Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 02, 1916, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Amerikan suomalaistun työläisnaisten
No 18
Miten Alitalon Antista tuli sosialisti
Kirj Milia
(Jatkoa maalisk 28 p :n n :roon)
— Eiliän se asia miksikään tu
le yksin miettiessä Eiköhän oli
si viisainta 'kertoa Aliinalle isän
nän ehdotus — onhan se Miina
hyvä työihminen eikä tässä ta
lossa laiska toimeentulokaan ja
hyväuluontoinenkin on Miina
Ei ole yhtään palvelijaa ollut mi
nun ajallani joka olisi jäänyt toi
seksi vuotta mutta Miina kestää
kaikki vastukset nurkumatta
Kerran - riihellä ollessamme ky
syin "kuinka sinä uskalsit jäädä
toiseksi vuotta?" Miina vaan ly
hyesti vastasi: "olethan sinäkin
uskaltanut" ja siihen se keskus
telu loppui Mutta sen jälkeen
heräsi- minussa salaperäinen kai
paus Aina kun näen Miinan
niin tunnen -miten lämmin tuu
lahdus kiertää sydämeni syvyy
dessä Entä jos Miinakin tuntee
samanlaisia tunteita! Sittenhän
se asia sujuisikin kuin itsestään
Ja olisihan se elämä elämisen ar
voista kun olisi vaimo jolle voi
si kertoa sydämensä surut —
iloa en ole koskaan tuntenut
kaan Antin näin miettiessä työ tun
tui keveämmälle ja päivä oH ku
lunut iltaan aivan huomaamatta
Illallista syödessä tuntui Antis
ta kuin jokainen pala takertuisi
kurkkuun ja aina kun hän koh
tasi iMiina katseen niin punas
tui korviaan myöten
Kauan valvoi Antti sinä yönä
ajatus yhä uusiintuen hänen mie
lessään että entäs jos Miina
suostuisi tulemaan hänelle vai
moksi "Mutta kuinka voin sitä
häneltä kysyä se onkin vaikein
temppu'' Näissä mietteissä Ant
ti vihdoin nukaliti
Aamulla ensi sanoikseen kysyi
isäntä :
— Xo Antti joko kauppa on
valmis?
Antti säikähti
— Näin pianko se pitää päät
tää?" — A un sanoi isanta piian ja
rengin on tehtävä mitä isäntä
määrää On parasta-että puhut
Miinalle tänään Minä käyn huo-
mennä kirkolla ja samalla menen
pappilaan ja puhun rovastille
että hän laittaa teidät kuulutuk
seen Ei se kannta että sinne itse
menette Kuluu siinä vaan liian
paljon työaikaa Kyllä minun sa
nani uskotaan ja piian ja rengin
tulee olla kuuliaisia isännällensä
ja senhän sinä olet jo tullut ko
kemuksesta tietämään Muista
nyt mitä sanon lisäsi vielä isän
tä ja poistui
äänenkannattaja
TIISTAINA TOUKOK 2 P
Antti tunsi sydämensä kouris
tuvan kokoon mutta samassa
kuuli hän Miinan heleän äänen
Miina huusi :
— Antti tulepas saavia kan
tamaan !"
Antti meni kuin unissaan An
tin omituinen arka käytös 'he
rätti Miinassa ajatuksen : nyt
on jotain sydämelle käypää ta
pahtunut Antille jos kysyisi mi
tä Kun he pääsivät saavineen na
vettaan kysyi Miina hieman vei
tikkamaisena :
— Mistäs se isäntä sinua taas
ripitti kun olet noin nolattu ? Ä
lä ole milläsikään Anna heidän
ruoskia kunhan eivät luita riko
Sain minäkin emännältä sem
moisen sanatulvan että vieläkin
korvani soivat Minua vain nau
rattaa kun emäntä viitsii piialle
niinkin paljon huomaavaisuutta
osuttaa Arvaapas minkä nimen
se emäntä minulle nyt keksi?
Antti oli vaiti mutta sydämensä
Oli rauhallisempi nähdessään Mii
nan hymyilevän katseen
— Siitä olet kuin puulla (jää
hän lyöty et puhu etkä pukahda
sanoi Miina ja alkoi äänekkäästi
nauraa
— Jospa voisin olla noin iloi
nen kuin sinä olet sanoi Antti
— Mutta arvnappas se nimi
RUKOUS
Rukoukseni kuule Herra
vaikk' olenkin tomua maan !
Vapaana seison tässä
en notkista polviani en
niikuin muutamat muut
jotkut matona ryömivät maassa
Ethän moittine vapaata miestä
— en valhekengissä liikkua tahdo
vaan puhun tuntoni mukaan
Monet jos lie mun eloni erheet
ne unhoita Herra
niinhän minäkin teen
Miks' syntyä annoit mun
kun et elämän hyvyyttä suonut
Niinkuin muille muutamille
olet antanut yllin kyllin
Olen rikkaan sortoa kokenut
olen vääryyttä karsia saanut
Mitä vaadin?
En pyydä kostoa en
vaikka syytä siihenkin oisi
Mä vaadin vapautta oikeutta
ja sovitusta särjetyn onnen !
Mä vaadin leipää nälkäisen
suuhun
ja muutosta elämän kurjan!
