Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, February 15, 1916, Page Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sivu kuusi
Tiistaina helmik 15 p 1916
No 7
DAISYTOVVN PA
- Koska tulin valittua Toverittarelle
uutisten kirjottavaksi "ii" täytynee
nyt jo ainakin yrittää etfen vaan
"iuuttU! jobiani"
Suuren aaitatsioni illanviton on
agit kom ipäiil tänyt pauna toimeksi
naisten päivänä (heluiik 19 päivä)
Putuijaksi tätä tilaisuutta varten on
pyydetty tov Sanna Kannasto Mo
uessenista Painakaa Ctfmä muistiin
ne daisytownilaiset (erittäinkin nai
net) ja 'saapukaa oikeen suurilla jou
koilla kuulemaan mitä Sannalla on
nyt meille sanottavaa ja uskaliainpa
melkein "petata" että iltama ei tule
kuluinaan turnaan sillä siellä tulee
olemaan paljon muutakin olijelmaa
kuten runoja lauluja ja kertomuksia
-— Niin ja mikäpä seu tietää mitä ne
naiset sinne hommaavat sittenhän
näette kun tulette katsomaan Ter
vetuloa kaikin!
Muutama sana lasten vanhemmille
Niinkuin tiedätte on täällä ollut las
ten pyhäkoulu toiminnassa tämän tal
ven aikana' Oppilaita 11 ensin alus
sa puoliväliin kolmekymmentä joista
suurin osa sellaisia jotka eivät vielä
tunteneet edes aakkosia suomenkie
lellä Ja kohta koulun alussa alkoi
vat jotkut oppilaat tietysti isommat
pojista niskotteleiuaan jääden pois
-koulusta ' milloin palloa lyömään tahi
milloin mihinkin missä sattuivat tove
ria löytämään Usein niitä juoksen
teli koulun aikana haalin ympärillä
kin mutta otappa niitä sieltä kiinni
saisi olla hyvä marathon juoksia jos
Iitille juoksussa piisaisi ja eikä se
luullakseni opettajille kuulukaan läh
teä pitkin mäkeä lapsia kouluun ha
kemaan Lasten vanhempain olisi tässä ta
pauksessa pidettävä parempi huoli
lapsistaan ensiksikin että kehoittavat
lapsia lähteinään kouluun ja toiseksi
että ne myöskin kouluuu tulevat sil
loin kun ne sinne lähtevät Lapset
voivat kyllä uskottau vanhemmilleen
olleensa koulussa tahi päin -vastoin
että ei ollut koulua Mutta juuri sitä
varten onkin laitettu haalin seinälle
lasten nimiluettelo johon merkitään
jokaisen nimen kohdalle risti joka ei
ole saapuvilla Tätä listaa seuraa
iinlhi vnivit vnnhpmmat helnosti tie
tää josko lapsensa ovat olleet kou
lussa tai ei Riittäköön tämä nyt '
Nick Lind Jolta katkesi jalka tain
inik 1C p työskennellessään täkäläi
sessä Crescent kaivannossa on ny
kyään hyvässä voinnissa Mercy hos
pitaalissa Pittsburgtssa Jalka para
nee ehkä entiselleen vaikka se ottaa
kin alkaa ennenkuin sillä töihin pys
tyy HULDA
tm tulossa ja niitä se on? Se on
naisten päivä iltamat jossa tulee ole
maan paljon katsomisen ja kuulemi
sen arvoista muun nuassa onnäytös
kappale Pestuupäivä Rannanpäässä
ja minä en ole vielä aivan varma jos
siellä tulee olemaan joku toinenkin
kappale ja -Siihen vielä muutakin oh
jelmaa se tulee olemaan 20 päivä kel
lo 8 i p Siis silloin kaikki Temp
pelille Toiste lisään
ORVOKKI
VVEIRTON V VA
Koska olen valittu Toverittaren kir
jeenvaihtajaksi koetan täyttää tehtä
