Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 11, 1916, Page Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sivu 6 Tiistaina huhtik 11 p„ 1916 No 15
virkistävää vaihtelua itlau ohjelmaan Osastomme yhdessä ompeluseuran kuten rehellinen toveruus vaatii vaan Nyt ei siis ole sitä kiusankappale
Puhetta ei tosin tällä kertaa ollut kanssa päätti toimia myyjäiset tou nyt tiskari teki sen heti Toverit- ta tiellä joten on vapaus alkaa to'
' johtuen kai siitä kun sananrieskaa kok 6 p rakennusrahaston hyväksi taren palstoilla osottaakseen että mia S kouludistrikin hyväksi Alita-
on viime aikoina saatu enemmänkin Myyjäisistä toivotaan suurenmoisia miten kykenemätön kirjeenvaihtaja kaapas siis naiset innostua että pääs
' Vappu tuo köyhälistön yhteinen sillä päävoittoina tulevat olemaan tääKI on täisiin eteenpäin ja to'von etteivät
juhla tullaan kai viettämään vieras- seuraavat: Rahavoitot 12 8 ja 5 dol- Tiskari voi kyllä ottaa tämän toi- vastapuolueenkaan naiset olisi osaa
kielisten kanssa yhdessä voidakseni- laria sekä ompeluseuran valmistamia men vastaan sillä en halua ruveta ottamatta varsinkaan ne jotka tähän
me siten jonkun verran tehdä agitat- arvokkaita käsitöitä Liput maksavat mihinkään persoonapyykkeihln ennen koulupiiriin kuuluvat sillä onhan tv-
siouia vieraskielistä keskuudessa kun 25c Ompeluseura siis toivoo run- vetäydyn syrjään minta kuin uhraus itsemme hyväksi
hankitaan toiskielisten toverien kans- sasta osanottoa myyjäisiin Sinne so- Toivon että kaikki tytöt ja "mi- ja kukaties! silloin loppuisivat eW
sa yhdessä hyviä "kielisiä" puhujia pii tulla lähipaikkaisten muualtakin siksef tilaatte Toverittaren Olisi mielisyydetkin kun tulisimme talou
jotka kolkuttaisivat tämänkin kylän kuin VVarrenista Siis tervetuloa! suotavaa että agit komitea tilaisi dollisesti jotakuinkin tyydytetyksi S:i
nukkuvia työläisiä hereille näkemään Toveritar Sanna Kannasto puhui vappunumeroita oikein enempi loin kaiketi otetaan kokousten pito-
mitä työläisjoukoilla teetetään Euro- täällä 25 p maaliskuuta aineesta: Hauskaa kevättä kaikille osasis- kin ilolla joka täloon ettei yhtään
passa ja mitä Mexicossa y m Sinun Naiuen "ennen ja nyt Puhe kauttaal- koille ja -veikoille! taloa tarvitse sivuuttaa
työläinen olisi herättävä tänäpäivänä taan oli Belvfi ja asiallinen vaikka Toveruudella: Mainitsen lopuksi niistä naamio
jos koskaan näkemään ympärillesi mmä eu kyllä joka paikaSsa ollut SALON TYTTÖ tansseista jonka S koulutrustiisit
ja ajattelemaan Tuskinpa min raa- pllliujat kanssa yhtä mieltä Hän toimeenpanivat koulupiirin hyväksi
kaa ja pirullista henkilöä työläisten muun muassa sanoi: että joss nainen ILWACO VVASH helmikuussa Siellä jaettiin kolme
joukossa löytyy joka voisi nauttia tahtoo kehittyä yhtä korkealle mie- palkintoa nim rumuudesta taiteesta
?lftJlrmul6!lllsta mlt tanapaivana hen kanssa niin hän lakkaa olemasta Kesä kaunis on tullut tämän kyl- ja kauneudesta Mutta kovin oli yleisö
käydään työväestön tietamattdtayy- 8ni0in nainen Puhujan mielestä miin talven perästä Ilmat alkavat ollut laiskalla tuulella naamioimaan
m ust"uuuksela- on äiti vaan oikea nainen ja äitinä lämmetä kentät viheriöitsevät mar- johon lienee ollut syynä sekin että
Mutta kovin suuressa manu puut- ei nai„en voi kehittyä yhtä korkealle japuut kukkivat ja koko luonto puke- täällä on sellaisia kapistuksia valite
