Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 16, 1916, Page PAGE THREE, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KOLME
N:o 20
Tiistaina toukok 16 p:nä 1916
PUHUKAAMME VÄHÄN LAPSIS
TAMME (Jatkoa ensimäiseltä sivulta)
mättä niin se jää myymättä juuri
siitä yksinkertaisesta syystä että so
sialistit eivät vielä tiedä tärkeintä
tehtäväänsä
Minun ajatukseni olisi se että nä
mä lasten julkaisut pitäisi saada 11-
mestymään melkojoukon laajempina
koollaan että niiden sisältö voitai
siin saada monipuolisemmaksi että
niihin voitaisiin sisällyttää myöskin
sellaista lukemista että niitä voitai
siin käyttää myöskin opetusvälineinä
sunnuntaikouluissa ihanneliitoissa ja
kesäkouluissamme samalla kun ne
sisältävät lasten esitettäviksi sopivia
ohjelmanumeroita kertomuksia ja ku
via lasten sosialistisen toiminnan e
distyksestä eri paikkakunnilla ym
Mutta tätä tarpeellista uudistusta
emme voi aikaan saada lasten jul
kaisujen suhteen ennenkuin sosialis
tit järjestössämme rupeavat anta
maan enemmän huomiota lasten kir
jallisuudelle niin että näiden julkai
sujen menekki olisi taattu
Lasten Kevät 1916 on äsken il
mestynyt sitä on vielä joku määrä
levittämättä Samoin on jokunen
määrä jälellä myöskin Lasten Joulua
1915 joka ei suinkaan ole vielä van
ha niille jotka eivät sitä ole vielä
nähneet Näitä siis sopii levittää
Seuraava lasten julkaisu on Las
ten Joulu 1916 Jos me tahdomme
jos kaikin tahdomme niin siitä voim
me jo tehdä laajemman ja vielä pa
remman kuin edelliset julkaisut Mi
nä tahdon Tahdotteko te? Jos tah
dotte niin lähettäkää siihen ensik
sikin kirjotuksia ja kuvia Ja toi
seksi ryhtykää toimenpiteisiin sen le
vittämiseksi joulun edellä ja antakaa
Lännen Työväen K-yhtiölle takaus
sen menekistä niin suuresta mene
kistä että voimme tehdä Lasten Jou
lun suuremman kooltaan ja monipuo
lisemman sisällöltään
Ei ole liiaksi aikaisia ryhtyä tätä
asiaa pohtimaan siitä kokouksissa
keskustelemaan ja suunnittelemaan
toimenpiteistä sen levittämiseksi
Lapsemme ovat sen arvoisia — totta
kai he ovat sen arvoisia meille —
että meidän kannattaa tämä huomio
heille antaa Vai mitä sanotte? Ha
luaisin saada kuulla teidänkin mieli
piteenne Te Raivaajan tilaajat ja
lukijat - kirjoittakaa mielipiteenne
Raivaajaan (kai siellä tila suodaan)
te Työmiehen tilaajat ja lukijat kir
joittakaa siitä Työmieheen ja te To
verin tilaajat ja lukijat kirjoittakaa
Toveriin Vaikkapa olette eri mieltä
minun kanssani niin kirjoittakaa
Pääasia on se että tästä keskustel
laan ja kun on keskusteltu toimi
taan jotain puoleen tai toiseen Jos
nämä lasten julkaisut eivät mieles
tänne ole julkaisemisen levittämi
sen ja parantamisen arvoisia niin
sanottakoon se kerta kaikkiaan ja
lakattakoon niitä julkaisemasta
Minä puolestani pidän ne äärettö
miin tärkeinä ja tarpeellisina ja tu
len taistelemaan niiden julkaisemi
sen puolesta aina Ja hartain toi
voni olisi se että ne saataisiin il
mestymään monin kerroin parempina
kuin niitanne ovat tähän saakka il
