Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 02, 1916, Page Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 18
Tiistaina toukok 2 p„ 1916
Sivu 3
l iii kun Mr Käymän tekee so
pimuksen lakkolaisten kanssa
Tulen pitämään' lupaukseni o
lenpa todella onnellinen saades
sani sen täyttää — ehkäpä olen
aivan yhtä hartaasti tätä päivää
odottanut 'kuin Jimikin Mutta
minä myöskin tahdon lupauksen
Jimiltä jota hän ei suinkaan
hääpäivänäni voi minulta kiel
tää Minä en tule jättämään tä
tä 'perhettä nyt kun Kay mah
dollisesti on kuolinvuoteellaan
ja Mrs liloom ja nuoremmat
lapset jäisivät aivan yksin vai
vojansa ja suruansa kantamaan
l!e olivat minun ainoat lohdut
tajani suruni hetkillä Nyt on
minun velvollisuuteni korvata se
hyvyys heille sillä heidän kär
simyksensä ovat todellakin ko
honneet huippuunsa
Jim kyllä tulee asumaan mi
nun kanssani täällä ja me mak
samme Mrs liloomille ruokam
me ja osamme myöskin huoneen
vuokrasta ja minä menen Kav
lnanin tehtaaseen työhön pidät
tämään Rayn paikkaa siksi kun
nes Kay kykenee itse työhön
jo hän sairasvuoteeltaan nou
see Tiedän ettei Jimi oikein
hiincn selvä jär
svdämensä kvllä'
kää multa
nsä ja jalo
tv
ken
sen myontaa
Olen vähän hermostunut Ji
mi voi tulla millä hetkellä ta
hansa — meillä on ''laisinki"
valmiina ja olipa ilta kuinka
myöhä tahansa niin varmaan
kin hän tahtoo minun pitämään
sopimuksemme ja lähtemään vi
llille tänä iltana
Se on kummallista — minä
rakastan minä jumaloin Jimiä
Kuolisin jos minun pitäisi nyt
hänestä erota — ja kuitenkin
nyt 'kun hetki on tullut jolloin
minun tulee alkaa yhdyselämä
hänen kanssaan myllertävät ai
voissani tuhannet ajatukset ja
epäilykset ja toivot Olen astu
maisillani aivan uudelle elämän
uralle Olenhan ottamassa it
selleni velvollisuuksia joista en
vielä mitään tiedä Voinkohan
minä vastaisuudessa velvollisuu
teni täyttää?
Mutta sittenkin minusta tun
tuu että minä voin ne täyttää
Olen ajatellut sen asian ympäri
monta kertaa olen sitä mieltä
että jokaisen tytön pitäisi niin
tehdä ja minä tahdon kehittää
ja kasvattaa ' itseni sellaiseksi
että voin olla todellinen ystävä
ja toveri Jimille Tulen ole
maan hänen kanssaan sekä su
run että ilon hetkillä Minä tu
len auttamaan ja lohduttamaan
häntä neuvoinaan ja neuvoa hä
neltä kysymään Yhdestä asi
asta olen aivan varma — tiedän
että Jimi "tulee kohtelemaan mi
nua aivan vertaisenaan — ja sik
si me tulemme olemaan onnelli
set meidän täytyy olla onnelli
set (Loppu)
Pahin vuoto tapahtuu verisuonen
katkeamisesta kaulassa jolloin el ole
aikaa kulutettava hukkaan vaan on
toimittava nopeaan Tässä tapauk
sessa ainoa keino verenvuodon eh
käisemiseksi ensihädässä on painaa
sormellaan verisuonen pää kiinni
Näin pahassa tapauksessa tietysti on
parasta hakea lääkärin apua jos
suinkin mahdollista
Vähemmän vaarallinen vuoto ta
pahtuu niiden suonien katkeamisesta
missä veri virtaa takaisin sydämeen
päin Se veri virtaa hitaammin ja
on tummemman väristä kuin ulos
