Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 15, 1916, Page Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 7
Tiistaina helmik 15 p 1916
Sivu seitsemän
HliElifliliiiHiilliililiiiiiliiliflliiliiillliilillilMil
Nuorten (Utein
Minkä nuorena oppii
sen vanhana taitaa
riäliiiliiiiiiiflfiillilllliliiiiiEilEiiiiifiiiim
TACOMA WASH ' HAJOITETTU KOTI
Ompeluseuralla oh ensimainen
kokous tänä vuonna 20 p tam
mik Oli oikeen hauska nähdä w
(Jatkoa 8:lta sivulta)
että jäsenet olivat kaikki saapu
villa ja kaikki olivat innostunei
ta toimintamme eteenpäin vie
miseksi Mutta on meillä vielä naisia
täällä jotka eivät kertaakaan ole
olleet seuramme kokouksessa
Mutta nyt kun tulee keväiset pit
kät ja kauniit päivät niin tulkaa-
— Onko pääkkyten koti noin
pieni? — kysyi poikanen
— t On kultaseni Pääskyset
mahtuvat niin pieneen Ja sinne
mahtuvat niiden poikasetkin Ke
sällä saat nähdä kun pääskysillä
on paljon pieniä lapsia
Pihaan astui samassa nuoreh
ko mies kengät savessa Näh
tävästi tuli hän keväiseltä kyn-
Saapuncista vieraista oli toir ä Edellisenä kesänä oli paikka
nen lautamies ja toinen hänen tuntunut- hanskalta ja iloissaan
todistajansa Hän pahoitteli et- olivat he 'jälleen kiirehtineet län
tä ('li tullut tuomaan ikävää uit- ne vanhaan kotiinsa Heidän ne
tistä Kartanon herran käskystä sän-ä tuvan-räystään alla oli kyl
haastoi hän torpparin alkaviin ' Hi paikoillaan mutta sekään ei
pa (HiKKoomme nöspellolta Kun poika näki hä-
Otimme kokouksessa esille „_f i-1lt: ux„ „'w„„„„
"mu waii j uurtv-iiidtui i cio
taan ja huusi :
tuon ennen ptrhutun kirjakysy
myksen että minkä kirjan ottai
simme ensiksi lukeaksemme ko
kouksissamme Asiasta syntyi
hyvin vilkas keskustelu sillä
huu
11 11 1! 1- - "'dl
menoin joKaisei a on en maKU tvneet tvöhönsä - virkkoi äiti
rappusilta
— Vai jo tulivat Xo nyt se
sitten tulee oikea kesä — : sanoi
Tietvsti meidän katsantokantam
me mukaan on jokaisella oikeus
tuoda esiin mielipiteensä Oli
mpifä ncpifa lAtL-n pllrlntiinine
luettavaksi "Valkeat kädet" mut mies kaappasi poikaa molempain
ta saime vastustajia sillä perus- kainalojen alta kiinni ja nosti
teellä että ei meille ole tarpeellis korkealle ilmaan
ta lukea ja tietää esim prostitue- Kesä meni menojaan Tääskys-
rattujen elämästä Minun m ie- pari asui pesässään tuvan räys-
lestäni tuo kysyin} on meille tään alla ja huvitti torpan asuk-
tvöläisnaisille tärkeä kysymys kaita _ kauniilla liverryksillään
Asiasta keskusteltaissa puoleen Ja kesän kuluessa ilmestyi sinne
ia toiseen lausuttiin sellaisiakin pieneen pesään uusiakin asukkai-
väitöksiä että naisen ei muka ta Juhannuksen aikaan kurkisti
ole pakko myydä ruumistaan jos pesästä ulos puoli tusinaa pientä
hän ei omasta halustaan sitä ha- linnunnokkaa Se oli uusi pääs-
lua tehdä Toiset taas väittivät kyspolvi joka siellä alotti elä-
että suurin osa näistä onnetto- niänsä Pääskysäiti hyöri yhte-
mista naisista on joutunut sii- "ään ruuan hankkimisessa noille
hen asemaan olosuhteitten pa- odottaville suille Se kävi pyy-
kottamana dystäniässä hyönteisiä matoja ja
Tuossa kirjakysvmyksessä tuli perhosia - Saaliin saatuaan kul-
vihdoin päätökseksi se N että' se JeUl se pyydystamansa otuksen
syyskaijini vahtaamaan maan- lu-ita enaa kyennyt vuhdyttä-
oniistajat häätökanteeseen Isän- mään Sekin nmiui nyt' ikävältä
tä vaatii hänet muuttamaan sen- kt:n muukin ympäristö oli rikot-
raavrna inmutopäivänä pois tor- ui ja pilattu Eivät hekään tah-
pasta koska hän tarvitsee itse loneet enää majailla tässä ympä
fcrpan maat omaan viljelykseen- ristössä jossa kaikki puhui hävi-
sä Isku oli raskas niin torpan tyksestä
miehelle kuin vaimollekin Lau- Vähän aikaa ympärilleen sfl-
tamies seuralaisineen ei tahto- mäiltyään lehahti pääskysparvi
nut lisätä poloisten surua jää- kiitoon ja lähti etsimään uutta"
itä itä pääkkvnen jo tuli! nalla fcuunaks' aikaa heidän kotipaikkaa jonne
rt-n +„i S ' ' seuraansa vaan sanoi lyhyesti sansa rakentaa
hyvästi ja 'ähti Mies ja vaimo
istuutuivat ränettöminä rappu- '
iii'e Vaimon silmistä valui kyy- WHITE PLAINS N Y
neliä ioiti han pvvhki esiliina!
