Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, April 04, 1916, Page Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina huhtik 4 p 1916
Sivu 3
No 14
Naisten toimintaa
NASHVVAUK M1NN
Ensin tervehdän Toveritarta ja sen
laajaa lukijakuntaa" Kn ole nirhnyt
täältä Nashvvaukesta minkäänlaista
töherrystä Toverittaren palstoilla
tolstavuoteen ja minullakin on ensi
kerta kun kirjoitan Mutta siitä huo
limatta lausun mielipiteeni että meil
le naisille ja myöskin miehille pitäisi
jokaiselle tulla luettavaksi Toveritar
siinä on paljon hyvää ja opettavaista
lukemista Erittäinkin lasten ja nuor-'
ten osastossa on mieltäkiinnittäviä
kertomuksia
Meillä naisilla ei ole ollut vuosi
kausiin mitään yhteispyrintöjä Huo
non ajan takia olimme pakoitetut lo
pettamaan ompeluseuran toiminnan
kin kun ei työt käyneet kaupaksi
Mutta minä toivon jos aika paranee
että alkalimme pitämään ompeluseu
ran kokouksia ja hommaamaan jotain
hyödyllistä yhteisen asian hyväksi
19 p maalisk vietettiin täällä nais
ten päivää Ohjelmaa oli tavallisen
paljon jonka suoritti enimmältä osal
ta naiset Yleisöä oli tavallista enem
pi sekä kaikki näyttivät olevan tyy
tyväisiä Illan ohjelmaan
Miss Siiri Lund ja Mr Fiilus Ander
son kävivät Hibbingissä rauhantuo
marln edessä vetämässä sen ikuisen
umpisolmun jonka muistoksi oli haus
kat tanssit osaston naalilla 20 p maa
liskuuta Onneksi olkoon!
Huvitoimikunnan kokouksessa 21 p
maalisk päätettiin perustaa puhuma
seura jonka perustava kokous pii per
jantaina 24 p maalisk
A P
ressa oli jo mainittu vietettiin 26 p
maalisk Myöhäiseen kyllä kuten ter
vehdys puheessa oli mainitttu että
parempi myöhään kun ei milloinkaan
ja samaa sanon minä Olijelma oli mo
nipuolinen ja myöskin tarkoitustaan
vastaava Tilaisuudessa esiintyi myös
kin englanninkielinen puhuja joka
hyvin sattuvasti puhui päivän joh
dosta Erittäinkin hänen puheensa
kohdistui sotaan ja että mihin ase
maan nainen on noussut yhteiskun
nassa sodan kautta Että nimittäin
naiset täyttävät tehtäviä miesten
mentyä sotaan tehtäviä joita luul
tiin ainoastaan miesten voivan täyt
1 tää vaan nyt on tultu huomaamaan
toisin Myöskin esitettiin näytöskappa
le "Äiti" joka oli juuri paikallaan
päivän merkitykseen nähden Toverit
taren naisten päivän numeroa jaet
tiin Ilmaiseksi kaikille joille el tule
Toveritarta
Jaa'ha jos jätänkin loput kertomi
set toiseen kertaan jos kerron kaikki
tietoni yhdellä kertaa niin taas ottaa
neljäs osa vuotta ennenkuin voin ky
hätä toisen kirjeen Lopuksi voin lau
sua toivomukseni että voitaisi saada
useampi meidänkin naisista tilaamaan
Toverittaren sillä tiedän että heitä
on paljon joille ei sitä tule
Toveruudella San Franciscon s s
osaston kirjeenvaihtaja
B S:pl
SAN FRANCISCO CAL
Yksi neljäsosa vuodesta on jo taas
kin vierähtänyt eikä Toverittaren
palstoilla ole ollut ainoatakaan 'kir
joitusta tämän meidän San Franciscon
s s osaston toiminnasta' Varmaan
kin ulkomaailma ajattelee että niin
kin ison kaupungin osastossa kuin
S F eivät ole edes kyenneet valit
semaan kirjeenvaihtajaa ainoalle
naisten äänenkannattajalle nim To
verittarelle osaston puolesta Niin se
ei toki ole vuosikokouksessa kyllä
valittiin virkailijat kuhunkin toimeen
Mutta jos ei toiset tee tehtäviään
paremmin kuin minä olen tehnyt tä
hän asti niin se ei ole kovin kehut
lavaa toimimista Enkä aijo hankkia
puolustuksia itselleni myöskään vaan
kuitenkin sanon että olosuhteitten es
tämänä en ole ollut tilaisuudessa
olemaan mukana osaston toiminnas
sa niin paljon että olisin voinut to
denperäisesti kertoa ulkomaailmalle
