Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 22, 1916, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Amerikan suomalaisten työläisnaisten äänenkannattaja
Organ of the Finnish Worklng Women In America
No 8
TIISTAINA HELMIKUUN 22 P— TUESDAY FEB 22nd
1916 —"Kuudes vuosik
Palonen paikallisen kieltolfiin vaikutuksesta
Kieltolaki on merkitty yhtenä
vaatimuksena sosialistipuolueen
ohjelmaan) 'Se osoittaa sitä et
tä köyhälistö ymmärtää väkijuo
maliikkeen olevan yhteiskunnal
lisen paheen jonka turmiolliset
vaikutukset etupäässä rasittavat
työväen luokkaa
Ei ainoastaan järjestynyt köy
hälistö taistele kieltolain puoles
ta vaan ompa sama harrastus
jolloinkin levinnyt "koko kan
saankin" Siitä taas ovat osoi
tuksina yleisäänestyksillä hyväk-
sytyt kieltolait eri valtioissa täs
sä maassa M m YVashingto
nin Oregonin ja Idahon valtiois
sa astui voimaan yleinen kielto
laki tämän vuoden alussa
Mutta sosialistipuolueen ohjel
massa ei vaadita tällaista valtioit
taista kieltolakia vaan täydellis
tä koko maata käsittävää väki
juonialiikkeen hävittämistä Asi
ain nykyisillään ollen "märät"
valtiot hyötyvät "kuivien" kus
tannuksella sillä viinoja viedään
aina niihin kieltolakivaltioihin
kin jos ei julki niin salaa Ja
salakapakoiminen kukoistaa ja '
lahjuksia ottavat poliisi virano-'
maiset yleisen "raittiuden valli
tessa paikkaavat taskujaan viina
rahoilla Tosin ei voida kieltää paikalli
sellakin kieltolailla olevan omat
etunsa vaikka sillä ei olekaan
saavutettu kaikkea mitä on tar
koitettu Mainittakoon tässä joi
takin tietoja Portlandista joka
on Oregonin valtion suurin kau
punki sekä väkilukuunsa että
laajuuteensa nähden Nämä tie
dot ovat otetut Portlandin ylei
sen turvallisuuslaitoksen nais
osaston johtajattaren vuosirapor
tista Lukija siis huomaa että
tämän kirjoittaja ei ole vastuun
alainen tietojen todenperäisyy
destä Kuitenkin niiden pitäisi
olla uskottavia kun kerran ra
portti on virallinen
Mieleen pantava ilmiö tässä ra
portissa on se että sen kirjoitta
ja väittää taloudellisten olosuh
teitten olevan syynä naisten lan
keamiseen Sanoo olevan mah
dollisimman kaukana totuudesta
väitteen että langennut nainen
on perinnöllisesti langennut ja jo
ka taasen on "syntynyt hyväksi"
) Sosialistipuolueen ohjelman
raittiuskysymystä koskevassa
kohdassa ei ole kieltolakivaati-
musta päinvastoin ei uskota vä
kijuomaliikkeen olevan poistetta
vissa estelaeilla -ja poliisivoiman
lisäyksellä vaan ainoastaan voit
tojärjestehuän kukistamisella —
Oikoluk -
se pysyy' hyvänä Lisäksi hän
väittää taloudellisten olojen ole
van välittömänä aiheena pahei
siin Portlandissa ja että jos nai
set tahdotaan säilyttää paheilta
sekä halutaan auttaa heitä elä
mään rehellistä elämää ovat ny
kyiset taloudelliset olosuhteet
vaihdettavat parempiin
Puheena olevassa naisten suo
jelusosasto'ssa on vuoden 1915
kuluessa käsitelty 619 tapausta ja
ovat asianomaiset olleet tyttöjä
jotka eivät ennen ole esiintyneet
mainitussa laitoksessa sama
luku edellisenä vuotena oli 731
Oletetaan tuon luvun pienenty
misen aiheutuneen odotettavan
kieltolain voimaan astumisesta