mestyneet Tiedän että tämä minun kirjeeni
ei ole mikään virallinen puolueen
asiakirja En sitä nyt voi sellaiseksi
tehdä Muistaakseni länsipiirin koko
us teki jonkinlaisen virallisen lau
sunnon pöytäkirjaansa mutta ei se
mielestäni ollut läheskään riittävä
Mutta vaikka tämä kirjeeni ei ole
kaan virallinen asiakirja niin toivon
kuitenkin että tämä otetaan huomi
oon ja tästä asiasta keskustellaan
ja yhä keskustellaan niin että siitä
sitten oikein virallisissa kokouksis
sa pienemmissä ja suuremmissa teh
dään virallisia asiakirjoja joilla on
enemmän painoa kuin tällaisilla ei
virallisilla kirjeillä
Jään siis odottamaan ja toivomaan
Toverillisesti
SELMA JOKELA-McCONE
Lasten julkaisujen nykyi
nen toimitus
Sota on kansakun
tain itsemurha
Ei" ole siinä kylliksi että maan
parhaat ruumiillisesti voimak
kaimmat ja terveimmät miehet
viedään soiarintamaan surmatta
viksi ja rikkirevittäviksi Sota te
kee yhtä suurta hävitystyötä
myöskin kotona kaukana sota
tantereelta Eräästä Englannin suuresta
synnytyslaitoksesta Birmingha
missa on valtakunnalle lähetetty
varotushuuto: "Jos Brittien val
takunta tahdotaan pitää koossa
niin lasten elämä täytyy pelas
taa!" Tämän varotuksen yhteydessä
annetaan tieto että pienten las
ten kuolevaisuus on kasvamassa
päin ja syntymät ovat vähene
mässä Sodan seurauksena on se
että liirminghamin synnytyslai
toksessa on syntynyt noin 4000
— 50C0 lasta 'alle tavallisen lu
vun viime vuonna Syntyväisyy
den luku on laskenut alhaisim
paan määräänsä
London Times tietää kertoa
että Englantia uhkaa suurempi
miesten puute kuin mitä sen his
toria on vielä koskaan tuntenut
Samalla huomauttaa Times että
Saksa on ollut paljoa kaukonä
köisempi tässäkin suhteessa ja
on ryhtynyt ajoissa toimenpitei
siin pienten lasten elämän suoje
lemiseksi vuosien varrella joten
Saksan väkiluku on kasvanut
neljästäkymmenestä kahdesta
miljoonasta kuuteenkymmeneen
miljoonaan vuodesta 1875 vuo
teen 1905 Mutta lehti ei kerro
että Saksassakin nyt hävitetään
sen väkilukua Sota tekee hävi
tvstvötään suhteellisesti kaikki
alla' Elintarpeiden hinnat ovat 'Sak
sassakin kohonneet yli työväes
tön ostokyvyn Sitä todista
vat siellä täällä puhjennedt
n ä 1 k ä k a p i n a t Ja nälkiin
tynyt äiti ei voi synnyttää elin
voimaista lasta Sota hävittää
ja turmelee orastavat viljapellot
yhtähyvin kuin tuleentuneetkin
viljavainiot' Se jättää vain hä
vitystä jälkeensä kaikkialla Hä
vitystä jokapuolella
Slutta vallassaoleva kapitalis
tiluokka siitä niittää riikkauksia
Se sitoo orjuuteensa velkaorjuu
teen monen monta sukupolvea
tulevista kansoista — jos kan
sat sen ikeen alle taipuvat Jos
he rupeavat sukupolvesta suku
polveen ahertamaan ja maksa
maan niitä suunnattoman suuria
velkataakkoja joita hallitukset o
vat hellän päällensä sälyttäneet
sodan kautta
Ja kenelle sitten ovat nämä
suunnattoman suuret velat mak
settavat? Vain muutamalle per
hekunnalle — parille kolmelle
koko maailmassa — joilta hallii
tukset ovat ottaneet sotalaino-jaan
Vähän yhtä ja toista
Hiljakkoin eräs äiti kyseli kirjo
