Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, March 21, 1916, Page Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina maaliskuun 21 p 1916
No 12
Sh_u 6
simainen torstai jos vaati ei ole taas
Itova lumisade tai pakkanen jota ei
suinkaan tule olemaan minä toivoi
sin että kaikki jotka tiiliä paikka
kunnalla lukevat Toveritarta tulisi
vat t y "Veljen" talolle ja toisivat
tuonta sellaistakin naisttneria muka
naan jotka eivät vielä ole ruvenneet
lukemaan vakituisesti Toveritarta
Siellä tulisi olemaan sitte ompelu
seuran kokous ja kaikkea hauskaa
mitä vaan tuotte mukananne Siellä
sitte ommellaan ja juodaan kahvia
seka kehitetään toverihenkeä toi
siimme valmistetaan komeita esinei
tä Se on yksi ala jolla me naiset
voimme palvella osastoa joka on hy
vin sopiva meidän raatajanaisten vä
hille joutotilaisuuksille käyttää yh
teistoiminnan hyväksi Meillä nai
silla olisi vielä monta muuta tointa
joita ui e kyllä kykenisimme tekemään
jos meidän askareiltamme vaan ker
kiäisi niin hyvin kuin tähän yllä
mainittuun Siis tytöt ja akat kaikki
joukolla — työt mukaan ja lapsetkin
— ja torstaisin keilo S jpp haulille
Teine tuloa! J
HANNA WYOMING
Tervehdys täältäkin Toverittaren
lukijoille! Siitähän on pitkä aika
kun täältä on ollut kirjettä Toverit
taressa vaikka kyllä on valittu kir
jeenvaihtajiakin Mutta luulen että
ne kirjeenvaihtajat useinkin luotta
vat vaan laiskuuteensa koska ei tä
mä meidänkään kirjeenvaihtaja mi
tään kirjota
Ompeluseuran myyjäiset pidettiin
11 p maaliskuuta joista oli hyvin
pienet tulot entisiin myyjäisiin ver
raten Mutta ei perusteta siitä vaik
ka ei aina saadakaan suuria voittoja
Koetetaan uudella innolla taas os
taa käsitöitä j valmistaa entistä pa
rempia Siis minä toivoisin että
tekin jotka ette vielä ole kannatta
neet ompeluseuraa että nyt kesän
tullen yhtyisitte joukkoon Elkää
aini sanoko että "mitäpä tuolla te
kee kuu siellä ei edes tanssita"
Siis kaikki naiset ompeluseuran ko
koukseen Sefa Lepistö oli täällä luennoimas
na ja luentotilaisuudesta näkyi nais
vai i loistavan poissaolollaan harvo
ja lukuunottamatta Taisipa olla sii
Iiei kn syynä se ettei niitä luentoja
tarjotin tanssin kanssa kuten se
luennoitsija oli läiii u-sääti Mannan
nyrUalehleeu kirjot tanut ja arvos
tellut Haiman suomalaisten tanssi
kin koti
Perheiftaman pääui osasto viime
koi ouiisessaan että pidetään se lä
heisessä tulevaisuudessa Saa nähdä
kuikka silloin pärjätään ilman tans
sia Vaikka en sentään vielä tiedä
aroa vaikka siellä tanssiltaisiiukin
Suomalainen- sielunpaimenkin nä
kyy olfvan kaupungissamme Paljon
uiiiä on vielä Hälinässäkin jotka sii
hen imistakaapuui: turvansa panevat
il L
MULLAN IDAHO
Ompeluseuran kokouksessa maalis
kuu:! toinen päivä oli esillä seuraavia
asioita: Ensinnäkin maksettiin joita
kin laskuja ja tilitettiin ihamatuloja
Oli saapunut Toverin vastaavan
äänestyslista Toimitettiin äänestys
Valittiin komitea laatimaan esityksiä
Toverin yhtiökokoukselle Olliin si
tä mieltä Toverittaren suhteen että
e olisi laajenneltava tai alettava
julkaisemaan kahdesti viikossa koska
Toverittaressa on nykyään tilanah
taus kuten toimittaja on huomautta
Jiut että kirjeet (Paikkakumakirjeet
eivät koskaan odota vuoroa vaan ar
tikkelit — Toim) joutuvat toisinaan
seisomaan pitkät ajat odottamassa
vuoroaan tulla julkaistuksi tilanah
tauden vuoksi Laajennuksesta luon
nollisesti tulisi enempi kustannuksia
imulta oltiin sitä mieltä että Tove
rittaren tilausmaksu voitaisiin korot
taa vaikkapa $1"0 Ja se seikka et
tä toimittaja asuu nykääu Portlaud
issa katsottiin tuottavan jonkuuver
rati haittaa lehdelle niin päätettiin
esittää kokoukselle että eikö olisi
tniteniiään mahdollista järjestää asi
oita siten että toimittaja voisi asua
Astoriassa Toimittajaan oltiin muu
ten tyytyväisiä kaikin puolin
Valittiin komitea ostamaan uusia
käsityöaineksia ja päätettiin alkaa
taas neulomaan oikein kiireesti kos
ka vasta pidetyissä myyjäisissä me
