Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 04, 1916, Page Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ä
Sivu 6
Tiistaina huhtik 4 p 1916
No 14
suusruokatavarakauppa maitoliikkeea
yhteyteen Se olkoon meille suuresta
merkityksestä silla uun nyt saamme
sijoittaa rahamme omaan litkkceseem
ane emmekä euään tarvitse antaa nii
tä noiden loiseläjäin taskuihin ja an
taa heidän nylkeä itseämme niinkuin
olemme tähän asti tehneet
Kyllä kai me perheen emännät tie
dämme minne meuuä ostamaan —
omaan kauppaamme tietysti ja sinne
rahamme sijoitamme Siinä teemme
palveluksen itsellemme ja lapsillem
me ja koko yhteiskunnalle
U I
VVOODLAND WASH
No niin! Sysään taasen vähän To
verittareen ja tervehdän kaikkia To
verittaren lukijoita pieniä ja suuria
Lumi on jo lähtenyt maasta täällä
mutta en tiedä tokko se kesä vielä
kään tulee kun aina vaan tahtoo sa
detta tehdä mutta kesää minä toi
von kuitenkin ja niin tekevät muut
kin "I gess"
No onhan niitä poikiakin koska o
vat ruvenneet kirjoittamaan Toverit
tareen Kirjoittakaa vaan pojat ja yl
Jyttäkää toisiakin poikia kirjotta
maan Täältä on lähtenyt useita henkilöi-
U Butteen Mont Viimeksi ovat
lähteneet Mrs H Häkkinen ja Mrs
H Erlekson
Naisten päivän juhla oli täällä 19
1 ja se onnistui niinkuin sitä mei
nattiiiikin Väkeä oli koko paljon ja
pienokaisilta oli lauluja ja runoja ja
jos minkä laista
Lopetan tällä kertaa Siis hyvästi
kaikki pienet sekä suuret
KALLE KOSKI
HANNA VVYO
Tervehdys sinulle Toveritar! Ter
ve siskonen sorrettujen ystävä! Ole
soihtu luo valoa pimeään ja kolk
koon elämään! Ole tosi-toveri kai
adlle niin silloin sinua "kaihoten luok
semme kaipaamme Tule tuoden loh
tua ja toivetta keväästä keväästä
jolloin työn orjaiu katseet voitosta
säteilevät
Raataja sortunut monlokin hampai
siin Toveri Tomi Ukkola sai sur
mansa silmänräpäyksessä katosta pu
toavan kivihiilen al!a no 3 kaivan
nossa Hannassa VVyo maalisk 14
p 1916 Tov Ukkola oli 52 vuotta
vanha Häntä jäi kaipaamaan vaimo
ja kuusi lasta joista kolme on ala
ikäistä e on raatajan kohtalo raa
tajan palkka Ja kuitenkin on se niin
julmaa ja tuskaista ajatella
Ompeluseuran kokouksessa maalis
kuun 16 p valittiin käsityökomitea
johon tuli seuraavat toverit: Mrs
Mäkirinne Mrs Varjonen Mrs Leino
Myös päätettiin ostaa käsityöaineita
15 dollarin arvosta Iltama-ajasta
tullaan päättämään myöhemmin ja
saatte uskoa että kun ompeluseuran
tiaiset taasen jonkun aikaa niiden
liiisitöiden kanssa värkkäilevät niin
en siellä iltamissa taasen yhtä ja
toi-ta niin että paras on olla va
ruillaan Näytelmäseuran toimesta esitettiin
kappale nimeltä "Sukkela keinottelu"
maalisk 23 p Harjoitus alkaa oli ai
noastaan puolitoista viikkoa syystä
kuu Seta Lepistön luennot sattuivat
juuri niinä Iltoina jotka olisivat oi
laet näytelmäseuran käytettävinä
Seuraava kappale on niineltä "Het
ken lapsi" ja siitä seuraava on ni
meltä "Kylän heittiö" Kuten nimestä
voi päättää on se jotain aivan liikut
tavaa niin aivan liikuttavaa "Ky
län heittiö" Ja vain harvoilta näyt
tämöiltä sitä pystytään esittämään
Tämä on ehkä vimeinen kirjeeni
ompeluseuran virallisena Tulen kyllä
edelleenkin aina joskus antamaan tie
toja naistemme toiminnasta täältä
jos Toveritar suo minulle palstojaan?