Tämä naisten suojelus-osasto
on verrattain hyvällä menestyk
sellä työskennellyt turmion teil
le joutuneitten naisten keskuu
dessa Se on hankkinut heille
väliaikaisia asuntoja ruokaa ja
etupäässä rehellistä työtä Se
''onkin kokemuksen kautta tullut
siihen havaintoon että vankilat
ja muut sellaiset parannuslaitok
set ovat enemmän turmiollisia
kuiri hyödyllisiä sillä ne vain ih
mismieltä paaduttavat Kaikille
hyödyllistä työtä ja sen kautta
ajan vaatimuksia vastaavat elä
misen oikeudet siinä lääke yh
teiskunnallisille paheille
Edelleen kerrotaan raportissa
että sen jälkeen kun kieltolaki
tuli voimaan ovat ilmiöt kerras
saan muuttuneet Eräänä aamu
na oli naisten oikeudessa vain
kaksi syytettyä' sen suhteen kun
ennen tavallisin määrä oli kym
menen Tämä osoittaa väkijuo
mien ja prostitutsionin kulkevan
käsikädessä
Tietenkin on täysin selvää se
että vaikka' kieltolaki saataisiin
voimaan joka valtioon ja muut
yhteiskunnalliset parannukset jä
tetään toimeenpanematta eivät
paheet itse asiassa ole suuresti
kaan vähentyneet Vain pienellä
osalla työväenluokkaa on oikeus
elää rehellisesti Pysyäkseen
hengissä täytyy suuren osan
hankkia elatuksensa enemmän
tai vähemmän epärehellisillä kei
noilla Eikä ainoastaan ruumiin
ylläpito ole kysymyksessä vaan
henkisten tarpeitten tyydyttämi
nen on yhtä tärkeä Näitten vii
me mainittujen kaipuitten tyy
dyttäminen nykyisten työläisiä
sortavien olojen aikana tapahtuu
sangen usein väkijuomilla Tur
haa on luulla että ihmiset juo
vat viinoja vain siksi kun ovat
niin "pahoja" ja syntymästään
'paatuneita L"sein nähdään "hy-
(Alku 8:11a sivulla)
Lakkolaisfyfön päiväkirja
Tammikuun 14 p — Jimi tuli
aikaseen tänä aamuna hän sa
noi että pelkäsi hukkaavansa mi
nut Huomasin heti hänen kas
voistaan ettei hän ollut silmän
räpäystä nukkunut koko yönä
Hän" sanoi minulle myöhemmin
ettei hän voinut saada mielestään
p- sitä onnea mikä hänen osal
leen oli tullut Muistan jonkun
kerran sanoneen että "hän ra
kastan parhaiden joka rukoilee
parhaiden" mutta minä mieluuni
min sanon että hän rakastaa par
haiden joka ajattelee enimmän
Jimi ei olisi koskaan voinut tun
tea sellaista rakkautta entisessä
mielenlaadussaan Ja sen hän
minulle itse tunnustikin tänään
"Mary" sanoi hän "minä en voi
sanoin kertoa kuinka erilaiset
minun tunteeni sinua kohtaan o
vat nykyään kuin mitä ne olivat
pari kuukautta sitten Silloin mi
nä luulin olevani vahva tammi ja
sinut minä kuvittelin köynnöskas
viksi joka minun turvissani elää
Nyt Mary minä tiedän enempi
— minä ymmärrän että se hento
tukea etsivä köynnöskasvi voi
joskus jättiläispuunkin tukahdut
taa jotavastoin toinen vahya
tammi rinnallani tukee suojaa ja
varjostaa minua jav lisää niiniin
voimaani ja mahdollisuuttani elä
mässä" Totta totisesti minä alan us
koa jo että minun täytyy kiiruh
taa kellitystäni etten vaan jäisi
jälkeen Jimistä sillä se voi ta
pahtua aivan huomaamattani jos
en vaan pidä varaani Mutta iha
nin puoli asiassa on se että hän
ei mitään tietojaan pidä itselleen
hän aina koettaa jakaa kaikki
tietonsa minun kanssani
Lupasin tänään käydä soitta
jain union puheilla ja otin Jimin
