Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 18, 1916, Page Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sivu 6
Tiistaina huhtik 18 p„ 1916
No 16
TORONTO ONT CAN
Olin vallan hölmistyä kun sain To
verittaren maaliskuun 21 päivän nu
meron ja näin siitä ettei kuliaau ol
lut maininnut mitään naisten päivän
vietostamme täällä Torontossa vaik
l:a minä sitä odotin Niin ajattelin
että jos minä siitä jotain ilmottaisin
jottei Toverittaren lukijat meitä ko
vin raskaasti tuomitsisi nahjusmai
Buudesta Vaikka kyllä melkein sen
ansaitsisimme syystä siitä kun ei
juuri koskaan näy minkäänlaista ky
häystä paikkakunnaltamme niin sano
tusta yhteistoiminnasta
No ulin siitä naisten päivästähän
minun pitikin pulma jota vietimme
12 [ niaalisk Siis parempi' myöhään
kuin ei koskaan sanotaan sananlas
kussakin Ja olihan sitä yleisöäkin
tuapuuut haalimme melkein täyteen
Kiuä iltana Ohjelmaa oli koko joukko-
ja melkein kaikki naisilta runoja
lauluja jne vaan puheenpitäjää ei
meidän naisten keskuudesta tahdo
löytyä vaikka neulan kanssa etsisi
Aina täydymme hommata puhujaksi
uues vaikka kivennavalta Puhujana
meillä tällä kerralla esiintyi tov J
liatva Hänellä näyttääkin olevan
taipumusta puhujan toimeen jonkun
verran Näytöskappale "Laululintu
1 1 e u" näyteltiin samassa tilaisuudessa
Ohjelmaa kesti koko illan ja aina
väliajoilla Toverittaren asioitsijat oli
vat ahkeria tilauksia- ottaessa joita
oi ollutkaan vallan vaikea saada
Siis vihdoinkin siskot hyvät olette
ymmärtäneet sen mikä teidän tehtä
vänne on Seuraamalla aikanne so
sialistisia lehtiä opitte vähitellen ym
märtämään asemanne oikeassa valos
sa ja yhtenä näistä lehdistä kehotan
tilaamaan ja lukemaan Toveritarta
Luulenpa että se melkein jokaista
tyydyttää ainakin nykyasussaan joka
vaan hiukankin lukemista kaipaa ja
itseänsä tahtoo kehittää niin henki
sesti kuin myöskin ruumiillisesti On
lian siinä kodin osasto josta saa ruu
miinsa ylöspito-oppia ja artikkelikir
ictuksista saa henkistä ravintoa Jos
vaan ei henkilö ole ihan sellainen
kuin oli eräs rouvashenkilö jonka
tapasin haalimme yläkerrassa Ta
liani mukaan kauppasin hänelle ' To
veritarta niin hän vastasi että hän
ei lue mitään sanomalehtiä johon
liina puolestani koetin selittää Tove
rittaren sisällön kelpoisuutta niin
lian sanoi että hän ei kaipaa mitään
tietoja Tähän en voinut muuta kuin
-huudahtaa: "Hallelujaa!" Onpa muka
vaa että kalidenkymmenenneu vuosi
sadan naisissa on vielä näin tyyty
väisiä olioita jotka eivät kaipaa yh
tään mitään vaan kurnuttavat tyyty
väisinä kuin sammakot kuopissaan
ja uskottelevat1 itselleen että heillä
m kaikkea niitä tarvitsevat Ei sis
kot' hyvät! Asiat eivät ole lähimain
liaui niinkuin pitäisi olla Ottakaa
jas hiukan kiinni järjen päästä ja
jiynähtykää hetkeksi ajattelemaan
niin huumaatte että meiltä puuttuu
iMin äärettömän paljon Meiltä puut
tuu ensiksikin tietoisuutta ja niin
Itviuan kun iii- lukeudumme tiedotto
mien joukkoon ulin kauan emme
yöskään osaa vaatiakaau vallasluo
lcaUa osaamine Suuou vielä kerran
ttttä itsensä tietoisuuteen kohottami
sessa täytyy lukea etpäässä sosialis
tini kirjoja ja sanomalehtiä oikein
ajatuksen kanssa Siis se on yksi
tärkein puoli asiassa että aina ajat
telee mitä lukee ja aina harkitsee
Ben onko tästä tai tuosta minulle
mirään oppimista Onhan aivan kiel
tämätöin tosia-asia se että esim