niistä Siis arvoisat toverit ja Tove
rittaren lukijat älkää tuomitko kaik
kia yhden syntisen tähden Osasto el
nuku vaikka sen kirjeenvaihtaja nuk
kuisikin Iltamia on pidetty useita Näytelmä
seura näyttää olevan ainaisessa toi
minnassa Heti kuin yksi kappale on
näytelty se valmistaa toista Mai
nita sogii myöskin että täällä on näy
telty useita vaikeitakin kappaleita
kiitettävällä menestyksellä Mikä on
hauskinta asiassa on se että tämä
meidän osaston ja Berkeleyn osaston
näytelmäseurat ovat ottaneet tavaksi
antaa vuoroin vierailu-näytäntöjä
Siinä tulee näyttelijäin vaivat palkit
tua paremmin kuin siinä että kerran
näyteltynä kappale pantaisiin syrjään
Toivottavaa on että jatketaan sitä
tapaa edelleenkin Sillä siitä on use
ammalta eri kannalta katsottuna pal
jonkin hyötyä
Voimisteluseura on myöskin vilk
kaassa toimessa (Ikävä vain etten
kipeän käteni tähden voi itse ottaa
osaa siihen ei ainakaan toistaiseksi)
Siihen kuuluu useita naisia ja miehiä
Ovat kuulemma hommassa toimia il
taman pian myöskin He ovat kovin
Innostuneita asiaan Eikä ihme sillä
johtajana toimii henkilö joka on juu
ri omiaan siihen Olen varma että
ohjelma iltamassa tulee olemaan ar
vokas josta saa paremman varmuu
den jos kukin läsnäolollaan kunnioit
taa tilaisuutta Päivän määrän saatte
kuulla tuonnempana
Naisten päivää kuten Toveritta-
Jokaiselle suomalaiselle
lapselle
Lasten Kevät 1916
Sellaista lahjaa kuin on Lasten
Kevät 1916 ei kukaan lapseltaan
kiellä jolla vaan on tilaisuus se
ostaa Se sisältää kauniita ja o
pettavaisia kertomuksia ja runo
ja sopivien kuvien kanssa lasten
näytelmiä lasten leikkejä vuoro
keskusteluja kuvia lasten pyhä
kouluista ja ihanneliitoista y m
Kauniista ja sattuvasta kansi
kuvasta aina loppuvignettiin asti
tulee tämä julkaisu varmaan
miellyttämään sekä lapsia että
aikuisia
Tilatkaa sitä tukuttain
myytäväksi
Lasten Kevät 1916 varmasti te
kee kauppansa kaikkialla Asia
miehille myönnetään 20% Lä
hettäkää tilauksenne viivyttele
mättä sillä Lasten Kevät 1916 il
mestyy huhtikuun alkupäivinä
eikä siitä oteta suurta painosta
varastoon yli siihen mennessä lä
hetettyjen tilausten
ooapaoQPoaaoo
O Sand Couleen Mont S S
O Osaston Ompeluseura pitää 0
kokouksensa joka toinen q
torstai ilta kello 7 Terve0
0 tuloa kaikin I 0
STATEMENT OF THE OWNERSHIP MANAGEMENT CIRCULATION
ETC REQUIRED BY THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24 1912
of TOVERITAR published every Tuesday at Astoria Oregon
State of Oregon
County of Clatsop ss
Before me a Notary Public In and for the State and ounty aforesald
personally appeared Aug Nikula who having beenduly sworn according
to law deposes and says that he is the business manager of the Toveri
and that the followlng is to the best of Ms knowledge and belief a true
statement of the ownership management (and if a daily paper tae oircul
ation) etc of the aforesald publlcation for the date ghown in the above
caption required by the Act of August 24 1912-embodied in eection 443
Postal Laws and Regulations printed on the reverse af this form to wit:
1 That the names and addresses of the publisher editor managing
editor and business managers are:
Name of— Post-Office Address
Editor Selma McCone 1330 Hancock et Portland Ore
Managing Editor Selma McCone 1330 Hancock St Portland Ore -
Publisher WESTERN SVORKMEN S PUB CO Box 99 Astoria Oregon
Business Manager August Nikula Box 99 Astoria Oregon
2 That the owners are: (Give names and addresses of individual ownera
or if a Corporation give Its name and the names and addresses of stock
