Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 02, 1916, Page Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 18
Tiistaina toukok 2 p 1916
Sivu 5
lahjoittaisi niin paljon kuin suin- tena kutsui perheensä' ja laittoi pie- kaan ja arvokasta ohjelmaa ensi- kissaan ollen ilman rahaa ja ystäviä
km mahdollista tuon koyhan perheen nen kodin jossa nyt heillää isää ja kerraksi laittoi lapsensa nukkumaan laatik"
aVT™wX?lS1ii „„ä „„ „ Puoli8?a stureeApu°'!S° ja £?1Jf a!a' Eräs iirk ttävä meillä on ja koon ja vei sen likakujalle ! Joku
tlntr VnvPii-ZZZ yy" lkalSa lafta A ki0°U Rockin 8e on Toverittaren kirjeenvaihtajan löysi sen ja vei sairaalaan
iplnl™ S ™hZ? ° i T 7 t UOt8 ""f laSenlai m- valitseminen sillä niin kauan kuin ei Tyttö on 20-vuotias Kertoi olleen-
t„i ÄSfJ n f u "i edUSU "Ja '6 "-T" ?hHok?k°' Paikkakunnalla ole kirjeenvaihtajaa sa hyvä tyttö ja aina tehneensä
m?n Iv t vr t ma nitun uksessa v 1913 seka toimi lansipii- ja lehdessä pakkakuntamme uutisia Pitkät tunnit ja kovat tunnit työtä
™ r Pi V" mT Jf S6nenä V- 1915 niln on asiamiesten vaikeampi saadä Ja sai niin paljon palkkaa että riitti
™ " SS„XSS?a fc Pa'' w fykyisi" Winlockin osaston poyta- tilauksia mutta kun aina joskus ruokaan ja vähän vaatteisiin Missä
1™Ä ett™ toit f kum mitä kirjurina Hänessä menetimme tove- saamme nähdä kyhäyksen täältä To- hän oli ruuassa niin seuraavassa ta-
vMinBa monessa eri valtiossa rin jonka elämäntyö ei koskaan un- verittaressa toiminnastamme niin on lossa asui samanikäinen poika He
Olen varmalta taholta saanut kml " 86 täkäläisille lukijoille aika hyvä rakastuivat toisiinsa josta nyt on
i it?_ omh„ „ in i f anut kmil- Hautajaiset pidettiin 12 p jotka makupala FENNIA seuraukset tytön kärsittävät! Paria
va"hfPaikkakuntfml"e ra- muodostuivat suuremmoisimmiksi mi- viikkoa ennen oli tullut jotakin rii-
! ImS T paikkakuntaa tä winiocklssa on vielä nahty T1 SEATTLE WASH taa heidän välilleen - kai tulevan
ilt n™f diina8tl' °n 8 !?"a f!1 laisuuteen oli saapunut melkein kaik- SEATTLE WASH huolehtimisesta
nfmitUUn kdtatoi n" jf simelä M kansalaiset lukuunottamatta kai- Tervehdys Selma-tädille ja kaikille Harry eidan' joka on PääHekanta-
llii JfLio i s !! if - i V kista pimeimpiä työväen kkeen Vi- Toverittaren lukiinille' Jana siina asiassa on pahemmassa
Xy%£%M hollisia Tilaisuuteen oli pyydetty vai- kky" lukea To- kuin pulassa Ei tiedä laskeeko ty
Goldfieldin naiset KlMta veritarta Ei ole jäänyt yhtään nu- vapaaksi vai paneeko valtion
lvtavan Katsokaa vaan ettei hän nlo SeatUesta' puhumaan Han litkutta- meroa ukematta kun sen tilasin lelPaan j
oukossanne JuulHskariot yin-sanoin puhui vainajan elämän- Aina hartaasti toivon sitä tulevaksi t Han on saanut satoja kirjeitä että
hän vielä kerrat Llee suute emään tyÖ8tä18 vuoden aJalla- J°nka postista että saisin sen sisällön ah- tytt0 Pitaa Paa8 äf VapaakSi _ "iltä
tPita not„fi i n? on mukana ollut taistellen köyhälls- mia on tullut miehiltä ja naisilta Eräs
Innokasta ja kestävää toimintaa J?n ytleiBt? vihollista kapitalistista gnnen en kiinnittänyt siihen mi- !ainn klloitt e"? k5?eä se Poi-
toivon edelleenkin i ja samana mvös ar est?'mää vastaan- ™e™ Jälkeen tään huomiota ennenkuin itse sen ka ja m ty"° hoitamaan to
Tk lYmemmi MMZ Uttiin "Vala" ja sitten lähti suru- tlla8in mutta nyt mltla slta tiIaan tansa Joku naisyhdistys on kerän-
