Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 02, 1916, Page Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 18
Tiistaina toukok 2 p 1916
Sivu 7
panna maahan niin se ei voi
kasvaa
Jospa vaan kansakouluissa o
petettaisiin fysiologiaa niinkuin
sitä tulisi opettaa — jos ihmiset
opetettaisiin tuntemaan koko
ruumiinsa niin silloin ei tarvit
taisi mitään erikoista ehkäisy
oppia opettaa enempi kuin sil
loin tarvittaisiin laumalääkärei
täkään Ihmiset tuntisivat oman
ruumiinsa mekaanisen kokoon
panon ja mekaanisen toiminnan
täydellisesti ja voisivat sen hal
lita tahtonsa mukaan
Xyt sentään on jo saatavana
kaikenlaisia lääkärinkirjoja ku
vitettuja joissa kuvataan nekin
ruumiinosat mitä koulukirjois
sa ei kuvat ja jos- ihmiset ä
lyävät käyttää niitä kirjoja opik
sensa niin voivat he niistä hyö
tyä paljonkin
Myöskin voivat ihmiset oppia
paljon luonnosta jos he vaan
ottavat sen huomioonsa että it
sekin ovat osa luonnosta ja sa
man luonnonlain alaiset kuin
kaikki muutkin luonnolliset asiat
Kova rankkasade voi ehkäistä
kasvullisuuden mäkilaidasta sen
tähden että vesi huuhtelee sie
menen siitä pois Samoin estää
jokin esine maanpäällä esim
vaatteenkappale siemenen pää
semästä maahan ja itämästä
j n e
Tervehdykseni kaikille kärsimys-siskoille!
MUIJA
Tämä "kotiasiain ministerinä"
oleminen on sellainen niksi joka
hyvin paljon synnyttää väärin
ymmärryksiä sekä miesten että
naisten keskuudessa On paljon
miehiä ja valitettavasti myöskin
naisia jotka käsittävät tämän
asian siten että uuden ajan nai
nen heittää ne kotiasiat toisar
voisina alentavina ja taannutta
vina tekijöinä pois lyö laimin
päästäkseen siihen "laajempaan
näköpiiriin" Tältä kannalta asia
ta katsoen on aivan luonnollista
se että työläismies vaistomaises
ti vastustaa sellaista joka sotii
hänen taloudellisia etujaan vas
taan Ja siitä emme suinkaan
voi ketään työläismiestä syyttää
Onhan hänellä tarpeeksi taak
kaa ilmankin
Mutta tämä käsitys on levin
nyt niin hämmästyttävän laajal
le että sitä oikeastaan sietäisi
jonkunverran penkoa Kuinka
monta kertaa meidän "eturivin"
miehet ovat hyvinä ystävinä mi
nua varottaneet että" en "enää
sitoisi itseäni padan laitaan"
kun olin siitä muka kerran va
pautunut! Että muka naisen jol
la on taipumusta henkisen työn
alalle ' ei sopisi enään ajatella
kaan keittämisestä eikä pesemi
sestä Sellainen käsitys on ker
rassaan tyhmä Joskus toiste saa
nen tilaisuuden puhua tästä e
nemmänkin Xyt vaan mainitsen
sen että jos näille "sisäasioille"
cli kotiaskareille annetaan se ar
vo mikä niille tulee antaa jos
ne käsitetään niin tärkeiksi kuin
mitä ne yhteiskunnallisesti 'ja
myöskin työväenluokan liikkees
sä ovat niin on niissä asioissa
tilaa sekä miehen että naisen
näköpiirin laajentumiselle Ja
kun kerran ne asiat oikein ym
märtää ja ne oikein hoitaa niin
voi jonkun verran paremmin ym
märtää ja hoitaa niitäkin asioita
jotka otaksutaan olevan kodin
ulkopuolisia asioita
l'uden ajan nainen ei suinkaan
pyri kotiaskareita laiminlyömään
vaan niitä paremmin ymmärtä
mään ja hoitamaan
Mitä enempi minä ymmärrän
asioita sitä enemmän rakastan
minä niitä "kahleita" jotka ini-
nut "padan laitaan kahlehtivat"
Nytkin kun tätä kirjoitan on
minulla keittopata tulella Oma
patani on minulle sekä tervey
dellisesti että taloudellisesti pal
jon edullisempi kuin olisivat a
teriat ravintoloissa Eikä se ole
minua "henkisesti taannuttamit"
vaikka -kehänkin 'omat keittoni
ja leivon omat leipäni Ja sitä
paremmin minä nämä tehtävät
yoin suorittaa sitä edullisempi
se on minulle ja perheelleni ja
samalla osaltaan koko työväen
luokalle Toiste tästä enempi —
Selma-täti
KÄRSIVÄN PUOLESTA
Tunteeni tuskasta tukehtuu
Väräjää sydämeni kielet
Kun sotimaan miehet ' antautuu
ja tuhoovat vapaatkin mielet
Veljeni kuule! jo lakkaa pois
työstäsi kamalasta
jalompaa sinulle eikö se ois
Että hellisit naista ja lasta?