laan Samassa kuului ilmassa k"Vn 18 h"£ mima
i taaltä White Plalnsista Toveritta-
raikuva liverrys ja suun paas- ml wmoim um eu kv]mM£t
Mikä tuli?
Pääskysistä se Tapio pu
a e ovat jo tulleet ja ryh
voisivat pe-
Anton Huotari
k sparvi liiteli torpan yläpuolel
la Pikku Tapio juoksi van
'hempiensa luokse ja huusi:
— Voi kuinka paljon pääkky
tiä ! lei lvttiä !
En ole
paas- r(m paifjtoiiiR Minä en
ole mikään kynäniekka mutta teen
sen nuuka voin
Osastomme täältä on hyvin rappeu
tuneessa tilassa Siihen on syynä
jäsenten pois muutto Olisi suota
vaa että uusia jäseniä tulisi sialle
silla se ei ole mikään mahdottomuus
P:n l-i trlo:t c "c """lil" m h mi ui lomitus
— i iaskj -et tekexat lthtoa Täällii asustaa siksi paljon suomalai--Talvi
tulee ja nimen on menta- sia Jos jokainen tulisi vaan ym-
va kesämaahan Jleilla on siellä martainaan yhtymisen tärkeyden
toinen koti — virkkoi isä
Meillä oli täällä hyvin käytänniiljl-
-- Mutta meilM ei oi toisti kia jo„dlttln se pois ]lumlttamaaii
kolia ja isanta ejaa meidät pois sillä tulot eivät vastanneet menoja
käittä ainoastakin — jatkoi vainio Mutta mitäs siitä sillä nyt meillä
i liehensä miheeseen 011 uusi -ia oiKei" siisti haali jota
' T ' saamme vuokrata kaksi kertaa kuus-
- Ann ajaa Ja kuitenkin' on sa -m
isäni tämän kodin raivannut synk Erittäin olisi mieliin pantavaa tä-
kään korpeen Isäni ja minun niin klu en varmaan muista oliko
ponnistuksista on nämä pellot fV?L3'BpBvf 8"a s"loi" V'1
vat iloiset naamiohuvit Kuuluuhan
saatu leipaa kasvamaan ja nyt iielm palkintojakin jaetiavan ia pai
nunut kodistani ime- jon ja hyvää tanssia hyvän soiton
maa viens
henkilö joka saa lukemisvuoron nopeasti poikasille jotka emon ron tei]e kanssa Kai siitä henkisestäkin olr
saa valita mieleisensä kirjan Mi- tullessa jo vaistomaisesti avasi- _ Kuulkaa
— A
HALUTAAN 5000 INNOKAS
TA ASIAMIESTÄ TOVERIT
itä ia äiti men- jRmasta 11101 pidetään
n a toivoin että se onni 'sattuisi ™t pienei suunsa emon uiomaa nlin mein imne ketamaahan — —
minulle sillä minulla on tässä herkkua vastaanottamaan Kun SPno xnj0
kirja "Laki ja valkonen orjuus" poikaset olivat kasvaneet isom- Pääskysparvi' -järjestyi sään- '
e on kirja jonka kannattaa lu- "-si iimvchsiu ne umw mu no( iels' matkaioukkneeksi ja
kea erittäinkin sellaisille jotka pesästä äidin ohjatessa siipiään inhosi ilmaan jorsa se vähitel-
ovat siinä uskossa että ihminen koettelemaan Varovaisesti ja jcn jivisi näkymättömiin
on oman onnensa seppä vaivaloisesti se ensi aluksi kävi
mutta ahkerilla harjoituksilla Kevät oi saapunut ja aurinko
Tuossa kysymyksessä että tottui -hä1 taitavammaksi Pääs- aist0j täydellä terällään Luon- = ' — — ~— 1 r=
minkälaisia parannuksia me ru- kyspoikain harjoitusten _ katsonu- t0 varustnusi kaikkialla pukc- Astorian I I omton ompelu-
peamme oloihimme vaatimaan en ou torpan Tapio-poiasta var- niaj„ j-äjiUensä kesäpuvun Pääs- euran kokoukset pidetään osa-
olen minä sitä mielipidettä että sin hauskaa Tapion äiti sanoi kvset palasivat suurina parvina ton talolla joka torstai ilta kello