Kuinka iloinen olisin jos Toveritar
saataisiin kaksi kertaa viikossa ilmes
tymään Silloin kiinnittäisi se itseen
sä enemmän ja silloin voisi se myös
kin enemmän tarjota lukijoilleen
Tervehdän teitä toverit ja tove
rittaret! SEPPXLXN ALIINA
BARRE VERMONT
Lämmin tervehdys Toverittarelle
ensi kerran täältä Vermontin kyl
mästä vuoristosta Talvi täällä on ol
lut äärettömän kylmä ja pitkä Nyt
on maalisk 24 p ja tätä kirjoitta
essani on ulin hirveän kylmä ettei
hääviin ulkona tarkene ja lunta on
paskusti maassa
Osastomme on toiminut kylmästä
talvesta huolimatta koko vilkkaasti
Iltamia on koetettu pitää mahdolli
simman usein ja kokouksia on joka
toinen sunnuntai
Suomalaisten asutus täällä on pie
nenlalnen vähän päälle 80 hengen
siihen lapset joltakin nuoria miehiä
ja pari nuorta naista
Toveritarta ei myöskään ole tullut
Barreen vielä koskaan ennen En tie
dä onko siihen ollut syynä asiamies
ten huolimattomuus vai mikä Asia
miehemme ovat kyllä velvoitettu otta
maan tilauksia kaikille puoluelehdille
mutta meidän asiamiehiä ei ole juuri
koskaan osaston iltamissa joissa mie
lestäni kaupat parhaiten luonnistu
vat Viime kokouksessa valittiinkin
uusi asiamies
Kun menin iltamiin niin otin asia
mieheltä Raivaajan tilauslistan ja a
loin kerätä tilauksia Toverittarelle
Ilman minkäänlaista vastusta tilasi
vat kaikki emännät itselleen Tove
rittaren joten tähän mennessä olen
saanut 12 Toverittaren tilausta Luul
lakseni on se hyvä tulos näin pienellä
paikkakunnalla mutta vielä olen toi
vossa saada joitakin tilauksia lisää
Myöskin tulee valittavaksi asiamies
lehdellemme Siis toivon kestävää
innostusta lehden levittämisessä-
Naiset toimivat iltaman täällä jol
takin viikkoja sitten jonka voin sa
noa onnistuneeksi
Nyt aikovat naiset toimia iltaman
Grauitevillessä josta odotetaan tule
van suuremmoisen sillä siellä on kaik
kl paremmat mahdollisuudet iltaman
toimeenpanemiselle ja toivomme että
granitevilleläiset tulevat oikein suu
rella joukolla katsomaan mitä nil
lä Barren muijilla sitten oikein on
mukana Myöskin barrelalset kaikki
mukaan kuka suinkin kynnelle ky
kenee Ja toivoakseni jo silloin on
lämmin ilma ja maa kTiiva Siis kaik
ki mukaan naisten toimeenpanemaan
naisten iltamaan
Toverillisesti
SUFFRAGETTI S
sillä -uskon että löytyisi tilaajiakin
jos joka lehdessä olisi edes yksi uuti
nen paikkakunnalta Aina sitä on jo
tain kirjottamista Ja näin voisimme
tehdä hyödyllistä työtä levittämällä
tai kylvämällä agitatsioonia jokaiseen
kotiin Mitään emme saa näkyviin
jos yhä nukumme ja uskotamme It
seämme että olemme kaikin puolin
onnellisia vaikka olemme niin lujasti
kahlittu että henkeä ahdistaa Me
voimme siitä vapautua jos tahdomme
Ja myös vapauttaa tulevan sukupol
ven Kuinka kaunista työtä onkaan
työmme! Ajatelkaa jokainen äiti Ja
minkä tähden meidän sitä pitää tar
molla tehdä Sen tähden että ei lap
semme joudu rikoksen tekijäksi ryö
väriksi nälän pakottamana tai tyttä
remme tule prostitutsioonin lokaan
tallatuksi sillä yksin sosialismi voi
numät hirveät paheet poistaa
Se voi nostaa naisen miehen tasalle
Se voi tylsyttää sodan hirveät veriset
torahampaat ja kyynelmeret kuivata
Eikö totta kaiken tämän edestä kan
nattaa taistella? Yhdy sinäkin sisko
veikko ken lienetkin äidin rakkau
den ja isän velvollisuuden tähden
että ei lapsemme voi sanoa että kas
vatit minut pimeydessä et tehnyt
mitään yhteiskunnan hyväksi
Ehkä nyt lopetan toivoisin että jo
ku parempi kynäniekka joskus muis
taisi ainoaa äänenkannattajaa naisil
la '
Toveruudella
TOIVOVAINEN
ROCKY MOUNTAIN HOUSE
Keväinen tervehdys Toverittarelle
ja sen lukijoille toivon että kevään
tuuloset toisivat taisteluintoa teille