tuksensa lopussa että onko Toverit
tarella samoja lukijoita ja kirjeen
vaihtajia N Y Uutisten kanssa jo
hon kyllä toimitus vastasi vaan ar
viokaupalla sanoakseni koska län
nellä ei ehkä leviä N V Uutisia
paljoakaan (Sanoin etten ole näh
nyt koko Uutisriepua täällä oloajal
lani joten en tiedä mitä kirjotuksia
siinä on ollut— Toim) Mutta muis
taa täytyy että Toveritar leviää ym
päri Yhdysvaltojen joten minä otak
sun että millään lehdellä muut so
sialistilehdet sivuun jätettynä ei ole
niin paljon yhteisiä lukijoita kuin
on Uutisilla ja Toverittarella
Tälläkin paikkakunnalla on yhtei
siä lukijoita minun tietääkseni m m
tämän kirjottajakin Ja koska olen
lukenut molemmista lehdistä sen kir
jotuksen josta yllämainittu kysy
mys on sukeutunut niin minun ym
märtääkseni sama henkilö on lähet
tänyt saman kirjotuksen kumpaankin
lehteen tosin hieman muodostettuna
eri asuun yhdestä kohdasta Ja mi
käli minä lukemaani käsitän oli kir
jottajan tarkotus N V Uutisten lu
kijoille kertoa minkälaisia punaset
ovat ja Toverittaren välityksellä se
kait aijottiin saada asianomaisten
tietoon Toivon että : kirjottaja on
aikeissaan onnistunut paremmin kuin
minä viime kesänä Kerron tässä
epäonnistumiseni N Y Uutisten kir
jeenvaihtajana Viime kesänä eräs "Herra Visa"
ehdotti Uutisten nuorten pakinoissa
suomalaisille naisille että ruveta ti
laamaan ruotsinkielistä naisten leh
teä koska ei muka suomenkielistä
naisten lehteä ilmestynyt Amerikas
sa ollenkaan Muistaakseni hän sa
noi lehden ilmestyvän Grand Rapids
isää Mich sen toimittajana ollen
Mrs Ida Hansen ja vielä siinä oli
hintakin mitä se maksaa vuosikerta
jne
~ Tästä minä kimpaannuin vastaa
maan Uutisiin Aivan yksinkertai
sesti sanoin että suomenkielinen
naisten lehti Toveritar ilmestyy ker
ran viikossa Astoriassa Oregonin
valtiossa Toimittajana on Selma
Jokela-McCone Ja kirjotin miten
kauan tämä lehti on jo ilmestynyt
ja mitä vuosikerta maksaa ja sanoin
ettei suomalaisten kannata ruveta o
pettelemaan ruotsinkieltä tässä maas
sa ollessaan ei ainakaan naisten
lehden puutteessa Mutta läpäsikös
tämä kirjotus? Ei ainakaan vielä o
le läpässyt Totta kai sen söi puk
ki joka siellä kaikki muutkin asial
liset kirjotukset popsii ja jota ne
muut pakinoitsijat aina kumartele
vat rukoillen Minä en sitä tehnyt
kai sen vuoksi jouduin vihan uh
riksi (Ei vaan sentähden että tah
doitte ilmottaa Uutisten lukijoille
että parempia lehtiä' ilmestyy kuin
New Yorkin Uutiset ja jos Uutisten
lukijat saavat sen tietää niin silloin
loppuu pukilta popsiminen tykkä
nään— Toim)
Ja minkäli minä olen Uutisten lu
kijoita haastellut niin romaanit ne
ovat jotka vaa'assa painavat Ja
mitä minuun tulee niin en suosi mi
tään lehteä johon kaikki kelpaa jo
ka on aivan merkityksetöntä työläi
sille mutta minun elämäntoverini
henkinen minä on sillä tasolla että
Uutinen on "paras" ja "tuorein" suo
malainen lehti ja kun hän sen vält
tämättä tilaa niin minäkin sen yleen
sä katselen — onhan siinä paljon
"tuoretta" parjausta
Sitten vielä vähän tästä Toverit
