaan Se on meidän työväestön
vastustaja ja pimittäjä — Toim
Vähän selvitystä
Toverittaren no:ssa 16 kirjotti e
räs äiti kokemuksiaan lasten kasva
tuksesta Se on todellakin keskus
telemisen arvoista Sillä usein lie
nee kasvatuksessakin vika että niin
monet monet nuorukaiset joutuvat
turmion poluille Vaikka on kyllä
hyvinkin kasvatetut lapset sivisty
neistäkin vanhemmista lähteneet
vartuttuaan nuorukaisiksi ja neito
siksi lähteneet kulkemaan turmion
polkua —
Olen viiden lapsen äiti ja vanhin
on vasta 12 vuoden Mutta olen
tuolla ajalla tullut kokemaan monta
kohtaa lasten kasvatuksessa joista
en erikoisemmin ala juttelemaan
Mutta yksi kohta meille vanhemmil
le on vältettävä asia: kiroileminen
Se on minun mielestäni raakaa ja
julmaa ja epäsiveellistäkin Minä
oikein säikähdän kun kuulen naisten
kiroavan ja vielä lasten kuullen En
tiedä miksi jotkut naiset kiroavat
erittäin paljon Minä olen aina koet
tanut välttää rumia puheita sekä
kirosanoja Ei kai meidän lapset
kiroa koskaan En ole kuullut ke
nenkään moittivan heitä siitä Täl
lainen minun mielipiteeni on siinä
asiassa Ja lapsi katsoo ja kuuntelee
tarkoin miten isä ja äiti puhuvat ja
käyttäytyvät Eikö olekin aivan jul
maa kuulla kun lapsi kiroaa ja pu
huu raakoja puheita ja tuskinpa pu
he on vielä kyllin selvä Siis koet
takaamme pyrkiä käyttäytymään sii
vosti lastemme keskuudessakin ja
puhumaan kauniisti niin lapsetkin
oppivat samaten Minä niin muiden
äitien keralla
Niin asia olikin toinen josta ajat
telin tehdä selvitystä Koska "äiti"
haluaa tietää jos tämän lehden lu
kijoissa on New Yorkin Uutisten lu
kijoita? Onko se kenellekään pa
hennukseksi jos lukeekin ja jos
kirjottaakiu kun ei kirjot ukset ole
Kirkonseppä ja
paimentyttö
Keskiajan tarina
(Jatk)
Kohta nukkui kirkonseppä si
keään uneen ja Katina hiipi pois
hänen luotaan Katinau silmät
heti naulautuivat mittanauhaan
Nopeasti sieppasi hän sen ja tä
hysteli teräasetta Vihdoin hän
keksi tuppipuukon kirkonsepän
vyöllä Hän hiipi luo ja otti
puukon tupesta Pari kierrosta
pujotti hän pois nauhakiemuras
ta Sitten leikkasi puukolla nau
han päästä palasen Puukon pa
ni hän hiljaa tuppeen ja nuha
kiemuran pöydälle paikoilleen
Siitä pitäen paimentyttö varoi
visusti tulemasta kirkonsepän
näkösälle Muutamana iltana oli
kirkonseppä karjatarhan luona o
dottamassa kun Katina tuli ko
liin karjoineen Mutta kuu Ka
tina huomasi kirkonsepän juok
si hän pakoon huutaen kauhuis
saan niinkuin olisi murhamiestä
pelännyt
Kirkonrakennustyö edistyi vä
hitellen Perusmuurit valmistui
vat ja inahtavan Hartikka herran
päivätyöläisten käsivarret nosti
vat niin nopeasti harmaakiven
toisensa päälle seinämuuriin että
kirkko oli valmis jo seuraavana
kesänä
Silloin oli suuri juhla Kansaa
saapui sadoin ja tuhansin kai-
(Jatkoa 8:11a sivulla)