Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 18, 1916, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja
Organ of the Finnish Worklng Nonien In America
No 16
TIISTAINA HUHTIK 18 P — TUES ÄPRIL 18
1916 — Kuudes vuosik
Länsipiirin kokouksesta
valittava lehden levittämistoi- F nL-L-rtlaicf vtin
mikunta ioka takaa maikka- "'"10 lj IU11
kunnan sopiviin levitysalueisiin
olosuhteiden mukan
päiväkirja
Toverittaren lukijoille lienee
mielenkiintoista tietää hieman
länsipiriikokouksen Ulommista sil
lä sen Jiommat koskevat jossakin
määrin myöskin Toveritarta Siis
tässä niin paljon kuin tila sallii
ja seuravassa lehdessä tehdään
selvää vlhtiökokotiksen päätöksistä
Toverittaren levittäminen päätet
ty panna toimeen kautta
koko maan
Paikkakuntakirjjenvaihdon jär
jestäminen tarkoitustaan vas
taavalla tavalla
Tunnustaen paikkakuntakir
jeenvaihtajiston tärkeämerkityk
sellaiseksi tekijäksi lehden levit
tämiseksi paikkakunnalla sa
moin kuin lehden sisällön vilkas
tuttamiseksikin päättää kokous
että jokaisen osaston on val
vottava että sen keskuudessa
toimii innokas ja kykenevä kir
jeenvaihtaja joka -välittää uu
tisia paikkakunnan tatoahtu-
jiu-ua purin icnaeiie miKan ne
ovat kertomisen arvoisia mut
ta koska uutisten kirjoittamis
tavasta riippuu suuressa 'mää
rässä lehden sisällön imiellyt
täväisyys tulisi kirjeenvaihta
jien pitää silmällä etupäässä si
tä seikkaa että uutiset kirjoi
tetaan sellaisessa valossa että
niissä ei käsitellä persoonalli
sia juttuja eikä yleensä asioi
ta joilla ei ole yleisempää mer
kitystä _ Milloin kirjeenvaihta
jat kirjottavat osastojen sisäi
sistä asioista olisi niistä mai
nittava vain sikäli kuin niillä
on merkitystä ulkopuolella o
sastojen olevaan työväestöön
tai osastojen jäseniin milloin
me 'hajanaisen asutukseen tai
muun takia eivät ole tilaisuu
dessa ottaa toiminnallisesti o
saa kokouksiin Pitkien näytel
mäilmapuhvien kirjoittain ei
yleensä ole suositeltava joskin
paikkakuntakirjeissä on sopiva
sivumennen imainita sellaisista
tilaisuuksista Pitkien agitat
sionikirjoitusten sisällyttämis
tä paikkakuntakirjeisiin ei olisi
suvaittava vaan mieluummin
kehoitettava niitä kirjeenvaih
tajia joilla on taipumusta sel
laisten kirioittamiseen kirinir-
tamaan ne erilleen jolloin ne
voidaan julaista muualla leh
dessä miten kulloinkin tila sallii
KfW11##M1 rQ-tlÖ L-rtlrita
- t V 1W"VUJ ui 111-
seen katsoen
että osastojen on milloin
kunnollisia kirjeenvaihtajia ei
muuten ole saatavissa korvat
tava sellaisille heidän välttä
mättömät kulunsa ja muuten
palkittava heitä mikäli paikal
liset suhteet edellyttävät sekä
myönnettävä heille vapaa si
säänpääsy iltamiin sekä edel
leen etta kirjeenvaihtajien on
selostettava toimintaansa o
sastojen kokouksissa ja siltä
varalta on osastojen kökous
työjänjcstykseen liitettävä tä
tä tehtävää koskeva kohta
Yhteistoiminnan aikaansaami
seksi lehden ja sen kirjeenvaih
tajien välillä suosittaa kokous
että Toverin toimituksen ta
lloi ta on oltava vuorovaikutuk
sessa kirjeenvaihtajien kanssa
kirjoittamalla niille yksityiskir
jeitä joissa selostetaan kir
jeenvaihtajien toimintaa ja y
leisesti innostetaan niitä teh
tävässään Ponsivaliokuuta
Mitä Toverille annetaan
Ottaen huomioon lehden talou
dellisen aseman ja sen suuren
velkataakan jonka korkojen mak
samiseksi saadaan vuosittain
maksaa tuntuvia summia varoja
jotka tarvittaisiin liikkeen eteen
päin viemiseksi päättää kokous
että nyt kun liike kerran
kannattaa itsensä eikä osake
pääomaa siis ole enää tarpeel
lista uhrata liiketappioiden
maksamiseksi ovat liikkeen ve
lat nyt maksettavat 'mahdolli
simman pian Voidaksemme
selviytyä niistä esitänume To
verin kustannusyhtiön vuosi
kokoukselle että yhtiön onakepääoma ko
rotetaan viiteenkymmeneen tu
hanteen dollariin' sekä
etta siten korotetusta osake
pääomasta velvoitetaan osastot
ostamaan viisitoistatuhatta dol
laria" viiden vuoden- aikana
jaettuna suhteellisesti kunkin
osaston jäsenmäärän perus
teella lama summa on mak
settava siten että vuosittain
tulee liikkeen käytettäväksi
vähintäin kolmetuhatta dolla
ria mutta osastolla on kuiten
kin oikeus ostaa osallensa lan
gennut summa niin pian kuin
itse haluaa
Saadaksemme lehden tilaaja
määrän kohoamaan niin korkeal
le että liikevoitto osaltaan korr
aisi entisiä liiketappioita päät
tää kokous että seuraava mene
telmä tilausten hankkimiseksi on