Organ of the Finnish Working Womcn tn America
— TUESDAY MAY 2
Jos arvaat niin tapahtuu sinulle
mitä ikinä sinä toivot
— Jos tapahtuisi se mitä nyt
toivon niin koettaisin - arvata
— Tapahtuu varmaan vakuut
ti Miina yhä leikillisempänä
— Taisi sanoa laiska aasi sa
noi Antti arastellen
— Oikein arvasit! Se nimi mi
nulta vielä puuttui Olen täällä
oloajallani saanut kuulla kaiken
laisia nimiä mutta aasin nimi
sopii parhaiten sanoi Miina ja
nauraa heläytti päälle
— Mutta sanoppa sinä millä
se isäntä sai sinut noin masen
tuneeksi 1'itäisihän sinun jo ol
la talon talloihin tottunut joka
olet saanut kärsiä ruoskan is
kutkin ja olet nyt noin loukattu
suun pieksämisestä puhui Miina
— Kyllä olen nurkumatta kes
tänyt kaikki 'lyönnit vaikka toi
sinaan on ruoskan jälestä veri
tihkunut Mutta ei sekään ole
mitään mutta nyt isäntä iski kes
kelle sydäntä ja sai minut siihen
asemaan etten voi yksinäni kes
tää iskua
Miinan tuli sääli Anttia ja sik
si sanoi :
— Kerroppas minullekin se su
rusi Olenhan kärsimystoverisi
ja onhan ihmisen helpompi elää
kun saa uskoa sydämensä surut
luotetulle toverilleen
Se puhe rohkaisi Anttia ja hän
oli juuri sanomaisillaan: sinulle
yksin se asia kuuluu mutta sa
malla kuului navetan ovelta voi
makas ääni:
(Jatkoa toiselta sivulta)
En tyynenä tuota katsoa voi
kun rikas ahkeran työntulot
korjaa !
Se jos tahtosi ompi Herra
niin katkera sydänkirous sulle
nyt kohotkoon huolien maasta
ja isän oikeus sinulta pois!
Anteeksi Herra! Vihani kiehuu
minkä sillp m:ihtmpn mP
Mikl'-tehnyt olet maailman niin
miks' luonut oot toiset orjaksi
toisten ?
Miks' luonut olet väijyvän
tiikerin
miks' luonut olet kauriin aran?
Rukoukseni kuule jos sinne
voi yltyä sääsken ääneni !
Vapautta vaadin mä
en tahtoisi orja olla !
Vapautta lemmin hengen ja
työn
vapaana elää tahdon — vapaana
kuolla
MIKAEL RUTANEN
1916 — Kuudes vuosik
Tiedättekö mi?
1'itäisi aina itse ottaa selvä sii
tä mikä on todella lukmeisen
arvoisia Minäpäs kerron tässä
miten minulle kävi kerran A
suinime silloin siellä Astoriassa
Eräs ystävättäreni tuli meille
kylään ja meidän kesken tuli pu--heeksi
puoluelehdet Arvostelim
me niitä kykymme ja makumme
mukaan M m hän sanoi että
Toveritar on nyt parhain mitä
se on vielä koskaan ennen ollut
1 Jän kuvasi sen sisältöä minulle
vaan minä olin aivan ääneti Vih
doin hän katsoi minuun melk
kein kummastellen ja kysäsee
että "eikö teille tulekaan- Tove
ritar?" Melkein häveten täytyi vasta
ta että "ei se nyt tule Katkesi
tilaus silloin rettelöitte aikana
kun tuntui niin vastenmieliseltä
seurata paljon mitään"
Hän lupasi tuoda minulle To
verittaren nähdäkseni ja toikin
muistaakseni pari numeroa- ja
minä vielä itse hankin useampia
numeroita ennenkuin uskalsin
sitä itselleni tilata sillä tahdoin
olla varma siitä että se on tosi
aankin nimensä arvoinen ennen
kuin sen tilaan Ja kyllä se nyt
on ihan elävä totuus että olin
ihan sisimmässäni harmitettu sii
tä kun olin menettänyt niin pal
jon arvokasia lukemista kun olin
antanut tilauksen katketa
Nyt olisi Toveritar saatava jo
kaiselle suomalaiselle naiselle ja
miehelle ja jokaiseen suomalai-
seen kotiin Se on siksi arvokas
sisällöltään että se kyllä agitee
raa itsepuolestaan kun vaan voi
taisiin saada sen sisältö kaikille
tunnetuksi mutta siinähän se
onkin kysymys kuinka se voi
taisiin parhaiten tehdä
Hyvä Toverittaren lukija ku
ka lienetkin jos sinulla on sel
laisia tuttavia joille ei vielä tule
Toveritar niin kun menet kylään
heille ota Toveritar mukaasi ja
koeta tehdä 'heille sen sisältö
tunnetuksi sillä 'ystävän ohjeet
ehkä paremmin otetaan huomi
oon Lapset pitäisi saada kaikki mu
kaan sillä vanha sananlasku sa
noo että nuorena on vitsa vään
nettävä On jo tosin ilahdutta- '
vaa nähdä lasten kirjotuksia
niinkin paljon kuin nykyään on
Toverittaren lasten osastossa I
han ahmimalla luen jokaisen kir
jotuksen lasten osastosta
Mutta nuoret mikäs teitä vai
vaa? Onhan Toverittaressa nuor
tenkin osasto Mikä on syynä et
tä ette kirjoita enempi? Teidän
täytyy itse kunkin ottaa paik
kanne köyhälistön taistelurinta
massa lvi kukaan ole liian hyvä