tun työläisiltä tietoa Ja tarmoa ot- (uskomattomalta tuntuu että S K utuu kesäpukuunsa Linnut laittelevat anlainen saada (Tekisi itse toim)
taa slta käytännöllistä askelta jar- 0ijsi senaista pötyä puhunut— Toim) pesiään niin iloisina n niin vapaina Kauneudesta palkittiin vaikka ei mie
jestyneen työväestön riveihin sekä En tledäi 1)ekö puhuja tarkoittanut Milloin me työläiset vapaudumme ka- lestäni siellä ketään niin kauniisti
polittlseen etta taloudelliseen Jarjes- eUä me yksinäiset naiset olemme pitalismin orjuudesta milloin koittaa puettua ollut että se olisi palkinnon
tynyt työväestö ja samUla luokka- sjtten joltain amatsöoneja kun em- sorrettujen kevät? ansainnut Rumuudestaan sai palkin-
tietoinen työväestö se on joka ker- me 0e avioiiitossa emmekä äitejä Osaston ompeluseura herätettiin u- non henkilö joka oli puettu tavaili
rau tulee sanomaan tämänkaltaisille Mina olen jyrkästi sitä mieltä että nestaan maaliskuun 30 p Entiset vir- seen pyhäpukuunsa ja oli sitonut ne
verileikeille etta stop! Stop tykka- elldoton pUutaus on yksinäiselle nai- kailijat pitivät paikkansa ja valittiin näliinan silmilleen siksi aikaa kun
uaau- r selle kaikkein paras En tee itse komitea ostamaan tarpeita käsitöitä tanssittiin Taiteesta palkittiin se
SERRY MEPPELIV enkä kehotta ketään urheilemaan äi- varten johon tulivat Hilja Similä ryhmä joka ktlvasi oloja Europan so-
tiydellä niin pyhä kuin äitiys onkin Vendiä Viitala ja Mary Huhtala Ora- dan loputtua Tämäkin tilaisuus on
SAN FRANCISCO CAL tullakseen äidiksi ilman pitempää peluseuran kokoukset päätettiin pitää ollut ja mennyt mainitsen vain siksi
sopimusta äidiksi isättömälle lapsel- joka torstai-llta kuten ennenkin että tulisitte huomanneeksi että on
Naistenpäivän vietto onnistui hv- le Sillä tämä yhteiskunta el takaa Muistakaa kaikin saapua kokouksiin sitä syytä sysissä jos sepissäkin
viii Ohjelmaa oli varattu riittämään suojelusta yksinäiselle äidille eikä tuumailemaan mitä sitä ruvetaan hom Kirjoittanut teidän Hy
asfi ja monipuolista niin että jokai- lapselle se halveksii niitä slta el maamaan sinä niminen ei eia aino- - }
nen lähti tyytyväisenä kotiinsa To- liikuta äitiyden pyhyys Minä kyllä astaan leivällä sanotaan sanassakin
veiittaren Naistenpäivän numero kä- tiedän että tämä moraalikäsite on Niinpä emme mekään elä sillä jos KTFT DN V11KKA
dessään kun senkin sieltä saivat 11- luokkamoraalia joka muuttuu sikäli osaamme opetella mekkoja ja muuta ft u" u f
tnati maksua niin eivät olleet suotta kuin kapitalistiluokan edut vaativat sellaista Me tarvitsemme myöskin f
kiivenneet Haalin mäkeä ylös sillä sitä mitä toista vuotta taka- henkistä kehitystä ja ompeluseuran -in I '
Tämän kuun 15 p cm voimistelu- perin pidettiin sivettömyytenä Euro- kokouksissa meillä on hyvä tilaisuus (Jatk J:Ita Sivulta) (
seuralla ensimäinen Iltama Koite- pan sotivissa maissa ja muuallakin opetella ja kehittää itseämme
taanpas mennä katsomaan minkälai- niin tänä päivänä sotivien maiden Osaston kokouksessa 2 p huhtik a :
_ i iii i ~i i ijn-nttnn ntta irtno L-ni(tn4 n niin maTric rTi t in n iY-tiy nin
siksi tyiot ja pojat ovat treinaan- napuausuiuoKKa uaa laysm siveei- cn iuctmn ™imjuuu m m nu 1
tuneet" sillä iltaman perästä kuulu- lisenä että uhraantua isänmaalle ja tämän kuun viimeisenä sunnuntaina jäädä monin kerroin orvoksi 1 i
vat ottavan kesälomaa:! svnnvttää tilalle uutta Ihmispolvea ja myös päätettiin tilata Toverittaren Vt s 1- „!-= L-„ !„' ! !