jokaisessa osastossa otettava vii
vyttelemättä käytäntöön:
a) Kussakin osastossa on
b) "Fämän toimikunnan toi
mesta ja valvonnan alla on tar
jottava vähintäin kerran kuus
sa lehteä tilattavaksi jokaiselle
ei-tilaajalle
c) Tilauksia on 'Välitettävä
vähittäismaksuilla siten että o
tetaan tilaus pitemmälle ajalle
tavallisella maksulla mutta
maksu peritään kuukausittain
viidenkymmenen sentin erissä
d) Toimikunnan tm tehtävä
tilitys kerran kuussa Toverin
liikkeeseen mutta ilmoitetta
va toiminnastaan osaston jo
kaisessa kokouksessa Tätä
varten on osastojen työjärjes
tykseen varattava sitä koskeva
kohta jotta ania tulee esille
muiden säännöllisten asiain rin
nalla e) Toverin liikkeen puolesta
on laitettava vapaasti käytän
nölliset trlikortit joihin asioit
sijat voivat sopivasti merkitä
tilaajan tilin perittyine ja pe
rimättömille erineen
f) Tämän suunnitelman käy
tännössä toteuttaminen jäte
tään 'loverin johtokunnan ja
piirikomitcan valvottavaksi sil
lä nimenomaisella määräyksel
lä että kaikkien alkuvalimistus
ten on oltava valmiit toukok
ensimaiseen päivään mennessä
'Päästäksemme asiasta käytän
nölliseen alkuun päätetään edel
läolevaan suunnitelmiaan nojaen
panna toimeen koko maata käsit
tävät Toverin ja Toverittaren le--vittämiskilpailut
joiden yksityis
kohtaisempi järjestely "jätetään
Toverin johtokunnan ja piiriko-
mitean järjestettäväksi S S Jär
jestön toimeenpanevan komitean
ja toisten piirien piirikomiteain
avustamana
Piirikomitean asettaman eri
koispalkinnon lisäksi jaetaan To
verin liikkeen taholta palkintoina
tavarassa sitä rahasummaa vas
taava arvomäärä joka kilpailujen
kautta säästetään asiamiespalk
kioissa tavalla jonka piirikomi
tea ja Toverin johtokunta lähem
min määräävät edellyttäen kui
tenkin että palkintoja jakaessa
on otettava lukuun paikkakun
nan suomalaisen asutuksen luku
määrä sekä se mikä määrä leh
teä leviää sinne kilpailun al
kaessa Ponsivaliokunta
Toverin toimitus
Ottaen huomioon ne suhteet
joiden alaisina Toveria täytyy toi
mittaa lausuu edustajakokous
täyden tunnustuksensa Toverin
toimitukselle sen periaatteelli-
(Jatkoa toisella sivulla)
: Theresa Serber Malkiel
(Jatk)
T- ' 'ikuun 22 p — 'Ärvasiii
haii 'i sen! Bill sanoi että
Mr yman käyttäytyi kuin
mielipuoli Kiroili polki jalkaa ja
vannoi — ja tämä kaikki : vaan
siitä syystä että hänen- täytyi
antaa hieman perään Itänen
tunteitaan on muka loukattu
Mutta entäs meidän tunteemme?
Muistakoon hän niitä monia het
kiä niitä monia viikkoja ja vuo
sia kun meidän tyttöjen on täy
tynyt nöyrinä kumarrella hänen
kiukkunsa edessä Siitä neuvotte
lukokouksesta ei ole vielä sen
pitempiä tuloksia saatu — Bill ei
ole niitä miehiä joka alistuisi
herroja nuoleskelemaan Mr
Haymanin täytyy joko allekirjoit
taa union sopimus tai kestää lak
koa edelleenkin Sen Bill hänelle
anoi Ja Mr Hayman käski Hil
lin mennä h — tiin
'Minusta tuntuu että on parem
pi ettei koskaan toivo mitään
kuin että toivoa ja sitten pettyä
toiveissaan kuten me tänään'
kun toivoimme lakon sopimista
En voinut puhua sanaakaan ty
töille sillä jos olisin sen tehnyt
olisimme me kaikin purskahta
neet itkuun Moni tyttö istui ko
kouksessa purren huuliaan ihan '
verille asti
Juoksin ulos kokoushuoneesta
ja juuri oven ulkopuolella tulla
tupsahti vastaani Corrola — hän
on oikea kallio sen minun täytyy
sanoa Tässä on tyttö jolla on
enempi rahaa kuin hän koskaan
voi kuluttaa vaikka hän mitä
sen kanssa tekisi Ja ajatella si
tä että hän kulutti kolme kuu
kautta New Yorkissa postilaitok
sessa tehden raskasta työtä kuu
mimpana kesäaikana Hän tah
toi tietää minkälainen on työläis
tytön elämä todellisuudessa
Ja nyt tämän lakon aikana la
kon alusta alkaen on Hän ollut
yöt päivät saapuvilla oikeudessa
ja taannut vangituita lakkolaisia
irti niin nopeaan kuin on ehtinyt
papereita allekirjoittaa Laskin
pääni hänen olalleen ja itkin sy
dämeni kevennykseksi En itke
nyt ainoastaan itseni tähden
mutta Ray n Mrs Klooniin Min
nien ja alankomaalaisen Annien
ja vanhan Martha paran ja kaik
kien niiden tähden joiden täytyy
kärsiä sitä varten että toiset
saisivat elää ja nauttia elämästä
ylellisyydessä
En voinut kertoa väelle kort
teerissa että ei siitä neuvottelu
kokouksesta ole mitään sen kum
mempaa tullutkaan Mrs Bloom
oli laittanut kunnon illallisen en
simäisen aterian pitkään aikaan
lakon loppumisen toivossa ja lu-