ja kasvXisivat pXLsa kXäve f aaue kohden kalmistoa johon Wm- niin kauan kuy minulla vain on ny raliaa että vapaaksi päästyä he
risiks nykyistä mfl°t™rsmfa tolZIn lockin Majaa Veljeysseura oli vai- dollari jaielia laittaisivat hänet vieraalle paikalla
jäässä
ÄÄiZiÄ ranudaaLenJl:1emrnLoirePrn1 j' a0Äynyf Ä "aukka! Mikä kohtalo sinua
tento äidU ovat saaneei heitä X' ja pielUen 0rpojen pUolesta' joilta Jotust ToveKessa täältä m" odottaneekin ja mitä tuskia sinä kär
ansa aUa kantaa' Ei° Mutta toivon ainoa tUki ja turva näin ikavän kuo" nä olen ensikertalainen ja olen hy- f1 siella viruessasi tuo laisissa ial
yks mÄä toimintaa vin kehno kirjoitustaidostani kun toksis8a semmoisessa tilassa Etkö
telyn kukistameksi hotti kan8alaisia ja naapureita otta- „uore„a olen joutunut raskaan työn vo antaa tilfe oa lapsellesi jota
yn ENsS maa" °S&a heidän 8uruIIiseen koh" orjaksi ja leikkitoverini kulkivat kou- ny' rakastat' val (a ensln hylkäsit
maits_ttiAi_auN-iN taloonsa Sen jälkeen puhui toveri ]ua silloin vielä Nlita tuskia ei tunne muu kuin
Z V Hänninen Veljeysseuran puolesta Aina muistelin sekä kaiholla että altl se'lainen joka" on pakotettu
EVELETH MINN Ja sen jälkeen luotiin hauta umpeen katkeruudella nuoruuden päiviäni hoitamaan lapsensa toisin kuin luon-
Seppeleen laski haudalle veljeysseu- Miten kurjaa on orpotytön kohtalo' t0 määrää
Sen puolen vuoden aikana kuin ran puolesta- R Linko (sanoja en Nyt olen kasvanut niin isoksi että Nouskaamme naiset vaatimaan
olen lukenut Toveritarta en ole näh- muista) S s osaston puolesta laski 0len jo ehtinyt palvella yhdeksän 'tsel'enime oikeuksia että voimme
nyt yhtään kirjotusta täältä Kun seppeleen toveritar Alma Ursin Sep- vuotta kolme Suomessa ja kuusi täs- Iaatla lait vähän tasapuolisemmat
tulin valituksi Toveritaren kirjeen- peleessä oli sanat Lepää rauhassa sä maassa joten ajatukseni kiintyi- ettel tmeltä aina sorrettaisi eikä
vaihtajaksi niin päätin täyttää' teh- kunnon toveri A Alkio Vainajan vät erikoisesti n: o 16:ssa Toverit- °ltaipI miesten leikkikaluina jonka
täväni siinä määrässä kuin sen pys- puoliso laski itsensä ja lastensa puo- taressa olleeseen kirjotukseen: "Pai- heittävät ulos kun kyllästyvät
tyn tekemään lesta seppeleen jossa oli sanat: Vii- velustytön mietteitä" Minä oien sa- Täällä tulee kova haalin homma
Eteenpäin sitä mennään täälläkin meiiien muisto isälle Mrs Riika maa mielipidettä sen kirjoittajan 0n kuulemma ostettu jo talonpaikka
Yhdistyksen toiminta on koko vilkas- Hänninen vainajan sisar laski sep- kanssa että on jo aika avata sil- ParemPi kuin entinen Huhtik 29
ta sillä melkein joka sunnuntai on peleen: viimeinen tervehdys sisarel- mämme näkemään mitä meidän pi- P" on oikein ne rakennusrahaston
näytelty näytöskappaleita ja muuta ta Vielä laskettiin haudalle kukkia täisi vaatia ja toimia vaatimuksiem- kartuttamis-iltamat ja näytellään se
ohielmaa on esitettv runsaasti Ht ia seDDeleitä tovereilta ia tuttavilta m nonio iomi0Dkoi kaunis laulukappale: "Hevospaimen"
täinkin soittokunta on suorittanut Jonka jälkeen -kukin läksi surumielin Tvönäiviimme ™ viuttnttB tnti Toon Toverittarelle pitkää ikää
Ä:T°tka8ta tj6lmaa- Vapun- kotiinsa ÄÄu"_lÄ(_: £ P4lM nu
patyaa aijotaan viettää suuremmoN Nyt on A Alkio pois joukostamme kin pitempi Milloin siinä sitten on EMILIA
m ra f--kH u mutta hänen elämäntyönsä ei kos- aikaa huvitella kun tekee työtä noin "
