Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 09, 1916, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Palvelijattarien numero
m
I
tm
0
Amerikan suoma'aisten työläisnaisten äänenkannattaja
Organ of the Finnish Worklng Womcn in America
No 19
TISTAINA TOUKOK 9 P — TUESDAY MAY 9
1916 — Kuudes vuosik
Miten palvelustyttöjen asemaa voidaan parantaa
Lähtiessämme pohtimaan pai- ihminen ja ihminen persoonakoh- tä Ja monen monta kertaa ta
velijatarkysymystä täytyy mei- taisesti Ja palvelijattaren asema pahtuu niin että heidän kärsi
dän ensiksi painaa mieleemme ei voi korjaantua ennenkuin hän vällisyytensä loppuu aivan suot
muutamia tärkeitä seikkoja joi- voi itsekohclaltaan kohdata työn- ta Ottakaamme tähän muutamia
de n perusteella voimme tämän antajansa samalla tasolla — tmi- esimerkkejä:
kysymyksen paremmin ymmär- tea oman arvonsa ja antaa arvo Sellaisissa tapauksissa missä
tää työnantajalleen ihmisenä vain palvelijattarien valmistama ruo-
Ensiksi että kotipalvelijattaret ihmisenä mutta ihmisenä joka ka on aina kehnosti laitettui
cvat kokonaan erilaisessa ase- kaikki ihmisen oikeudet ansait- ja kerrassaan sopimatonta ra
inassa kuin ovat tehdastyöläiset see ja vaatia sama ihmisarvo it- vinnoksi niin että perheen jä
ja siks! ei heitä voida samalla ta- selleen senet ja varsinkin lapset siitä
valla järjestää s o heidän ase- Kuudenneksi että ennenkuin sairastuvat
maansa ei voida lähteä samalla palvelijattaret voivat toivoa olo- Tapauksissa missä palvelijatar
tavalla korjaamaan Tehtaalais- jensa korjaantumista täytyy hei- osottaa huolimattomuutta talotis-
ten työ on jaettu visseihin osiin dän ammattitaitoisuutensa yleen- esineiden hoidossa tai missä pal-
kukin' tehden työtä omalla alal- sä kohota Kykeneväisyys am- velija tietämättömyydessään tur-
laan ja hän ei joudu suoranai- mattiinsa on ensimäinen menes- nielee kallisarvoisia maalauksia
sesti tekemisiin työnantajansa' lymisen ehto astioita hopeakaluja huonekalu-
kanssa työmaallaan jotavastoin Monen moni palvelijatar epä- ja ym
kotipalvelijattaren harteilla le- onnistuu juuri siitä syystä että Tiedän erään tapauksen missä
pää koko talouden hoito ja hä- hän ei tunne tehtäväänsä Tilas- palvelijatar kun määrättiin puh
uen pitää olla joka 'päivä tekemi- tot kertovat että suurin prosent- distamaan kallisarvoisia taide
sissä työnantajansa kanssa per- timäärä prostittierattuja naisia tauluja latoi ne paatiammeeseen
soonallisesti (lukuunottamatta on lahtosin kotipalvelijattarien ja laski kuuman veden niiden
monimiljoneerien ja aatelisten luokasta Ja pääasiallinen syy tä- päälle Tiedän tapauksen niissä
palvelijoita jotka kuidenkin ovat hän on se että enemmistö näistä palvelijatar hankasi muutamassa
vähemmistönä) epätoivoon joutuneista ei ole voi- viikossa hopeapleitin pöytäveit-
Toiseksi että palvelijattaren nut täyttää niitä tehtäviä mitä sistä niitä "puhdistaissian" Tie
ammatti kysyy korkeata am-niat- niin korkeata ammattitaitoa ky- dän palvelijoita jotka eivät osaa
titaitoa syvä työ kuin on kotitalouden pestä astioita niin ettei niihin
Kolmanneksi että palvelijatta- hoito vaatii He ovat liian use- jäisi rumia rautuja ja pilkkuja
rella ei ole mitään tilaisuutta op- assa tapauksessa joutuneet usein muutaman viikon kuluessa siitä