nuoria ihmisiä ei tahdo saada mil
1'iäu lukemaan muuta kuin romaania
ji)' etupäässä sellaisia joissa puhu
'taau paljon rakkaudesta tuuieutuvis-
ta- ja ilmalinnoista sekä kaikenlaisista
hölynpölyn utukuvista vaan joissa
'elämän todellisuus kokonaan syrjäy
dstään Tledäu sen hyvin itsestäni
ei minun sitä tarvitse muilta kysyä
Otin kova romaanieu ihailija ennen
nuorena mutta vähitellen se alkaa
selviämään itsekullekiu että niistä
ci 'ole juuri sanottavampaa hyötyä
Ifuiu se että näkö himmenee ja järki
tummenee ja vihdoin viimein ei ole
jilellä kuin tyhjä nolla jouka kanssa
sitten täytyy lähteä taivaltamaan
Kohti tuntematonta tulevaisuutta ol
koonpa se sitten kuinka kirjava
Siis iopuksi sanon vielä kerran
että olkoon sotahuutomme se että
Toveritar tulemaan jokaiselle naisel
le niin täällä Torontossa kuin myös
kin muualla Siten autamme itseäm
me sen päämäärän saavuttamiseen
jota kohden olemme kulkemassa
Siis lämpimät terveiset Toveritta
ren laajalle lukijakunnalle ja erittäin
kin Selma-tädille
Toveruudella AINA PELANDER
Kokemukseni lastenkasvatuksessa
DETROIT MICH
olen koettanut yaa'1 Toverittaressa sama kirjotus
itnstnnaa vn J°nka kerrottiin olleen New Yorkin
uusiapaa van- TT„tIctQ„ „„„o„ „„n„nOD„" e„„
Uutisten "nuorten pakinoissa" Sen
mään äidin käskyn Se on vaan pa
hinta että he aina haluaisivat tehdä
juuri sitä samaa mitä äiti milloinkin
tekee ja se ei aina ole mahdollista
Pyykkipäivinä olen aina antanut
kullekin heistä astian jossa saavat
pestä omia sukkiaan ja vanttuitaan
Kas siitä he pitävät kun saavat aut-
Joku aika sitten oli Toverittare-sa ta älVa"
kirjotus: "Katsauksia kasvatusalalta" f„e 'f elestani onkm oikein et a
Siinä oli eräässä kohdassa kehotus f ' taa „ asen kohta Piestä oppia
Keväinen tervehdykseni Toveritta- että äidit kirjottaisivat siitä miten a ägTä 0la 1o lii
ren laajalle lukijakunnalle ja sen kukin heistä kasvattaa lapsensa k™aa nyt J
kannattajajoukolle Vielä sitä täällä: J!'s'k?! miuu" ytyy kysyä millä rikkiviisaita jotka eivät ymmärrä
kin elellään Joukkomme suurenee - '? V mita milla meinaan kuten Vallaton
°ukk1omnlel suure e tamaan henkisesti silla siinä kirjo- ei volnut ymmärtää mitä tarkoittaa
paiva puivalta Joka kokouksessa lilt- tuksessa mainittiin jotain sosialisti- salla "haukkumakirjeet" Minä taas
tyy uusia jäseniä jpukottain Terve- sesta lasten kirjallisuudesta Minun puolestani en ymmärtäisi kirjottaä
tulleeksi rintamaan sillä mitä suu- ajatukseni mukaan ei kirjallisuu- sanaakaan vastaukseksi siihen mihin
romnt innkkn meitä vhtoe mttvv della v°l lasta ruveta oh3aamaan en- hän kaskl äitien itse vastata
rempl joukko meitä jhteen liittyy nenkuui iapSi Voi 1 kea ja onko siis „ „ „
sitä paremmin ja voimakkaammin lapsen henkinen kehitys jätettävä —
voimme toimia yhteisen työn eteen sikseen siihen asti kunnes hän voi Kysäsen vielä: onko tämän lehden
~ „' „„„'_ alvä„ lukea sosialistista kirjallisuutta? lukijoissa ja myös tähän kirjotta
Osastomme vetti naisten paivan jissa myöskin jew Yorkin Uutisten
iltaman myöskin viime kuun ajalla „aw'n pa„sa"°" n£„ „!!1" 6 Irml lukijoita ja siihen kirjottajia Oli
-i iai?oiciiu nasiatiauill lullia __„ Trtrt j„nMI n ~ m„ 1 j
omsiuueesu oujeiuiuu suurnunseu on useampia joten
y m puolesta Esittäjinä esiintyivät kahdenkinlaista kasvatustap:
Il f tl 1 rvld 1'ltlL'in i t-Q n Ii t r-n 7 viinfino