Heitä sä teräs tuhoova pois —
Anna järkesi pulma sulle
Silloin ei valtiaat vertasi jois'
Vaan aamu koittaisi sorretulle
Elli Helli Ruskoranta
HSSSiHHEFElSSSSSEIäBHSSSS
liiiii
mnm%Hmmmnnminmmmuuiminmmmmmtmmmmmmm
5f unrtat Gfeasta
Minkä nuorena oppii
sen vanhana taitaa
IHlIllMIIIiKIIlllIilHlIIllIlllllKIIIIIiim
Sieluni aarre
On rauha riemu verraton
mun aarteeni kallihin
tuo neito jalo hellivä —
jonk' sielu hehkuu aatteissa
ja sydän palaa uudessa
jo aamunkoitossa
Ei askeleeni raskas lie
hänen rinnallaan
vaikk' myrskytuulet talouden
vinhasti pirstoen puhaltaa
tuoli' alapuolell' rakkauden
jo kaivaa uomiaan
Mutt' toverukset toisiaan
jotk' oikein ymmärtää —
he voimaa yhteen liittävät
ja yhdess' ryntäävät —
kaatuu sortovalta tuo
luo uuden keväimen
se köyhälistön on
VICTOR JOKELA
SEATTLE WASH
Äänten hiljaisuus vallitsee kaikkial
la Ainoa minkä voin kuulla on
Washington järven salaperäinen aal
tojen loiskinta ja vienon kevättuulen
henkäykset saattaen väräjämään
vastapuhjenneet lehdet noissa ihmis
käden kauniiksi muodostamissa puis
sa sekä pensaissa
Niin nyt hän on saapunut tai on
saapumaisillaan tuo niin tervetullut
ja odotettu kesä Luontohan se sallii
mieronkulkijallekin lepohetken hel
massaan ja nauttia niistä tunteista
mihin ihana kesä on hänet saattanut
Sillä joutuuhan sitä ihminen joskus
mielikuvituksissaan sellaiseen maail
maan joka todellisuudessa on hänel
le mahdottomuus nykyisen järjestel
män aikana
Kuinka tuntuukaan mieltäjärkyttä
vältä kun joskus pysähtyy ja katsoo
suoraan silmiin tuota todellisuutta
joka vaatii meiltä kaiken sen mikä
meillä on elämää varten Multa vaik
ka toisinaan näyttääkin kaikki syn
kältä niin älkäämme kuitenkaan an
tako epätoivolle valtaa vaan jatka
kaamme taisteluamme siksi kunnes
katkeaa sorron kahleet ja tuon syn
kän usvan takaa näemme orjain va
pauden aamun sarastavan
Toverit ryhtykää täyttämään vel
vollisuuksianne työväenluokkataiste
lussa ja pyrkikää järjestyneiden ri
veihin Tietoisuus saattaa meidät voit
toon vaan tiedottomina me sorrum
me Vietimme ensimäistä vuosijuhlaam
me täällä Seattlessa v k 23 päivänä
Se olikin tarkoitustaan vastaava ti
laisuus Yleisöä oli kerääntynyt ai
van tuvan täydeltä ja kaikki olivat
juhlatunnelman valtaamina Ohjel
maakin oli niin paljon että täytyi
osa siitä jättää esittämättä ajan vä
hyydsn tähden
Sanoin ensimäistä vuosijuhlaa
vaikka se todella ei ollut sen alku
peräinen syntymäpäivä vaan sellai
nen uudesta syntymisen juhla Tästä
en sano tämän enempää Toivon vaan
ettei edessämme ole niin paljon vas
tuksia ja hankaluuksia tänä alkava
na vuotena kuin oli menneenä vuo
tena Näytelmäseura harjoittelee ahke
rasti kappaletta "Salon ruusu" joka
tullaan näyttämään toukokuun 14 p
"Press Clubin'" haalissa Sinnehän
sitä tietystikin mennään sillä sem
moinen tilaisuus on nykyään harvi
naista Seattlessa
Ensimäinen kenttäjuhlamme tulee
vietettäväksi toukokuun 28 p For
tuna puistossa Muistutan siitä tässä
että jokainen muistaisi panna sen
päiväkirjaansa ettette vain suunnit
tele jonnekin muualle menoa siksi
päiväksi Sillä ihminen on liian heik
ko kestämään sitä katumusta joka
olisi seurauksena sieltä poisjääneille
Olemme muuttaneet majaa Nykyi
nen majamme sijaitsee IS ave ja
Madison kadun kulmassa Siellä tu
lee pidettäväksi kokoukset joka tors
tai ja tanssit lauantaisin "Miusikin"
sanovat olevan niin hyvän että jalka
nousee aivan säveleiden voimalla
Toivotan hauskaa kesää kaikille
työläistovereille
HULDA-SISKO
YKSIN
Kuljen ulapalla elämän —
täällä myrsky pauhajaa
Kun riistosaaliist' riidellään
ja meitä likaan poljetaan —
Olen yksin poloinen —
kenties löydän toverin
jok' linnallani taistelee —
Murtuu silloin jäinen myrsky tää
poistuu riisto köyhälistön —
silloin minä rinnallansa
elän kaunist' elämää!
