Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 18, 1916, Page Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 16
Tiistaina huhtik 18 p 1916
Sivu 5
kirj Elin N— Kautonen
maan mutta kun vielä on sellaisia- teta laiskuuteen ja sanota että mitä- toisin huomauttaa heittäkää hyvät
1H Istllla niini lrvllÄ Varaa vann Iriltl nä tunota nn hvnttril tntalint nnla da hnmalaaDa ähläämi
Tavaton maara postia Kalle "fikeeravat" että "minäpäs lähetän Osasto täällä on jäänyt kovin pieni- nen Heittäkää pois se huono tapa
Aleksanterin kirjoittama ia ku- senkin kolme ja puoli dollaria ja kun lukuiseksi jäseniin nähden Jokseen- etta latkitte sitä ilolientä että ette
Toveritar maksaa dollarin niin se kin kaikki naisemme ovat osastosta itsekään väliin tiedä mitä teette ja
vittama nuta hassunkurisin ker- tekee jo neljä ja puoli dollaria Suo- ulkona ja miehet lähtevät pois paik- mitä hävyttömyyksiä suustanne las-
tomus "viime paatissa tulleen" meen oo se on Iso summa härmän kakunnalta yksi toisensa jälkeen kulu kettelette ja joskus aivan vieraille-
' rahassa Ja vielä kun dollarista saa muuttolinnut Mutta palaavathan ne kin henkilöille Tilatkaa työväenleh-
kesalomascikkailusta niin ja niin paljon niin pannaanpa muuttolinnutkin kotimaahansa talven tiä hankkikaa kehittävää kirjaili-
Raataian muistolle runo 'kiri sinne llkoamaan" ja ajatellaan että tullen! Kyllä täällä Telluridessa vie- suutta ja lukekaa niitä niin silloin
J 1 -J -1 kunhan vaan rniinHfi saa 'A J 1 t lln„nf IntllrAa rnatnn tnla Miinana a ma a m uktianllittuMi
ivaiai oiciu auiiiimu uuu uuiana uh tt IiaiScLKlll aiAOint numca uaaaiuu tMishts iiuwiiinniiinii viiiii11"
Ottakaapa huomioon että 23 p huh- kokouksissa sen tärkeyden ja näette että liitty-
tik tulevat San Franciscon toverit Sefa Lepistä oli täällä luennoimas- mällä yhdeksi työläisarmeijaksl me
Berkeleyhin näyttelemään kappaleen sa jokunen viikko sitten Yleisöä oli voimme joskus loiseläjät poistaa niin
"Työlakko" Kappale on erittäin hy- kovin vähän luentotilaisuudessa Tääl- että saamme itse nauttia työmme
vä nimikin sen jo todistaa Pitä- lä näyttää suomalaiset olevan sellai- tulokset
Itääpä mielessänne! sia nollasosialisteja kuten luennojt- Naisten luku täällä on pieni ver-
Meidän monivuotinen soittokunnan iia heistä mainitBikin raten siihen kun suomalaisia on
Eläintieteellistä taloustiedettä Johtaja ja haalin vahtimestari O Osasto piti kori-Iltaman huhtikuun näinkin paljon Vähä alkaa täällä
' ct 1 mnllriiD n nnan ' ii H _ i - i _ l ~ „ „„ I :i r 1 1 ii im fi en norhaalla fahrinllanllraan
kuvitettu hauska kertomtispatka neriin Mass jonne hän on tullut naisissa innostusta toimimaan täällä ole voinut olla paljoa naisten hom-
-„„ mnic„ „-„~ f„„ -- valituksi soittokunnan johtajaksi ja Telluridessakin m ia seuraamassa Mutta kuitenkin