naiset voipi sanoa nyvm yn loiveu- ' 0h ioku äiti kiriottanut
ten Ohjelmassa oli nuu kappale "1 Toverillisesti X1TI
3 kuvaelmaa puhe runo yksiulau- kolmen vuoden olen kasvattanut hei-
lua y m Yleisöäkin oli koko paljon lyydelU ja pehmeällä sanalla ilman Täällä lännellä on New Yorkin Uu
josta lausumme kiitoksen etta ylei- vitsaa Tulokset ovat erilaiset (kai tinen kai hyvin harvinainen otus sii
sö alkaa panemaan niinkin suurta Se on kasvatuksen tulos) Vanhem- lä en ole koko repaletta nähnyt ker
arvoa naisten toiminnalle että ke- mat lapset ovat tottelevaisia ja ala- taakaan täällä oloajallanl Minä en
räytyivät suurina joukkoina toimeen- mielisiä mutta nuorin on herra ta- siis tiedä sanoa miten tuon kirjo
panemaamme iltamiin lossa Hänen oikkunsa ja halunsa tuksen laita on Mutta minusta
Agitatsionitoimikunta myöskin toi- pitää täyttää niin isän kuin sisaren vähän haiskahtaa sille kuin olisi joku
mi iltaman kaksi viikkoa- sitten Työ- ja veljenkin äidistä puhumattakaan tahtonut alentaa Toverittaren arvoa
mies lehden hyväksi antamalla jo- Minun mielestäni se on huono ta- kertomalla sellaista että sen pals
kaiselle sisääupääsytlketin mukana pa että antaa lapselle jotain jonka toilla märehditään N Y" Uutisten
Työmies lehden kuukaudeksi Muis- on häneltä ensin kieltänyt ja käskeä vanhoja puruja Ei suinkaan liene
tetaanpas myöskin uudistaa jatku- kaikkien muidenkin tekemään kaik- niin surkeasti asiat että jos joku
vasti Työniieslehden tilaus sillä on- kea mitä lapsi tahtoo Sen menette- haluaa Toverittareen kirjottaä niin
han se äänenkannattajamme' ja näy- lyn turmiollisuuden olen nähnyt tässä hänen täytyisi kopioida se N Y Uu
fetään itäläisille että toimitaan sitä nuorimmassa lapsessani Sillä on tisista? Ei suinkaan! Sille taas en
täälläkin lehtemme hyväksi oikullinen luonto aivan toisenlainen mitään voi jos N Y Uutisiin saksi
ja sitte Toveritar-lehden ' suhteen kuin t°isMa lapsillani tetaan Toverittaresta edes mainitse
haluaisin toivoa että jokainen To- Nyt" olen aikonut koettaa kolmatta matta mistä se on saksitettu — Sel
verittaren lukija hankkisi edes yh- vielä erilaista kasvatustapaa vanhim- ma-täti
den uuden tilauksen tuttaviltansa ja P" umeen muun Kysyn
vaikka useammankin sitä parempi ensm tellta te kokeneet äidit olisiko
Sen voisi jokainen tehdä kun vä- se °lkea faPa?
hänkin vain koittaisi esittää Tove- Mlna olen aikonut ?lkem aika ta"
rittaren sisältöä ja sen merkitystä valla uveta kayttamaan pimeaa vit-
naisten lehtenä saa' 'oka on nyya sisun kasvattaja
„ Mielestäni on pojalla aivan liian hel-
Osastossamme toimi nykyään lau- lä uonne Siiie ei saa puhua mitään
luseurakin toveri A Levosen joh- aaiaa joka väUankin !oukkaa hänen
dolla johonka toivoisimme paljon mieUään Hän itkee aina turhanpäi-
uusia laulajia nais- ja mlMaania Har- väisistä asioista Jos ottaa vitsan
jotukset ovat joka tors ai-ilta klo 8 niin silloin hänelle tulee kova hätä
ja joka sunnuntai-iltapatva klp 2—5 ja hän ihan vapisee pelosta Muuten
Uudet laulajat o isivat tervetulle ta hän on vjlkas ja teräväoppinen poika
Ja lia!' ot"ks1issa 1k!ly"lutQP1Uaisi olla Olen parina viikkona opettanut hä-
tasmall Istä joka kerta Silloin vasta nelle suomenkielen kirjaimia ja hän
silta jotakin tulee ne jo taitaa lt8e lukea MuUa t
Voimisteluseura on ehka ottanut tulee hänelle aika että pitää mennä