pia ammattiinsa ennen ammat- muuttamaan paikkaa aina samoil syystä että astiat eivät ole huo
tiinsa astumista (j ei hän ie la tuloksilla ja joutuneet vihdoin lellisesti pestyjä Tiedän palveli
0'ltit kylliksi onnellinen oppi- epätoivoon joita jotka eivät osaa yhtä liha
määri sitä kotonaan-joka nyky- Kuten ja alussa mainitsin ovat lajia toimesta --erotttvftr-j-Mlä vä
rikjiiia on harvinaista) ne ihmiset jotka palvelijattaria hemmin niitä keittää vaikkakin
Neljänneksi että palvelijatta- tarvitsevat myöskin vaan ihmi- ovat monia vuosia ' olleet palve-
ret eivät joka tapauksessa ole siä joilla toisilla on enemmän lijattarina Mutta he eivät ole
kapitalistien palveluk-essa Päh- toisilla vähemmän kärsivällisyyt- koskaan saaneet minkäänlaista
ViVtoin Suuri osa siifä palveli-
jrarjoukosta jonka asema ki
peimmin korjaamista kaipaa on
itkemisissä n k keskiluokan ja
paicmpipalkkaisten työläisten
kanssa Siis heidän ja työnanta
jainsa välillä ei ole suuren suurta
yhteiskunnallista juopaa
Palvelustyttöjen klubi
Helmikuun Ladies Home Jour- toimiston ylläpitämiseksi Huo
nalissa kirioittaa Hertha H neiden vuokra-sta ia jäsenien si-
Viidenneksi etta sellaisissakin Sm ith seuraavaa- säänkirjoitusmaksuista saatiin
tapauksissa -missä löytyy luok- Eräänä päivänä noin vnosi sit kohta pieni juokseva sisääntulo
kaero palvelijattaren _ ja hauen en tusinaVlhlkujne„ joukko pai- ja kasvo päivä pavan peraan
työnantajansa vallla joutuvat e t ttöja Los Angelesissa Paikanvälitystoimiston perus
toimensa kanssa tekemsun kun CalifJniaa iti kokouksen ja tamiseen johti tytöt se seikka
perusti palvelustyttöjen klubin että he tunsivat etteivät saa ta-
He halusivat kokeilla josko yli- sapuolista kohtelua yksityisissä
teistoiminnan kautta he voisivat paikanvälitystoimistoissa He pi-
parantaa palvelustyttöjen ase- tivät yksityisten paikanvälitys-
maa niitä olosuhteita joista pai- toimistojen maksut liian korkei-
velustytöt aina yksityisesti välit- na sillä ne ovat seitsemästä
tavat mutta joita ei voida muu- kymmeneen prosenttiin ensimäi-
ten korjata kuin tyttöjen oman sen kuukauden palkasta Palve-
Palvelijattarelle
PALVELIJATTARELLE
(Työläisnaisen Joululehti 1915)
Sä ällös itke syntymääsi sure
vaan nouse työhön taistoon hei
tä vastaan
Ile eivät katso kantamaasi las
taan siis syty vihaan hammastasi
pure !
Ar - im„- f„i0„ toiminnan kautta Vuoden kulu- lustytöt olivat sitä mieltä että
Ma ymmärrän sun silmiesi tulen „ „i„Bi„cvttx3 ♦arwSfvt
t „ it i z:t essa on niiniin icificiiniKu naava- jUviuiyiLvja
Pt 'S Änlrnn "it kahdestatoista kuuteensa- saavat paikanvälitystoimistojen
he cna pettäneet sun tyttoparan kolmeenkymmeneenkah- kautta myöskin palvelusta niin
kum atnu siks sylnn sun sulen hyvän joukon ovat ne pitäisi heidän myöskin osaltaan
palvelustytöt oppineet jotka o- maksaa
vat ottaneet käytännöllisesti osaa 1 teidän paikanvälitystoimis-
järjestämistyöhöii tossaan otetaan klubin jäseniltä
Klubi on nimeltään "Pro- yksi dollari- ja työnantajalta vii-
gressive Household Club" ja jä- sikymmentä senttiä jokaisesta
seniksi siihen pääsevät kaikki palveluksesta Siinä tapauksessa
palvelustytöt jotka maksavat yli- jos tyttö ei satu saamaankaan
den dollarin sisäänkirjoitusmak- sitä paikkaa joka hänelle on toi-
sua He ovat vuokranneet huo- miston kautta välitetty inakse-