väni vointinl mukaan Jos ulin eivät
kyhäelmäni vaella "kaiken maailman
tietä" s o joudu arvottomina Tove
rittaren paperikoriin
Ompeluseura on tätä nykyä ollut
toiminnassa jo pari kuukautta Nai
set ovat ymmärtäneet ompeluseuran
aineellisen puolen kohtalaisen hyvin
koska työt ovat telineet kauppansa
Löytyy kuitenkin poikkeuksiakin Om
peluseuran henkinen puoli on ainakin
tähän saakka sivuun jäänyt Kui
tenkin toivon että tulevaisuudessa
me naisetkin alamme kehittämään it
seämme kuten Toverittaresta näem
me muilla paikoilla naisten tekevän'
Osaston toiminta on tyydyttävää
Kokouksia pidetään säännöllisesti jo
ka sunnuntai vuoroin työ- ja ohjelma
kokouksia Iltamia pidetään lähes
jokai' lauantai markkina ja näytös
iltamia Olen kuullut että pikapuo
liin esitetään "Tehtaan tyttö" y m
sekä valtavia että hauskoja kappa
leita Lopuksi huomautan että tänne ei
tule kuin 8 Toveritarta ja niistäkin
puolet ei osaston jäsenille ja osas
tossa on toista kymmentä naisjäsentä
Eikö osaston naiset anna omalle leh
delleen sen vertaa tunnustusta että
sen tilaisivat Toivoi3in' että Toveri
tar tästä lähtein alkaisi tulla jokai
selle naiselle VVeirtonissa
'Kirjeenvaihtaja
ILWACO WASH
Tervehdys Toverittarelle ja sen lu
kijakunnalle Muualla maailmalla
taitaan luulla että täällä Ihvacossa
aivan hukutaan kun kerran vuodessa:
on kirjotus Toverittaressa Valveilla
täällä silti ollaaan ja mennään eteen
päin pikkuhiljaa
Osaston toiminta on 'osin ollut vä
hän laimeaa nyt keskitalven aikana
vaan siihen kai on osaksi ollut syynä
nämät kovat pakkaset ja luntakin on
ollut koko paljon
Ompeluseurakin on ollut vähän ai
kaa lomalla vaan pian sitä taas ale
taan uudella innostuksella koska mie
hetkin kuuluu tekevän käsitöitä suu
ria myyjäisiä varten jotka tulee ole
maan tulevaisuudessa en tiedä aikaa
Koittakaapa nyt yrittää liousuväkl
silloin sitä koitetaan kumpasilla meis
tä tulee olemaan suuremmat myyjäi
set Meillä oli ohjelmailtamat viides päi
vä jossa saimme tilaisuuden kuulla
toveritar Tyyne Kosken puhuvan ja
oli siellä muutakin ohjelmaa vaan
eipä vaan silti hyviukääu paljon ko
koontunut yelsöä vaikka lopuksi sai
vat panna kintut vinoon Xlkää ku
kaan vasta sivuuttako sellaista tilai
suutta Näytelmäseura on ollut kaikkein
virkein toiminnassa tänä talvena On
aina tuon tuosta koitettu näyttää kap
pale huonosta ajasta huolimatta ja
taas 13 päivä on kappale nimeltä Ke
sävieraat josta on turhaa enempi tä
ihan kirjoittaa sillä tämä kerkiää leh
teen jälestäpäin-
Ottakaa huomioon! Jotakin suurta
NEW YORK N Y
"Sai3han näitä ison kylän kuulu
misia olla useamminkin Tpverittares
sa" kuulin kerran eräässä :keskusie
lussa sanottavan Olen aivan samaa
mieltä että saisihan niitä olla Tv
pahtuuhan täällä joka tunti jotakin
mainitsemisen arvoista Mutta kun
ei ole oikeen perehtynyt sanomalehti
neekeri eikä pidä minään erityisenä
uutisena josko automobiili ajaa jon
kun yli tahi joku päivätyöläisnainen
putoaa ikkunoita pestessään maahan
kuoliaaksi tai lapsi löydetään kadul