epoasermou taas ensi syksyyn kos- vieraskieliseen kouluun ja pelkään
ka harjotuksla el nay olevan enaa että siellä hän ei tule toimeen oi-
°"kaaU-MiSSa °a Syy? „ leukaan jos el hänelle kehity ko-
Naytelmaseuramme on alkanut toi- Vempi luonne
miinaan innokkaasti On tullut pai- Jos mahdollista niin antakaa neu
jon uusia innokkaita jäseniäxKappa- voja miuuiie miten hänet saisi vä
leita on esitetty joka lauantai ja han miesmäisemmäksi En miten
esitetään yha edelleen Ensimäineu kään tahtoisi poikaa kurittaa lyö
suurl kappale ou esitettävissä 29 p mänä siiiä hän on ruumiillisesti hy
t k 'Hevospaimen" Silloin sitä taas vi„ heikkorakenteinen vaikka ei silti
joukolla täytämme haalin aivan täy- sairas 0ie isänsä tapaa sanoa että
teen niinkuin aina tavallisesti en- Leo on tllut meille ilman papin lu
nenkm kun suuria kappaleita on paa- ja vielä Suomen telidaskaupun-°"ut-
gissa ja että siitä syystä ei hän
Ahah olin kokonaan unohtaa sen ole niin kehittynyt kuin toiset lapset
pääasian? No ne suuret myyjäiset Minä olen kuvien avulla opettanut
jotka ompeluseura panee toimeen lapsilleni mikä on kapitalisti ja mikä
haalirakennusrahastoo hyväksi tä- on työmies ja olen myöskin opettanut
män kuun 22 p Ohjelma tulee heille aivan pienenä sen mistä he
olemaan hauska pieni kappale pu- ovat tulleet
he runo yksinlaulua kupletti ym Tällainen on yleensä minun kas
jota en tässä sano vaan jokainen vatustapani Antakaa te toisetkin
saa nähdä kuu tulee haaliHe itse tietää mitä menettelytapoja olette
katsomaan Kai me jokainen osaam- käyttäneet ja minkälaiset tulokset
me panna arvoa myyjäisille Ainakin olette saaneet ettei aika kuluisi huk
meidän miestoverimme koettakaapas kaan huonossa lasten kasvatuksessa
kunnostaa itsenne taa nytkin niin- Mielestäni on huono tapa että la
kitin ennenkin olette tehneet myy- della lapsille rumia ja huonoja sano
jäisissä ja näyttäkää että te ostatte ja jos eivät ne heti tottele ja se on
kilvan myyjäislippuja sillä me nai- myöskin hyljättävä tapa että kar
set olemme hiki hatussa hyöritty jasta oikein kiukkuisesti lapselle jos
valmistaissa suuria ja komeita käsi- lapsi jotain tekee mitä emme sallisi
toita toivossa etta myyjäisemme tu- sen tekevän Siitä voi lapsi peläs- HBHnHBHH
levät tarkoitustaan vastaavaksi Tans- tyä ja joskus menettää tajuntan-
siakin tulee olemaan runsaanlaisesti sakin i-rHPi 1 iT
hyvän soittokuntamme säestyksellä Me vanhemmat olemme lastemme Xjäff I 11 rl 11 S IjRSl
että kelpaa pyörähdellä peilinä sillä lapset ottavat oppia v~ m-4 m~ kjm
Vappujuhlaa osastomme viettää meistä — kaikesta siitä mitä me pu- A TT" f f
myöskin vaan ilmoitus siitä tuon- humme ja miten me käyttävdvmme TPT1 IV I I
nempana Hauskaa kevättä kaikille Ne ovat sellaisia nieniä matkiinita JLm V T UU11V
jotka vaan Toveritarta tarkastavat Minun lapseni ovt hyvin halukkai
ja lukevat ta toimittamaan kaikenlaisia pikku
H Jalovaara askareita ja ovat aina valmiit täyttä-
Uudelle ihmistaimelle
Onnea pikku Pulmuselle
Isän ja Äidin kaivatulle !
Onnea Äidille hellivälle
Isälle paljoaoottavalle !
'Sä eläös vuosia monta
Iloksi Äidin ja Taaton
huviksi toverien sekä
hyödyksi "Uuden Ajan"
onnekkuuden aaton!
Alma Alio
Sosialistisia
IVA-POSTIKORTTEJA
Tilatkaa heti meiltä
niin saatte ihan pos
tivapaasti 25 sentillä
tusinan osote:
TOVE R I
Box 99 AstoriaOre
postiin nyt het-