Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 21, 1916, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Kuinka Liina parani uteliai-
VVORCESTER MASS paljon kirjottaa suomenkieltä mut- lopuksi tanssittiin ja jotkut naiset muuta kuin taivas ja meri sekä mmi-
m u o t i-jni i a äitl auttaa niinua niinkauvan että tarjosivat kahvia ja leivoksia va- tamia saaria etäällä jotka ovat lä-
Tervehdys Selma-tad lie! opin enempi paast kaikule h&m Englantia
n os Ka en ole annyt taman paiK- Me saamme päivällisen koulussa Luuleeko Katri Maria että minä en Sitten taas lähdettiin matkaan ja
Kaicunnan KirjotuKsia lasten osastos- kun makSamme sentin päivässä ja tee muuta kuin kyläilen? Kyllä minä kun vihdoin eräänä yönä pääsimme
sa niin ajattelin Kirjottaa jonKun äiti san0o että se on hyvä tapa ja mieluimmin käyn marjassa kuin ky- New Yorkin valoisaan satamaan niin
8a"an„ f tv 1 että J°SKUS tulee sellainen aika että läilen mutta täällä ovat kaikki mar- oli se meille ilonhetki kun nähtiin
Mlna kayn sunnuntaikoulua tyo- kaikki lapset saavat päivällisensä kou jailupaikat kovin kaukana itsemme taas kuivalla maalla
yaentalolla Siinä on kolme luokkaa ]ussai tarvitsematta maksaa siitä e- Minua hävettää sanoa mutta jot- Ei minulla ole siitä matkasta nyt
ja yhteensä noin 75 lasta Ensi luo- des selttiä kut isommat pojat meidän koulussa muuta kirjottamista ja onhan tässä
Kassa opetetaan Kirjaimet tuntemaan Meidän koulun pojat voittivat pai- ovat niin ilkeitä etteivät ollenkaan jo väsyttämään asti lukea
ja vahan tavaamista toisessa luokas- lopelissä tällä viikolla tottele opettajia Opettaja kirjotti Minä olen täällä Ihanneliitossa
sa opetetaan lukemaan ja kolman- Minulla on pieni koira ja minä o- kirjeen poikien vanhemmille ja lait- jossa' hommataan hyvin vilkkaasti
nessa on suomenkielen kirjotusta ja petan sita istumaan ja seisomaan toi pojat viemään niitä kotiinsa mut- Viime sunnuntaina näytaltiin täällä
Kieli-oppia seka sosialismin alku-ope- Kirjotan joskus toiste lisää ta minä luulen että pojat eivät vie- näytöskappale 'Columbian kukkatar-
tusta S tapaitse me opetellaan kau- PAAVO NYLANDER neetkään kirjeitä perille sillä he o- ha" jossa oli minullakin pieni osa
nnta lauluja Ja leikkejä On toisia vat alvan yntä ilkeitä poikia kuln giella myoskm iauSuttiin runoja ja
oppilaita otka ovat vasta noin nel- NEW IPSVVITCH N H ennenkin laulettiin lauluja sekä esitettiin ku-
mV i Meidän opettajat ovat oikein kilt- vaelma "Köyhän lapsi" ja "Puna-
Me olemme pitäneet useita lasten Tervehdys Selma-tädille ja kaikille tejä Heidän nimensä ovat Miss Ka- lippumarssi" myöskin esitettiin
iltamia joissa on esitetty naytos- Toverittaren lukijoille! tie Selleck ja Miss Margaret N orthy Täällä Ihanneliitto pitää kokouksia
pfku f y ""'m ti Nyt kirJ°tan ensi kerran Toveritta- Yksi meidän koulupojista nimeltä ja minä ole puheenjohtaja ja minun