Kansainvälistä työläisten päivää että kapitalistiluokka saisi uutta työ- vappunumeroita yleisölle jaettavaksi m„„i
Vappua vietetään kaikkien Friscon voimaa jauhamaan heille enempi kul- Lähemmin tästä juhlasta tuonnem- K™ 1 Ja an jouuu taas maan-
so'ialfstiosastojeu katissa German- taa noissa mammonan myllyissä Tä- pana näette Toverissa malle kukaties mmne kulkenee
Himasissa illalla kello 6 toukokuun tä kohtaa toveritar Kannastokin se- Maailma on avara ja me ollaan
1 [i Sisäänpääsy: naiset vapaasti ja Iitti aivan paikalleen koska ne ovat BINGLEY ALTA CAN kaukana toisistamme ja svvä 011
miehiltä 15c Katsokaa Toverista juuri työväenluokkaan kuuluvat ihmi- meri meidän välillämme
tuonnempana ' set jotka saavat kärsiä tuon Ihmis- Nyt ovat olleet ja menneet ne kav- r
"Toukokuun 7 p on Friscon s s o- teurastuksen kamalat seuraukset Vfm pUU1tut naisten juhlat täällä lUtta taitaa olla vielä syvempi
sastou toimesta tmsimäiiien kenttä- Vaan sitä minä ihmettelen että mi- "Kurjalassakin " jotka onnistuivat äidin ja lapsen välillä Mahtaa-
juhla East Shore Parkissa Kai sll- ten ei äiti voisi kehittyä yhtä hyvin koko lai!la tyydyttävästi katsoen sii-1o äidin mieleen muistua koskaan
Joni jokainen menemme viettämään kuin yksinäinenkin nainen Jos nimi - hen erimielisyyteen joka nykyään tuo hentrt o]ent0 jota hän on
hanskan puivan kauniissa puistossa tain lianta el rasita kovin taloudel- valiitsee paikkakunnallamme n!'' oienio jotct lidii on
ja ouslmäisessu kevätjuhlassamme liset huolet eikä ole suuren lapsi- „„a(o„ „„ ~tan„ w„„i„I' sydämensä alla kantanut? Siihen
SISKO joukon väsyttämä Minä ajattelen et- sa' ohjelma oli monipuolinen lap- toivoisin saavani' vastauksen' sil- !
tä vaikka äiti antaakin lapselleen siUa oli kuvaelma ja emäntäväellii lä en tiedä mitä hän nyt tälläkin i
MARSKFIELD ORE eUrn niin su nahan miilun mielestä- 0li näytöskappale: "Sota ja rauhs" hetkellä ajattelee kun tätä kir- I
ni a tl-itsekln vo kehitta kun han Puheen pitl toveri PeUo ja B„n '
Jospa minäkin nyt rohkaisen luon- °Peaa lastaan ja tekee havaintoja lisahsl lausuttiin nmojai -luettiu otan' J:-nkd tiecla kmpaako I
töni ja piirrän jonkun rivin Toverit- lapsensa kehityksestä ja mina sus keltomukgia laulettiin j n e Osa han 01 lähempänä minua vaiko j
tareen Meitä suomalaisia naisia tiiäl- olen täydellisesti yhtä mieltä August yleisöstä kuuluu olleen seiIkärang8ton lastaan sillä en ole useaan vuo- l
lä on sentään koko paljon vaan Bebelin kanssa etta nainen voi ko- ta_ etta on tottunut ohjelman lonkka- teen saanut hänestä mitään tie-
ompeluseuran kokouksissa ei käyv ll0ta 'hta korkealle henkisesti kuin Ukseksi joten jätän ohjelman arvos- tä5 „ K:n„ i is „ !
kuin pari ' kolme naista Tallustel- mieskin vaikka onkin aiti Toveritar tehm svrjaistell tehtäväksi Mutta ' 1 - el Ue -
kaapa nyt osaston talolle joka tors- Kannasto pain vastoin sanoi etta vatkoot suunsa julkisesti eikä taka- 'apsensa minun syliini ja astui
tai Ilta ja kaikki naiset innolla ot- vaikka Beuel onkin nim sanonut min gjnpuol-n itse laivaan joka meni uiko- j
tamaan osaa ompeluseuran toimiin Beb?l ei "le 'kassa sillä Bebel ei E1 naiseti näin emme Voi ohjata si maille ja sillä tiellä hän vielä
Ompeluseuran myyjäiset tulee ole- "le ani (Hopsis — ioim) tä suurta yhteiskuntalaivaa oikeala on Laivi kylläkin on siltä mat-
nia3ii tk 15 p Siellä sitä tulee ole- Viimeisessä Toverittaren numeros- väyläänsä joka meidän eteemme ' ' - (J A-
maan hauskuutta jos jonkinlaista ja sa (12) antaa nimimerkki "Tiskari" tulee Europan sodan päätyttyä joten kaitaan palannut vaan Aina se
tanssia myöskin Sinne joukolla rlen- kuka käskiä allekirjoittaneelle siitä meidän olisi opittava keskustele 011 lapsen äidin nimi hän- jäi
tauaamme kun en ole ompeluseuran toiminnasta maan silta ja sen nimisestä kirjasia mutta en tiedä minne
