Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 11, 1916, Page Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sivu 2
Tiistana huhtik 11 p„ 1916
No 15
Sananen sivistyksestä
niitä joilla on rahaa ja se mer- jo ihmetellä että onko hän niin tarkkaavaisena kuunteli näiden
kitsee paljon nykyaikana raha radikaali siitä syystä vain että lasten esitystä
antaa yleisön silmissä heidän sa- rakastaa minua vai rakastaako Viivyin kaupungissa vielä Sen
noilleen ja mielipiteilleen painoa hän minua siitä syystä että olen raavan päivän joka oli Joulupäi-
i m 1: i: t::i: mi_u_ "i 1"
V elä nytkin kaiken sen jäi- pw paijon rauMiu Kuu iMimi va ja -mana sain namia nayios- - Ovinkaan nitka rt
keen mitä on tapahtunut kun on Minä käytän tuota sanaa ra: kappaleen "Ylösnousemus" Kap itÄÄÄt
tyttöjä on vangittu ja piesty ja dikaah vaikka en todellakaan tie- paleessa sai nähdä venäläisiä van- vin innokkaasti keskusteltiin että
koetettu kaikilla tavoilla piinata ä miLä se oikeastaan merkitsee keja matkalla Siperiaan Kappa- kuinka puhujien tulisi käyttäytyä ja
1 ' mutta +i1n Irötr + täiiepk-ci eitä tin 1„„ 1„i„„„„ 4„1- 1„„ esiilltvä
ja navaista Kun otKeusiaitoKset i"iv ""-"-y 1CC11 i"iJFUL£l ictvi Aamujaan iwui- -
yhdessä isäntiensä
meitä vainonneet jotkut näistä
nk ystävistämme tahtovat sili
tellä vainoojiamme ia tuomarei-
tonscn nv=t tanaen etta oien mumen lnmis- mean va kutuksen a esitettiin se mulla Kllu' 0181 vallaii syytä ites-
unohti - - j— -~ - Ti-llutalin d U ! 1-„ tH-
fpn hm hf mpitä annvrtn ra rh- 1„++™n™ lt 1r:„ Movcim oma auuihh meiuuu lujiisi
4-ot-i ls-iiiil Iiii- moiti cuiAirit! rnfll — aa Ia - 1„_1 1
" Kauuaaiiaan koko nyvm kehittää itseämme Olemme aina niin
KddiciKM lunnin Jtirjdui-Loiii o- sunnuntaina lahdin taas koti- nopsat vaatimaan vaan toisilta malli
vat hyvin vähäiset mutta aijon kunnaille tänne metsään pieneen kelpoista käytöstä Miksi siten ole
ta ja seurustella heidän kanssaan ltehdä siinä korjauksia kunhan hirsikämppään ja tunnen itseni !™men "f m!"f "iitt v?Paiksi kai
hyvinä ystävinä ja me jotka us- minä ja Jim rakennamme sen yh- onnelliseksi kuin miljoneerinai- mSV Xm1'
kallamme nnliua rnriuulen asiassa teisen pienen pesämme
näytämme olevan aivanknin hei- (Jatk)
dän tiellään
Voinpa mielessäni kuvitella
miltäs Mr Ilaymanissa tuntui
kun hänen sittenkin täytyi pyy
tää komiteamme puheilleen Se
mies on jukuripäinen kuin aasi
Kyllä hänellä mahtaa olla asiat
tiukalla Ja kaikki tämä siitä oli lapset En voinut nauttia ko
syystä että me tytöt seisoimme ko ohjelmasta ennenkuin tuli
lujina yhdessä En ymmärrä mik- lasten vuoro Heitä esiintyi neljä
si eivät kaikki lakkolaiset voi- kaikkiaan Minua ilahutti nähdä suomalaiset
Havaintoja eri val
tioista f Jatkoa ensimäiseltä Pivulta)
nen palatsissaan joka ei myös-
kääivvoi aina tuntea onnea elä
mästään heillä on surunsa rik
kauden tähden ja meillä työläisil
lä on surua köyhyyden tähden
) Kysykääpäs kun tämän
väittäjän näette kuka siihen on
syynä eli kuka koko tämän puo