±"laKKoln meille tulee lasten juhla reen Mjnä en BSaa pa]jon kirjottaa Henry Paavola' kuoli munuaistautiin hyvä tuttavani Benella Sorjonen on
jossa esitetään lauluja runoja soit- suomenkieltä kun käyn englannin- Hän oli seitsemäntoista vuoden van- pöytäkirjuri Ei nvt muuta tällä ker
toa Kansallis-tanssi Ja näytöskappale kjelistä koulua Olen monasti ai- ha Sinä päivänä ei ollut koulua ta kuin terveisiä kaikille lasten o
Kerron nusta sitten tuonnempana en konut kirjottaa Toverittareen mutta kun hän haudattiin saston lukijoille ja myös Selma
kfrintf" ISe'ia enempää en ole oikein uskaltanut kun suomen- Täällä oli hyvin kylmä talvi mut- tädille Toveruudelle
2°?' kieleni ei ole selvä ta nyt on jo kaunis ja lämmin ilma TYYNI MÄKELÄ
wwÄÄb P Meidän koulu PäiittyI viime kuun Luempa että tämä kirje alkaa jo -
Ystnv vH ii" lopussa ja nyt on Kolme vliKkoa Io- venyä iiian pitkäksi joten jo lope
vyyaena T VVI T „„„ maa ja sitten taas on koulua kesä- tan VIENO MARIA PUTO
uiyj-i MAKhLA kmm puoliväliin Mlnä olen j0 vil
meistä vuotta koulussa Meidän o- „„„J„„ i„ji
TORONTO ONT CAN petfaja 0„ oikein hyva KERTOMUS SUOMI-MATKALTA MWH 191101813
Jospa taas kirjottaisin koska sain Meillä oli lasten iltama lielmik 22
luvan siihen Täällä on ollut liian P- Siellä oli kaksi näytöskappaletta Monessen Pa
kylmät ilmat Kylmemmät kuin kes- "Triumpf o Peace" (rauhan voitto) q0mn tätf_ Vvt „ia 0im„ ns (uomen lasten julkaisusta
kitalvella ja eilen iltapäivällä (6 p ja "Plag Drill" lippumarssi) din pvvnnöstä kiriotan siitä? Suomi' "Joulutani")
maalisk) oli niin kauhea lumipyry Minulla olisi paljon muutakin kir- Vasta no£ k „en?™e
että oli mahdoton pysytellä jaloillaan jottamista "ja jos Selma-täti laittaa ™ oli oikein Iivvä Za mereflä fa Toulu oli jokseenkin lähellä '
kulkiessaan kadulla En tiedä vielä tämän lehteen niin kirjotan toisenkin f 'fZX vuorokauden vai parinko lie ollut
mita tuhoja lehdet kertovat ilman kerran Ystävyydellä tniinsa nm oi niint miKi™ rist t T i „i „„ „„" to
tehneen vaan emänniltä se katkoi MARI KORPI sa' kun el oIlut miUiln pelat- takana Lyhyt talvinen paiya te-
pyykkinuorat ja pyöHtteli pyykit tois- 1 IIeti kun pääsimme Suomeen ai- d l°PPllaal'- Ja hämäryys kietoi
ten valtakuntaan Nyt he näkyvät FOX MONT koi sota ja elämä kävi kovin tuka harmaaseen vaippaansa huoneen
hakevan niitä toisten pihoista Juuri ]aksi giella alkoi heti näkvä syrjäpuolet niin että Liinu joka
kun lumituisku oli kovta ja purevan Raka Selma-täti:- Tervehdys kai- miehiä asemilla ja jokapaikassa pöydän takana pää käsien va-
kylma tuuli riehui va ah 1 salama kille pikku pojille ja tytöille jotka Kaikki elintarpeet nousivat kallii- "„ tn is tel Un mattia vastaan
a jyrisi ukknpilvet Yolla oli ukon kirjottavat Toverittareen Siitä on jo seen hintaan Jotkut kövhät isät ei- Tf tah Ummattm vastaan