!"" aoastaan haalin vahtiinleheksi Ei muuta kuin Suomalainen sielunpaimen näkyy olen tullut huomaamaan että paljon
senttiä Rientäkää tilaamaan 10- lvkkvä tvkö Ikävällä jäämme Suo- olevan kaununelssa vaan eiDä kukaan tarvitsisi tehdä valistustyötä nais
ko suoraan konttoristamme taik- jasta muistelemaan sillä hän on sei- ]ie hänelle syntejään tunnustanut temme keskuudessa Ainoastaan jo-
Jääskelän Aaro
Astorian s s osaston lauluseu
ran joukkokuva
Entisajan roomalainen piiritys-
tykki koko sivun kuva
lainen kun meidän kaikkien pitäisi
olla nim toverillinen kaikille Hän
III9ili!llfKlHluiie?t3ii3!!H!!i!iiiil on sellainen joita piiaa juimui uu
ka asiamiehiltämnie
f-
K E ku naisistamme on uskaltanut liittyä
osastoon ja nekin saavat pilkkaa ja
panettelua osakseen Huomautan teil
le miehet ja naiset jotka sen nuo
risoseura nimellisen mukana rimpui-
VVEIRTON W VA
Jospa taas pistäisin Toverittareen ]ette_ xikää niistä Jotka ovat uskal-
eikä hajoita
av ivimiuaiiiviii ™ ivira VI11HLI Ulll juna iij nau i - -
m ' — nllfln natknn nitkanta aikaa avv tnnnf nift„a nanatnnn ~tn i0i
li!iiiIUIiiiEiiiii££IIiiIiiIIiIIIi raalassa Hänessä on tenty iso lem- i-- " ------on "
kaus Vuosi takaperin häntä leikat- siihen miksi en ole klrjottanut on se ienne päänvaivaa tuotuko panettele
BERKELEY CAL tlin ensi kerran Tällaiset ovat ikä- että jouduin sa raalaan josta koteu- malla heltä Parempi itsellenne tl
Meille näyteltiin Hatanpään Heikki viä tapauksia työläisperheissä auta vast a viikko taaksepäin f n iatkaa työväenlehtiä ja kehittävää
ja hänen morsiamensa yhdeksäs pai- No ei sitä ole aina maailman pu- edes päässyt naalille "eljaan vi k kirjall suu ta kehittäkää itseänne lu
vä huhtikuuta Joukon neljättä satax lisiin uskomista T k 8 p levisi koon jo en en tiedä osaston toimin- kemalla Liittykää okol a osastoon
henkeä oli kokoontunut katsomaan tieto kuinka osastomme jäsen Saara nasta mitaan kertoa Ompeluseuran Pois pois p kkurlidat pois! _
kappaletta ja se todellakin oli katso- Haapala laittaa poortitalon pystöön taen ?oht?ja kertoi etta seura on Kai jo lopetan To sten Iisaan
misen arvoinen Kappale meni y- ja kun sitte 9 p menin häneltä kyse- aydessa käynnissä Aryelt niy- os näen tämän Toverittaren pals
leensä hyvin lukuunottamatta muu- lemiiän että miten voisin ilmoittaa a set voitavan pitoa touko luun 13 toilla Toivon hauskaa kevättä Se ma
tamia pieniä virheitä Esim enfi Toverittaren palstoilla hänen lilket- tai sitten 27 päivänä ja siilon kai tädille ja kaikille Toverittaren luki
näytöksessä palvelijat kukkien kaiu- tään niin mitä ihmettä! Sainkin näytetään eiko haalin velka lyhene joine SIRKKA
sa "leikkiessä" ripustivat kukkia kuulla että talo ja tavarat oli lal- vähän suuremmalla summalla kun
nvunn tnvniis „„i„ toftii vaan nnnrtareita ei ollut otettu- vain jollakin kymppidollarllla
Eihän se ole luonnollista että puihin kaan kuin yksi ainoa mies ja niin Osaston lainakirjastoon on tilattu