Meillä on taa lä naisten hommasta kaan katoa ja silloin kuin köyhälis- pitkät päivät Siinä se onkin kysy- PAYNE MINN
ompeluseura joka on koettanut toi- tön vapauden lippu ylinnä hulmuaa nen ja joskus kun sattUu niin sitä-
mia myöskin mukana Pian ehka niin silloin A Alkion haudalla va- Qiott_i_tt_ Keväinen tPruhri Tnvoniitö„
saamme näytöskappaleenkin mutta pauden sankarit laulavat: En nyt tahdo kirjoittaa enempää lukijoille ja avustajille! Kevät se on'
en ole kuullut sen nimeä vielä kun tämä on minun ensikertani mut- tullut täälläkin vaikka nyt ensi-
kuu aas naiset! Nyt kun ompelu- Se meitä ei saa lannistaa ta jos tämä tulee julkaistuksi niin aluksi se tuottaa harmia ja vahin-
seuralie tulee Toveritar min olisi jos kaatuu sankarit kirjoitan sitten taas Toivon että koa farmareille Kevätvedet ovat
sen sisältö myös lukemisen arvoista se uudet urhot nostattaa palvelustytöt kaikkialla hyvin paljon nousseet tavattoman korkealle Täs-
siis muistakaa saapua joukolla Ura- ne taas on valmihit kirjoittuisivat Toverittareen Bä meidän maan läpi virtaa pieni
nia-talolle joka perjantai-ilta että H Toveruudella puro ja nyt se tulvii niin että maat
voitaisi järjestää kokoukset oikein JOKU PALVELIJA kahden puolen puroa' ovat yhtenä
ohjelmakokouksiksi siellä voisim- dliluth minin ' - järvenä korkeammat paikat vain o-
ne=i S1actPalJ°" X?a akaan' j°8 ' Toverittaren ensi numero on eri- vat näkyvissä Vesi on jo vienyt mu-
kään Zlfa ekef volmimäntoT "y™ Pv Toverittaren lukijat! k?l Palvelijattarien numero Pitä- kanaa siltoja Ja muutakin tavaraa
-TACt7o1_ m1_S Olen pitemmän aikaa seurannut To- kää huoli siitä eitä mahdollisimman VBLauantaia' " p huh k rupesi
Siioin voisi 1 kasvM innostus kun verittaressa paikkakuntain uutisia moni pB velljatar saisi sen lukeak- kohoamaan ja kohosi iltaan asti
voisi joskus vaihtaa hennöiT ettri vaan en ole nähnyt mitään Duluthis- s™™- BiUä siinä tehdään selvää pai- f"™1 tu ihan Porasten eteen
linl olisi samoten henkilöitten teh ta Täällä on s s osasto Tarmo ye ijattarien asemasta ja ehdotetaan Me pe tois imme jo etta täytynee Jat
tävSna ' kalkk? Siis naiset nvt on toiminut jo vuoden ajan kovalla in- keta°Ja Ja toimintasuunnitelmia mi- 'taa koti ja paeta Tuskaa Iisasi vie a
noustava tosHoimintaan I tä toivoo i on täytynyt muuttaa toi- en pa velijattaret voisivat asemaan- Se eltä illalla alkoi ankarasti tuulla
teidän HILTA minta avarampaan huoneustoon 109 sa korjata Toverittaren ensi nume- Ja sataa
' tiiLJA Wegt Superor gt 0ette varmaan rossa (9 p toukokuuta) pohditaan Jestas kun nämä Paynen farmarit
uiMt nrv aOU kin seuranneet Työmiehestä meidän palvelijatarkysymystä monipuolisesti ovat yksimielisiä ei pm
VVINLOCK WASH muuttohommiamme vuosi- ja avajais- Ja tavalla jolla sitä ei ole ennen f1 elif ia- laalla hiljan kavi yks kou-
' iuhliamme ioten en nvt niistä eneni- koskaan pohdittu Tätä kysymystä ei lautakunnan jäsen ja antoi luvan
Kapitalismin uhriksi joutui huhtik klrjoita' ole yleensä ymmärretty oikein ja siksi että saamme pitä iltamia ja kokouk-
8 päivänä puoluetoveri ja osastoin- t ovat useat päässeet siihen käsityk- sia kouluhuoneella jos haluamme
me jäsen Abram Alkio loukkaan- Kohdistan kirjoitukseni vain nais- see__ että paiveiijattarien asemaa ei Kun sain sen kuulia niin rupesin