kaikista ensimäiseksi on meille että "e pienet pääskyset ovat pohjolaan Yksi pieni joukkue 8 Osote 262 Taylor ave
naisille ja miehille tärkein paran- lapsia niinkuin liankin ja siksi ohjasi niistä Kulkunsa torpalle
nus se että hankimme itselleni- Tapio katselikin niitä mielellään jonKa ne 0]jvat edellisenä syk-
rae tietoisuutta Olisi ensiksi Ja vaikka ne pääskyset olivat M-uä elonKoriuun aikana jättä-
luettava opettavaista kirjallisuut- lapsia osasivat ne lentää jota „'Cet Mutta' suuresti hämmäs-
ta ja vaadittava siihen enemmän Tapio ei osannut vaikka kuinka yivät ne sitä muutpsta jonka
aikaa ja olisi koetettava perustaa oljs' koettanut käsiään räpyttää havaitsivat siellä tapahtuneen Ei
niin vanhain' kuin nuortenkin y'c's Ja a'as- niikyii)t torpassa yhtään elävää
keskusteluseuroja ja niihin koet- Syksy oli tullut ja viljat leikat- -ielua ei tehnyt pellolla työtään
taa saada nuorisoa palvelustyttö- tu Torpan mies latoi kotipellol- torpan mies ei askaroinut eniän-
jä ja muita Onhan se tavallista ta täyteläisiä ruislyhteitä rekeen tä pihassa eikä juoksennellut siel J7män~ s t i
että nuoret tytöt eivät perusta viedäkseen ne riiheen kuivatta- -i pellavapäinen Tapio - jonka ll0akn0"aknSet' pidetään 0joka?senUviltSS
mennä ompeluseuran kokouksiin vaksi Se työ on maamiehelle pääskyset olivat siellä 1 nähneet torstaina kello 8 j p p (IluomI
Sanotaan että mitä minä sinne hauskinta sillä silloin on hän ti- edellisenä kesänä ja joka niin Kahvia saatavana joka kokouksen
menen siellä kun on vaan akko- laisuudessa punnitsemaan missä 'mielellään oli kuunnellut heidän loputtua)
ja On melkein mahdotonta saa- määrin maa on palkinnut hänen kiikasta liverrystään Sen sijaan "
da mitään vakavampaa alle 25 aherruksensa ja vaivannäkönsä ainmottivU torpasta vastaan a- — Kerätessänne tilauksia
vuotiaan tytön päähän Mutta Miehen ollessa näissä kauniissa 'vonnet akkuna- ja oviaukot ja Toverille ja Toveritta--
kun naiset perustaisivat seuroja ajatuksissa saapui pihaan kaksi oviaukon lävitse näkyi tuvasta relle voitte toimia paremmin
ja niissä luettaisiin ja keskustel- miestä ja kysyivät torpan isän- tikki revitty uuni Kaikki osot- kun pyydätte lähettämään paik-
taisiin kaikista tärkeistä kysy- tää Vaimo viittasi miestään tu- ti että täällä oli väkivaltaisesti kakultanne tilaajaluettelon jot-
myksistä etupäässä naisia kos- lemaan pellolta kotiin Mies hajoitettu sitä minkä toiset oli- ta näette kenelle tulee lehti ja
kevista ja naisten tehtävistä saapui pihalle Mutta nähtyään vat kovalia työllä kokoon saa- kenelle ei ja kenen tilaus on uu-
Tieto on valtaa ja yksimieli- vieraansa lensivät miehen kasvot ueet Surumielin silmäilivät pääs- distettava sillä tilausten uudistus
syys on voimaa ainakin minun ensin punaisiksi ja sitten vai- kyset ympärilleen Kaikki näytti on yhtä tärkeä kuin uusien tila-
mielipiteeni mukaan OLGA keiksi nyt täällä niin autiolta ja tyhjäl- uksien ottaminenkin
00 000000000090
o Huoml " O
O New York'in Suom Naisten
O OSUUSKOTI O
O ja paikanvSlitystoimisto:
241 Lenox ave 122 st
0 Telef 813 Morning side O
oaoooooooooooo