pistetään kukkia Se näytti hyvin °"en Saara päätti ottaa poortarin uusia kirjoja jolta sopii käydä lal
huonolle Myöskin heti sen jälestä nimen jos hän Buostuu ja poortari naamassa koskapa lainauskin on vä
kiin noita juoksi näyttämölle lapsi suostui enaoua eua naapaiau umu paa
ja kirves kädessä tytöt vasemmalla Kuoieceiaan ja niin oneu nimtu muu
nauroivat kun toiset olivat kauhun tos vaiivistettnn s p nuniiK
MARSHFIELD ORE
Jospa piirrän jonkun rivin Toverit
taren palstoille Ja täällä sitä vaan
Kirjallisuustoimikunnalta saatte os- nukutaan tvkkänään vaikka meitä
Hei- tn kirioia sekä tilata sanomalehtiä
nuuiuivoL IVUIl tUintJL AilllUUa f J " " i"if 11 — " — — —
vallassa Muuten kuten jo sanoin dän nimensä on nykyään Saara ja Kesakoulupuuhat k taalla oli Joku ei oIe mitaän järjestystä vielä
kappale meni kiitettävän hyvin Y- Anselmi Wileen Onnea vaan maail- aika sitten vaan se jai siKseen aina- Ompeluseurakin täällä on vaan se-
leisölle joka sinne niin suurilukuise- mau myrskyiselle matkalle Vaan kin vielä toistaiseksi silla osanotto kin on nlln huonolla kannalla Et
na saapui kiitos siitä että siten yhden tärkeän asian koetan teroittaa olisi vielä tänä keBänä ollut niin ple- tu]e oikein asiallista kokousta Tans-
palkitsivat näyttelijäin vaivannäön mieleenne ettette tekisi samaten ku- nl että ei olisi kannattanut niin va- ska yaan pigtetään ja Bitten
Aina kun kävisi näin niin se antaisi ten täällä on toiset nuoret parit nä- hiä oppilaita varten opettajaa pama- vkg xorstai-iltanakln vaikka pitäi-
heille yhä uutta ja uutta voimaa ja kyneet tehneen että kun mennään ta Ehkäpä tulevaisuudessa on sn- gi 0„a virBn8et kokoukset Ja aina
intoa työhönsä naimalaan niin sitte jäädään pois henkin riittävästi osanottajia jää kesken kajkk toiminta Ei ole
Soittokuntamme monivuotinen joh- osaston hommista aivan kuin olisi ' yhtään huvittavaa Alkakaamme
taja O Suojanen lähtee Itään ja osas- maailma ihan valmis Ei niin ei — _ — kaikki naiset innolla työskentele-
to toimeenpani hänelle läksijäisillan- saa ajatella! Päinvastoin teistähän PHILADELPHIA PA mään Paljon vielä meiltä on teke-
vieton 16 p huhtik juuri tulee äitejä ja isiä ja sita tervehdän Toveritarta mättä Jos kalkki teemme tehtäväni-
Minua hävettää niin etten tahtoisi enemmän on teidän toimittavaa sen Ens'kraa iukHakuntaa Olen hy- nie Unhottakaamme tanssit jkah-
puhua koko asiasta mitaan mut a aatteen e een joka Juopi Paremman ja " 'Xmuksessa sen vit pariksi tunniksi ja pitäkäämme
aytyy Voimisteluseuramme "lepaa toimeentulon kuin m Itä se nyt tana- vdausntta°UnU8ln ensi kertalaisena järjestys kokouksessamme ja sitten
män kuun aan alkukuukausi TZM oSf pelännyt että se menee Selma- iopuksi kahvit ja tanssit Toivon et-
on mennyt voimlBÄ™ - ÄÄrHi Kun tädin paperikoriin jKuitenkin rohke- tä kaikki npnvrt yMnM
