Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 09, 1916, Page PAGE TWO, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSI
Tiistaina toukokuun 9 p„ 1916
No 19
PALVELUSTYTTÖJEN
KLUBI
(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)
Palvelustytöt ovat muuttele
vaa väkeä Ja palvelustyttö ei
halua kulettaa arkkuaan ja muita
tarpeitaan paikasta toiseen ja
maksaa niistä kuletusmaksuja
Eikä hän myöskään halua mak
eaa korkeita maksuja säilytys
makasiineihin y m Siksi klubi
varustaa paikan tyttöjen arkuil
le sellaisen että jokainen pääsee
aina arkulleen ja säilytysmaksut
eivät ole korkeat
Kalustetut huoneet täyttävät
toisen kauan kaivatun tarpeen
Tässä kodisa halvasta vuokrasta
saa tyttö asunnon silloin kun
on poissa työstä ja hakemassa
paikkaa Täten on koti ollut aina
asujia täynnä lie ovat myöskin
saaneet siellä kukin keittää ruo
kansa joka on halunnut siten
säästää myöskin he siellä saavat
pestä vaatteensa ja silittää ne
Tämä tekee mahdolliseksi sen
seikan että kun tyttö menee jo
honkin uuteen palveluspaikkaan
ei hänen tarvitse viedä muassaan
kantamusta likaisia vaatteitaan
sillä tytöt eivät halua eivätkä voi
maksaa vaatteiden pesumaksuja
työttöminä ollessaan Ja siten on
yksi pikku riita-asia emännän ja
palvelijan välillä poistettu
Jos joku tyttö joka on vuok
rannut huoneen kodista jo sa
mana päivänä sattuu saamaan
palveluspaikan niin ei hänen
silloin tarvitse maksaa huoneen
vuokraa Ainoastaan siinä tapa
uksessa otetaan maksu jos hän
on ollut yötä kodissa Siten klu
bi auttaa jäseniään tulemaan toi
meen ' mahdollisimman vähillä
menoilla silloin kun ovat vapai
na ja siihen on vielä lisäksi mu
kavat asuntosuhteet' ja työtove
riensa seura joten ei tarvitse
kärsiä yksinäisyydestä
Klubin on jo täytynyt hankkia
paljon suurempi huoneusto kuin
uiiunu rassa~nTWTreus-
tossa on yhteinen makuuhuone
yhtähyvin ' kuin yksityisiäkin
huoneita Siten voidaan työille
antaa asunto vieläkin halvem
masta vuokrasta Kodissa on pia
no ja suuret seuruslelusalit mis-
sä klubin jäsenet voivat kestitä
vieraitaan ja nautia vapaudesta
mitä he eivät voi muualla saada
joka seikka kehLtää heissä enem
män itsekunnioitusta ja oman
arvon tuntoa saattaen heidän e
lämänsä enemmän normaaliti
laan Kun kluln tarvitsi enem
män rallaa lisäkaluston ostami
seen saatiin sitä iltamien pidol
la ja lahjoitusten kautta
Klubin yleiset kokoukset pide
tään torstai-iltasin joihin on va
paa pääsy kaikilla klubin jäse
nillä 'Ensimäinen torstai-ilta jo
kaisena kuukautena on varsinai
nen työkokous jossa päätetään
klubin asioista kolme muuta
torstai-iltaa kulutetaan panemal
la toimeen huvitilaisuuksia tai
annetaan luentojen kautta ohjei
ta Klubin kasvavan jäsenluvun
mukana on siilien liittynyt paljon
sellaisia tyttöjä jotka osaavat
hyvin vähän englanninkieltä He
ovat_ halukkaita oppimaan eng
lanninkieltä tietäen että se aut
taa heitä palveluspaikoissaan ja
siksi joku aika sitten perustet
tiin klubin yhteyteen englannin
kielen koulu johon tytöt ottavat
innolla osaa
Klubi todellakin osottautuu e
distykselliseksi siinä että se on
ryhtynyt parantamaan vissejä o
loja siten että on ryhtynyt ko
hottamaan palvelijattarien yleis-
tä ammattitaitoa Ja palvelustyt
töjen elämäntapoja Heti klubin
perustamisesta aikain tämä suun
nitelma toteutettiin perustamalla
oppikursseja palvelustytöille