VICTOR JOKELA
Tykkään enempi suorasanaisista
kirjoituksista — Selma-täti
WOODLANDWASH
Vuoden suloisempi puoli kesä on
tulossa ja kesän tullessa nuorten
mielet riemastuvat Kun luontokin
on niin viaton ja suloista niin mik
sikäs ei nuori ihmisluontokin ilah
tuisi Sehän on luonnollinen asia
Mutta kauanko tätä piisaa tätä
kestää meille työläisille työläisnuo
risolle? Nyt vielä on meidän nuor
ten kevät Me otamme elämän vas
taan kevyesti Elämän huolet eivät
meitä paina Mutta tätä ei kestä kau
an tätä huoletonta aikna Pian tulee
syksy Silloin katselemme elämää sil
tä todelliselta kannalta käymme va
kaviksi emme huomaa kevättä ke
sän tuloa vaan kaikki on meillä
yhtä samaa syksyä ja talvea Silloin
on paljastunut eteemme elämän va
kava todellisuus Mutta kerran on
aika tuleva jolloin poistamme vää
ryydet ja silloin on meillä aina ke
vät suloinen kevät
Silloin kun Selnib-täli pani Tove
rittaren seitsemännen sivun erityisek
si nuorten osastoksi ilahtuivat nuo
ret etenkin tytöt Kaikin innostut
tiin ja kirjoitettiin Mutta nyt on jo
ku aika kulunut nuorten osaston syn
tymisestä ja on kai jo käynyt van
haksi koska nuorten innostus näyt
tää laimentuneen Nuorten osaston
täytyy tyytyä yhteen ja kahteen kir
jotukseen Onpa käynyt niinkin ettei
ole ollut kirjeitä ollenkaan
Tässä joku aika takaperin koetin
minäkin tehdä jonkinlaisen esityksen
siinä toivossa että se vilkastuttaisi
nuorten osastoa vaan turhaan Mah
toikohan esittämäni asia olla liian
vanhaa? Toivoisin että Selma-täti
ehdottaisi jonkin aineen josta sai
simme kirjoittaa
Mutta mikä todellakin on syynä
tähän lamaannukseen? Olemmeko jo
liian kehittyneitä ettemme enään
tarvitse kehittyä? Luulen että tämä
ei ole syynä Olen päässyt siihen
luuloon että se johtuu vaan halut
tomuudesta ja välinpitämättömyy
destä ja siinä uskossa pysyn
POIKA
Minun mielestäni Nuorten osas
tomme ei ole vielä oikein päässyt
syntymäänkään niin vähän siihen
ovat nuoret antaneet huomiota Näyt
tää siltä kuin meidän suomalaisensa
sosialistisessa liikkeessä ovat vain
lapset ja vanhemmat ihmiset muka
na ja että suomalainen nuoriso
enemmistö siitä lukeutuu vielä tie
tämättömien ja taantumuksellinen
joukkooi
Mielestäni sopisi tässä nuorten o
sastossa keskustella vaikka siitä on
ko Amerikan suomalainen nuoriso
taantumuksellista vaiko edistyksellis
tä väkeä Haluaako se oppia mitään
tietämään vai haluaako se olla tyh
mää hölyn pölyn joukkoa Minä en
tahdo ajatella että se on tätä jälki
mäistä mutta haluaisin päästä siitä
varmuuteen Nuoret itse voivat siihen
parhaiten vastata Jään siis odotta
maan Selma-täti
SIELUNI JANO
Aamu se valkenee kullatun kaunis
Sieluni jano pian tulla jo taitaa
Riemua suloa hän elämääni tuo
Vapauden aurinko kirkahana loistaa
Yhdessä kun kuljemme vapauden luo
VICTOR JOKELA
Cloquetin s s osaston ompelu
seuran kokous pidetään joka toinen
viikko torstaina jälkeen puolenpäi
vän osaston talolla' C s s ompelu
seura 815 Ave F Cloquet Minn
Yhteistoiminta alentaa elinkustannuk
sia ja edistää veljeys-aatetta!
THE PACIFIC CO-OPERATIVE
LEAGUE Inc
myy ruokatavaraa vaatetavaraa huo
nekaluja ja kaikenlaista kauppatava
raa TUKKU KAUPPAHINNOILLA
Jäsenmaksu $500 Pyytäkää hinta
luetteloita ja selostusta
Perustettu ei liikevoittoa varten
vaan jäsentensä palvelukseksi
PACIFIC CO-OPERATIVE LEAGUE
236 Comm'1 St San Francisco Cal
SAN FRANSISCON CUOMALAISTEN
NAISTEN QSMMOTI
2185—15 katu Phone Market 39E8
Naiset! Kannattakaa omaa kotianne