päin virtaava veri
Verenvuototapauksessa on louk
kaantuneen paneuduttava maata se
lälleen ja pysyteltävä rauhassa On
myöskin vältettävä nauttimasta min
käänlaista kiihottavaa juomaa niin
kauan kuin vuoto kestää sillä sellai
set juomat pahentavat vuotoa
Jokaisesa vaikeassa loukkaustapa
uksessa missä paha vuoto tapahtuu
on selvintä saada kokenutta apua
joko lääkäriltä tai apteekista sillä
ei ole aina tarvittavia välineitä kä
sillä muilla tällaisia tapauksia var
ten Haava täytyy sitoa vaatteilla
jotka ovat ehdottomasti puhtaat kai
kesta tartunnasta ja toisinaan täy
tyy erikoistoimenpiteillä suonenpäät
sulkea johon vain lääkäreillä on tar
peelliset välineet
mmiiiiiMttHffitttmitHiitiiiiii:imnmm5antfaisgatEaai
Ei saa lähettää Toverittaren toi
mitukselle minkäänlaisia tilauk
sia Minulla ei ole niiden kanssa
mitään tekemistä — Toim
MSMIttMM
Kenkiä
jotka tyydyttävät kaikkia
Jos haluatte sopivia kes
täviä ja samalla aistikkaita
K E N K I Ä tulkaa katso
maan meidän ijalkinevaras
toamme Me voimme tyy
dy ttä teitä
Bee Hirn
ASTORIA OREGON
(KÖmNÖSÄSTÖl
ti" 'iin
mma
HAAVAN
Kirj
HOIDOSTA
Anna-täti
ou hyvää mulliinkin tarpeisiin kuin
pahaan haavaan Ilaavt tosin ei kai
paa muuta kuin puhtaana pitämistä
niin kauan kuin se ei ole päässyt
sellikin olemme huolimattomia -mitenkään pilaantumaan — mädänty
vä u hoidossa joten voi johtua inisen alkuun tai kuumeiseksi Kuu-
iav:axin seurauksia pienestäkin haa
vasta Lienee tässä lupa minunkin
tuoda huomioni esille tuollaisessa
asiassa Sillä sanotaanhan kokemus
kaikkia opettaa ja minä tuin oleir
joutunut kauas tohtoreista ja rohdos
kaupoista — metsään valmistan itse
Jääkiteen haavaan olkoonpa se kir
veen tai veitsen Minun poikani löi
kirveellä melkoisen pahasti sormeen
sa en sillä kertaa tullut tehneeksi
muuta kuin pesin vaan panin vähän
suolaa veteen ja käärin Vaan minä
näinkin ettei siinä kylliksi ollut
Pesin uudestaan ja hyvin ja niin
puhtaaksi kuin voin Pesin ensinnä
kädet itseltäni tarkoin Otin sitten
pienen palan puhtaalla veilspllä saip
puaa puhtaalla lusikan kärjellä hie
noa sokeria muokkasin ja ihieroin
käsissäni aivan pehmeäksi Levitin
sen puhtaan liinan päälle ja panin
haavan päälle Samaa tekoa uudistin
joka päivä niin kauan kuin haavasta
tuli märkää eli muuta pahaa nes
tettä Olen pitänyt tapanani melkein aina
tehdä soopasta sellaisen tukon haa
vaan ja olen huomannut sen tehok
kaaksi Sillä soopassa lienee sellai
nen vetovoima että se vetää lian
pois ja minusta tuntuu että jos me
äidit jotka asumme kaukana tohto
reista loukkaustapausten sattuessa
ottaisimme tavaksemme pienenkin
haavan päälle laittaa tukon soopas
ta ei niin usein sattuisi verenmyrky
tyksiä Vaan en ole kokenut sitä jos sat
tuisi loukkaamaan suonen kohdalla
josta veren syöksy olisi ankara
kuinka voisimme saada ehkäistyksi
veren juoksun '' Voipiko saada top
paamaan vaikka ei ole lääkkeitä
kään? Pyytäisin että joku selostaisi
sitäkin Toverit taresa
il:
Saippua ja sokeri yhteen vatkat