ta paleltuneena On liian pitkä mat
ka täältä lähettää Toverittarelle tä
mänlaiset ' tiedot Sitten sitä katso
kaas ihminen tottuu kaikkeen mitä
se useammin kuulee ja näkee Tä
mänlaisessa suurkaupungissa on kaik
ki tämäntapainen niin tuttua jos jo
ku vallassa olevan luokan nainen on
koiransa kanssa auto ajelulla ja sat
tuu ajaman jollakin tavalla lapsen
eli aikuisen päälle kerääntyy sii
hen uteliaat kunnes loukkaantunut
on korjattu ja auto jatkanut mat
kaansa Ei kukaan välitä siitä seu
enempää se unohtuu se on se maa
ilman meno tehnyt meistä senlaisia
suuren määrän
Sotavastainen kokous oli meillä vii
me kuun lopussa naisten äänioikeus
komitean toimesta jossa mm esiin
tyi puhujana toveritar Alexandra
Kollontay tuoden terveiset Europan
tovereilta Hän on puhuja jota so
pii kuunnella hän sanoi: J'Pelkään et
tä teidät narrataan kuten Europan
tyiiläistoverimmb on narrattu sotaan"
Sattuvin sanoin sekä mieltäkiinnittä
västi hän puhui sodan tuhoista näh
dessään m m -Norjassa sotavankien
kulkueen (joita sotivat maat vaih
toivat) jossa kädettömät ja jalatto
mat se on toisilta käsi pois toisilta
jalka ja puolisokeita ja täysin so
keita toisilta oli sodan kauhu pi
mittänyt järjen Kertoi niiden kat
seen joilla oli silmät jälellä olleen
sellaisen joka ei voi koskaan poistua
mielestä
Kansainvälisen sosialistisen hengen
kertoi hän vielä elävän sotivien mai
den toverien sydämissä Puhe oli
kuulemisen arvoine" ja toivon että
jos teillä Toverittaren lukijat on ti
laisuus mennä kuulemaan tov Alex
andra Kollontay'ta niin menkää vä
hemmänkin maan kieltä taitava voi
ymmärtää häntä
Osastomme toimii tavallisen reip
paasti nykyään Kolme iltaa viikos
sa on aina iltama-ilta Muina iltoina
kokoontuu kaikenmoiset eri komiteat
Joku viikko on isompi iltama jossa
on aina näytöskappale 3—? näytök
sinen ja isompiakin on ollut Tors
taisin useammin annetaan tanssin
halullisille tyydytyltä
Iltamamme ovatkin onnistuneet hy
vin tänä talvena tähän asti on ollut
useampia yhteiskunnallista elämää
kuvaavia kappaleita Yksi parhalm
ipia toimenpiteitä on näytelmien suh
teen se kun ollaan yhteistoiminnassa
Brooklynin toverien kanssa He kun
vierailevat meillä n kappaleilla niin
meiltä mennään heille
Tämänlaisella menettelyllä ei ilta
masyleisö väsy aina samoihin näyt
teliöihin Yleisö taas on tämän huo
mannut koska joka iltamassa on haa
limme seiniä myöten täysi Yhteis
toiminta aina tuottaa hyvät tulokset
Konsertin antavat osastomme lau
lajat tk 20 p ovat_ ahkerasti har
jotelleet sitä varten uusia lauluja Se
on ta -s jotain uutta ja kuulemisen
arvoista jommoista eivät nämä täkä
läiset kirkolliset imatralaiset ja pyhä
raittiusseura kykene saamaan ai
kaan vaikka kaikki voimansa yhteen
löisivät Kehitys kulkee eteenpäin
eikä jouda taantumaan missään Tä
ikäläiiien yleisö tietää mitä se vaatii
ja missä se on tyydytetty huvin ja
opin puolesta
Toverittaren numero 3:ssa on kir
joitus "Jouluaatto palvelijatarten ko
dissa" kirj J G lainattu New York