mukaani toverikseni samahan se
on alkaa olla tovereita nyt jo
Tiesin että Jimin mieli teki pääs
tä kaupungintalolle pian ja se voi
hänestä tuntua julmalta että mi
nä lykkään menoamme tuonnem
maksi mutta-velvollisuus on täy
tettävä ennen kaikkea ainakin
sellainen on sotilaslaki riveissä
Ja totta puhuen minä en kos
kaan halua kapteeniksi siinä ase
massa jotenkuten joko sitä itse
tahtoo tai ei voi henkilö mennä
pilalle
Mutta palatakseni siihen soit
tajain uninen niin minä mie
luummin nimittäisin sen korpo
ratsioniksi kuin unioksi jos mi
nulle nimitysvalta annettaisiin —
ainakin ne käyttäytyivät siellä
siliä tavalla Minä oikein jo sai
rastuin siitä pitkäpiimäisestä vi
rallisuudesta mikä siellä läpi
käytiin Minä jo sanoin heille
suoraan että "jos te olette liian
kitsaita auttamaan meitä"tyttöjä
niin miksi ette sano sitä suo
raan?" On sekin ajateltua täl
laisessa tapauksessa että lykätä
asian päätös kaksi viikkoa eteen
päin Mitä me tytöt teemme sen
kahden viikon aikana? Hartaas
ti toivon että lakko loppuisi jo
ennen sitä Ei minulla ainakaan
olef halua mennä näitä soittajia
enempi tapaamaan
Tunsin kummallisia mielenlii
kutuksia kun menimme kaupun
gin talolle siinä kello yhden a
joissa Avioliitto on niin kovin
monipuolinen asia ja vaikka en
minä vielä olekaan naimisissa Ji
min kanssa niin kuitenkin tämä
julkinen ilmotus merkitsi minul
le aivan samaa kuin sekin sere
monia mikä myöhemmin läpikäy
dään Jimi ja minä tunnemme toiseni
me ja näyttää kuin ymmärtäisim
me toistemme luonteet ja kui
tenkin tuntuu olevan niin suuri
ero miehen elämän ja naisen elä
män välillä että se on aina e
nemmän tai vähemmän arvoitus
miten se lopultakin käy yhteis
elämässä — kun kaksi ihmistä
yhdistetään elämään samaa jo
kapäiväistä elämää
Minä olin kokolailla risaisesti
puettu ollakseni morsian mutta
enin osa vaatteistani on mennyt
ja mitäpä siitä olisi ollut hyvää
että pukeutua — piti kuitenkin
mennä lakkovahtjjn iltapäiväksi
Minusta tuntuu kovin hassun
kuriselta toimitukselta tämä avio
'liittoluvan hankkiminen- Ketä
pä muita asia liikuttaa kuin niitä
henkilöitä jotka keskenään avio
liittoon aikovat Minä olisin pai-
jon mieluummin antanut sen dol
larin uniolle kuin sille kirjurille
siellä pyödän takana ja monta
muuta dollaria he siellä 'samalla
tavalla ottivat sisään Minua oi
keen ihmetytti se että on niin
paljon ihmisiä jotka kaikki ha
lusivat samana päivänä avioliit
toon Ja eiköhän se liene parasta mi
tä ihmiset voivat tehdä — onhan
silloin aina muutama tyttö vä
hempi kärsimässä yksinäisyydes
tä Ei se ole mikään hauska a
sia että olla ruokalaisena ja asua
huoneessa joka on pikkunen kuin
linnun häkki ja kylmä kuin jää
kaappi Mies voi mennä ulos
tavata ystäviään käydä teatte
rissa mutta tyttö jos hän ei ole
sitä välinpitämätöntä laatua ku
luttaa elämänsä pikkuhuonees
saan ja tehtaassa
Satuin puheisille yhden tytön
kanssa siellä kaupungintalolla
Tyttö näytti vielä aivan lapselta
tuskin kuusitoista vuotiaalta
vaikka hän sanoi olevansa kah
deksantoista Hän oli tullut yk
sinään tähän maahan ja lyhyen
ajan kuluttua tutustui tähän mie
heen jonka kanssa hän nyt meni