nivät käsityöt hyvin kaupaksi Jotkut
miestoverit ovat meitä naisia kyllä
moittineet siitä että me nyt muka
touhuaisimme liiaksi käsitöidenune
kanssa ja että meidän olisi jo aika
heittää käsityöt syrjään ja alettava
kehittämään itseämme
Kehitystä me kyllä tarvitsemme
se on totta mutta ompeluseura ja
sen käsityöt eivät ole koskaan olleet
kellityksemme tiellä jos meillä voisi
vaan muuten olla halua siihen ja
sitä paitsi kehityksen eteen ompelu
seuramme juuri työskenteleekin sil
lä me tiedämme että me emme voi
levittää tietoisuutta kovinkaan pit
källe ilman alueellisia varoja Niis
tähän on aina täälläkin puute ja siksi
juuri olemmekin huomanneet että
ompeluseura ou välttämätöiu ole
massa ROSA KOSKI
jottakaa siihen ja kysykää neuvoja
Toverittarelta niin varmaan niitä ilo
mielin annetaan Tilatkaa joka nai
nen Toveritar ja ottakaa osaa osas
ton toimintaan niin pian tulette huo
maamaan kuka se oikea neuvonanta
ja on — että se on Toveritar
Toveruudella TISKARI
WARREN OHIO
Lähetän lämpimät terveiseni Tove
rittaren laajalle lukijakunnalle ja toi
votan väsymätöntä innostusta Tove
rittaren avustajille ja sen asianiiehil
le Toverittaren levittäni Istyössä
Piirrän jonkun sanan ompeluseuran
puolesta koska ei kirjeenvaihtaja ole
suvainnut sen toiminnasta mitään
kirjottaa vaikka mitäpä sellainen
henkilö voi asioista kirjottaa jota
ei näy edes kokouksissa enempää
kun iltamissakaan Joten niinä om
peluseuran kannattajana ja siinä toi
mivana henkilönä ilmotan vähän sen
toiminnasta toisten paikkakuntien
ompeluseurojen naisille että toimi
taan sitä täälläkin koko ripeästi Om
peluksia tuodaan joka kokoukseen
valmistetulla joita onkin jo kertynyt
n!u paljon että päätettiin ruveta
hommaamaani arpajaisia Mutta pää
timme ensin kysyä osaston kokouk
sessa jos osasto ottaisi osaa että
hommattaisiin yhteiset myyjäiset
mutta jos ei osasto halua ryhtyä
yhtriMhi hummiin niin sitten me
hommaamme myyjäiset 10 p huhti
kuuta Onpa oikein hauskaa kun täällä
meidän Varreuissa on kaksi poikaa
kin jotka kuuluvat ompeluseuraan
toimien siinä toinen puheenjohtajana
ja toinen kirjurina sekä ovat muu
tenkin ompeluseuran innokkaita e
teenpäin viejiä Ottakaapa toisetkin
pojat heistä esimerkkiä ja heittäkää
pois porsasteluune Antakaa edes
se arvo naisten toiminnalle että tu
lette naisten iltamiin selvinpäin tai
jts e i i sitä voi tehdän niin olkaa
sitte niin kilttiä että pysytte koko
naan poissa Juopuneiden rähjästely
untaa kovin ikävän leiman iltamille
ja tekee vastenmielisen vaikutuksen
niihin ihmisiin jotka tahtoisivat viet
tää rauhallista ja ihmismäistä elämää
Kovin ikävä sanoa että kylässämme
on vielä näin paljon nuoria miehiä
jotka ovat vielä niin alhaisella ke
llii ysasteella että ei muuten yrite
täkään itseään kehittää kuin alas
päin — "että kun sillä helulla olisi
taas rahaa että saisi piiriä!" An
teeksi — eihän -tytöt suinkaan ole
niin alhaisella kehitysasteella että
pojille juomarahoja kokoavat?- Toi
voisin sen jutun olevan silkkaa va
letta vaikka olenkin sen heiltä it
seltään kuullut
Menimpä yhdeltä kysymään Tove
rittaren tilausta kun tiesin ettei hä
nelle tule minkäänlaista lehteä niin
sain kuivan vastauksen että "en mi
nä lue mitään sanomalehtiä" Se
kai todistaa että rahat täytyy sääs
tää pojille "piirin" ostoa varten
Heittäkää hyvät tytöt pois sellainen
menettely sillä jos sellaista elämää
kovin pitkälle jatketaan niin voi
siitä pian joutua poliisien kynsiin
Te nauratte ja kiljutte nyt mutta
jonka naurun saatte vielä tuhansin
kerroin itkeä kun heidän kanssaan
joudutte joskus naimisiin johon ai
nakin pyritte Ajatelkaa ajoissa kun
vielä ou mahdollisuus korjata oma
elämänne Sitten se on jo vaikeam
paa kuu olette yhdyselämän juoma
rin kanssa ulottaneet
Minä neuvon teitä millä tavalla te
voitte hankkia tietoisuutta ja mikä
on hyvä tienviitta hyväänpäin Se
on Toveritar Lukekaa sitä ja kir-
CUMEERLAND WYO
Ensi tervehdys Toveritar lehdelle!