liskon maailmaa on niin pilannut
että kaikkien kansallisuuksien on
vaikea saada työtä Useimmin
kuudessamme
Usefu puhetapa osoittaa että ollaan
vähemmän sivistyneitä kuin itse luul
laankaan Esim naiset käyttävät ta
vallisessa puheessaan mitä rivointa
kieltä ja kiroillaan varsinkin tytöt
joka kaikista enempi osoittaa sivis
tymättömyyttä En tahdo tarkoittaa tällä mitään
ennakkoluuloisuutta ei vaan tarkoi
tan että jonka enempi me käytämme
kaunopuheliaisuutta niin mjehet kuin
naisetkin niin sen enempi se ilmaisee
meidän sivistystämme
Useasti olen tullut siihen käsitvk-
saavat tyota kuin seen kun kuulen naisten käyttävän
neet nähdä tätä asiaa samalta että vleisri niin rauhallisena ia toiskieliset — Tnim kirosanoja puheessaan että he usko-
kannalta Tassa on 'busie loka
teki työtä Daisy Waist yhtiössä
— tyttöparka On sydäntä sär
kevää nähdä hänen harhailevan
paikasta toiseen ainoastaan kol
me heistä on enään lakossa
'Kaikki toiset menivät rikkureik
si En tietystikään syytä tyttöä
Hill
iilSIllIllsliiäiEsIisIllIIIillilällSgl
KODIN OSASTO
PELTO JA KOTI-LEHDEN
vat että se on todistus siitä että ol
laan vapautuneita uskon kahleista
että se muka on sama kävtti kiro-
S sanaa tai sanoa "vapaus" tai jotain
55 sellaista
j Mutta se on suuri erehdys Ajatel-
!" kaamme silloin kuin kerta olemme
niin pään oli jo sika pistänyt pos
keensa että toinen korva oli jälillä
siitä ettei hän mennyt rikkuriksi huhtikuun ensimäisen päivän nume- ja olisipa muu ruumis mennyt samaa
toisten mukana En usko etta
'olisi voinut itsekään sitä tehdä
Mutta jos järkevästi asiaa kat
somme niin on aivan helppo
nähdä että Susiella ei ole mitään'
toivoa lakkonsa voittamisesta
ja että hän ei ole meille miksi-
rossa on hyvin mielenkiintoinen kir- tietä jos vaan olisi kerinnyt ettei ih
jotus juurikasviksista Lehdessä on miset päässeet vallin
myöskin paljon hyödyllisiä kirjotuksia
osuustoiminnasta
KYÖKKI ASIOITA
Jos farmarille tulee vasikka jota
ei hän halua elättää niin pää pois ja
sioille kyllä niille kelpaa Ja syöpi
ne kyllä omia tovereltaankin olen
sen monesti nähnyt kun vaan palot
tele3 että ne pääsevät alkuun Vie-
Toverittaren n:ssa 12 joku haluaa
kään avuksi vaikka pysyykin la- tietää miten kanan tai linnun lihaa läpä kaivavat maasta haisevia raato
IKOSSa nttiuiuicintiii oc ei uit oeii ouuicuiui
"konsti" kuin että kana (lintu) lei-
' Minä sanoin hänelle että tulisi kataan kappaleiksi puhdistetaan ja
meidän mukaamme — orporukka keitetään vedessä jota ei ole enem-
Jos Mr Ilayman tekee kanssani- kuin että liha hyvin peittyy keit-
J toastiassa Mausteeksi laitetaan suo-
me sopimuksen mm ehka saam- laa ja kokonaisia pippureita (allspice)
me hänet salakuljetetuksi kans- maun mukaan
samme työhön jollain tavalla On Kun keitos on kypsä s o kun liha
neipoBii eroaa luisia erotetaan luui
pois ja liha liemineen laitetaan purk
keihin niin kuumana kuin mahdollista
Purkki suletaan tiiviisti heti jonka
jälkeen sen annetaan jäähtyä Huom
ja kun vaan on tilaisuus ja syövät