mihiii se on mennvt? Aina kun aio- kati paikkakunnan kiriotuksia nen ynuaa — n- — " n„nD JU„a lui0i-Ua
tamme näyttää kaikki hyvälle mutta niin kaikissa kiitetään että Toveritar taresta erittäin paljon Ja er ei m-
hetkinen myöhemmin on enemmistö on hyvä hyvähän se on sen täyty- tä pitäisi jos on J"'"" °"
kyllästynyt Olen itse koulutytöstä „ee suurimmankin vihollisen myön- pettavaisia rivejä ''"i"'- °""a"
„„„ii„ n 4 _nt ni i se nvkvaan mita monipuolisemmilla
Bumtniv vuiiiuan-iuii ciivii viciarvaan taa vaan se panee inmtneinnnaii ii j n ♦ itttu Onhan Toverit
väsytä Ei se ei väsytä minua kos- joka viikko tilauksia kätkee kymme- tiedoilla °'m'"""- ~ Da)' Minäkin käännyn Selma-tädin puo
kaau Olen hyvin usein klrjottanut nittäin Näytää siltä että pidetään taressa e"Kln ™J''B„ ODettavaa leen kun häntä pikkulapset sanovat
tasta asiasta joten luulen etta mi- SUUrta ääntä Ja "That is ali" Minä Ju" "r' '" iukemista siinä on hyväksi joa Selma-täti olisi minulle-
iiiui un nyt unia lUDviiaa itse ivuu n ie n tässä Rita mie ta etta vanem- Ai
katseliiT Fi
ilmotusta
tistin sen
ud iVdiivcaiBi iiiwtii J _ „ „
jen paperin M-i M-i asiamiehet käyvät ympäri ja jos niin r'l""ä aamVne monta hyvää oppia toisenkin Olen monasti aikonut kir-
että asiamiehet eivät oie innostuneet - naiset saam- J°llaa loveriuareen vaan en oie oi-
u x 4i-!Ilia_a nn n se on '"" J"~" lut lrvllllroi mhboa M„t l!f„lt„
eivatKa tee teniuvaanoo " „ ilmaista m s Iin te itämme be ei -n nUn
Ei varmaankaan Berkeleyn toverit tava innokkaampi tilalle silla onhan gajg puuttua yhdeltäkään Amerikan
pidä näin pitkistä pausseista vaan nähty etta oli se asia mma un™ suomalaiselta työläisnaiselta Naiset
I V
SVENSEN ORE
!_!_ it- riiu ii iiii iivvh - ih HiivaiiK m iHniun
iscon voimistelijain iltaiiia ni nämä ia enemDl käytännöllistä toi- m?IMB — ini Toverittaren palstoille sillä minäkin
niin häpesin niin että ru- mi„taa minä en usko sitä että niin J0UK8'a 'a_ Bl~?j:i -_„_ l„m tykkään kovasti Toverittaresta sillä
kouraani koko kisaveikko- i4i:i tiiiiLli loa uain neuvoja me mun i f aoattaa (imatnmaan vShamnitio
e nä nn Irnrlin nfiafiia OS iiuuuuui HU1UIUC-
BERKELEY CAL
kirjotan kävi kuinka kävi Nyt on
keväinen aamu pikkulinnut laule
levat siitä Ilosta että tulee kesä sen
pitkän ja kylmän talven perästä
olen oikein uhalla koettanut että ei- kun on innostusta niin se aina ta- tMatkaa joukoa Toveritarta kohot-
nahtuu ia taas vaikka olisi kuinka ' ♦ni!mäii rä niin kor-
t„ i„i„ „ici_ui„i oin „iot0n„f hvvä asia kun puuttuu sitä mitä „ '„i„ii_ umm Tove- jolloin pikkulintuset saivat kärsiä
että ehkä joku saapi siitä aihetta et- ennemmin mainitsin mm se raukee meidän nai8ten ainoa lehti ei Paljon kylmää ja naikaa vaan
tä muistuttaisi kirjeenvaihtajaa ja Minä ehdottaisin jok'anoalle To- gaa kjtua tiaajain vähyyden tähden siitä huolimatta ne laulavat iloisia