tuna muodostaa veioiaastarin joka
meenkin alussa voi välttää pitämällä
haavaa kylmänä jäiden avulla jos
jäitä on saatavissa
Kerron tässä erään tapauksen jo
ka tapahtui kotonani Tälle voidaan
ehkä nauraa nauraisin kai itsekin
jos en olisi sitä omin silmin nähnyt
Asuimme maalla kymmenen mailia
pois lähimmästä kaupungista ja tie
tysti olimme aivan tietämättömiä lää
ketieteestä ja sairaiden hoitotavoista
Äitini sai sormeensa ruostuneen
silniäneulan lattiaa kuuratessaan Sii
tä oli seurauksena verenmyrkytys
niin että kun tämä tapahtui iltapäi
vällä niin Jo seuraavana päivänä oli
äitini käsi ajetuksissa ja mustana
yläpuolelle kyynärpään ja hän kärsi
ankaria tuskia Sattui sitten tulemaan
meille saksalainen naapurimme ja
hän neuvoi käärimään käden tuoree
seen lehmän ulostukseen niin kauas
kuin ajetus ulottui Neuvoi panemaan
siihen ulostusta vahvasti joka puo
lelle Hädissämme teimme neuvon mu
kaan ja se pelasti äitini varmasta
kuolemasta Pian suli ajetus ja käsi
parani
Nähtävästi tuore lehmän ulostus
sisältää samoja aineita kuin voima
kas vetolaastari — Selma-täti
#
Vakavampia verenvuotoja tapahtuu
harvemmin Mutta siinä tapauksessa
että katkeaa n k valasuoni eli sy
dämestä ulospäin virtaava verisuoni
on vuoto vaarallisempi ja tarvitsee
pikaista apua Valtasuonista virtaava
veri on "heleän punaista ja virtaa se
ulos nopeaan pulppuamalla Ensi
niäinen tehtävä on sitoa haavan ylä
puoli lujasti niin ettei veri pääse
virtaani vapaasti ja sitten sitoa haa
va Sidettä haavan yläpuolelle ei ole
hyvä jättää niin pitkäksi aikaa että
veri pääsee kuoleutumaan Haava on
puhdistettava hyvin visusti suljet
tava ja käärittävä lujasti siteeseen
MITEN SÄILYTETÄÄN KANAN
MUNIA Puhdista viiden galloonan kivirmtk
ku Ota yhdeksän paintia vettä ja
kiehuta ja anna sitten jäähtyä Pane
se ruukmm ja kaada sekaan yksi
painti "VVater glass" nimistä säilyke
liuosta ja sekot a hyvin
Nyt laske 'kananmunia veteen niin
paljon että ne ovat kaikki hyvin ve
den peitossa Älä pese kananmunia
Ainoastaan pyyhi ennenkuin lasket
liuokseen Viiden galloonan ruukmm
voi panna noin 8 — !l tusinaa munia
Neljässä ja puolessa galloonassa
vettä johon on Hekotettu puoli gal
loonaa "Valer glass" voi säilyttää
noin 30 tusinaa munia Pilää aina
muistaa se että seokseen missä mu
nia säilytetään pannaan aina yhdek
sän kertaa niin paljon vettä kuin sii
hen pannaan "VVater glass" Ja säi
liöön pantaessa pitää kananmunien
olla aivan tuoreita
LEMPI II
Ylläoleva resepti on minulle tunte
maton Mutta henkilöt jotka ovat
sitä kokeilleet kertovat minulle että
se on käytännöllinen vain sillä ero
tuksella että siten säilytetyt miinat
eivät menesty oikein pehmeäksi kei
tettyinä Tässä on minun reseptini
jonka tiedän olevan hyvän:
Pakkaa tuoreet munat suolaan Se
saa olla tavallista tynnyrisuolaa joka
on halpaa ja jota käytetään eläimil
le Suolat kelpaavat siihen tarkoi
tukseen ja jos munat ovat puhtaita
pakatlaissa niin suola kelpaa vaik
ka mihin sen jälkeen kun se on