kuten villit metsän pedot (Emäsiat
syövät usein porsaansakin — Toini)
Olen terveysopillisista kirjoita tul
lut tietämään että vaikka syömme'
ruohoa syöväin eläinten lihaa niin
vapautuneet ennakkoluuloisuudesti
niin silloin jo voimme kehittää itsem
me niin -puheissa käytöksissä kuin
töissäkin Tunnemmehan silloin jo so
sialismin periaatteen että se on jo
puhdas Siksipä meidän täytyy kas
vattaa itsemme aatteemme periaat
teiden mukaan Jos niin teemme sii
loin me olemme kohdistaneet aske
leemme sosialismin ihanteiden mu
kaan Ikävä kuin onkin on se tosi
asia että on otettu tavaksi kokouksis
sakin kiroileminen Näyttää ikäänkuin
miehetkään eivät saisi ketään usko
maan sanojaan ilman kiroilematta
joka tekee hyvin huonon vaikutuksen
henkilöön Joka juuri on kääntymäi
sillään puoleemme ja on tullut koko
ukseen siinä tarkoituksessa että yh
tyä osastoon Mutta kuin hän kuulee
käytettävän epäsiveellistä puhetapaa
erinomaisen hyvä asia saada sel
lainen toveri työhuoneeseen sil
lä hän varmaan tietää mitä tah
too Jestas kun Jim oli iloinen kun
kerroin hänelle sen hyvän uuti
sen Luulin hänen aivan tukah
duttavan minut suuteloillaan Mi
nä olen aika hupakko Oikeinpa
ujostuttaa puhua mitään meidän
rakkausasioistamme edes tässä
paperilla Ja kuitenkin onhan
se aivan luonnollinen asia Olen
varma että siinä ei ole mitään
sellaista jota pitäisi hävetä Mrs
Bloom kysyi minulta tässä toissa tettävä kummirengas on laitettava
on sekin jo joka tapauksessa toisen hän peräytyy aikeessaan ja päättää
etta se on min totta kuin olen sitä
kuullutkin sanottavaii että sosialistit
ovat raakoja ja hän ei tule kokouksiin
sen erän perästä
Kaikellaisissa seurusteluissa olisi
numeron ravintoa Siis joka tapauk
sessa täytyy sian lihan kuulua kol
mannen luokan ravintoon joka on
todistus ettei siitä olisi ihmisten
syötäväksi
Olen Derheeni kanssa ollut ia eneni- sievää jos käytettäisiin sievä puhe-
Purkit tulee täyttää aivan reunoilleen P1 aikaa ilman hhaa eika meidän ole ldd' 11111 smoin ennaifKoiuuioiset van
paivana etta olenko minä kyl
mennyt niin kylmäksi etten mi
nä voi enään inistään lämmetä
välilläkään Hän ei koskaan näh
nyt minun kohtelevan Jimiä sen
kummemmin kuin muitakaan ih
misiä Höpsis! Minusta se on
inhottavaa sellainen julkinen
rakasteleminen ikäänkuin jokai
sen pitäisi kantaa rakkautensa
päältäpäin kaikkien nähtävänä
Jimi on täydellisesti yhtä miel
tä minun kanssani Ei ainoalla-
tarvinnut sairastella kulkutauteja lä
heskään niin paljon kuin ympäristöl
lä Eipä myös kukaan voi sanoa per
heestäni että se on nälkää nähnyt
Sitä todistaa painokin 6 vuotias poi
kani painaa 65 paunaa ja 13 vanha
tyttäreni 115 paunaa sekä jälellä ole
vat olemme normaali painossa ja
hyvässä jaksolihassa Siis hyvä olisi
että jokainen jolla suinkin on mah
dollisuutta jättäisivät lihan syöntiä
ja alkaisivat kasvisyöjiksi
Vaan eikö se ole somaa — olen
farmarin muija ja kasvatamme liha-
paikoilleen vasta kiehumasta otettua eläviä markkinoille ja silti agiteeraan
niin kuin marjojakin ja muuta kan-