falTista Kirjoituksessa on pari
pientä virhettä joista etäänpänä ole
vat Toverittaren lukijat tulevat vää
rään käsitykseen siellä sanotaan
että miehetkin saavat vierailla jäl
keen kello 10 Illalla Siinä ei ole
tehty muutosta paitsi jouluaattona
ynnä muissa juhlatilaisuuksissa Luon
nollisesti muina iltoina on £nti
nen sääntö että miehet saavat vie
railla kello 10 illalla Toinen virhe
on tupakkahuone kolmannella lat
tialla Tämäkin on vain edellä mai
nituissa tapauksissa meitä naisia
kyllä sanotaan muotihulluiksi mutta
ei N Y Naisten osuuskodin asujat
sentään ole niin pitkällä että siellä
pitäisi olla tupakkahuone vakituises
ti Eikä siellä ole niin suuressa mää
rässä mies vieraatkaan näkynyt tu
pakoivan että tupakkahuone pitäisi
olla Juhlatilaisuuksissa on aina va
rustettu senlainen Tätä seikkaa ei
oltu J G selvitetty Teen nämä
korjaukset vaan siksi että ei tule
väärää käsitystä lukijoille meidän
kodistamme) PEIPPO
NEW ROCHELLE N
Osastollamme oli naamiohuvit v k
29 p jotka onnistuivat kiitettävän
hyvin huolimatta siitä että vastusta
jamme olivat hommanneet naamio
huvit samaksi illaksi siten tehdäk
seen meille aineellista vauriota Mut
ta niinkuin sanoin osanotto yleisön
puolelta oli suurempi kuin osasimme
toivoakaan Palkinuoita jaettiin kak
si joista ensimäisen palkinnon nais
ten pöytäkellon sai naisten äänioi
keutta edustava Toisen palkinnon
fountaiukynän sai sotaorpoa ja les
keä edustava Sitten siellä oli vielä
pari huomiota herättävää pukua toi
nen kuvasi Raivaajaa- toinen Tove
ritarta Niille molemmille olisin sal
linut palkinnot mutta kun meillä ei
ollut kuin kaksi palkintoa ja osaston
vanhemmat jäsenet sanoivat että ne
puvut ovat ennen palkittu niin eivät
katsoneet sopivaksi samoja taas pal
kita Kuulin vähän kuiskeita huvitoiml
kuunan jäseniltä että pannaan toi
meen vielä yhdet naamiohuvit tänä
talvena ehkä t k lopussa tai maa
liskuuu alussa jonka vuoksi sopisi
jokaisen ruveta ajoissa hankkimaan
pukuja ja ajattelemaan myöskin ai
heita sillä me palkitsemme ainoas
taan sellaiset jotka jollain tavalla
esittävät tämän kurjan yhteiskunnan
nurinkurisuutta
'Huhuja olen myöskin kuullut että
) PitäsI tehdä oikaisu myöskin
N Y Call'issa — Toini
naisten päivästä pitäsi tulla oikeen
suuremmoinen juhla Aijotaan hank
kia puhujia New Yorkista enkä tie
dä mitä kaikkia tsinne tuleekaan
Luulen että sinne tulee joku kuvael
ma jos saadaan sellainen haali jos
sa voi esittää runoja lauluja ja ehkä
lopuksi tanssia Pitäkää tämä kaikin
mielessänne ja sanokaa tovereillenne
kin Lähemmin kirjotan tuonnem
pana kuu saan huvitoimikunnalta
lähemmät tiedot
Ja nyt tahdon teroittaa mieliin et
tä naisten päivän iltama on kokonaan
omistettu Toverittaren hyväksi aina
kin meidän osastossa syystä kun
meidän jäsenet ovat kaikki naisia ja
Toveritar on ainoa naisten äänen
kannattaja koko tällä mantereella
Siis jokainen Toverittaren lukija ot
takoon tämän asian sydämen asiak
seen ja hankkikoon tilauksia Tove
rittarelle ja jos e"tte tahdo itse nähdä