Tämä ei kyllä minulle kuulu mut
ta kun ei kukaan järkevämpi nainen
ole hyväksi nähnyt kirjottaa omaan
äänenkannattajaansa niin minä teen
sen
Toverittaret muualla maailmalla
voivat luulla että me Cuniberlandin
naiset nukumme vaan asia ei ole
niin Me emme nuku Viime ko
kouksessa päätettiin että vietetään
naisten päivää 25 p maaliskuuta mo
nipuolisella ohjelmalla Siis naapu
rikylien toverit ja toverittaret saa
pukaa silloin suurilukuisina juhlimaan
kanssamme Silloin esitetään näy
töskappale "Lesken kanssa naimisiin"
sekä esitetään kauniita ja repäseviä
lauluja joita harjotellaan vartavas
ten naisten päiväksi
Toveri-lehden ilmotuksen mukaan
Sefa Lepistö saapuu tänne 25 p maa
liskuuta joten me saamme hänestä
Juhlapuhujan iltamiimme On pää
tetty että otetaan ovirahaa 15 sent
tiä kaikilta ja näillä iltamatuloilla
sitten avustetaan Toveritar-lehteä —
siis Toverittaren hyväksi Saapukaa
naiset sinne lukuisina joukkoina kan
tamaan kortenne Toverittaren hy
väksi sillä se kuuluu meille naiset
Niin paljon hyvää ja opettavaista lu
kemista on lehdessämme jeka viikko
että en koskaan malta jättää käsis
täni sitä ennenkuin olen kaikki luke
nut läpi Minä toivoisin että jokai
sen työläisäidin kotiin tulisi Toveri
tar Siitä saisivat äidit iloa ja loh
dutusta pitkien työpäivien lomassa
Pieni huomautus kaikille Emme
köhän me voisi poistaa sitä tyhmää
tapaa että kun on iltamat tai tans
sit että ne aletaan kello 10 ja 11
aikaan kuten on ollut tapana ja sen
sijaan jokainen kääntäisi kenkänsä
käret täsfedes haalillepäin ennen klo
8 Illalla Varmaan kahdeksaksi jo
kainen ehtii naalille jos halua siihen
löytyy
Teidän JUSTIINA
ONKO RAKKAUTTA OLEMASSA
ja mitä se on?
Kirj Afes ötsipel
ovat avioliitossa vaan jotain toista
ne samat ihmiset ottavat avioeroja
yhä uudestaan ja uudestaan He
ovat unohtaneet että rakkaus on sel
lainen kukka jonka tuoksusta ja kau
neudesta saa nauttia vaan ne jotka
ja osaavat sitä huolelli
Rakastaa osaavat vaan
ne jotka jatkuvasti itseänsä siihen
harjottelevat
Yhtä välttämätöntä kuin on rak
kaus aviopuolisojen välillä yhtä vält
tämätöinlä on se lasteii ja vanhem
pien välillä Niin paljon kun puhu
taan ja kirjotetaan lasten kasvatuk
sesta ja siinä käytettävien eri menet-
fJatk)
Leipäkysymyskin on yksi sellai
nen kun siinäkin molemmat tekevät
parilaansa ja molemmat pyrkivät ym
märtämään mitä toinen voi tehdä
eikä vaadi mikä toiselle ei nlp mnh-
dollista niin tämä yhdessä yhteisen ymmärtävät
teinä Irvsvm vl-en vh-pispn tnimppn- Sesti hoitaa
tulen eteenkin puuhaileminen tulee
kiinnittäväksi siteeksi aviopuolisoit
ten välillä Sen sijaan että se niit
ten keskuudessa jotka eivät ym
märrä eivätkä pyrikään ymmärtä
mään toisiaan ja olevia oloja muo
dostuu alituiseksi riitakapulaksi Kui
tenkin olkoon vielä kerran huomau-
ei tässä unohdeta että telytapojeii huonommuudesta ja pa
lettu että
siedettävä toimeentulo on väittämä
töin perhe-elämän jatkumiseksi
Vielä muita aviopuolisoita toisiin
sa kiinnittäviä tekijöitä ovat esimer
kiksi yhteiset lapset (joita kaikki
terveet järkevät avioparit hankkivat
itselleen 2 — ii tahi 4 oman halunsa
harkintansa ja varojensa mukaan)
Kun molemmat näitten lasten van