Nyt kuu on kevät ja luontokin ilmoittanut tarpeeksi loistavasti Sen lasten kasvatuksesta sen ja sen maa-i -r f
uneliaisuudestaan virkistyy niin he- tiedän että olen siitä melkein Joka naisten yhteenliittymisestä ja heidän toivoisin saavani taman He
rätkäämme mekin luonnon mukana ja kerta aina maininnut vaan kun en saavutuksistaan y m Seisokaamme tooni sinulta Aina Olinhan ys
jättäkäämine velttous loukkoon El käy paljon ompeluseuran kokouksis- siinä rivissä joka taistelee koko kb täväsi Etkö muista mitä sa
toverit emme me velttoudella min sa syystä että minulla on muutakin hällstön puolesta silloin meillä di noit lähteissäsi 5 Vai seuraatko
nekään pää?e vaan heittämällä jou- toimimista osastossa enkä ole kyn- toivoa voitosta s i"''„ ' rr c
tavuudet syrjään ja ryhtymällä tosi- sistäni näppärä niin kai on silloin Tuloja niistä iltamista oli vhteensä se raakalaisen jaiKia joKd si
toimliitaan Sillä tavalla voimme luo- jäänyt mainitsematta kuinka paljon $1760 ja menoja oli $1335 joten om- nut Pettl Ja saatti sinut ja lap
da elämämme elämisen arvoiseksi on töitä tehty y m peluseurallamme on nyt rahaa yhteen- sesi turmioon? Oi Aina älä
Jokainen työläisnainen ja mies nn Mitä iltamissa käyntiin tulee niin sä $1625 Sievä summa näin alkuaia'- seuraa esimerkkiä ioka on lape-
kaati toimimaan sosialistisen valistus- syy on se että tanssi-iltamat eivät Ia mutta ikävällä täytyy Umotta s: !„„„„ c„ iimnf hänVll
työn eteen Sitä toivon ja sen edestä minun henkistä kaipuutani tyydytä että se on myöskin jo loppunut eli : !" ' ' " n~
taistellen sillä en ole tuota jaloa tanssin tai- lopettanut olemassaolonsa se hiljan eita veJa" elät ja tahdot hänestä
L- W toa nuoruudessani oppinut ja van- ristitty Korven Kukka ja näillä ra- huolehtia Voi jos näkisit hä-
hana ei ole siihen enää halua Tie- lioilla päätettiin ostaa kirjoja joten net! Et voi olla häntä katse- 1
WARREN OHIO dän että pitäisihäu sitä periaatteen tulemme saamaan pienosen kirjastoa lematta On minulla hänen pie
puoiesta kannattaa tanssiakin Olen- alun tanue meidän ristiriitaiseen Kur-
Herttaisin kevään tervehdys teille han osaltani siellä ollut sen verran jalaamme Tuonnempana teen läheni- 111 Kuvansa vaan en voi hänen
Toveritaren lukijat ystävät ja avus- kuin toiset tanssimattomatkin vaan män selostuksen Korven Kukan tap- kuvaansa tähän liittää sillä se
ta-iat! tosin viime aikoina harvoin sillä pajaisista on sopimaton Sinä voit Aina
Onhan siitä Jo kulunut toista kuu- vaikka rahallista puolta tanssi edus- Lausun yleisölle kiitoksen roponsa ilmnttan iNpsi vaiH-a tää si-
kautta kuu olen sepustuk sillani tuli- taakin niin aatteelliselta puolen kat- uhraamisesta ja mvöskin Green Va1- llt"1 cl"vlv'1 taBtl
riuut Toveritaren ahtaita palstoja sotuina siitä ei ole suurtakaan hyö- leyn viulunsoittajille siitä kun kunn! masa lelutesha jos taiiaot ja o-
Nyt koltan kyhätä taasen jotain ko- tyä Minä olen kuullut että ompelu- oittavat näitä naisten iltamia soitti st nämä rivit huomaamaan En
konn- seuran johtokunta takanapäin on jo laau oinasta vapaasta tahdostaan halua panna aivan koko nimeäsi
Ensinnäkin että osastomme toimii useamman kerran kuulemma siitä ja toivon ettei innostus loppuisi vaan hitan v-nn että huonmt- Aini
koko vilkkaasti Jäseuluku on tuossa keskustellut että kuu eu ilmoita om- että koettaisimme tehdä vointiinme a- 'A- ' T%
80 vaiheilla suurin jäsenmäärä mitä peluseuran toiminnasta paikkakunta- tiedon siemenen kylvi! misessä että 0hl ni1111 011 lvlel°
koskaan on ollut Alatoimikuiinat kirjeissä vaan ei yksikään ole mi- se joskus kantaisi hedelmän parem- Mirjam Y — t Tapahtunut Hel-
ovat toiminnassa vointinsa mukaan niille vielä kertaakaan huomauttanut paan yhteisymmärrykseen sinkissä L P — XEX