jotka jo olette rintamassa ja myös
rikki repiköön sen tiheän väliaidau
joka pitää osan työläisistä pois ri
vistä Osastomme on menettänyt kaksi
parhaimpia jäseniä mrs ja mr Jalosen
He ovat muuttaneet pois täältä joka
teki suuren loven meidän osastoomme
sillä he juuri olivat niitä toimihenki
löltä joita me täällä kaipaamme vaan
ei meidän pidä näyttää lamaantumi
sen merkkejä vaan kiinni ohjaksiin
ja tositoimella näyttää että mekin
pystymme kun vaan innostusta on
Ja onhan saatu kaksi tilalle jos olem
me menettäneetkin ja lisää saadaan
nuoria voimia kun nuoret hoinstee
tarit tulevat kotia nyt pian mailmal
ta jossa ovat olleet käsivarsiaan
kaupalla kapitaalien hikipajoissa
Olihan meillä tanssit 3 p maalisk
vaan väkeä oli hyvin vähän ja nyt
taas on naamiotanssit 30 päivä ja
annetaan 2 palkintoa nimittäin ru
muudesta ja kauneudesta toisesta
vuosikerta Toveritarta ja toisesta
vuosikerta Pelto- ja Kotilehteä Toi
voisinpa että nuo palkinnot saisi joku
sellainen joka ei itse uskalla tilata
mitään puoluelehteä Uskonpa että u
teliuisuudessaan joskus sitten sitä
silmäilisivät ja viimein se muuttuisi
tiedonhaluksi Hyvät siskot oletteko
koskaan ajatelle?t miten nuo arat
kärsiniysslkomme ja veikkomme saa
taisiin joukkoon ja saataisiin heidät
ymmärtämään mitä sosialismi ajaa
takaa siten että yritetään levittään
sosialistista kirjallisuutta ja erittäin
Toveritarta sillä uskon että on hy
vin harva jolle se tulee ja vielä että
valitaan kirjeenvaihtaja Toverittarelle
tovereita ja toverittaria ja - myöskin
pyydän teitä naiset että ottaisitte
töitä valmistaaksenne joita tullaan
piakkoin tarjoamaan seuraaviin myy
jäisiin valmistettavaksi
Osastomme päätti viettää vuosijuh
laansa 8 p huhtik Silloin ovat kaikki
tervetulleita Sisäänpääsy on vapaa
Ohjelmaa myöskin voivat antaa ne
jotka haluavat Tilaisuudessa näyte
tään näytöskappale "Vapauden sorto"
Se on kolminäytöksinen kappale jo
ka on katsomisen arvoinen Siispä
tervetulaa kaikki juhlimaan
Teidän
MAIJA
VVOODLAND VVASH
Kirjotan nyt ensikerran Toveritta
reen meidän kontrilta On se ompe
luseurakin meillä naisilla täällä vaik
ka sen toiminta onkin ollut hiljaista
Kaipa sitä sentään vielä päästään
vilkkaampaan ' toimintaan sitä aina
kin toivon
Mutta ei sitä täälläkään naiset ai
van toimettomina ole Olihan meillä
naisten päivän vietto v k 19 p joka
cli naisten hommaama ja siellä oli
paljon hauskaa ja opettavaista ohjel
maa Toveri Kähkönen oli silloin
täällä puhumassa jota puhetta oli
hauska kuulla ja oli se hyvin opetta
vainen Ohjelmassa oli vielä paljon
lauluja runoja ja kertomuksia aikui
silta sekä lapsilta Väkeä oli koko
runsaasti nykyisiin paikkakuntamme
oloihin katsoen-
Ja ruvetaanpas me naiset kilvan
kirjoittamaan Toverittareen Toveri
tar on hyvä lehti Siinä on paljon
opettavaista lukemista ja olisi sitä
aina sen hauskempi lukea kun olisi
naisten kirjotuksia omalta paikkakun
nalta siinä toivossa lopetan että
tästä edespäin ruvetaan oikein jou
kolla kirjottamaan Toverittareen
HILJAISUUDEN HÄIRITSIJX
GOLDFIELD NEV
Tervehdän Toveritarta ja sen laajaa
lukijakuntaa ja koska viime osaston
kokouksessa tulin valituksi Toveritta
relle tiedonantajaksi paikkakunnan
asioista niin yritän vointini mukaan
Osastomme toiminta potee jäsenien
puutetta sillä ihmiset menevät mikä
minnekin — kai vilpoisimmille maille
kesäksi Mutta ei tästä sentään pidä
säikähtää sillä yhtyihän osastoomme
viime kokouksessa neljä uutta jäsentä
Toivotan heille vilpitöntä ja reipasta
toimintaa osastomme kautta aatteem
me hyväksi ja että pysyisimme yksi
mielisinä kaikissa toimissa
Mitäpä hyödyttäisi meitä ryysyläi
siä keskinäinen kiista ja eripuraisuus
Ottakaamme esimerkkiä kapitalisteis