taresta Minua on moni kehottanut
tekemään ehdotuksen Toverittaren
kustantajille ja muille joita asia kos
kee että Toverittaren koko pienen
nettäisiin esim Työmiehen Joulun
kokoiseksi ja lisättäisiin sivulukua
suhteellisesti koska Toveritar sisäl
tää paljon säilyttämisen arvoisia kir
jotuksia ja koska sitä nykyisessä
koossaan on mahdoton sidottaa ja
kun se vielä joskus ilmestyy erisuu
ruisena kooltaan ja kun yleensä on
hankala pitemmälle säilyttää vihkoi
na niin nämä seikat huomioon ottaen
toivon tämänkin' tulevan otetuksi
huomioon silloin kun tulee Toverit
taren teknillisen puolen muutos ky
symykseen Toivottavasti ensi ke
sänä tai paremmin sanoen tänä ke
sänä päästään niin paljon eteenpäin
tilaajissa että saadaan jotain pa
rannuksia lehdellemme
Tervehtäin ANNI M
Astorian s s klupi teki sellaisen
ehdotuksen äskeiselle yhtiökokouk-
(Jatkoa kuudennella sivulla)
CARBONAD
S S OSASTON OMPELUSEURA
toimii suuret
Myyjäiset
Toukok 27 p kello 8 Illalla
Ohjelma on runsas ja monipuolinen
m m esitetään näytös "KERTUN
KEPPOSET" ym ym
Oviraha on 25c jonka mukana anne
taan yksi arpalippu
Sinne siis kaikki joukolla!
I Kenkiä J
jotka tyydyttävät kaikkia
_ Jos haluatte sopivia kes- 9
täviä ja samalla aistikkaita
KENKIÄ tulkaa katso-
maan meidän jalkinevaras-
a toamme Me voimme tyy-
dyttä teitä
! Bee Hive
' ASTORIA OREGON
ooapoaopppooo
Sand Couleen Mont S S
G Osaston Ompeluseura pitää 0
kokouksensa joka toinen 0
O torstai ilta kello 7 Terve0
O tuloa kaikin I 0
OngoOoOQQgOOooq
O Huom!
O New Yorkin Suom Naisten
O OSUUSKOTI
O ja paikanvälitystolmistoi
241 Lenox ave 122 st
O Telef 813 Morning side "
o o o oooooooooao
VVaukeganin Hl s s osaston vi
ralliset kokoukset pidetään joka kuu
kauden ensimäisenä ja kolmantena
sunnuntaina alkaen klo 2 i p
Osaston ompeluseuran kokoukset
on joka kuukauden toisena torstaina
alkaen klo 2 i p Kahvia kokouksen
loputtua
Hoquiamin s s osaston ompelu
seuran kokoukset pidetään osastoa
talolla Ahjolassa jolta torstai kello
2 jpp Osote on 315— 10th St
Hoquiam Wash
Astorian s a osaston ompelu
seuran kokoukset pidetään osas
ton talolla joka torstai ilta kello
8 Osote 262 Taylor ave
Hannan s s osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään jokaisen viikon
torstaina kello 8 ) p p (Huom!
Kahvia saatavana joka kokouksen
loputtua)
Storkettin Mont s osaston om
peluseuran kokouksia pidetään joka
toinen tordtai-ilta kello 7 Saapukaa
Kanein
Jos olette
kiipeä
Pyytäkää VAPA LÄÄKE KIRJA No: S
Jossa yli 25 erilaista miesten Ja naisten tantit)
on niitetty sekä täydellinou luettelo uoma
eli taudin oireet ja me esitiimme töille nuk
lääke olisi tilattava lääkkeen hinnan y m
(Lääkkeet eivät ole patenttilääkkeitä vaan
tosi suomalaisia lääkkeitä)
(Tämän kirjan Baatte vapaasti ia pitäisi elia
jnkasen moraalisen kodissa siltä ette tiedä
koska tarvitsette sitä Varokaa humbuuki
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria
Ligneirin Apteoki on suurin
——suom Apteeki Yhdysvalloissa— — -P
A LIGNELL CO Superior Wl