hemmat tietävät ja näkevät että nä
mä heidän yhteiset lapsensa jotka
ovat tulos heidän keskinäisestä rak
kaudestaan ja himostaan omaavat
heidän molempien sekä ruumiin että
sielun ominaisuuksiaan ja tietävät
että heidän yhteinen velvollisuutensa
ja yhteinen oikeutensa on valvoa näit
ten lasten kaikkea mahdollista elä
män onnea ja kasvattaa niistä niin
hyviä ihmisiä kuin vaan voivat ja
kun nämä aviopuolisot tietä viit että
tämä lasten hoito ja kasvatus onnis
tuakseen välttämättä vaatii heidän
molempien yhteistyötänsä niin tämä
kaikki on mitä voimakkain side kiin
nittämään heitä toisiinsa
Ei ainoastaan pahoittamaan yhdes
sä elämään niinkuin muutamat asian
selittävät mutta saamaan aikaan to
dellista kiintymystä heidän välillänsä
jota yhden asian yhteinen harrastus
vaikuttaa
Kaiken tämän lisäksi mitä edellä
rernniuudesta niin varmaa on etta
jos vanhemmat eivät osaa kiinnittää
lapsiaan itseensä rakkauden siteillä
niin eivät he myöskään voi niihin
enää mitään vaikuttaa silloin kuu
tulee korva korvan tasalle kuten ta
vataan sanoa Ja juuri se aika jol
loin meidän työläisten lapset astu
vat ulos maailmalle neitosina ja nuo
rukaisina määrää enempi kuin mi
kään toinen aika minkälaisia ihmisiä
heistä tulee Meidän täytyisi silloin
pystyä heitä ohjaamaan minkälaiseen
seuraan lie joutuvat minkälaisen
maailman katsomuksen he saavat j
n e Mutta sen voimme kuten sa
nottu tehdä vaan siinä tapauksessa
että olemme onnistuneet rakkauden
siteillä heidät itseemme kiinnittä
mään Älkäämme siis pyrkikö kyy
nillisesti ja kylmästi filosofeeraniaan
ettei rakkautta ole vaan pyrkikäämme
sitä ymmärtämään hoitamaan ja kas
vattamaan omaksi onneksemme ja
lastemme onneksi
— Kerätessänne tilauksia
Toverille ja Toveritta
relle voitte toimia paremmin
kun pyydätte lähettämään paik
kakuntanne tilaajaluettelon jos-
on sanottu tulisi aviopuolisoilla olla ta näette kenelle tulee lehti ja
myöskin yhteisiä nk henkisia nar- kenelle ei ja kenen tilaus On uu
rastuksia Jo naimisiin mennessään distettava sillä tilausten uudistua
tulisi ihmisten ottaa huomioonsa jos
heillä niitä on onko heillä yhtäiäi- on yhta tarkea kuin uusien tila-
nen maailmankatsomus jne Mutta uksien ottaminenkin
vielä enempi naimisissa ollessaan ttt- —————————————————
lee pyrkiä toistensa henkisiä harras
tuksia ymmärtämään ja kaikin mo
komin varoa niitä pilkkaamasta ja
halveksimasta
Sanalla sanoen rakkaus ei ole jo
takin sellaista jota taivas meille
antaisi ja taas ottaisi jonkun mää
rätyn mitan tahi satunnaisten oik
kujen luukaan vaan se on aivan luon nuksella ja tarjotaan tilattavaksi
nollinen asia jota meidän täytyy itse Hinta pehmeissä kansissa 25 senttiä
valvoa niinkuin muitakin luonnollisia ja kovissa kansissa 35 senttiä Tä
asioita Kokemus osoittaa että ne mä kirja on ensimäinen nuoteilla
jotka ottavat avioeroja sjllä perus- varustettu lasten laulukirja suonia
teella että he muka huomaavat ettei- laisessa kirjallisuudessa Hankki
vat rakastakaan sitä jonka kanssa kaa se lapsellenne
OPETELKAA LAULAMAAN
LASTEN LAULUKIRJA
nuottipainos
on nyt valmistunut Toverin kustan-
h
ii t
t '
i I
'
h
'
: ') 1
: i
1 1 )
it i
1$ '
11
lt
f
i
to :