neuston joka vastaa kolme vält- taan hänelle se dollari takaisin
siks' 'kunnon piikatytöt vähenty- tystojnlston asuntoja halvasta kautta menetä
maksusta ja paikan missä tytöt Mutia kaikilta niiltä tytöiltä
voivat säilyttää arkkujaan ja jotka eivät ole klubin jäseniä ja
muita esineitään vähäistä maksua jotka hakevat paikkaa tämän loi
vastaan joita tytöt eivät voi mst- kautta otetaan aivan sama
eivätkä tahdo ktilettaa jokaiseen nksu kuin mitä yksityiset paikan
palveluspaikkaansa mukanaan välitystoimistotkin heiltä kisko
Klubin johtokunta kerasi lai- vat siksipä ovatkin kaikki uudet
noja jäseniltä ja näillä lainoilla tvtot mc)kein poikkeuksetta yh
ostettim kotiin tarpeellinen ka- t"vneet klubin jäseniksi
lusto ja maksettiin valtion sekä —
kaupungin lupakirja paikanvälit- (Jatkoa toisella sivulla)
He
ssa vain
tyvat
'kansaa lähen-
vat
ja täyttyy vankilat ja sairashuoneet
Ile kyllin turmelleet jo työläis
verta siis tehdään työtä että kaatuu
kerta
se järjestelmä min' he ovat luo
neet KASPERI TANTTU
opetusta eikä ohjausta työhönsä
heille ei ole kukaan edes opet
tanut sitä että heidän työnsä
on tärkeätä ja että se kysyy am
mattitaitoa Monen juoni palve
lustyttö ja vieläpä perheenäitikin
luottaa huolimattomuuteensa ja
tehdä hosasee työnsä miten sat
tuu kun ei se työ muka min
kään arvoista ole ja kun ei siinä
muka mitään tarvitse tietää
Vaikka tosiasia on se että juuri
se työ kysyy enemmän tietoa ja
taitoa monipuolista tietoa ja tai
toa kuin mikään muu työ
Se luokka ihmisiä joilla on va
raa palkata yksi palvelija teke
mään kaikki taloustyöt on ta
vallisesti kaikista valistuneinta
väkeä joiden elämäntavat ja elä- '
mänvaatimukset ovat verrattain
terveelliset samalla kun ne oval'
korkeat He ovat työläisiä mis
sä mies ja vaimo tekevät kans
liatyötä opettajantyötä tai jotain
muuta henkistä työtä ja keski
luokan kauppiasten y m porva
rihiokan naisia joiden keskuu
dessa on aivan muotiasiana uu~
demmanaikaisten tieteiden ja tai
teiden tutkiminen kotitalouden
terveydenhoidon ja yhteiskunnal
listen uudistusten alalla vaikka
se onkin vain porvarillista hom
maa ja he eivät ymmärrä yhteis
kunnallisia asioita oikeassa va-
iiijjj_jdi±ä hm i1im:if hi
tiL_!i_
saavat he vaatia elämältä kaik
kea hyvää ja kaunista jota myös
meidän työläisten pitäisi osa
ta vaatia ja ottaa
Mutta kuten jo sanoin nämä
ihmiset eivät ymmärrä yhteis
kunnallisia asioita oikeassa va
lossaan ja niin ollen he eivät
myöskään ymmärrä palvelijatar
kysymystä eikä palvelijattaria
Ja niin kauan kuin palvelijatta
ret eivät ymmärrä omaa ase
maansa oikein niin niin kauan
he joutuvat olemaan sorron alai
sessa asemassa Palvelijan täy
(Jatkoa toisella sivulla)
Keväällä syksy
Kevätaurinko jäitä jo sulattaa
pian hentoja kukkia luo
Kevättuiilonen lammessa laineil
la leikkii
ja vihreän tuoksua tuo
Kevätlintunen pilvissä liitelee
se perholle laulavi kai
Ja paimenen torven toitotus
karjat sammalten- seuduille sai
Mut' ihmiselämän kevätaamu
ei ruusuja tiellemme luo
Se satavi syksyn kyyneleitä
kutoo jäätä sydämen luo
Ja hymyillä sentään me 'koetam
me aina
hymyn alla vaikk' kirous on —
Kun kevättä emme me hiinkään
tunne
on svksvkin loppumaton — —
Kas kädet on luoneet maailman
suuren!
ehk' kädet syyspilvet siirtymään
Ah koettaos raataja köyhien
kevään
kerrankin saattaa kukoistamaan!
KLAUDIR P