ilma kovin aniara Niin ihmeellistä pitkä aika kun viimeksi kirjotin joten vgt voineet elättää perheitään kun tllskm naII 1111ta altl Ja Anm~
kuin tämän luulisi olevan on se kui- ajatelin että kirjotan taaskin sota aikoi huonontaa työpaikkoja sisko puuhailivat - Tämä oli Lii
terikin totta virne rouluna meillä oli juhlat Monelta vietiin vuoteet altaan ja nusta aika harmillista sillä hän
„0 a 8 -tta isa 'Vel kolIl"a- siella laulettiin ja siellä pöydät ja mitä vaan viranomaiset kä- ltnojn kuin siskonsakin oli ko-
ollut tyota sinä paivana ja oli han oli vuorokeskusteluja rurionlausun- siinsä saivat kun ihmiset eivät voi- i ? MhKonsaKln °" K0
kotona tuon ilman riehuessa Isällä toa y m Ohjelman loputtua tuli jou- neet maksaa' verojaan kolailla utelias ja nam joulun e-
on niin kovin vaarallinen työ Hän hipukki ja antoi jokaiselle lapselle ja nyt minä sanon puolestani että tiellä olisi hänen pitänyt saada
on johtomieheiiä rautarakennustöissä pussin makeisia ja myöskin omenoi- ei sinne pitäisi kenenkään nvt vie- tietää mitä toisilla oli mielessä
Panee ylös nk pinniä Nuo 'p ii- ta ja appelsiineja aikuisille ihmisille tt ainakaan mennä Minä ainakin MutJ aivan kuin kiusalla hämä-
mit ovat talvisin usein jaassa ja Ja sitten hän jakoi lahjat ja me kai- tykkään täällä paremmin kun täällä t " III ie i
miesten on silloin istuvillaan tai pol- kin menimme kotiin onnellisina ja on vapaampaa kuin siellä Siellä ra }hd U 1 Xaa Ja laaJenl
v!llaa!! kontattava rakennuksen päas- iloisina on njin ankara herra-valta että ei n"n etta hetken perästä Liinu ei
tä päähän toisinaan kahdennellatois- Meillä on ompeluseura jonka nimi köyhälistöllä ole mitään sanomista nähnyt enää mitään Hän kuuu-
kaiktrvi T "Me"yuMad"-' Slln& r°1 ktaSl" nihinkaän asiaan- ' teli sen sijaan yhä tarkemmin ja
Kaikki talvipakkaset ja viimat pie- kymmentä kuusi jäsentä Joka toise- Muuten siellä oli kovin hauskaa i-„„iH l-l-itstMin mutta än
nissa vaatteissa silla isot päällys- na perjantaina kaksi tytöistä tarjoaa Kesällä sain -kävdä marjoja poimi- '""""V" ''telua mutta _ aa
vaatteet tekisivät liikkumisen mah- syötävää Minä tarjosin Laina Kos- massa ja niitvllä' haravoimassa Sit- net olivat outoja aivan Lumia
dottomaksi rautojen päällä Hänellä ken kanssa ten svksyllä sain ottaa perunoita y- rupesi jo pelottamaan ja hän ai
on vaan puoli tuntia päivällisaikaa Miss Katie Selleck opettaa meitä lös maasta koi huutaa äidilleen että tämä
!?n e'jol!dausulatta'Ilaan l??inkin ompelemaan koruompeluksia virk- Mutta talvi siellä on kova ja kyl- „ „„ tninnn'„n Ahittn
jäätyneitä eivaitaan Saa syoda avo- kausta ym käsitöitä Meidän seu- mä vaan kun sattuu hvviä ilmoja 1 U nippuun -Mua
naisen taivaan alla Muistan kun ramme puheenjohtajana toimii Julia niin voi lähteä suksilla" hiihtämään samasa 1usl kulI "eittäen le
eräänä kesänä oli niin kuuma että Koski ja varapuheenjohtajana Julia ' ja mäkeä laskemaan Suksilla minä veän valojuovan huoneeseen ja