holders ovvning or holding 1 per cent or more of the total amount of stock)
Finnish Socialist Local Portland Ore 719 Montana Ave
Finnish Socialist Club Astoria Ore 262 Taylor Ave
Finnish Socialist Local West Berkeley Cal 1819 lOth St
Finnish Socialist Local Cumberland Wyo„ L Box U
Finnish Socialist Local Stockett Mont Box 164
Finnish Socialist Local Bingham Utah L Box 681
Finnish Socialist Local Aberdeen Wash 713 E First St
Finnish Socialist Local Hoqulatn Wash 315 lOth St
Finnish Socialist Local Tonopah Nev Box 84
Finnish Socialist Local Rock Springs Wyo L Box 137
Finnish Socialist Local Butte Mont Box 252
Finnish Socialist Local Wilkeson Wash Box A
Finnish Socialist Local Eureka Cal 1418 A St
Finnish Workers Association San Francisco Cal 20 Flint St
Finnish Socialist Local Winlock Wash Box 237
Finnish Socialist Local Diamondville Wyo L Box 182
Finnish Socialist Local Fort Bragg Cal Box 339
Finnish Socialist Local Los Angeles Cal Box 1173 _
Finnish Socialist Local Seattle Wash 636 Wash Blvd
Finnish Socialist Local Hanna Wyo L Box 33
3 That the known bondholders mortgagees and other ecurity holders
ovning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds mortgages
or other Securities are: (If there are none so state)
Workers Credit Union Fitchburg Mass
4 That the two paragraphs next above giving the names of the mvners
stockholders and securlty holders if any contain not only the Jist of stock
holders and securlty holders as they appear upon the books of the company
but also in cases where the stockholder or securlty holder appears upon
the books of the company as trustee or in any other fiduoiary relat on
the name of the person or Corporation for whom such trustee is acting
is given also that the said two paragraphs contain Btatemeiits embracing
affianfs full knowledge and belief as to the circumstances and conditions
under whlch stockholders and securlty holders who do not appear upon the
books of the company as trustees hold stock and Securities in a capacity
other than that of a bona fide owner and this affiant ihas no reason to
believe that any other person association or Corporation has any interest
direct or indirect in the said stock bonds or other Securities than as so
stated bv liim
AUGUST NIKULA Business Manager
Sworn to and subscribed before me this lst day of April 1916
(Seal ) A A Anderson
(My Commission explres Sept 8 1916)
KENKIÄ
lotka tyydyttävät kaikkia
Joa haluatte sopivia kea-
täviä ja samalla aistikkai- #
ta kenkiä tulkaa katso #
naan meidän jalldneva- #
rastoamme Me voimma 9
tyydyttää teitä
l Bee Hive l
Uutta varastoa saapuu joka päivä
PUKUJA
@ $1250 $1450 $1500 $1650 $1800 $2000 $2150
ja ylöspäin Dressejä nuttuja hameita puseroita (vvaists)
kohtuullisilla hinnoilla Silkkipuseroita $175 ylöspäin
NÄKEMINEN ON USKOMISTA
THE WOMENS SHOP
583 Commercial St
OOOOOOOPOOS
o Huom! 0
O New York'in Suom Naisten
OSUUSKOTI
ja paikanvMlitystoimlsto!
241 Lenox ave 122 st
Telef 813 Moming side 0
oottooeoooaoott
Astorian s s osaston ompelu
seuran kokoukset pidetään osas
ton talolla joka torstai ilta kello
8 Osote 262 Taylor ave
Stockettin Mont s s osaston om
peluseuran kokouksia pidetään joka
toinen torjtai-ilta kello 7 Saapukaa
kaikin
Hannan s s osaston ompeluseuran Hoquiamin f a osasto mpelu
kokoukset pidetään Jokaisen viikon oeuran kokoukset pidetään osaston
torstaina kello 8 J p p (Huom! talolla Ahjolassa J°k t™ hke"°
Kahvia saatavana Joka kokouksen 2 Jpp Osote on 815— lotn &l
loputtua) Hoqulam Wash