Koulu on jo päässyt niin hyvään
alkuun että kerran kuukaudessa
annetaan klubin jäsenille käytän
nöllistä opetusta keittämisessä
jota opetusta antavat klubin jä
senien keskuudessa löytyvät am
mattitaitoiset keittäjättäret ja
se runsas osanotto tyttöjen ta
holta näihin keittokursseihin o
sottaa että yleinen opetus ta
loustöiden alalla olisi hyvin käy
tännöllinen ja menestyksellinen
yritys-
Klubi on osoltanut jäsenistöl
leen yhteistoiminnan merkityk
sen Paikanvälitystbimistomaksu
on jo alkuperäisestä laskettu puo
lella ja ajanoloon se mahdolli
sesti voidaan poistaa kokonaan
Tämä sekä se seikka että tytöil
lä on koti ja seurustelivkesktts
ovat siksi suuresta arvosta pal
velustytöille että heidän hyvin
kannattaa pitää yhteinen koti
yllä
MITEN PALVELIJATTA
RIEN ASEMAA VOI
DAAN PARANTAA
(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)
tyy tulla ymmärtämään että hän
ei ole palvelija vaan edustaja
sijainen vastuunalaisessa luotta
mustoimessa Että hän on täyt
tämässä jcnkun toisen ihmisen
tehtävää Palvelijan täytyy tulla
tietämään että hänen työnsä on
ajatusta huolellisuutta ja taitoa
kysyvä ja että ennenkuin hän on
siihen toimeen kykenevä täytyy
hänen siihen käydä oppi
Täytyyhän kutojankin käydä
oppi ammattiinsa vaikka hänen
Työnsä on kovin yksinkertaista
ja helppoa taloustoimiin verra
ten Se ei kysy niin paljoa aja
tusta ja harkintaa suunnitteluja
ja laskemista kuin taloustyö
Kutojalla on aina vain yksi ja
sama työ aina samat mekaani
set liikkeet tehtävänä jotavas
toin taloustyön tekijällä on sa
toja eri toimia jotka kaikki ky
syvät ajatusta harkintaa ja suun
nitteluja ja hienon hienoa huo
miokykyä ja makua
- Kuinka surullista onkaan aja
tella että sadat ja tuhannet ty
töt joilla ei ole mitään tietoa ei
aavistustakaan työnsä laadusta
tärkeydestä ja vaikeudesta täy
tyy siten kuitenkin yrittää lei
päänsä ansaitsemaan Tarina
kertoo ja voi se olla aivan totta
kin että eräältä vasta maahan
tulleelta palvelustytöltä kysyt
tiin mitä hän osaa tehdä johon
tyttö (kotoisin pohjois-Norjasta)
kaikessa viattomuudessaan vas
tasi: "kyllä minä osaan lypsää
peuroja" Ja hän etsi taloustyötä
New Yorkin kaupungissa!
Mitä olisi siis palvelijattarien
tehtävä asemansa parantamisek
si? Monen moni väittää että pal
velijattaria on mahdoton järjes
tää Katsokaamme onko siinä
väitöksessä mitään perää
Suomalaiset palvelijataret ovat
saaneet niin paljon aikaan New
Yorkissa ja samoin San Francis
cossa että ovat perustaneet o
man osuuskotinsa He ovat otta
neet jo ensimäisen askeleen pal
velijattarien järjestämiseksi He
ovat luoneet perustan jolle on
helppo järjestää ja joka perusta
palvelijattarien järjestämisessä
on tarpeellinen välttämätön
Mutta ennenkuin palvelijatta
ret voivat yleensä asemaansa pa
rantaa on järjestyminen välttä
mätön Järjestykööt palvelijatta
ret ensiksi ja sitten sen järjes
tönsä kautta ryhtykööt anta
maan ammattiopetusta jäsenil
leen Se kävisi päinsä hyvin jo
suomalaisten palvelus-tyttöjen
keskuudessa New Yorkissa ja
San Franciscossa missä heillä on
oma koti missä tätä opetusta
voidaan antaa
Toisessa paikassa tätä lehteä
on kirjoitus "Palvelustyttöjen
klubi" jossa kerrotaan Los An
gelesin palvelustyttöjen otta
neen jo askeleen tähän suun
taan hyvällä menestyksellä
Miksikäs eivät palvelustytöt
muualla voisi tehdä samoin?