kun ne ensin saisi asiaan innostu- verittaren lukijalle etta joka ainoa ToverltaP joka kotiin jotta saatai- säveleitään puiden oksilla Niinpä
maan niin varjele sitä! ottaisi yhden tilauksen Se on help- gjjn 8e kootaan Emmaksi tahi sit- aamullakin katselin niiden kevyttä
Ne Toverin Ja Toverittaren levit- po tehtävä niin sittehan saataisnn t jmestymään kahdesti viikossa! toimintaa ja ajattelin etta jospa mi-
tämiskilpailut olivat täällä Calitor- Toverittarelle kymmenen tuhatta ti- Mieheti teie my88kin luulisin sen nakin olisin p kkulintunen etta vois n
niassa ja täällä meidän Berkeleyssä laajaa ja sitten lehtemme ols vielä- opettavaisten kirjoitusten monta olla iloinen niiden pikkulintujen latl-
tehtiin päätös että jokaisen jäsenen kin parempi Olisi hauska tietää ml- teile epaseväa a8iata selvittävän a ja heittää pois kalvava tunne
on hankittava yksi uusi tilaus siis ten moni täyttäisi ehdotukseni Itse En tarkalleen tiedä kuinka suuri joka meitä tyolalsaiteja rasittaa
koetetaanpa nyt! Sitä en kuitenkaan hankin kaksikin Ja varmasti on meiQän -suomalaisten lukumäärä syystä että Uima yhteiskunta on niin
tr ti ritll TlI k AT A O A IJ T m i i i __: nimlnlniTi n lrnn alta o lattoma niin
täällä fnlladeipniassa inceispyrinmii """""i °" j""
ja s s osaston toiminta on kes- se saatta kyyneleen vierähtämään
kuudessamme kovin laimeaa Syy kun se el ole niin kun se olla pitäisi
n =nrä ottii ninittnii tiptnnuolisuut- Meillä on kohta kaikkein herttaisin
ta' — on syynsä kai Bilnäkin kun vuodenaika käsissä ja moni ehkä ha-
SELMA ALASAARI
TELLURIDE COLO
Ensi tervehdys Toverittaren lukl-
usko että me ilman palkintoa jäi
simme eihän se sitä ole ollut en
' tienkään meillä kun jäsenlukukin on
ison matkaa toisella sadalla niin aja-
ii 1 fr!-!
Se olisi hvvin tehtv ja jokainen voi joille! Täältä ei ole pitkään aikaan kaikki asuvat niin kovin hajallaan lualsi saada itselleen uuden kesä-
sen hyvin "iisisti" tehdä Vaan mikä ollut kirjettä Toverittaressa niin mi- Tänne on nykyään tullut paljon nuo- puvun yaan kun ei ole varaa milUi
ihme kun meillä on jäseniä sellaisia- nulle pälkähti päähän että kirjottaä ria miehiä enimmäkseen New Yor- ostaa n iin i taas "'4
kin joille ei tule minkään valtakun- Omeluseuraa täällä on alettu he- kista Heistä muutamista on osas- mutta taistellaan että meidänkin kesa
nan puoluelehtiä Häpeä sanoa vaan rättämään siitä sikeästä unesta jota tomme saanut innokkaita toiminen- tulee kuten tuli noiden pikku intus-
niin se kuitenkin on Ei olisi ihme se on vuosikausia nukkunut Mutta kilöitä Erittäinkin toveri Jani Hovi ten Toiste kirjoitan enempi joa
nnsiin nn noWotn nianugn ft- irvii rp liprHttiia voidaan kunnan on osastomme innoKas avustaja uaeu uurau iuicnuicu
mau jos ei ole sattunut työtä saa- vaan tarmokkaasti toimitaan eikä luo- Teille muutamat nuoret miehet tali-
OLGA