vaivaa tilausten perille lähettämises
sä niin kyllä nämä osaston valitse
mat asiamiehet siitä huolen pitävät
Jokaisen jäsenen on toimittava sii
hen suuntaan että asiamiehen on
helpompi saada tilauksia sillä minä
tuntematon kun olen paikkakunnalla
en voi toimia niinkuin tahtoisin
Illalla iltamissa kysyin useammilta
tilausta niin he kaikki sanoivat että
heille tulee puoluelehdet Myöskin
perheisiin olisi välttämätön koittaa
saada puoluelehtiämine ja erittäinkin
Toveritaita leviämään Sillä puolue
lehtlen leviämisestä Buureksi osaksi
riippuu meidän osastomme toiminta
ja taloudellinen hyvinvointi
Minä näin Raivaajasta että Rai
vaajan taholta on järjestetty Raivaa
jan ja Säkenien levittämiskilpailu
iMinä toivoisin että jokainen ottaisit
te tämän seikan huomioonne ja toi
misitte parhaan kykynne mukaan et
temme tarvitsisi liävetä osastomme
toiminnan lalmeutta ja ettei siitä
päästäisi Raivaajassa aina muistut
tamaan kuten tehtiin silloin kuin oli
tätä edellinen kilpailu käynnissä Mi
nä en ollut silloin tällä paikkakun
nalla mutta seurasin kilpailun menoa
innokkaasti Meidän pitäsi ottaa esi
merkkiä newyorkilaisista tovereista
koska minä luulen että meidänkin
osastossa on jäseniä jotka ovat en
nen kuuluneet New Yorkin osastoon
ja niinollen tuntevat sen sisäisen
toiminnan (Minkäverran " on New
Yorkin s s osasto toiminut Tove
rittaren "levittämiseksi? — Toim)
Osastomme kokouksessa valittiin
kolmihenkinen komitea harkitsemaan
ompeluseuran henkiinherättämistä
Komitea on ostanut jo töitä ja osaksi
ne jakanutkin Kaikki te jotka olet
te ottaneet vastaan töitä pyydän että
täytätte myöskin velvollisuutenne
Toveritar Marie Niemi lupasi että
saisimme kokoontua hänen paikkaan
sa joka toinen torstai pitämään om
peluseuraukokouksia Paikka missä
kokoukset tulevat olemaan on 15 Pin
card Ave lähellä kaupungin lukusa
lia Muistakaa nyt tytöt tulla ko
kouksiin ja jokainen tuoda tutta
ivannekin Tytöt koittakaapa nyt tuumata mi
ten ja mistä saataisiin vaikkapa vaa-
timatoinkin kokoushaali edes kerta
viikossa käytettäväksi osaston ko
kouksia varten Se olisi aivan tuiki
tarpeellista että saataisiin yleisö e
nemmän tutustumaan toimintaamme
Ja pitäisi se olla palvelustytöillä jo
ku varma paikka minne menevät
silloin kuu on vapaata aikaa Us
kallan vakuuttaa että jos näin teki
sirame niin hetken kuluttua saisim
me lisää jäseniä osastoon ja meidän
kannattajajoukkomme kasvaisi Sii
lien on meillä lukemattomia esimerk
kejä muilta paikkakunnilla
Nyt loppujen lopuksi lausun kiitok
set New Rochellen osaston puolesta
kaikille niille toispaikkakuntalaisille
jotka olivat saapuneet naamiohuveihin
ja niin kannattavat osastomme toimin
taa Soisiinpa että tulisitte toiste
nkin ylitä lukuisasti sillä meillä on
tanssia joka lauantai ilta siinä sa
massa naalissa hyvän soiton säestyk
sellä HILJUKKA
(Jatkoa toisella sivulla)
MINNEAPOLIN
s s o käsityöseura kokoontuu joka
torstai kello 2j p p talollaan 1317
Western Ave N Kaikki tervetulo