Opetusta kotitaloustunnissa
voisivat antaa kokeneemmat pal
velijattaret luentojen ja havain
nollisen opetuksen kautta Ope
tusta keittämisessä voitaisiin
naisten kodissa antaa visseinä
päivinä viikossa visseinä iltoina
voitaisiin keskustelujen ja luen
tojen muodossa antaa opetusta
muissa taloustehtävissä astioiden
pesusta ja lattioiden pesusta ai-
na hienoimpiin tehtäviin asti Tä
mä ei suuria varoja kysyisi ja
mitä varoja se mahdollisesti tu
lisi kysymään se voitaisiin suo
rittaa jäsenmaksuissa 1
Ja vihdoin kun järjestö saatai
siin kyllin voimakkaaksi voitai
siin sen avulla ryhtyä määrää
mään palkkojen suuruus ja työ
päivien pituus Palvelijattarien
järjestöt voisivat ylläpitää pai
kanvälitystoimiston kuten nais
ten osuuskodit jo tekevät ja näi
den paikanvälitystoimistojen
kautta järjestää palvelijatarille
vissit työtunnit päivässä siten
että siellä missä työpäivä on pit
kä tehtäisiin se kahdella vuorol
la ja silloin kuin jokin palvelus
tyttö haluaisi saada jonkun päi
vän vapaata aikaa voisi paikan
välitystoimisto laittaa toisen ty
tön hänen tilalleen siksi aikaa
eikä emännillä olisi siihen mitään
sanomisia Ja mitäpä siinä silloin
tarvitseisikaan olla jos kerran
hänen ei sen enempää palkkaa
tarvitsisi maksaa ja jos kerran
yksi tyttö tekee hänen työnsä
aivan yhtä hyvin kuin toinenkin
tyttö
Tältä kannalta asiaa katsottu
na ei minusta näytä palvelijat
tarien järjestäminen heidän palk
kojensa korottaminen ja työpäi
vienpä lyhentäminen ensinkään
mahdottomalle
Luulen että mikäli palvelus
tyttöjen järjestämistä on kokeil
tu ja siinä epäonnistuttu on sii
nä tehty se erehdys että ei ole
lähdetty järjestämään oikeasta
päästä Ei ole ensinkän otetu
huomioon ammattitaidon välttä
mättömyyttä Ja pitäisihän tä
män ulia aivan selvä kysymys
Näemmehän sen että kyvyk
käämmät palvelijattaret ne joil
la on taitoa tehtäväänsä melkein
poikeuksetta aina onnistuvat
saamaan parempipalkkaiset ja
helpoimmat palveluspaikat He
kun osaavat työnsä niin heillä
on puoli vaatia Emme myöskään
voi moittia työnantajia siitä jos
he eivät ole halukkaita maksa
maan korkeata palkkaa työstä
joka ei ole lähimainkaan tyydyt
tävä Siis minä ehdotan kaikkien nii
den palvelustyttöjen niinessä
jotka ovat ammattiaan' vasta al
kamassa ja kaikkien niiden ni
messä jotka eivät ole koskaan
sattuneet saamaan paikkaa niis
sä heitä olisi ymmärretty ja koe
tettu antaa heille jonkinmoista
opetusta ja ohjausta työssään
vaan sen sijaan aina vaan saa
neet tylyä kohtelua osakseen et
tä suomalaiset palvelustytöt nyt
ainakin New Yorkissa ja San
Franciscossa eikä se niin mah
dotonta ole miinallakaan perus
taisivat palvelijattarien järjestöjä
ja niiden järjestöjen kautta pe
rustaisivat oppikursseja palveli
jattarille Jo yksinään se seikka että
heidän paikan välitystoimistonsa
kautta saisivat palvelustyttöjä
tarvitsevat ammattiinsa pereh
tyneitä palvelijoita auttaisi sekä
heidän paikan välitystoimistoaan
että niitä tyttöjä jotka kuuluvat
siihen järjestöön Sellaiset tytöt
olisivat enemmän haluttuja ja
he voivat vaatiakin jotain jot
ka kykenevät ammattiinsa
Ja olen varma että jos tällä
tavalla aletaan järjestämään pal
velustyttöjä niin sen ei kauan
tarvitse rajottua yksinomaan suo
malaisten keskuuteen (koskapa
Los Angeles issa ovat sen jo vie