käytetty munien säilyttämiseen
Pannaan ensin puulaatikon pohjal
le suojakerros jonka päälle lado
taan munat pyslyyn pieni tai iso
kärki alaspäin mutta kaikki munat
samoin päin Kun ensimäinen kerros
on ladottu täytetään taas välit suo
lalla niin että munat tulevat peit
toon ja sitten ladotaan toinen ker-1
ros munia ja tätä menettelyä jat
ketaan kunnes laatikko on täysi
Mutta pitää muistaa latoa kaikki mu
nat pystyyn ja kaikki samoin päin
Sitten kun laatikko on pakattu täy
teen naulataan laudat tiheästi pääl
le Laatikon tulee yleensä olla ti
heän Täten pakattuna säilyvät munat
hyvinä kahdeksan kuukautta säilytet
tynä kuivassa viileässä kellarissa
Laatikkoa voi aina muutaman kuu
kauden kuluttua kääntää siten että
yläpuoli tulee alapuoleksi pitäen ai
na munat pystyssä
On erittäin edullista sekä farma
reille että kaupunkilaisille panna mu
nia säilöön siihen aikaan vuodesta
kun munat ovat halvimmillaan Se
aika on pian käsissä joten olisi pa
ras varustautua sille varalle että
on tilaisuudessa laittamaan jonkun
tusinan munia säiliöön sen ajan var
relle kun munat maksavat neljä- ja
viisikymmentä senttiä tusina — Selma-täti
MULLAN S S O OMPELU
SEURAN Kokoukset
pidetään joka torstai Suomi
Haalilla kello 8 j p p Kaikki
tervetulleita
VVaukeganin III s s osaston vi
ralliset kokoukset pidetään joka kuu
kauden ensimäisenä ja kolmantena
sunnuntaina alkaen klo 2 i p
Osaston ompeluseuran kokoukset
on joka kuukauden toisena torstaina
alkaen klo 2 i p Kahvia kokouksen
loputtua
Hoquiamin s s osaston ompelu
seuran kokoukset pidetään osaston
talolla Ahjolassa joka torstai kello
2 jpp Osote on 315— lOtn- St
Hoquiam Wash
Hannan s s osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään jokaisen viikon
torstaina kello 8 j p p (Huom!
Kahvia saatavana joka kokouksen
loputtua)
Attorian s a oaaiton ompelu
seuran kokoukset pidetään osas
ton talolla joka torstai ilta kello
8 Osote 262 Taylor ave
ppqaooaoppoQ
Sand Couleen Mont S S
0 Osaston Ompeluseura pitää
" kokouksensa ioka toinen
O torstai ilta kello 7 Terve0
O tuloa kaikin 1 0
ooooooooooooooa
00000000000
Huom !
New York'in Suom Naisten
OSUUSKOTI
ja paikan välitystoimisto!
241 Lenox ave 122 st
Telef 813 Morning side
oaottooooaooooo
Storkettin Mont 8 s osaston om
peluseuran kokouksia pidetään joka
toinen tonitai-ilta kello 7 Saapukaa
kaikin
Jos olette
%ipeä
Pyytttkäa VAPA LA A KB KIRJA No: 9
Jossa yli 25 erilaista miesten ja naisten tauti
cm selitetty sekä täydellinen luettelo suoma
laisista lääkkeistä tfLithetttlkili taudin nimi
eli tautiin oireet ja m o esitämme teille mikii
luuko oliHi tilattavat lääkkeen hinnan y m
{Lääkkeet eivät ote patenttilääkkeitii vaan
tosi suomalaisia lääkkoitä)
(Tiimiin kirjan saatte vapaasti ja pitäisi olla
Iokasen suninalisen kodissa sillä ette tiedä
oska tarvitsette sitä Varokaa hunibuuki
lääkkeitä ja hunibuuki tohtoria
— Ligneirin Apteeki on suorin
— — suom Apteeki Yhdysvalloissa-—
P A LIONULL CO Superior WU