nuttanssa tehdään
Tällä tavalla laitettuna esim tuore
vasikan liha säilyy erinomaisesti
'Kotona kännättyä tuoretta lohta
saa sillä tavalla että laittaa kalan
ennen keittämistä purkkeihin lisää
vähän vettä suolaa (maun mukaan)
koko pippureita ja laakerin lehtiä
Purkit keitetään 4 — 5 tuntia lakkaa
matta jolloin kala on "kännätty"
Purkit pitää sulkea ennen kiehumaan
asettamista mutta lasipurkeissa käy-
hoillisetkin tulevat mukaan kun käyt
täydytään hyvillä esimerkeillä heidän
edessään
S S— n
ja pitää sen tapahtua äkkiä
„Kyökkimestari"
Mitä kaikkea siat syövät ja voiko
niitten liha olla terveellistä ihmis
ten syötäväksi
Olen tässä yhdeksän vuotta katsel
lut sikain elämää sillä ompa niitä
toisinaan ollut omassa kodissani 30
— 40 välillä vuosittain '
Siihen johtopäätökseen olen järki
pahaseni avulla tullut että sika on
kaikkiruokanen ja vieläpä raateleva
liilan syöntiä vastaan
Koettakaapa te kaupunkilaiset jat
kaa vaan tätä alustustani niin hy vä
tulee jahka aika kuluu
TÄTIHELEENA
Jos olette
kiipeä
m
e s s
e e
KENKIÄ
Jotka tyydyttävät kaikkia
Jos haluatte sopivia kes
täviä ja samalla aistikkai
ta kenkiä tulkaa kata
naan meidän jalkineva
rastoamme Me voimme
tyydyttää teitä
e
9
Bee Hive
m
m
m
Pyytäkää VAPA LAAKE KIRJA Vo: 9
VVaukeganin III s s osaston vi
ralliset kokoukset pidetään joka kuu
kauden ensimäisenä ja kolmantena
sunnuntaina alkaen klo 2 i p
Osaston ompeluseuran kokoukset
on ioka kuukauden toisena tnrstnlna
lläri ilmaise tunteitaan minua telee päälle että hyvää se oli saisi lteta läakkeistarruhetjakiui taudin nimi alkaen klo 2 i p Kahvia kokouksen
t ii™ t tt'a i en taudin oireet ja me ositumme teille mikii lrmntf-na
ikontaan siiloin kun olemme mui- oim enemP1- assa tana aevanna loake olisi uuttava mukkeen hinnan y m 1
lua-itKKeet eivuc uie patentuiuajcJteitu vaan
Iritn nailallo caftuu -tn 1 -
Icnan anniin pM-q kSvtnVllönr uu nai j namui- jossa yii p erilaista miesten ja naisten tauti
vt„ i UirngviiQuii yujm o piBiBice tsmnmsa ja massut- wu söiiiöiiy boku cuyneiiinen iuctteio Buoma
m - iiaHiHinssH sai ra kt in minnnan u-oi-it
Alutta kyllä lian sa- EnSinnä sitä liimsattiin 1811H toriroomeJaisiaiaakkeM)
den seurassa
- uaJiiil Olia lluimaLLllll B1HU11U
sen sitte moninkerroin korvaa huoneessa vaan kun oli kaunis aurin-
kun olemme kahdenkesken Luu- gonpaisteinen päivä niin päättivät
lenpa että hän joko tulisi hui- viedä sairaan aurinkokylpyyn aidan
luksi tai tökki itsemnrhsn nt viereen jossa sika oli toisella puo-
jUKsi tai tekisi ltsemui lian jos lelli TaIon väki meni vfthän periigtii
lian minut nyt menettäisi Alan katsomaan miten sairas siellä voipi
(Tiimin kirjan saatte vapaasti la pitäisi olla
iokaseu suomaliseii kodissa sillä ette tiedä
koska tarvitsette sitil Varokaa humbuukl
liläkkeitil ja bumbuuki tohtoria
1 Ligneirin Apteeki on suurin
suom Apteeki Yhdysvalloissa———
P A L10NULL CO Superior VI
MULLAN S S O OMPELU
SEURAN
Kokoukset
pidetään joka torstai Suomi
Haalilla kello 8 j p p Kaikki
tervetulleita