tumalla tapaturmaisesti Aberdeenis- ten toimintaan joka on muiden mu- yol nykyisei]ään ollen korjata Tove- hommaan ja hommasimme mrs Päi
sä Wash Vainaja oli syntynyt Suo- kana mennyt eteenpäin hyvin pitkin rittaren enai numero tulee 'osotta- värinnah kanssa ohjelma-Iltamaa kan
messa Joroisten pitäjän Kaitaisin askelin Ompeluseuran perustimme m että paivelijatarten- asemaa sakoululle 9 päiväksi huhtikuuta ja
kylässä Mikkelin läänissä 1873 ja J° vanhalla huoneustolla mutta nyt voidaan korjata kun vaan se asema 'kirjoitin ilmoituksen postikonttorin
viidentoista vanhana oli hänen läh- me vasta alamme oikein toimia kun ensln oikealla taval)a ymmärretään seinään Minulla oli kerättynä ohjel
dettävä leipäänsä tienaamaan ollen 011 saatu kokontumis- ja Utamatilai- ja oikeaua tavalla käydään sitä kor- maa useita numeroita ja esitin että
sepän oppilaana Mikkelissä viitisen suuksie varten kuukauden ensimai- jaamaan Levittäkää Toverittaren ohjelman loputtua väliajan jälkeen
vuotta jossa yhtyi läkki- ja pelti- nen Ja kolmas ja viides torstai seka toukokuun 9 p numeroa kaikkialla perustamme sitten ompeluseuran UI
seppäin ammattiosastoon ja työsken- kolmannen ja neljännen iltapäivä _ Seimatätl nakirjaston hyväksi sillä sitä täällä
teli etupäässä laivojen rakennusalal- slis Jokainen torstai saamme olla ' kipeästi tarvittaisiin että se toisi
la josta sittemmin muutti Turkuun matkassa Nyt kun vaan riittää in- vähän järkeä meidän tyhjiin päilhim-
jossa työskenteli samalla alalla ja nostusta niin siemen ei mene ki- DETROIT MICH me että voisimme puhua jotain
meni naimisiin Alma Rantasen kans- vikkoön ja näyttää sitä innostusta 'muutakin kuin aina vaan pahaa naa-
sa 1904 Alkio ei ollut niitä henki- olevankin Toivon hauskaa kesää kaikille To- pureistamme
löitä jotka tämän tai sen mieliku- Naisten toimesta oli markkina-Ilta- verittaren lukijoille! Mutta mitäs ollakaan Kun ava-
vituksen tai 'yksilöpyyteen perässä mat tk 20 p joka onnistut hyvin Täälläkin kesä tekee tuloaan nur- simme kouluhuoneen ovet jg odoUe
juoksi puolueasioissa enempi kuin Osanotto yleisön puolelta oli runsas met vihannoivat ja toiset puulajit limme niin ketään ei kuulunut Kah
muussakaan vaan hän oli rehellinen vaan ei sentään niin runsas kuin oli- alkavat jo lehtiä (jen a(kaan piti puheen alkaa ja kol
ja luotettava m m ollen edustajana si voinut olla Kai siinä oli ensiker- Tiedän tehneeni väärin vaan en meen asti odotettuamme suljimme
Suomen metallityöläisten liiton edus- taisuus tekijänä ja henkinen ohjelma ymmärrä miksi minun pitää mennä ovet jälleen sillä päätöksellä että
tajakokouksessa Helsingissä Turussa jäi melkein suorittamatta Mutta se vankilaan ja kärsiä ja kestää 'hä- kun toiste iltamat hommaamme
ja Lahdessa sekä toimi Suomen suur- on sillä korjattu kun nyt ensitilai- väistystä sillä aikaa kun isä kulkee niin kyllä silloin on tulijoitakin
lakkokomiteassa Turussa v 1905 suudessa laitamme hyvän ohjelma- kadulla ilman mitään häpeää Miksi Jospa vaan olisi ollut joku taivaan
Olosuhteitten pakottamana 1910 iltaman Pois arkuus! Kaikkensa kun aina naisen täytyy kärsiä? sanoi luotsi joka olisi luunsa vetänyt tän
tuli hän tähän maahan asettuen asu- tekee jokainen niin olen melkein Gussie Kasoff kun hän on poliisi- ne ja puodissa olisi ilmoitettu että
maan Winlockiin johon samana vuo- varma siitä että saamme hyvää ai- vankilassa Siksi että synnytystus- tulkaa sunnuntaina kansakoululle