ta jotka liittyvät yhteen keskenään
työläisiä vastaan Eivät he siitä asi
asta riitele keskenään
Naisten päivää täällä vietettiin 27
p helmik jossa oli kaikki vapaata
Tilaisuudessa näytettiin kappale
"Isättömän äiti" Olen liian läheinen
sitä arvostelemaan joten en sano sii
tä sen enempää Muun ohjelman suo
rittivat naiset ja lapset joita olikin
aikatavalla
Ompeluseurakin se perustettiin o
saston yhteyteen johon aluksi naiset
tekivät töitä omilla varoillaan ja niin
saimme myyjäiset pystyyn 11 p maa
liskuuta josta oli tuloja 15 dollaria
Sievä tulos näin alkajaisiksi ja näin
pikku paikkakunnalla josta kiitän
CATALDO IDAHO
Ensi kerran tervehdin Toveritarta
sen lukijoita ja kannattajia Tällä
seudulla asuu kymmenen suomalaista
maanviljelijää nekin kaukana toisis
taan ja kulkutiet ovat kovin epämu
kavat Mutta kaikista näistä vaikeuk
sista 'huolimatta on täällä toiminut
ompeluseuta jo lähes vuoden ajan
jossa ovat miehetkin mukana
On Jo päästy niin pitkälle että on
rakennettu kokoushuone eli haali
Tänne myös pitäisi saada tulemaan
enempi Toverittaria kun ei tänne vie
lä tule kuin kaksi mutta en tiedä mil
lä tavalla -saisi ihmiset sitä tilaamaan
kun ei täällä ole vielä edes valtuu
tettua asiamiestä josko ne sitten ti
laisivat asiamieheltään
Minä tykkään Toverittaresta ja toi
von että se tulisi jokaiseen kotiin ja
että se saataisiin laajennetuksi edes
puolta isommaksi
On siitä ollut joskus keskustelu om
peluseuran kokouksissa että jos pe
rustettaisiin sosialisti osasto mutta
se on jäänyt vielä toistaiseksi kun
eivät kaikki jäsenemme ole yksimie
lisiä Luulen kuitenkin että vielä
joskus voimme osaston perustaa tän
nekin vaikkakin se nyt alussa näyt
tää hitaammin toteutuvan
UUTISVILJELIJÄN MUIJA
GRANITEVILLE VT
Ensiksi tervehdän Toverittaren laa
jaa lukijakuntaa En muista koskaan
nähneeni täältä meidän kivikylästä
kirjoituksia Toverittaren palstoilla
Mennään sitä täälläkin eteenpäin
vaikka pikkuhiljaa Mutta eihän sitä
voi paljoa toimiakaan näin talviseen
aikaan varsinkaan kun on ollut niin
kovin kylmät ilmat että on ollut mah
doton päästä kaikkien naisten edes
osaston kokouksiin Mutta toivon että
taas kun kesä tulee ja luonto virkis
tyy niin käy osastonkin toiminta
silloin vilkkaammaksi
Ompeluseura on toiminut parhaan
sa mukaan ja valmistanut kaikkia
mitä täällä kylmässä maassa tarvit
see Siitä vain olen pahoillani ettei
vät kaikki vielä anna naisten työlle
sen täyttä arvoa Kuulin joidenkin
toverien puhuvan sitäkin että laitet
taisiin toiset myyjäiset niille käsitöil
le joita jät yli viime myyjäisistä
vaikka ei niitä käsitöitä ollut paljoa
alkuunkaan Enempi innostusta olisi
pantava naisten käsitöiden valmista
miseen ja niiden ostamiseen
Osaston virallinen kokous oli maa
liskuun 19 p jossa oli käsiteltävänä
paljon uusia asioita Olipa toiskieli
nenkin osasto lähettänyt komitean
meidän kokoukseen esittämään että
perustettaisiin keskuskomitea osas
tojen välille että voitaisiin siten seu
rata toinen toistemme toimintaa ja
toimia yhdessä
Kokous oli heidän kanssaan yksi
mielinen asiassa ja valittiin nelihen
kinen komitea asiaa valmistamaan
meidän puolelta Sitä vaan pidän
kummana että eräs toveri nousi koh
ta vastustamaan että 'el sinne naisia
kun minä ehdotin yhdeksi komitean
jäseneksi yhtä naista Surkutella täy
tyy sellaisia tovereita jotka eivät vie
lä ymmärrä sosialistisen liikkeen
merkitystä edes tämän vertaa
" FilNA MAIJALA
VVaukeganin III s s osaston vi
ralliset kokoukset pidetään joka kuu
kauden ensimäisenä ja kolmantena
sunnuntaina alkaen klo 2 I p
Osaston ompeluseuran kokoukset
on joka kuukauden toisena torstaina
alkaen klo 2 i p Kahvia kokouksen
loputtua