hevoset kuolivat kadulle ja isäni sa- Luoma ja kirjurina on Line Warila siellä kävin kouluakin ja piti viedä silloin Liinu huomasi uunin nurk
maan aikaan oli tuolla ylhäällä rau- ja rahastonhoitajana Laina Koski eväs mukanaan kun oli pitkä matka t-Tnkcn kaksi nientä tonttu
tojen paalia ja täytyi kestaa sen polt- Meillä oli käsityönäyttely koululla kouluun a }n lonuu
tavan kuumuuden joka paahtoi hä- helmik 18 p ja siellä oli näytteillä Sitten kun me lähdimme tänne alJaa '"liokkaastl juttelevan kes
neltä niskan ja käsivarret rakoille paij0n käsitöitä piirustuksia ja po- niin oli paljon raskasta tvötä edes- kenään Näin he puhelivat :
Mutta isäni onkin vahvaa sukuperää jat olivat sinne tehneet näytteille sämme Joka paikassa piti näyttää — "Niin ja sitte ne Liinu ja
ja nuo ilmat e vat nay vaikuttavan kelkkoja viuhkoja saksia pihtiä y passit Sitten kun lähdettiin Köö- nnj kvllä niillekin olisi io aik-i
häneen muuta kun sen etta kesällä m Kun me olimme laulaneet niin penhaminasta laivaan niin rannalla ' } "VlldK1" uusi jo diKi
laihtuu kun juopi alituisesti vettä siue ihmiset kävivät ympäri tarkas- toiset itkivät ja toiset nauroivat ja lle!ltaa se ai"a'en uteliaisuus
Tahdon ylpeydellä lisata tahan et- taen kaikki mitä me lapset olimme soittokunta soitti Mekin kaikin o- Pols-
ta minun isäni ei ole koskaan käyt- valmistaneet Ja sitten ompeluseu- limme kovin kamalalla mielellä siellä — "Topa hyvinkin sillä mutl-
tanyt väkijuomia Kunpa mina ja ran tytöt tarjosivat kahvia ja lei- lähtiessämme Kaikeksi onneksi oli ten heistä tulee aika iuorukellot
veljeni perisimme tuon järkevyyden voksia kaikille vieraille kuitenkin hyvä ilma Merellä oli f "e hf JLz K W tää l ei
isoiksi kasvettuamme Tama on ai- Suomalaisella kaalilla oli perhe- syvni joka päivä milloin svvnättiin Ja " ta)t?} janettaa nei-
tini hartain toivo Toiste lisää iltama maalisk 4 p ja siellä jotkut silmät milloin korvat tai milloin oli datkin joskus tekemään ratsastus
Ystävyydellä miehet puhuivat ja siellä myös lau- rokotus-syyni matka varsiluudalla Hiitolaan"
HAROLD PARKKONEN suttiin runoja joita lausuivat lapset Yhtenä yönä kello viiden aikana — "Aivan niin mutta minä
r- Ja j°tkut aikuiset ihmiset Siellä aamulla sotalaiva pysäytti meidät ja 1nn1Pn PttH Tiimin -liivikin tnr
LOS ANGELES CAL myöskin laulettiin ja jotkut naiset laivamme käskettiin pysyä alallaan !"" et a Ll 11111 aakl tar-
Tervehdän Toverittaren pikku lu- soittivat pianoa Ja sitten lopuksi kaksi päivää Ne päivät olivat pit- %ltMsl n) C J° tenda tutta uutta
kijoita Käyn koulua ja olen koi- siellä näyteltiin näytöskappale nimel- kiä ja ikäviä ja joskus kuulimme varsiltiudan 'kanssa sillä hän ori
mannella luokalla En osaa vielä tä "Mustalaisen kosto" Ja sitten tykkien jyskettä mutta ei näkynyt (Jatkoa 7:llä sivulla)