raskieliset älynneet itsestään)
vaan yhtyisi pian muunkin kieli
siä palvelustyttöjä järjestöön
Ja olenpa varma että jos vaan
asiaan tältä kannalta ryhdytään
niin pian on palvelijattarien jär
jestä aivan yhtä varma todelli
suus tässä maassa kuin minkä
muun ammattilaisten järjestö
tahansa
Myöskään ei tarvitse väittää
sitä" että on muka turhaa opet
taa palvelijattarien ammattia ke
nellekään kun "palvelustyttöjen
ammatti on häviämässä" Mikä
hullunkurinen väitös ja kuiten
kin joskus saa sellaistakin kuul
la! Se työ mitä palvelijattaret te
kevät ei tule koskaan häviä
mään Päinvastoin tulee se am
matti kehittymään yhä korkeam
malle ja korkeammalle kunhan
kehitys kulkee eteenpäin Jos
kaan kotipalvelijattaria siinä
merkityksessä kuin mitä he nyt
ovat ei tule aina olemaan mut
ta sellaista palvelusta mitä he
toimittavat tulee yhteiskunta ai
na tarvitsemaan joskin silläkin
alalla tulee työnjako tapahtu
maan ja kukin ala työtä tulee
kehittymään yhä täydellisem
mäksi Mutta ennenkuin sinne
asti on päästy" on kulunut mah
dollisesti montakin ihmisikää ja
meidän täytyy jotain toimia nyt
tänäpäivänä tänäpäivänä elävien
ihmisten hyväksi
Palvelijattaret tarvitsevat am
mattitaitoa menestyäkseen työs
sään Sen taidon he myöskin tar
vitsevat vielä silloinkin kun o
man kodin perustavat kenelle
se onni tapahtuu
Siis perustakaamme palvelijat
tarien järjestö samalla pohjalle
kuin monet ammattijärjestöt pe
rustavat niin ammattitaitoisiin-
den perustalle
On olemassa yksi osa palve
lijattaria jotka vaihtelevat am
mattiaan kotipalvelijattarien luo
kasta hotellipalvelijatarien luok
kaan ja päinvastoin Hotelli- ja
ravintolapalvelijat ovat jo useis
sa kaupungeissa osaksi järjesty
neitä mutta naispalvelijani jär
jestymistä jossakin määrin vai
keuttaa juuri tuo edellämainittu
seikka etä monet tytöt vaihtele
vat vuoroin ollen perhepalveli
joina vuoroin hotelli- ja ravinto
lapalvelijoina Tämän seikan mie
lestäni voi tasoittaa ainoastaan
se seikka että kumpikin ammat
ti yleisesti järjestyy sekä koti
palvelijattaret että ravintola- ja
hotellipalvelijat Ja mahdollises
ti silloin voitaisiin ottaa jonkin
lainen muuttokorttijärjestelmä
"käytäntöön näiden kahden järjes
tön välillä
Sitten on eräs huikka palveli
jattaria joista jo' alussa mainit
sin jotka ovat siltä väliltä Ovat
perhepalvelijoita mutta samalla
heidän työssään vallitsee työn
jako sanioin kuin hotelli- ja ra
vintolapalvelijain työssä Nämä
ovat monimiljonecrien palvelijat
joita on yhden työnantajan pal
veluksessa useampia ja joilla on
kullakin vissi työ" tehtävänään
Mutta nämä silti kai täytyisi jär
jestää perhepalvelijain järjes
töön He sentään ovat vähem
mistönä suuressa palvelijattarien
armeijassa ja heidän olonsa ei
kaipaa niinkään paljon paran
nusta kuin niiden palvelustyt
töjen asema jotka joutuvat pal
velemaan keski- ja työväenluok
kaa Tällä on tahdottu sanoa että
heidän aineellinen taloudellinen
asemansa ei kaipaa niin paljoa
parantamista mutta heidän hen
kinen asemansa sitä kaipaa sitä
kin enemmän Hekin ehdotto
masti kuuluvat työväenriveihin
ja heidän paikkansa on samassa
järjestössä kuin kaikkien muiden
palvelijattarien ja useilla heistä
on vähän persoonallista vapaut
ta jos onkin muuten mukavam
mat olot Järjestö voi auttaa hei
täkin auttaa arvaamattoman pai-